iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Chránit si zdraví

Dostat více našich občanů do lázní ČR

Více domácích hostů do lázní v našem regionu, důsledné rozlišování mezi léčebnou lázeňskou péčí a wellness službami v hotelích, kontrola poskytování zdravotních služeb nebo podpora balneologického výzkumu ze strany Karlovarského kraje – takové jsou společné cíle, které si na jednání s náměstkem hejtmana Jakubem Pánikem stanovili zástupci lázeňských hotelů a zařízení, představitelé lázeňských měst či institucí zaměřených na balneologický výzkum.

Rekonstruované prostory kliniky v Praze

Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK (CAR GPK) léčí neplodnost již od roku 1993, tedy 19 let. Za tu dobu existence centra bylo léčeno 9 000 pacientek, které byly vyšetřeny / ošetřeny během 132 000 návštěv v centru. Strategie léčby v CAR: komplexní a racionální přístup k neplodnému páru, minimalizace finanční zátěže pacientů, kvalifikovaní pracovníci, kvalitní materiál. Plná informovanost neplodného páru během léčby o možnostech, prognozách a případných doplatcích – s možností výběru dle priorit páru (např. embryotranfer 1 enbo dvou embryí, možnost odmítnutí kryokonzervace z etických důvodů na straně neplodného páru … atd.).

Bezpečí pro seniory, policie na Plzeňsku

Společný preventivní projekt krajského ředitelství policie a Plzeňského kraje, který je zaměřen na aktivní starší spoluobčany „Bezpečí pro seniory“ již naplno funguje v našem regionu od loňského roku. Tento bezpečnostní projekt, který je zaměřený zejména na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování, je součástí projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj. Případy trestné činnosti páchané na seniorech i přes prováděnou prevenci stále plní policejní statistiky. Díky své důvěřivosti a například horší fyzické kondici se stávají častým cílem zlodějů a podvodníků.

Miliony na záchrannou službu a obchvat

Zastupitelé Plzeňského kraje odsouhlasili návrh rozpočtu kraje na rok 2012 a rozpočtový výhled Plzeňského kraj na roky 2013 a 2014. Rozpočet schválili zastupitelé 21 hlasy. Proti hlasovalo 9 zastupitelů a zdržel se jeden. Rozpočet je sestaven jako schodkový (73,2 milionu korun), s objemem příjmů 4,683 miliardy korun a výdaji 4,756 miliardy korun. Rozpočet je tak nejvyšší v historii kraje. Schodek rozpočtu kraj plně pokryje z vlastních zdrojů, tedy z již dříve utvořených rezerv. Letos měl schválený rozpočet se schodkem přes 360 milionů. Plzeňský kraj je jediným nezadluženým krajem v republice.

Miliony z EU na sociální služby

Zvýšit úroveň znalostí pracovníků v sociálních službách, posílit dovednosti jednotlivých zařízení, poskytovat kvalitní sociální služby a vytvořit podmínky pro zavedení systému řízení kvality v těchto zařízeních byla náplň projektu, který v roce 2011 realizovala Diecézní charita ostravsko-opavská v partnerství s Moravskoslezským krajem. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 261 004,- Kč.

Projekt za 19 milionů na ochranu přírody

Především na podporu vytváření soustavy Natura 2000 je již druhým rokem v Moravskoslezském kraji realizován projekt v rámci programu LIFE+. Jednou z projektových aktivit je billboardová kampaň na podporu přijetí Natury 2000. Velkoplošné billboardy s obrázkem chráněné vydry lemují v měsíci září hlavní silniční tahy v kraji. Moravskoslezský kraj spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR a neziskovými organizacemi Hájenka, Salamandr a Actaea, rozběhl v lednu 2010 čtyřletý projekt, rozpočtovaný na 19 miliónů korun, s cílem získat širokou veřejnost pro ochranu přírody v Moravskoslezském kraji.

Nový gen onemocnění Kufsovy choroby

Kufsova choroba patří do širší skupiny neuronálních ceroidních lipofuscinos – závažných onemocnění mozku. Onemocnění je pojmenováno podle německého neuropatologa Hugo Kufse, který jej poprvé popsal v roce 1925 a je způsobeno vytvářením a postupným střádáním proteino-lipidových struktur – ceroidlipofuscinu - v neuronech mozku, což má za následek jejich postupnou destrukci a ztrátu funkce.

V EU 382 tisíc lidí s rakovinou prostaty

Urologický týden 2011 je iniciativou Evropské urologické asociace (EAU), která je evropským centrem sdružujícím národní urologické společnosti po celé Evropě a organizací zajišťující vzdělávání v oblasti urologie. Každoročně na podzim organizuje výše uvedenou akci, která má za cíl: 1. zvýšit informovanost o závažných urologických onemocněních, zvláště o prevenci a možnos-tech léčby nádoru prostaty (cílová skupina – muži nad 50 let věku), 2. informovat o práci urologa a případných novinkách v urologii, 3. snažit se o vymícení studu a tím zajistit včasnou diagnostiku u všech urologických příznaků, protože velká část evropské populace nevyhledává lékařskou pomoc.

Certifikáty kvality domovům pro seniory

Na tiskové konferenci v pražském Domově sociální péče Hagibor u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách předal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory. Systém Značka kvality v sociálních službách, jehož realizace probíhala od září 2009, byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Hartmann – Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací.

Kouření lidí nejvýznamnější příčinou smrti

V úterý 31.5.2011 se uskutečnilo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, a to u příležitosti Světového dne bez tabáku. Měření CO ukazuje míru znečištění organismu oxidem uhelnatým a používá se především u kuřáků k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj ukazuje i procento červených krvinek, na které je CO navázán a které tudíž nemohou přenášet kyslík.

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství (KDDL) je jednou z největších dětských klinik v Praze. Poskytuje péči na všech úrovních (resuscitační, intenzivní, standardní i rehabilitační) pro všechny věkové kategorie dětí a dospívajících, včetně snahy o širší pojetí péče o pacienta a klienta (poradna sociální pediatrie, poradna pro komplexní problematiku mládeže). Většina pacientů je léčena ambulantně, náročnější ambulantní výkony (infuse, transfuse, zátěžové testy, diagnostické instrumentální výkony) jsou prováděny během několikahodinového pobytu ve stacionáři.

Kardiovaskulární centrum ve Zlíně

Dostupnější zákroky u pacientů s onemocněním srdce a cév a zavedení metod, které dosud nebyly ve Zlínském kraji dostupné, přinese dnes slavnostně zprovozněné Kardiovaskulární centrum v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Pracoviště zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie včetně nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu), oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie (diagnostika život ohrožujících poruch rytmu) a intervenční radiologie (diagnostika a léčba postižení periferních cév).

Hrozby kardiovaskulárních onemocnění

Srdečně-cévním onemocněním trpí v České republice zhruba 700 000 pacientů a toto onemocnění patří k nejčastějším příčinám úmrtí nejen v České republice, ale i na světě. V posledních dvou desetiletích bylo dosaženo významných pokroků ve snaze snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Navzdory tomuto úspěchu však mnozí pacienti mohou být stále významně ohroženi infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou. Informace o zdraví srdce, cholesterolu a o dalších rizikových faktorech srdečních onemocnění, mezi něž patří kouření, nevhodná strava a hypertenze, jsou široce dostupné.

Výročí spánkové laboratoře nemocnice LF

K příležitosti 60. výročí založení spánkové laboratoře a vyšetřování spánku a jeho poruch na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN. Úvod: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 60 let spánkové medicíny na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. ksonka@lf1.cuni.cz, 224 965 518 Zakladatelem spánkového pracoviště na Neurologické klinice je významný československý neurolog Bedřich Roth (1919-1989).

Konference onkologů o karcinomu prsu

Dne 8. dubna 2011 se konal „XVI. Den profesora Vladimíra Staška“. Konference se zúčastnili nejen onkologové z naší republiky, ale i ve velkém počtu zahraniční hosté (z Belgie, Velké Británie a USA). Jednání bude věnované systémové terapii nepokročilého karcinomu prsu, včetně zařazení cílené biologické léčby. Odpolední program se zaměří na sarkomy měkkých tkání a doporučovaný diagnosticko-léčebný algoritmus. Bude vyhrazen dostatečný prostor pro panelové diskuse za použití hlasovacího zařízení.

První cévní operace chirurgů z Homolky

Lékaři Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce provedli v pondělí 28. března ve Wroclawi první robotickou cévní operaci na území Polska. Tento zákrok byl zároveň jejich jubilejním dvoustým výkonem tohoto typu. Protože šlo o vůbec první robotickou operaci v Polsku, sklidila velký zájem místních médií. „O provedení zákroku mě požádal předseda Polské chirurgické společnosti prof. Wojciech Witzkiewicz, který nás se svým týmem navštívil v únoru.

Na Plzeňsku rezervace lidí v nemocnicích

Pacienti a praktičtí lékaři v Plzeňském kraji nyní ušetří čas i peníze elektronickou rezervací na odborná vyšetření. Od poloviny března je spuštěn testovací provoz rezervačního systému ve dvou nemocnicích Plzeňského kraje. Po půlročním testovacím provozu a vyhodnocení se systém, v případě úspěchu, rozšíří také do dalších nemocnic zřizovaných Plzeňským krajem. Plzeňský kraj uvažuje i o nabídnutí projektu praktickým lékařům v kraji. Od dneška si on-line rezervační systém vyzkouší v nemocnicích v Klatovech a Rokycanech na dvou odděleních.

Světový den ledvin, onemocnění srdce

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily letos již pošesté druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 10. 3. 2011) Světovým dnem ledvin s cílem zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce. V České republice je odhadem asi 5 % obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin.

Dostupná knihovna laboratorních vyšetření

Česká verze mezinárodního projektu Labtestsonline.cz (www.labtestsonline.cz) pro pacienty i pro lékaře úspěšně zahájila rok 2011 v novém uživatelsky příjemném designu. Za pouhé dva aktivní roky od svého spuštění si připsala řadu významných úspěchů, mezi něž patří především rozšíření nabídky podrobných informací o laboratorním vyšetření v českém jazyce z původních 100 na 240 testů, popis 96 nejběžnějších nemocí a slovníček 400 lékařských termínů.Třetí etapa překladů unikátního projektu LabTestsOnline určeného pro zlepšení zdravotní vzdělanosti české veřejnosti byla úspěšně dokončena.

Lékaři o poruchách příjmu potravin, obezitě

V Praze se konala již 8. konference, která byla zaměřená na zlepšení prevence poruch příjmu potravy s použitím nových technologií. Spolupořadatelem je INTACT, mezinárodní projekt Marie Curie, na kterém participuje devět Center “of Clinical Excellence“ ze zemí Evropské unie. Projekt Marie Curie podporuje výzkum postgraduálních studentů medicíny a psychologie, zaměřených na poruchy příjmu potravy. Cílem je mezinárodní výměna zkušeností v postgraduální výuce a spolupráce ve výzkumu mezi Centry.

Už 220 let psychiatrické péče VFN v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze si na přelomu let 2010 a 2011 připomíná 220 let od svého vzniku. Podle historických pramenů byla první část Všeobecné nemocnice otevřena 1. prosince 1790 a pravidelný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna 1791. U příležitosti oslav 220. výročí založení nemocnice připravujeme pro Vás představení jednotlivých pracovišť VFN a 1. LF UK. *** Historie psychiatrické péče Vývoj zdravotní péče o duševně nemocné v Čechách a na Moravě se nijak výrazně nelišil od toho v okolních evropských zemích.

Nový převrat lidí ČR? Nečas bezradný

Občané ČR nemohou mlčet k situaci ve zdravotnictví, kdy neschopná vláda Nečase a spol. si neví rady s oprávněnými požadavky lékařů. Lidé bez zdravotní péče nemohou být, a tak se může stát, že tvrdě proti Nečasovi a spol. vystoupí. Stejného mínění je i bývalý ministr zdravotnictví a poslanec MUDr. David Rath. Prezident Klaus od všech problémů ve zdravotnictví dává ruce pryč.

Neschopná vláda, Hašek vyzývá lékaře...

Po pondělním jednání /7.2.2011/ Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje žádám vládu České republiky i lékaře, aby se co nejdříve znovu sešli u jednacího stolu a trpělivě dále hledali dohodu, která odvrátí hrozící kolaps akutní zdravotní péče od 1. března tohoto roku. Požadavky lékařů na systémové změny ve zdravotnictví, které přinesou potřebné úspory i zkvalitnění péče, jednoznačně podporuji.

Alarmující výhled, 27 mil. lidí s rakovinou

U příležitosti Světového dne proti rakovině, který si od roku 2000 připomínáme vždy 4. února, uspořádala Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. V lékařském domě v Praze se sešlo na 80 posluchačů, kteří vyslechli vystoupení předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., odborných lékařů, ale i zástupce praktických lékařů. Předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová v úvodním slově zmínila alarmující výhled do budoucnosti, který předpokládá, že v roce 2030 bude na celém světě okolo 27 milionů nově hlášených onkologických diagnóz.

Z Jihlavy autolékárničky do Afghánistánu

Celkem 181 autolékárniček pro Afghánistán se sešlo na jihlavské radnici. Ta se v lednu připojila ke sbírce organizované sdružením Stonožka, které shromažďuje autolékárničky nevyhovující nové vyhlášce, ale jejichž obsah je ještě použitelný. Sdružení materiál dopraví prostřednictvím Armády ČR do Afghánistánu, kde poslouží potřebným lidem. Ve vchodu do historické budovy jihlavské radnice byl od 10. do 31. ledna kontejner, do kterého lidé přinesli 111 autolékárniček, v několika základních školách a školkách*, které se k akci také připojily, se sešlo dalších 70 kusů.

Lékaři a sestry proti zhoubným nádorům

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium 27. – 28. 1. 2011 Praha v hotelu Clarion. Letošní druhý ročník naváže na úspěšné 1. pražské mezioborové onkologické kolokvium, pořádané Onkologickou klinikou VFN a 1. LF UK s podporou dekanu všech tří pražských lékařských fakult, ministerstev zdravotnictví a školství a pod záštitou Evropské onkologické společnosti ESMO. Cílem kolokvia zůstává zlepšení vzájemné koordinace jednotlivých lékařských disciplín a sjednocení vzájemného pohledu na vedení a cíl terapie.

220. výročí založení fakultní nemocnice

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - jedna z největších nemocnic v České republice - zahájila včera, tj. 1. prosince 2010, oslavy 220. výročí jejího založení. Podle historických pramenů byla první část (tehdy Všeobecné nemocnice) otevřena 1. prosince 1790 a pravidelný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna 1791. Slavnostního setkání, které se uskutečnilo ve velké staroslavné aule Karolina, se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, poslanci, senátoři, zástupci městských částí, představitelé fakultních nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, členové odborných společností, bývalí i současní zaměstnanci klinik a ústavů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty a další významní hosté.

Koalice organizací proti domácímu násilí

Mezinárodní den proti násilí na ženách Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Tento den byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN vyzvalo pak všechny vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby se v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. V České republice byl tento den připomínám neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách již od roku 1995. Koordona - koalice organizací proti domácímu násilí každoročně pořádá různé akce v rámci tzv. 16. akčních dní proti násilí na ženách. (od 25.listopadu do 10. prosince Dni lidských práv). 25. listopad je pro organizace sdružené v Koordoně příležitostí k tomu, aby informovaly veřejnost o stavu prevence domácího násilí v České republice.

Z dílen podniků odstranit v ČR i EU nemoci

Ergonomie v současné praxi byl název konference, která se uskutečnila v rámci veletrhu Interprotec. Přednášky se týkaly například legislativy, vybavení pracovišť, chování pracovníků v procesu, počítačových programů v této oblasti apod.

Miliardy dolarů na léčení diabetes, vysoký krevní tlak ohrožuje pacienty, "zabiják"

Během jedné generace se výskyt diabetu celosvětově zvýšil šestkrát. Podle odhadů v roce 2007 žilo s cukrovkou 246 milionů lidí ve věku 20 až 79 let, říká profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc. Předpokládá se, že v roce 2025 to již bude 380 milionů.

Syndikovat obsah