iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Myslivci zachraňují zvěř

Přes 6 milionů na památky na Zlínsku

Finanční částku ve výši 6 277 897 korun rozdělí letos Zlínský kraj ze svého Fondu kultury na obnovu kulturních památek. Z těchto prostředků bude dotováno devadesát žadatelů, mezi nimiž jsou jak soukromé osoby, města, obce, tak i farnosti a jiné neziskové společnosti. Na krajský úřad bylo v požadovaném termínu zasláno celkem 104 žádostí o podporu z Fondu kultury, které před schválením Radou posuzovala odborná komise.

Pachové ohradníky chrání řidiče i zvěř

Liberecký kraj v rámci zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyhodnocuje každoročně nehodové úseky na pozemních komunikacích dle jednotlivých příčin. I v Libereckém kraji dochází každoročně ke značnému úhynu zvěře na silnicích v důsledku srážek s auty. Některé úhyny vyplývají z policejních statistik, jedná se o hlášené dopravní nehody, další úhyny jsou mapovány jednotlivými mysliveckými sdružení.

Chtějí zabránit nehodám se zvěří

V úterý 20. března 2012 se uskutečnila na krajském úřadě Zlínského kraje pracovní schůzka na téma možností ochrany motoristů před dopravními nehodami s volně žijící zvěří. Setkání se zúčastnili zástupci krajského úřadu Zlínského kraje, Krajského ředitelství policie, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správy a údržby silnic. Přítomní byli seznámeni s úseky, kde je evidováno velké množství dopravních nehod způsobených zvěří a s návrhy řešení této problematiky.

Zajíčci hynou mechanizací a liškami

Pomalu nastupuje jaro. Zima byla opět pro volně žijící živočichy krutá zvláště ve vyšších nadmořských výškách a potvrdila nutnost péče o zvěř a její přikrmování. Úhyny srnčí zvěře byly častěji zaznamenány v příměstských oblastech v souvislosti s obtížným zajištěním přikrmování, častým rušením a štvaním psy. Ceny objemných i jadrných krmiv stejně jako ceny pohonných hmot jsou vysoké a silně zatěžují rozpočty mysliveckých sdružení. Na myslivce nyní čeká mnoho práce. Nutné je zkontrolovat zdravotní stav zvěře a při zjištění úhynů postupovat v souladu s veterinárním zákonem.

Myslivci dodržují tradice, slavné hony

Prosincem vrcholí lovecká sezóna. Společný lov je pro účastníky společenskou událostí a odměnou za celoroční práci. Proto je nutno dbát na dodržování mysliveckých tradic nejen v oblékání, ale i v organizaci honů. Dobře organizovaná „výlož“ ulovené zvěře i závěrečný „výřad“ s tradiční poctou ulovené zvěři doprovázený trubači je nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky a posouvá tradice a myslivosti do budoucnosti. Právě díky kvalitě české myslivosti pravidelně navštěvují naše honitby zahraniční lovci, kteří zde nalézají neopakovatelnou atmosféru lovu.

Konference o myslivosti na severu Moravy

Moravskoslezský kraj uspořádal v pořadí již VI. ročník Myslivecké konference. Letošní ročník byl tématicky zaměřen na problematiku drobné zvěře. Je to jedna z mála akcí tohoto druhu v celé naší republice a již získala své pevné místo v kalendáři odborné veřejnosti. Skutečnost, že letos se konala již po šesté je dokladem jejího významu a zájmu mnoha myslivců, odborníků i zainteresované veřejnosti o aktuální dění v oboru myslivosti.

Srnčí v zimních tlupách, hodně divočáků

Pro zvěř nastává v listopadu období nouze, myslivci jsou povinni pomoci zajistit zvěři potravu. Vzhledem k současnému dostatku krmiv, snadné logistice, zvěři nevyhovujícím stavu naší kulturní krajiny a rozdílnosti hospodářských zájmů člověka v krajině je pomoc myslivců nejenom morální a legislativní povinností, ale i nutností. Díky plošné likvidaci živočišné výroby je krmiv dostatek, krmiva jsou dražší než loni, ale přesto je nutno klást důraz na kvalitu, v žádném případě nelze připustit zaplísnění předkládaných krmiv. Nejvhodnějším krmivem pro zvěř zůstává zrno ovsa a seno.

Silnice na jihu Čech bezpečnější

Méně střetů aut se zvěří, zraněných motoristů, škod na autech a uhynulých zvířat slibuje společný projekt Jihočeského kraje a nadace pojišťovny Generali. Rada Jihočeského kraje odsouhlasila přijetí daru ve výši 150 000 korun od Nadace Generali. Kraj k této částce přidá dalších 200 000 Kč a celý obnos rozdělí mezi sedm okresních mysliveckých spolků v jihočeském regionu. Myslivci k vytipovaným úsekům silnic za obdržené finance nainstalují pachové ohradníky. Pokrývat by mohly až 120 km. „Tímto společným projektem chceme přispět k větší bezpečnosti na silnicích v regionu a v neposlední řadě také k ochraně přírody.

Na Křivoklátsku odmítají národní park

V září se dostává na trh čerstvá zvěřina, kterou lze považovat za velmi kvalitní biopotravinu. Na rozdíl od masa produkovaného v režimu ekologického či normálního zemědělství se u zvěře vůbec nepoužívají antibiotika, čímž je vyloučena možnost reziduí. Produkce zvěřiny je pod stálým a přísným veterinárním dozorem. Po žních začínají myslivci s přikrmováním spárkaté i drobné zvěře jadrnými krmivy a krmitelnými zemědělskými a potravinářskými odpady. Letošní žně začínaly později, díky dešťům probíhaly pomalu, s dobrými výnosy.

Pachové ohradníky sníží nehody se zvěří

Za finanční pomoci Nadace Generali začal Moravskoslezský kraj na základě požadavku Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. v těchto dnech s instalací pachových ohradníků pro zvěř na vybraných úsecích silnic našeho kraje. Jedná se o několik tisíc ochranných prvků opatřených aplikační pěnou s pachem predátorů, které jsou rozmístěny podél silnic, které až o 80% snižují riziko střetu motorových vozidel se zvěří. Výsledkem společné dopravně-bezpečností akce Nadace Generali a Moravskoslezského kraje bude ochrana více než 200 km nejrizikovějších úseků na území Moravskoslezského kraje.

První zrno ze žní do zásypů pro zvěř

Pokud to počasí dovolí, na polích v srpnu pokračuje sklizeň obilnin. Ta letošní je v některých regionech o dva týdny zpožděná, což se výrazně projeví i na kvalitě produkce. Deštivé počasí způsobuje napadení nesklizených obilnin černěmi (houbami rodu aspergillus, cladosorium,…) a postupně ztrácí kvalitativní ukazatele. U sladovnického ječmene dochází ke ztrátě barvy, poklesu obsahu škrobu, poklesu klíčivosti a k porušení enzymatického aparátu, který je nutný pro sladování ječmene. U pšenice a žita dochází rychle k ztrátě objemové hmotnosti a pádového čísla, které jsou důležitými výkupními parametry.

Kombajny ohrožují zvěř, potyčky srnců

Pole s obilím a řepkou rychle dozrávají a jejich původně zelená barva se mění na odstíny hnědé. Červenec je časem žní, a ty letošní jsou díky vyšším cenám obilnin a řepky velmi očekávané. Postupně kombajny sklízí ozimé ječmeny, řepku, ozimou pšenici a v teplejších regionech i sladovnický ječmen. Při deštivé průběhu počasí ztrácí sladovnický ječmen a potravinářská pšenice rychle kvalitu, která je při výkupu bedlivě sledovaná. Pole poskytující pro zvěř dostatek klidových a potravních možností se rázem po přejezdu kombajnu a podmítače mění na potravní poušť, bez zdroje potravy, bez krytu i vody pro zvěř.

Zachraňují mláďata před mechanizací

Červnová příroda je plná mláďat spárkaté i drobné zvěře i dalších volně žijících živočichů, která si zaslouží ohleduplnost návštěvníků přírody a ochranu. Proto je červen vyhlašován měsícem myslivosti a ochrany přírody. Na tichých procházkách můžeme spatřit srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a negativního působení člověka. Při objevení mláďat zvěře na louce či v blízkosti lesa je ponechte na původním místě, a co nejrychleji se vzdalte od místa nálezu, abyste nezanechali pachovou stopu v blízkosti mláděte.

Myslivci radí zemědělcům na dotace

Květnová příroda se zelená svěžími barvami a láká k procházkám. Respektujme nutnost udržovat v přírodě klid. Srny jsou v pokročilém stádiu gravidity, koncem května již budou klást mláďata, mají proto omezenou pohyblivost. Proto je na místě dodržovat zákaz volného pohybu psů a krotit bezohlednost motorkářů a čtyřkolkářů. Ti jsou mnohdy agresivní, nereagují na výzvy a svoji bezohlednost nechápou. Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín. Myslivci se snaží přesvědčit zemědělce, aby z nepravidelných okrajů pozemků v blízkosti lesa vytvořili biopásy pro zvěř.

Nebezpečí pro zvěř řepka, má jedy...

Dubnem začíná pro myslivce nový rok. Myslivci musí vyčistit krmelce a jejich okolí, veškeré zbytky potravy je nutno odstranit a okolí shrabat a posypat páleným vápnem, což pomůže tlumit rozvoj parazitů. Do slanisek je nutno doplnit kusovou krmnou sůl. Posedy a kazatelny je nutné co nejdříve opravit a zkontrolovat pevnost vzpěr a žebříků, protože je využívají i návštěvníci přírody a turisté. Pokud je narušená statika posedu, musí ho uživatel honitby na vlastní náklady odstranit a vyrobit nový.

Zahraniční lovci na honech myslivců ČR

Pro zvěř nastává období nouze, myslivci jsou povinni pomoci zajistit zvěři potravu. Vzhledem k současnému dostatku krmiv, snadné logistice, zvěři nevyhovujícím stavu naší kulturní krajiny a rozdílnosti hospodářských zájmů člověka v krajině je pomoc myslivců nejenom morální a legislativní povinností, ale i nutností. Díky plošné likvidaci živočišné výroby je krmiv dostatek, krmiva jsou dražší než loni, ale přesto je nutno klást důraz na kvalitu, v žádném případě nelze připustit zaplísnění předkládaných krmiv.

Policie kontroluje myslivce na honech

Po žních začínají myslivci v září s přikrmováním spárkaté i drobné zvěře jadrnými krmivy a krmitelnými zemědělskými a potravinářskými odpady. Letošní žně začínaly s týdenním zpožděním a probíhají pomalu s podprůměrnými výnosy, klesající kvalitou a narůstající cenou.

Syndikovat obsah