iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zabrání ministr Brabec devastaci přírody a potoka Mnichovka v Senohrabech?

Oblíbené místo prezidenta Václava Klause x Upravená osada ČZS zničena x Devastace přírody a potoka Mnichovka po roce 2010, kdy od 6 dědiců zakoupila pozemek za 8 milionů Mgr. Nováková z Prahy x Zbouraný hotel Hrušov x Nespokojení rybáři, protože potok Mnichovka bez koryta x Černá stavba bez projektu? x K čemu bude sloužit? x Kdo utápí miliony v devastaci?

Odpověď z ČIŽP Praha, 4.1.2016, STAVBA BEZ POVOLENÍ V SENOHRABECH, POKUTA ING. VELKOVI

Odpověď generálního ředitele Povodí Vltavy Dr. Petra Kubala, 22.1.2016.

Odpověď Městského úřadu v Říčanech, 28.1.2016.

V Senohrabech v okrese Praha-východ u potoka Mnichovka byla řadu let osada Českého zahrádkářského svazu podle schválených plánů Místního úřadu v Senohrabech a Krajského úřadu Středočeského kraje. Dnes je tam jen torzo. Ze 6 chatek jen jedna, protože o její likvidaci nerozhodl soud, ale přesto je také zdevastovaná, rozkradená, není k ní přístup. Je to ruina, kterou už nelze opravit. Drátěný plot a cesta zlikvidovány, veškerá krásná zeleň, stromy, keře osady a kolem potoka Mnichovka vykácené.

POTOK BEZ RYB, NEMÁ KORYTO

Dříve potok Mnichovka sloužil rybářům, všude kolem byly keře, jehličnaté i jiné stromy, v potoce bylo 30, 50 i více cm vody a často tam procházeli rybáři a chytali pstruhy a jiné ryby. Dnes je dno potoka rozšířené a jsou vidět jen kameny a v okolí velký prostor, bez stromů a keřů, jako kdyby tam měla být pláž na opalování a možná i krytý bazén a třeba i nové chaty pro turisty, nebo nové vily pro bohaté. Hotel Hrušov je už zbouraný a nyní je tam jen tato pustá planina, a vedle za potokem, což už patří do katastru obce Ladových Hrusic, chalupa Milana Velka. Ten řadu let působil v PZO Centrotex a v nizozemském Haagu, jak o tom informovaly Lidové noviny. Po převratu v roce 1989, když se nastěhoval do chalupy svého otce a začal ji honosně upravovat, začal prohlašovat, že žádnou osadu ČZS u domu nechce...

DEVASTACE PO ROCE 2010

A tak v roce 2010 pozemek od dřívějších šesti majitelů, dědiců, v čele s Drahomírou Kruckou z Peček, protože měla největší podíl pozemků, získala za 8 milionů, jak je uvedeno v Katastru nemovitostí okresu Praha východ, advokátka Mgr. Iveta Nováková z Prahy, pod názvem Hrušovská pole, s.r.o. Od té doby začala devastace krajiny a potoka Mnichovka. Policisté, kteří už několikrát devastaci potoka Mnichovka a okolní krajiny vyšetřovali, pravili, že se vše dělá pro pana Velka.

PREZIDENT KLAUS NA KURTU V SENOHRABECH

Prezident Václav Klaus je vášnivý tenista, sportovec a milovník přírody. Kde může, tam si zahraje, pravidelně jezdí lyžovat. A nejen v ČR, ale i do zahraničí. Tenis si zahrál sem tam i kousek od Prahy u osady zahrádkářů v Senohrabech na kurtu známého Milana Velka, jak o něm psaly Lidové noviny, který má u potoka Mnichovka tenisový kurt a klubovnu a z louky park. Na tento kurt přijížděli a snad dosud přijíždějí i další hosté Milana Velka. Na kurt za potokem, z osady zahrádkářů nebylo téměř vidět, protože po obou stranách potoka byla zeleň, vzrostlé stromy a keře. Dnes jsou vykáceny a kurt je vidět ze všech stran a z celého okolí. Možná to byl důvod, proč se zeleň likvidovala.

Od roku 1986 byla osada Hrušov ČZS v Senohrabech u hotelu Hrušov, který byl nedávno srovnán se zemí spolu a s okolními budovami. Pozemek, který chtělo obhospodařovat JZD Pětihosty, byl předán členům ČZS, protože byl zničen povodněmi a kamenitá půda nevyhovovala velkovýrobě. Členové ČZS zdevastovaný pozemek pilnou několikaletou prací upravili na zahrádky a postavili si na něm šest zahradních domků, které byly zapsány v Katastru nemovitostí okresu Praha-východ.

STÍŽNOST ČESKÉHO RYBÁŘSKĚHO SVAZU

Ing. Pavel Vrána , Ph.D. z Českého rybářského svazu v Praze ispigl.eu a ispigl.blogspot.com sděluje: Situací na potoce Mnichovka jsem velmi dobře obeznámen. Měli jsme chatu v Mnichovicích a na tomto potoce jsem strávil celé dětství, mohl jsem tedy sledovat vývoj, jak morfologie toku, tak průtoků a obsádky. Naposledy jsem prošel Mnichovku od ústí pod Zlenicemi /Hláskou/ až po Mnichovice 25.11.2015, takže mám i aktuální přehled o dění na toku.

Vlastní tok Mnichovky se dělí na dva samostatné úseky, přičemž Vámi popisovaná část spadá do středočeského rybářského revíru č. 413 025, Sázava 3 P A, na němž je uživatelem místní organizace Benešov, které při hospodaření pomáhá Český rybářský svaz z.s., Středočeský kraj.

ZNEČIŠŤOVÁNÍ ZE STRÁNČIC A LOMEM MENČICE

Potok Mnichovka je v současné době skutečně značně degradovaný – v horní části dochází ke znečišťování ze Stránčic a z lomu Menčice, což bylo mnohokrát řešeno Policií a příslušnými státními orgány státní správy, spisová složka k tomuto znečištění je asi 10 cm vysoká. K rozsáhlým odběrům vody za vodárenskými účely dochází nad obcí Mnichovice na významném přítoku, Struhařovském potoce. Pod obcí Mnichovice je patrné nadměrné zahloubení toku, ke kterému došlo v důsledku přívalových dešťů a následných povodní, dno je pokryté silnou vrstvou splavené ornice a půdy, došlo k zanesení řady tůní, drobné problémy může dočasně působit ČOV v Mnichovicích, což může částečně kompenzovat a především, v toku jednoznačně chybí voda. To snižuje možnosti řádného rybářského hospodaření na minimum. Nicméně, v rámci objektivity – k rozsáhlejším úpravám břehů došlo v posledních letech pouze na úseku v Senohrabech. Zbylé části jsou v přibližně stejném stavu, jako v předchozích letech, i proto je na toku řádné rybářské hospodaření velice ztížené současnými hydrologickými podmínkami.

DESÍTKY DEVASTACÍ TOKŮ V ČR

Ing, Pavel Vrána, Ph.D. z ČRS dále pokračuje: Abych zodpověděl Váš dotaz, musím konstatovat, že podobných případů negativních zásahů do toků registrujeme v rámci každého územního svazu desítky ročně a většinou jsou podstatně horší, než Vámi zmiňovaný zásah v k.ú. Senohraby. Můžete se zajet podívat na Záhořanský potok, který ústí naproti Davli – zde došlo k totální devastaci prakticky celé části chovného pstruhového potoka v rámci takzvaných “náprav povodňových škod” – v porovnání s tím se jeví zásah do potoka Mnichovky jako maličkost.

Podobně bychom letos mohli jmenovat úpravy na Bojovském potoce, dolní Kocábě, Svinařském potoce atd. Škody na ekosystému se pohybují na úrovni milionů Kč, obrana proti tomu ale není prakticky možná, neboť se vše pohybuje v mezích zákona, respektive pro nápravy povodňových škod platí jen ohlašovací povinnost – z právního hlediska se jedná o návrat regulované vodoteče do původního stavu. Že byla stará regulace už desítky let rozbořená a potok byl ukázkou přirozených procesů renaturace, které fakticky zvyšují ekologickou hodnotu toku, v tomto případě nikoho nezajímá. O nějakém stíhání, dopadení či dokonce odsouzení tedy nemůže být v takových případech ani řeč.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MÁ KONTROLVAT NEŽÁDOUCÍ ÚPRAVY

Ministerstvo zemědělství má vyčleněn slušný aparát, který se ve spolupráci s podniky Povodí s.p. zabývá přípravou a financováním těchto z hlediska výkonu rybářského práva nežádoucích úprav toků. Speciální institucí je pak v tomto směru Ředitelství vodních cest pod hlavičkou Ministerstva dopravy, které připravuje rozsáhlé projekty na úpravu /regulací/ našich velkých řek, což jde sice proti smyslu celé politiky EU v oblasti vod, ale u nás je, zdá se, možné vše.

STAVBY BEZ POVOLENÍ

Jestliže je Český rybářský svaz účastníkem řízení, předpokládá jako uživatel předmětného rybářského revíru svoje připomínky a podněty ještě před tím, než dojde k zásahu do revíru a tak se snaží eliminovat riziko vzniku závažných hospodářských a ekologických škod. V těchto případech, kdy se stavitel pustí do stavebních prací bez patřičného povolení, neumožní slovení rybí obsádky před zásahem do toku, nebo se nedrží stanovených plánů, případně způsobí v průběhu prací vodohospodářskou havárii, předkládá ČRS podnět České inspekci životního prostředí, místně příslušnému vodohospodářskému orgánu, a nebo i přímo Policii ČR /většinou formou trestního oznámení na neznámého pachatele/. S pozdravem “Petrův zdar”. Ing, Pavel Vrána, Ph.D, Český rybářský svaz.

JE POVOLENÍ V SENOHRABECH, KOLIK MILIONŮ STOJÍ DEVASTACE?

Na devastaci životního prostředí a potoka Mnichovka v Senohrabech v okrese Praha východ byl upozorněn 23.10.2015 Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, generální ředitel Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala a Policie zaslala stížnost na odbor životního prostředí Městského úřadu v Říčanech. Odbor výstavby Městského úřadu v Mnichovicích by měl sdělit, zda vydal k rozsáhlým úpravám stavební povolení a kdy to bylo?, Kdo požádal o stavební úpravy potoka Mnichovka a okolí?, Kdo vypracoval projekt rozsáhlých úprav, který projektant, nebo projekční firma?, Byla uvedena v žádosti o stavbu i firma, která rozsáhlé úpravy provede?, Na jak vysokou částku se tyto úpravy plánují a zda byly uvedeny v projektu a žádosti o stavební úpravy?, Obdržel stavební úřad k vydání stavebního povolení úprav Mnichovky a celého okolí také stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR a jiných orgánů ČR?, K čemu tyto úpravy mají sloužit, když zmizelo koryto potoka, na což si stěžují i rybáři, protože v potoce nemohou být ryby?, Na jak dlouho se úpravy počítají? Kdy mají skončit a kdy bude kolaudace? /r/ / Fotografie zdevastované osady ČZS, zdevastovaného životního prostředí a potoka Mnichovka v Senohrabech v Galerii ispigl.eu /

KLAUS OSADU ČZS V SENOHRABECH NEPOZNÁ

Článek z roku 2012:

Prezident Václav Klaus je vášnivý tenista, sportovec a milovník přírody. Kde může, tam si zahraje, pravidelně jezdí lyžovat. A nejen v ČR, ale i do zahraničí. Tenis si zahraje sem tam i kousek od Prahy u osady zahrádkářů. Od roku 1986 byla osada Hrušov ČZS v Senohrabech u hotelu Hrušov, který byl nedávno srovnán se zemí spolu a s okolními budovami. Pozemek, který chtělo obhospodařovat JZD Pětihosty, byl předán členům ČZS, protože byl zničen povodněmi a kamenitá půda nevyhovovala velkovýrobě. Členové ČZS zdevastovaný pozemek pilnou několikaletou prací upravili na zahrádky a postavili si na něm šest zahradních domků, které byly zapsány v Katastru nemovitostí okresu Praha-východ.

Celý pozemek oplotili, upravili přístupovou cestu a vysázeli na něm ovocné stromky a keře, okrasné stromy a stromky, jehličnany kolem plotu i na pozemcích. Šest původních majitelů pozemku o ně nejevili zájem a nepožadovali pozemek od JZD Pyšely. Nikdo z nich se o něj nepřihlásil, když JZD a místní úřad o tom občany informoval. Zřejmě z toho důvodu, že byl zdevastovaný a muselo se odstranit mnoho naplaveného kovového odpadu a pozemek odvodnit, protože byl bažinou. Za majitele pozemku jednala se zahrádkáři Drahomíra Krucká, Sokolská 344, Pečky, protože měla největší podíl, a které zahrádkáři pravidelně platili nájem. Majitele pozemku zastupovala advokátka JUDr. Horčicová, CSc. z Kolína, která už v roce 1993 zahrádkářům - panu Štreibarovi a Cibulkovi - oznámila, že D. Krucká bude jednat s ostatními spoluvlastníky o tom, že by byli ochotni pozemek zahrádkářům odprodat. Když D. Krucká později vypověděla služby JUDr. Horčicoví, sami zahrádkáři se snažili jednat o prodeji pozemku s majiteli D. Kruckou a spol. Na setkání před více než pěti lety v hotelu Hrušov všichni majitelé hotelu Hrušov i okolních pozemků zahrádkářům uvedli, že jim pozemek prodají. Když zahrádkáři prodej pozemku urgovali u D. Krucké, odpovědi se nedočkali. Až teprve 5. srpna 2011 obdrželi dopis od advokátky Mgr. Ivety Novákové, která je velice činná, protože je uvedena v mnoha firmách v ČR, že je jednatelkou firmy Hrušovská pole, s.r.o., Praha 6, Dejvice a vlastní všechny pozemky kolem hotelu Hrušov a hotel Hrušov. V Katastru nemovitostí je uvedeno, že vše koupila za osm milionů korun.

Vedoucí stavebního úřadu v Mnichovicích ing. T. Vladyková 13.2.2011 sdělila, že zahajuje správní řízení o povolení odstranění stavby, zahrádkářské chatky v osadě Hrušov ČZS v Senohrabech. Ing. Vladykové jsme zaslalil 16.2.2012 dopis právního zástupce, advokáta JUDr. Martina Korbaře, který uvedl Mgr. Novákové: Klient vybudoval dům s náklady, které značně přesáhly částku 500 tis. korun. Dům byl řádně kolaudován. Klient nesouhlasí s odstraněním stavby bez adekvátní náhrady a je ochoten smlouvu uzavřít při poskytnutí náhrady za odstraněnou stavbu ve výši 250 tis. Kč. Dodnes na tento dopis nepřišla žádná odpověď od ing. Vladykové. Přitom část pozemku v osadě Hrušov ČZS patří i Městskému úřadu v Senohrabech, který začátkem roku 2011 sdělil: Zastupitelstvo obce Senohraby projednalo na svém zasedání 31.1.2011 záměr prodeje pozemku ppč. 505/5, k.ú. Senohraby ČZS Senohraby. Obecní úřad Senohraby uzavře s ČZS Senohraby nájemní smlouvu na užívání výše uvedeného pozemku dle platných předpisů a Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Ing. Pavel Pangrác, starosta obce.

Když jsme se v pátek 13.4.2012 zastavili v osadě Hrušov ČZS v Senohrabech, osada byla k nepoznání. Hotel Hrušov a okolní budovy jsou srovnány se zemí, v celé osadě ČZS byly vykáceny všechny stromy a stromky, ovocné stromky, keře, a na pozemku, kde stojí zahradní domek, byl odstraněn plot, vytrhány zámky od zahradní branky, vyvrácené dveře od prostor pod střechou, ukradené plotny od schodů, skladu pod schody, zdemolované dveře do místnosti v přízemí, na WC, ukradená okna, ukradené okapové roury a svody, vykácené okrasné jehličnany, přes 200 smrčků a vzrostlých smrků, keře rybízu a borůvek. Všechna zeleň zničena, odstraněna. Hrozný pohled. Vypadá to jako měsíční krajina, bez rostlin, keřů a stromů, bez života. Téhož dne bylo podáno trestní oznámení na policii, která na zdevastovaném pozemku zhotovila fotografie. Jsou vidět i na webu Senohraby.ispigl.eu. Co tomu řekne starosta Městského úřadu v Mnichovicích ing. Petr Schneider a odborníci Ministerstva životní prostředí v čele s ministrem Chalupou…? Vedle osady ČZS v Senohrabech má chalupu M. Velek, který před převratem působil v zahraničí a v PZO Centrotex. Vedle chalupy má i tenisový kurt, který je vidět na fotografiích webu Senohraby.ispigl.eu Občas si na něj přijede zahrát tenis i prezident Václav Klaus. I ten by se dnes určitě divil tomu, že veškerá zeleň byla v okolí zničena, vykácena. Kdo na tom měl zájem a co s tím sledoval…? Co je to za člověka, který takovým způsobem ničí přírodu? V plánu rozvoje Městského úřadu v Senohrabech a Středočeského kraje je schválený plán, který s osadou Hrušov ČZS počítá i do budoucna pro rekreaci a zájmovou činnost. Některým lidem zřejmě tento plán státních orgánů vadí. Proto devastovali osadu ČZS. Jaké závěry z toho učiní odpovědné orgány, ministr Chalupa a další odpovědní politici? Vždyť zvláště dnes, kdy se stále zdražují potraviny, mnozí lidé si opět sami začínají pěstovat ovoce a zeleninu na zahrádkách. Zelenou k tomu mají i od vedení ČZS a Ministerstva zemědělství, které zahrádkaření řídí a finančně podporuje. A tak musejí být postiženi i ti, kteří škodu zahrádkářům v ČR způsobují a likvidují zahrádkářské osady. Fotografie na webu - Senohraby.ispigl.eu /r/ Článek i zpravodajství Google také na ispigl.blogspot.com /

ROK 2016 - ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNIHO PROSTŘEDÍ

Na dopis, který zaslal ispigl.eu a ispigl.blogspot.com ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, obdržel odpověď od Oblastního inspektorátu Praha, oddělení ochrany přírody, Praha 6 – Bubeneč.

Odpověď na podnět ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP OI Praha RNDr. Jindřich Novák, Ph.D. píše: ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, oddělení přírody, jako orgán státní správy ochrany přírody podle § 75 odst. 1písm. g/ zákona ČNR č. 114/1922 Sb., o ochraně přírody a krajiny, znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 80 zákona č.114/1992 Sb., provedla šetření Vašeho podnětu evidovaného pod č. 15/41/0570 ze dne 19.11.2015, který se týkal zejména devastace krajiny a potoka Mnichovka v obci Senohraby a vykácení zeleně v přilehlém okolí.

MILIONOVOU STAVBOU SE ČIŽP NEZABÝVÁ

V podnětu dále popisujete zdevastovaný stav Vaší chatky, různé informace o panu Milanovi Velkovi a vzájemné vztahy ve společnosti Hrušovská pole, s.r.o. Ptáte se: “jaké jsou náklady na rozsáhlé úpravy v lokalitě, kolik milionů by stály, kdybychom je sami dělali, zda jsme k tomu dali povolení, schválili projekt, kdo ho vypracoval, kdo ho financuje, a co se tímto mnoha milionovým dílem sleduje”. Ze zákona nevyplývá, že by inspekce měla v kompetenci zabývat se finančními otázkami cizích projektů ani žádné projekty nepovoluje. Působnost inspekce je vymezena zákonem č. 114/1992 Sb. a v rámci svých pravomocí uvedených viz výše kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se ochrany přírody krajiny. V rámci těchto vymezených pravomocí bylo provedeno šetření a zároveň odpovídáme na Váš podnět.

Potok Mnichovka je dle vymezení § 3 odst. 1 písm. b./ zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří i úpravy vodních toků. Vodní tok je ve smyslu zákona č 114/1992 Sb., chápán nikoliv jenom jako hlavní proud, nýbrž i včetně jeho prostředí, jimž je koryto vodního toku a jeho břehy.

STAVBA BEZ POVOLENÍ, POKUTA

V rámci šetření na MěÚ Říčany a terénním šetřením na místě ze dne 15.12.2015 inspekce zjistila následující: Na podzim roku 2014 zjistil MěÚ Říčany, že dochází k opevňování levého břehu potoka Mnichovka, a to v sousedství pozemků ve vlastnictví ing. Milana Velka. Současně probíhaly zemní práce též na pravém břehu potoka. Jelikož na předmětné práce nebylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku “potok Mnichovka”, ani nebyly jinak povoleny, byly práce protokolem v rámci společného šetření MěÚ Říčany /Vodoprávním úřadem a Odborem životního prostředí/ a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastaveny a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. V rámci dodatečného povolení stavebních úprav levého břehu vodního toku Mnichovky / viz. rozhodnutí čj. 32278/2015-MURI/OVÚ/1014 ze dne 15.6.2015/ byla podána žádost o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, a to bylo vydáno pod čj. 2115/2015-MURI/OŽP.00085 ze dne 15.1.2015. Zároveň byla panu ing. Milanovi Velkovi uložena pokuta dle § 87 odst. 3 písm. m/ zákona č. 114/1992 Sb. za závažné poškození významného krajinného prvku ze zákona. Souběžně z opravami levého břehu se řešily úpravy na protilehlém pravém břehu. Pro ten byl vypracován projekt “Mnichovka ř.km 1,839-964 Senohraby – úpravy pravého břehu” společnosti PVLS Projekce, vodohospodářské a lesnické stavby ing. Františkem Holečkem z 2/2015. Projekt předpokládal odkopávku stávajícího břehu, vytvoření pozvolných sklonů a sadové úpravy s cílem vytvoření přírodě blízkého koryta. Zároveň je v projektu navrženo zpevnění paty břehu záhozem z lomového kamene pro zmírnění erozní činnosti vlivem náhlých zvýšených útoků korytem Mnichovky. K záměru bylo MěÚ Říčany vydáno souhlasné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona rozhodnutím čj. 22558/2015-MURI/OŽP 00085 ze dne 10.6.2015. Následně byl příslušným vodoprávním úřadem vydán souhlas s provedením ohlášené stavby čj. 34170/2015-MURI/OVÚ/00394 ze dne 23.6.2015. Kolaudační souhlas s užíváním stavby je v současnosti vydán pouze na opravu zničeného levobřežního opevnění toku Mnichovka /viz.,čj. 49789/2015-MURI/OVÚ/1014 ze dne 22.9.2015. Práce na pravém břehu Mnichovky nejsou ještě v současnosti ukončené.

Důvodem výše uvedených prováděných prací byla skutečnost, že v letech 2013 a 2014 došlo při povodních k výraznému poškození stávajícího opevnění koryta vodního toku. Došlo i k podemletí základů původní opěrné zdi na levném břehu a dále nátrži břehu u stavby ČOV, její úpravu bude realizovat obec Senohraby. Následně provedla inspekce terénní kontrolu na místě. Inspekce konstatuje, že neshledala v postupu MěÚ Říčany porušení zákona č. 114/1992 Sb. a považuje výše uvedená stanoviska vydaná v souladu se zákonem. Co se týče kácení zeleně, inspekce sděluje, že v současnosti není možné objektivně zpětně prokázat, k jakému kácení dřevin mohlo v lokalitě dojít vzhledem k tomu, že šetření započalo v říjnu roku 2014 a v té době již probíhala stavba. Dle informací z OÚ Senohraby žádné povolení ke kácení v lokalitě vydáno nebylo a ani nebylo zaznamenáno, že by ke kácení došlo. Inspekce po provedeném šetření konstatuje, že ve věci neprokázala porušení zákona č. 114/1992 Sb., píše vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP OI Praha RNDr. Jindřich Novák, Ph.D. dne 4.1.2016.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL POVODÍ VLTAVY KUBALA NEVÍ, KOLIK STOJÍ ÚPRAVY POTOKŮ

Dne 23.10.2015 jsem obdržel Váš dopis ohledně dotazů na stavby u vodního toku Mnichovka v Senohrabech. Veškeré informace ohledně prováděných staveb, které jsou státnímu podniku Povodí Vltavy známy, Vám byly sděleny dopisem zn.7166/2015-901 ze dne 9.2.2015, z nichž lze pro přehlednost zopakovat základní fakta, a to:

- k oběma Vámi zmiňovaným stavbám vydal státní podnik Povodí Vltavy stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení. – stavby byly povoleny příslušným vodoprávním úřadem – Městským úřadem Říčany odboru životního prostředí. – stavby jsou soukromého investora, z tohoto důvodu nám není známa výše investic, nutných k jejich realizaci.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o investici soukromého subjektu, je zcela irelevantní usuzovat, jaké náklady by vyložil státní podnik Povodí Vltavy na úpravu koryta vodního toku Mnichovka v předmětném úseku. Taková posouzení u staveb jiných investorů opravdu neděláme. Závěrem tedy mohu uvést, že pro podrobnější informace z hlediska povolení stavby je nutno se obrátit přímo na vodoprávní úřad MěÚ. v Říčanech, který uvedené stavby povoloval a má k nim i veškerou dokumentaci, generální ředitel Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala, 22.1.2016.

Jak je vidět, ministr zemědělství ing. Marian Jurečka má ve státním podniku “schopného” odborníka, nebo odborníky, když nevědí, jaké jsou náklady na úpravy vodních toků v ČR. Přitom se nejedná jen o potok Mnichovka, ale je i celá řada jiných toků v ČR, které potřebují urychlenou úpravu. Mimo jiné je to i Sázava a další řeky a rybníky. Ať se jen ministr Juirečka, ale i generální ředitel Povodí Vltavy dr. Kubala zeptají starostů obcí a měst ČR, nebo odborníků Českého rybářského svazu na to, jak vypadají naše toky a jaké jim dělají nesnáze a problémy. Pak by ministr Jurečka spíš prosazoval vládní miliony na úpravu vodních toků v ČR než na podporu uprchlíků, kteří si toho, mimo jiné, ani neváží. /14.2.2016/ /r/

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad ve věci úpravy pravého břehu vodního toku Mnichovka v Senohrabech uvádíme následující:

- Vodoprávní úřad vydal dne 23.6.2015 souhlas s provedením vodohospodářských úprav vodního toku Mnichovka v říčním kilometru 1,839-1,964 Senohraby – úpravy pravého břehu čj. 34170/2015-MURI/UVÚ/00394. – O stavební úpravy požádala firma Hrušovská pole s.r.o. – Projekt byl vypracován autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby Praha Eurostav, s.r.o., IČ 26478155. – Náklady na stavbu neuvedeny. – Stanovisko Ministerstva životního prostředí není třeba, ke stavbě bylo vydáno stanovisko MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, čj. 19469/2015-MURI/OŽP-000085 ze dne 10.6.2015. Účelem stavby je úprava pravého břehu po povodni, snížení sklonu břehu, rozvodnění břehové hrany, vegetační úpravy. – Dobu trvání úprav nelze předjímat.

Úpravy levého břehu vodního toku Mnichovka: Vodoprávní úřad vydal dne 15.6.2015 dodatečné stavební povolení na stavbu Oprava zničeného levobřežního opevnění toku Mnichovka v říčním kilometru 1,850-2,040 – čj. 32278/2015-MURI/UVÚ/1014. – O stavební úpravy požádal Ing, Milan Velek. – Projekt byl vypracován autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby Praha Eurostav, s.r.o., IČ 26478155. – Náklady na stavbu neuvedeny, – Stanovisko ministerstva životního prostředí není třeba, ke stavbě bylo vydáno stanovisko MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny. – Účelem stavby je úprava levého břehu po povodni, zpevnění břehové linie. – Stavba byla kolaudována dne 22.9.2015, čj. 49789/2015-MURI/OVÚ/1014, píše Ing. Petra Martanová, referent oddělení Vodoprávní úřad, oprávněná úřední osoba, 28.1.2016. /r/