iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

VS zasáhl u cigaret, Duka, církev, Vatikán, konec Hniličky

Sledování Šlachtových celníků s prostějovskou 601. bylo nezákonné, zkonstatoval soud a zrušil rozsudek. Vrchní soud v Olomouci zrušil v plném rozsahu rozsudek v případu prodeje nelegálních cigaret, ve kterém celníci ke sledování použili nezákonně armádní specialisty z prostějovské 601. skupiny speciálních sil. Někteří aktéři se snažili případ shodit pod stůl a zasáhl až vrchní soud. „Bez pochybností platí, že postup celní správy a také Armády ČR v dané věci byl vadný,“ zkonstatoval soud v závažné kauze, na kterou před dvěma lety upozornil Ekonomický deník.

Olomoucký Vrchní soud zrušil rozsudek v kauze prodeje nelegálních cigaret. Případ vzbuzuje od počátku silné emoce, řešila ho Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) i výbory a komise Poslanecké sněmovny. GIBS nakonec případ odložila. Vše spělo k zametení flagrantního porušení zákona. Až razantně zasáhl Vrchní soud v Olomouci.
Pátrači celníků si v roce 2018 na pomoc při sledování podezřelých z obchodu se nelegálními cigaretami přizvali armádní specialisty z prostějovské 601. skupiny speciálních sil.

Zapojení armády do sledování civilistů ovšem odporuje zákonu, což nyní zkonstatoval odvolací soud.
Tajnou operaci s krycím názvem Richard posvětil tehdejší náměstek celních pátračů Robert Šlachta, který vojákům dokonce poslal za účast na vyšetřování osobní děkovný dopis. Celníci o případu dlouhou dobu mlžili a existenci Šlachtova dopisu dokonce popírali.

Krajský soud v Brně vynesl tresty v případu prodeje nelegálních cigaret loni v květnu.
Černé na bílém. Náměstek celníků Robert Šlachta potvrdil zapojení elitních vojáků do nezákonného sledování dopisem náčelníkovi Generálního štábu. Foto: Jan Hrbáček

„V konkrétní věci, přesto, že se nalézací soud určitým způsobem vypořádal s navrženými
důkazy, je vrchní soud toho názoru, že odvolací námitky obžalovaných, že napadený rozsudek je zatížen vadou spočívající v neprovedení navržených důkazů, jsou důvodné,“ zkonstatoval olomoucký vrchní soud.

Vydejte celý spis

Vrchní soud také zkonstatoval, že k tíži obžalovaných nebyly u nalézacího soudu provedeny některé důkazy. „Neprovedení dalších svědeckých výpovědí krajský soud vysvětlil tím, že vyslýchány by byly osoby, které s věcí neměly nic společného. S takovou argumentací lze ale obtížně souhlasit například u velitele speciálních sil brig. gen. Pavla Koláře, který podle dostupných důkazů měl 601. skupině speciálních sil v koordinaci s Ředitelstvím speciálních sil ministerstva obrany nařídit provést součinnostní výcvik s jednotkou Celní správy v prostoru Moravskoslezského a Olomouckého kraje v termínu od 14. do 15. června s cílem
ujednotit operační postupy a procedury v zastavěné oblasti. V zásadě totéž se týká plk. Davida Franty, velitele 601. skupiny speciálních sil,“ zkonstatoval soud.

Pokud jde o listinné důkazy, podle vrchního soudu žádné rozumné důvody nebrání tomu, aby byl vyžádán a jako důkaz proveden celý spisový materiál vedený GIBS ohledně součinnosti celní správy a armády a nikoli jen protokol z odložení věci. „Naopak, právě takový postup je třeba považovat za přínosný. Minimálně v tomto rozsahu tedy odvolací soud považuje odůvodnění neprovedení navržených důkazů za nedostatečné,“ usnesl se senát.
Další důkazní návrhy v tomto směru pak buď byly zamítnuty, ale soud prvního stupně tento svůj postup nijak neodůvodnil, anebo o nich nebylo rozhodnuto, vytkl nalézacímu rozsudku olomoucký senát.

Účelová manipulace

Olomoucký senát velmi udivilo, proč nalézací soud upustil od výslechu celnice Romany Pavelcové. Ta v době sledování zastávala pozici vedoucí oddělení odhalování celních podvodů a byla nadřízenou zpracovatele spisu Pavla Litavce.
Přitom právě Pavelcová dala Litavcovi poté, co Ekonomický deník na nezákonné sledování upozornil, pokyn, aby dokumentaci k akci s vojáky vyňal ze spisu.

„Vyjádření této svědkyně může být klíčové, protože právě ona měla přijít s tím, že získala kontakt na příslušníky 601. skupiny speciálních sil, kteří by celníkům mohli pomoci se sledováním zájmového objektu, jenž byl vytipován jako sklad neoznačených cigaret a tabáku. Měla to být ona, kdo se účastnil schůzek s velitelem zmíněné skupiny a konečně, v neposlední řadě, to měla být právě ona, kdo se měl dopustit zásadní manipulace se spisovým materiálem, při které byly ze spisu vyňaty listiny ukazující na realizovanou

součinnost Celní správy a Armády ČR,“ vypíchl odvolací senát.
V podstatě totéž se týká dalšího navrženého svědka – celníka Davida Antoše, který měl sjednat schůzku s příslušníky armády. „Obdobně není zřejmé, proč soud prvního stupně nepodnikl důsledné kroky k vyžádání celého spisového materiálu, pořízeného příslušníky 601. skupiny speciálních sil v Prostějově při realizování předmětného úkonu. Za zjištěného stavu je přitom provedení minimálně označených důkazů nezbytné, upozornil při vracení kauzy k prvnímu stupni soud.
Žádost, kterou v červnu 2018 poslala Celní správa na Generální štáb. O cvičení v ní není ani náznak. Celníci žádají spolupráci v ostré akci.

Zjevná absurdnost
Soud dále zkonstatoval, že obhajoba „ještě v průběhu hlavního líčení vedle neoprávněné (a prokázané) manipulace se spisovým materiálem a účelovým nezařazením veškerých listin pořízených Armádou ČR do trestního spisu poukazovala na nevěrohodnost údajů, které ve své výpovědi uvedl svědek Petr Mašek, v té době ředitel odboru pátrání Generálního ředitelství cel v Brně, který měl rovněž participovat na jednáních s Armádou ČR“.

„Nalézací soud konstatoval, že výpověď svědka není nevěrohodná a rozdíly mezi jeho výpovědí a výpovědí svědka Pavla Litavce vysvětlil tím, že každý z nich působil na jiné pozici a disponoval jiným množstvím informací. S takovým hodnocením důkazní situace však lze podle vrchního soudu jen stěží souhlasit,“ pozastavil se dále soud.
Rozdíly ve výpovědích obou svědků totiž dle soudu nezakládá odlišné penzum jejich informací a vědomostí, kterými měli disponovat, ale zcela jednoznačně odlišný popis téže události, ke které se oba před soudem vyjadřovali.

Pavel Litavec otevřeně promluvil o tom, že příslušníci 601. skupiny speciálních sil se podíleli na sledování, prováděli obhlídku objektu, protože celní správa v té době byla vytížena jinými případy a neměla na tyto úkony vlastní zdroje.
Petr Mašek ve své výpovědi popisoval v zásadě jen konzultační úlohu armády, kdy se vojáci nepodíleli na žádném úkonu. „Soud prvního stupně měla v prvé řadě zaujmout zjevná absurdnost tvrzení, uváděných Petrem Maškem, podle kterého s armádou bylo pouze konzultováno, kam a jakou techniku instalovat, či jestli mimo kamery existuje jiná možnost bezkontaktního sledování. Pokud by totiž skutečně pátrací orgány celní správy nebyly schopny samostatně posoudit tak elementární skutečnosti, které svědek zmiňuje, je potom legitimní otázka, nakolik jsou tyto orgány vlastně vůbec schopny samostatně vykonávat stanovenou činnost,“ opět se pozastavil odvolací soud.

Stejně tak měl dle senátu krajský soud reagovat na rozpor údajů uváděných tímto svědkem s realitou, protože bylo bez jakýchkoli pochybností prokázáno, že příslušníci 601. skupiny speciálních sil se na sledování skutečně podíleli.
„Výpověď Petra Maška měl nalézací soud jednoznačně hodnotit v kontextu údajů uvedených svědkem Pavlem Litavcem, neboť právě on pravdivě popsal manipulaci se spisem a jeho výpověď plně koresponduje s poznatkem o ingerenci Armády ČR. Z podstaty vadný je pak postup krajského soudu, v rámci kterého námitky obhajoby směřující proti výpovědi Petra Maška odmítl odkazem na usnesení vydané GIBS. Je totiž úkolem soudu, aby primárně na základě vlastní činnosti a nikoli na základě rozhodnutí jiného orgánu působícího mimo trestní stíhání, dospěl k závěru, zda provedený důkaz je věrohodný, či nikoli,“ upozornil soud.

Zkráceni na právech
Odvolací soud také důrazně odmítl tezi vyslovenou krajským soudem, že svědecké výpovědi Petra Maška a Pavla Litavce jsou pouze doplňující důkazy k rozhodnutí GIBS.

„Za popsaného stavu, zejména proto, že byla prokázána účelová manipulace se spisovým materiálem, existují významné pochybnosti o věrohodnosti svědecké výpovědi Petra Maška, který jako jeden z vrcholových pracovníků Celní správy bagatelizuje, až neguje zapojení příslušníků Armády ČR do realizace operativních úkonů v dané věci a z pořízených
protokolů nelze zjistit, kdo konkrétně úkony sledování vlastně prováděl, odvolací soud

shledává opodstatněné námitky obžalovaných, že existují pochybnosti o intenzitě, délce trvání a charakteru vlastní činnosti prováděné příslušníky 601. skupiny speciálních sil v rámci prováděného sledování. V dalším průběhu řízení bude třeba tento nedostatek napravit, a to zejména realizací dosud neprovedených důkazů a jejich odpovědným a komplexním hodnocením,“ zkonstatoval soud.

Začerveněná pasáž prokazuje, že informace od specialistů 601. skupiny speciálních sil byly použity v trestním řízení.
Vrchní soud také podotkl, že minimálně listiny související se součinností celníků a vojáků měly být nepochybně součástí spisového materiálu již při prostudování spisu v souvislosti s ukončením vyšetřování. Proto se odvolací soud ztotožnil s argumentací obžalovaných, že došlo ke zkrácení jejich práva na obhajobu, protože jim k seznámení nebyl předložen celý spisový materiál.

Odvolací soud toho soud nalézacímu v rozhodnutí vytýká mnohem více. „Vrchní soud v rámci provedeného přezkumu zjistil, že nalézací soud při utváření skutkových závěrů nepostupoval transparentně a v odůvodnění napadeného rozsudku se nezabýval významnou částí skutečností rozhodných pro vyřešení případné trestní odpovědnosti obžalovaných. Pokud ovšem krajský soud hodnotil pouze některé skutečnosti a nezabýval se řadou jiných důkazů, které jsou významné pro posouzení trestní odpovědnosti obžalovaných, postupoval vadně, protože je povinen vyčerpat žalovaný skutek v celé šíři. Je povinen zabývat se všemi jeho stránkami, které jsou právně relevantní. Za daného
důkazního stavu nelze odpovědně posoudit, zda krajský soud dovodil odpovídající skutková zjištění a s nimi korespondující právní závěry,“ vypíchl soud.
Chyba za chybou

Pokud tedy jde o účast příslušníků 601. skupiny z Prostějova na některém ze sledování, se vrchní soud ztotožnil s argumentací obhájců obžalovaných, kteří poukazovali na to, že takový postup nebyl přípustný. „Trestní řád totiž jasně stanoví, která složka může poskytovat takzvanou součinnost. Armáda, respektive její specialisté, to rozhodně nejsou, protože podle uvedeného ustanovení jsou v trestním řízení povinny si navzájem pomáhat jen orgány činné v trestním řízení,“ potvrdil soud argumentaci Ekonomického deníku, který na závažný případ upozornil.

Podle trestního řádu se orgány činnými v trestním řízení rozumějí pouze soud, státní zástupce a policejní orgán. Analogický postup, o který celníci svou žádost o součinnost opřeli, podle soudu není přípustný. Účast příslušníků 601. skupiny neumožňuje ani jiný paragraf trestního řádu, podle kterého jsou státní orgány, právnické a fyzické osoby povinny vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.

„Toto ustanovení se totiž týká pomoci typu poskytování a předávání informací, písemností, výpisů z bankovních účtů a jiné podobné spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, nemůže se však jednat o přímou účast na aktu trestního řízení, v tomto případě sledování. Navíc z paragrafu, o který se žádost Celní správy rovněž opírá, a který konkrétně upravuje sledování, vyplývá, že se na takové operaci může podílet jen policejní orgán. Tím 601. skupina z Prostějova rozhodně není,“ usnesl se soud.

„Výčet policejních orgánů v armádě stanoví trestní řád a jsou jimi pouze pověřené
orgány Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, pokud vyšetřují trestnou svých
příslušníků. Bez pochybností tedy platí, že postup Celní správy a také Armády ČR v dané věci byl vadný,“ stojí jasně v rozhodnutí soudu.
Plody z otráveného stromu

Přestože je usnesení odvolacího soud v kauze prodeje nelegálních cigaret, v níž byla ke sledování nezákonně použita armáda, vůči vyšetřujícím orgánům a nalézacímu soudu velmi tvrdé, obžalovaní se a priori nad rozhodnutím olomouckého soudu radovat nemohou.

Odvolací soud se totiž neztotožnil s jejich tvrzením, že toto pochybení ze své
podstaty a paušálně, zakládá procesní nezpůsobilost důkazů, které byly získány v návaznosti na poznatky vyplývající ze sledování. Jde o odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu.

„Obžalovaní závěr o neprocesním charakteru takto získaných důkazů staví zjevně na teorii ´plodů z otráveného stromu´. Vrchní soud dodává, že tato doktrína má svůj původ ve Spojených státech amerických, kde je také rozvíjena a praktikována. Podstata dotčené doktríny v její krajní podobě spočívá v tom, že procesní pochybení orgánů činných v trestním řízení má za následek absolutní neúčinnost a nepoužitelnost důkazů opatřených na podkladě takového vadného postupu. Kontinentální trestní řízení však vychází z formálně-materiální povahy důkazu, a proto jen takové vady, které porušují právo na spravedlivý proces, vedou k nepřípustnosti takového důkazu,“ upozornil soud.

To prakticky znamená, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny přistupovat k vadám řízení diferencovaně, tedy musí vždy konkrétně posoudit, jak intenzivní bylo dané pochybení a zda mohlo provádění toho kterého důkazu ovlivnit.
„Jinými slovy – ze zásady volného hodnocení důkazů vyplývá, že příslušné orgány musí hodnotit všechny důkazy jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Ani právní úprava trestního řádu platného a účinného na území České republiky odkaz na tuto doktrínu neobsahuje,“ upozornil soud.

A dodal: „Pro potřeby řízení vedeného v této věci lze tedy shrnout, že doktrína plodů z otráveného stromu není součástí platného trestního řádu, a proto se na ni nelze odvolávat. I kdyby to neplatilo, tak ani rigorózní interpretace této doktríny nemůže vést k závěru, že výskyt nezákonného důkazu automaticky způsobuje nepoužitelnost všech důkazů opatřených v daném řízení. Uvedené však současně neznamená, že by soud prvního stupně nebyl povinen se s námitkou týkající se procesní použitelností důkazů získaných postupem podle trestního řádu a důkazů navazujících, blíže vypořádat,“ dodal soud. Jan Hrbáček, Ekonomický deník, ceskajustice.cz

X X X

Ministryně Benešová neví, že by se policie zabývala jinou verzí výbuchu než ruskou

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nemá žádné informace o tom, že by se policie zabývala jinou vyšetřovací verzí výbuchu ve Vrběticích, než je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Řekla to Deníku N. Svá původní tvrzení, která v neděli zopakoval i prezident Miloš Zeman, podle svých slov zakládá na jednom kontaktu s bývalým zaměstnancem firmy Imex v roce 2014. Radiožurnál a Respekt pak v kauze Vrbětice poukazují na to, že majitel firmy Imex Group byl den před výbuchem 40 minut u ostravského hotelu, kde ruští agenti přebývali.

Benešová svá tvrzení o třetí verzi opírá výhradně o setkání s bývalým zaměstnancem firmy Imex, která si vybuchlé sklady ve Vrběticích pronajímala. „V roce 2014 se mne coby poslankyni na toto téma snažil kontaktovat jeden bývalý zaměstnanec. Navigovala jsem ho na tehdejšího předsedu bezpečnostního výboru,“ řekla Deníku N Benešová s tím, že dál se celou věcí už nezabývala. Toto prý také zmínila 19. dubna na jednání vlády, které se kauzou Vrbětice zabývalo a kterého se účastnili i zástupci zpravodajských služeb či policejní prezident Jan Švejdar.

Toho se Benešová podle svých slov zeptala, zda se takovou verzí policie zabývá. „Neřekl nic, vyslechl si to a je to na záznamu,“ upřesnila ministryně. Deníku N po opakovaných dotazech řekla, že nemá žádné indicie o tom, že by se policie touto verzí skutečně zabývala.

O větším množství vyšetřovacích verzí vrbětických výbuchů ministryně hovořila na konci dubna v deníku Právo. Bylo to nedlouho poté, co prezident republiky po týdenním čekání prohlásil, že policie pracuje se dvěma rovnocennými verzemi, a to nedbalostí a právě zapojením ruských tajných služeb.

Radiožurnál a Respekt dnes ke kauze Vrbětice uvedly, že den před výbuchem munice ve skladu byl šéf firmy Imex Group Petr Bernatík u ostravského hotelu Corrado, kde byli ubytovaní ruští agenti podezřelí ze zapojení do exploze. Podle údajů ze svého mobilu strávil u hotelu zhruba 40 minut. Radiožurnálu a Respektu to potvrdilo pět důvěryhodných zdrojů obeznámených s vyšetřováním, informace podle něj mají i členové poslaneckého výboru pro bezpečnost.

Bernatík podle lokalizačních údajů z mobilu vyjel 15. října 2014 ráno služebním autem ze svého bytu v Ostravě, po půl hodině jízdy se na silnici náhle otočil a zamířil zpět a zastavil se u ostravského hotelu Corrado. Strávil tam zhruba 40 minut. Nelze říci, že byl přímo v hotelu, mohl být od něj vzdálený maximálně do 100 metrů. Co Bernatík v okolí hotelu dělal, není jasné, Radiožurnálu na dotazy neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. Později řekl, že Bernatík ten den, ani nikdy jindy u hotelu nebyl a s Rusy se nikdy nesetkal. „Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl,“ dodal advokát.

Místopředseda poslaneckého výboru Pavel Žáček z ODS oficiálně uvedl, že se detektivové opírají o data z mobilní sítě. „Bezpečnostní složky byly schopny vystopovat pohyb určité konkrétní osoby na základě pohybu mobilního telefonu mezi bydlištěm, nebo mezi firmou, Vrběticemi – tím skladem a mezi hotelem Corrado,“ potvrdil Žáček Radiožurnálu. Nekomentoval ale, kdo je konkrétní osobou.

Policie letos v únoru Petra Bernatíka mladšího zadržela a na 48 hodin skončil v cele předběžného zadržení, připomínají Radiožurnál a Respekt. Vyšetřování také zatím neprokázalo, zda do areálu muničního skladu ve Vrběticích vstoupili přímo dva ruští agenti Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.

X X X

NCOZ zahájila trestní řízení ohledně neuskutečněné cesty Hamáčka do Moskvy

Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila úkony trestního řízení v případě neuskutečněné cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. V pondělí to uvedla Česká televize. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že podezření se týká dvou trestných činů, konkrétně ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby.

„Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů „ohrožení utajované informace“ a „zneužití pravomoci úřední osoby“. Dozor vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl pro iDNES.cz Ibehej s tím, že zatím nebude poskytovat další informace. Přípravné řízení je totiž neveřejné.

Ibehej dále zopakoval, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se policejní centrála začala zabývat z vlastní iniciativy.
„Je naprosto v pořádku, že policie celou věc prověřuje,“ napsal Hamáček ČTK k zahájení úkonů trestního řízení.
Server Seznam Zprávy napsal, že pražské vrchní státní zastupitelství už policejní záznam o zahájení úkonů trestního řízení obdrželo. Potvrdil mu to státní zástupce Marek Bodlák. „K popisu skutků a jejich případné právní kvalifikaci se v této fázi řízení nemůžeme blíže vyjádřit,“ sdělil.

„Obecně platí, že orgány činné v trestním řízení konají z úřední povinnosti, přičemž pečlivě vyhodnocují mimo jiné i informace z médií a dospějí-li k závěru, že zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčují podezření ze spáchání trestného činu, jsou zahájeny úkony trestního řízení,“ dodal.

Seznam Zprávy tvrdí, že Hamáček chtěl odcestovat do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, za nimiž stáli podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Hamáček to popírá, na autory článku podal trestní oznámení a na server plánuje podat žalobu, kterou chce po vydavateli požadovat deset milionů korun.
Hamáček podal trestní oznámení na autory článku o jeho cestě do Moskvy

To Hamáček popírá. Na autory článku podal trestní oznámení a na server plánuje podat žalobu, kterou chce po vydavateli požadovat deset milionů korun.
Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík už dříve uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.
Ohrožení utajované informace se dopustí ten, kdo „vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí“. Sazba se liší podle stupně utajení informace, uložit lze až 12 let vězení a trestná je i příprava činu. Stejně vysoký trest je možné uložit také v nejzávažnějších případech zneužití pravomoci úřední osoby. Příprava tohoto činu je rovněž trestná.

X X X

Duka převzal majetek církve za zády Vatikánu, říká právník. Podá žalobu

Informace spolku Kverulant.org, podle kterého pražský arcibiskup Dominik Duka tuneluje církev, pobouřily některé členy církevních kruhů. Třeba bývalý církevní soudce Jan Rozek plánuje podat žalobu, pokud se ukáže, že k převodu majetku došlo bez souhlasu vatikánských úřadů. „A to téměř jistě došlo,“ říká.

„Vyvedení ohromného majetku do soukromé nadace necháme prověřit kongregací pomocí žaloby,“ uvedl Rozek, který je bývalým církevním soudcem v brněnské diecézi. Z postu byl odvolán brněnským biskupem, když založil organizaci Pro čistou církev, která pomáhám obětem zneužívání v církvi.

Duka se totiž podle něj dopustil nezákonného převedení majetku na nadaci Arietinum, kterou na konci loňského roku sám založil a jejíž správní radě předsedá. „Když se jedná o kardinála, může ho soudit pouze kongregace. My se zeptáme kongregace, jestli povolila převod majetku farnosti Hostivař do soukromého fondu s tím názvem. Pokud jej nepovolila, v tom případě se napíše žaloba na kardinála Duku, a ta jde do Vatikánu na kongregaci pro biskupy,“ popsal Rozek.

Duka stíhá být nejen duchovním, ale i správcem majetku

Jestli Vatikán převod povolil, je přitom podle Rozka jen obligátní otázka. Nuncius, který je jakousi církevní obdobou velvyslance, totiž Rozkovi řekl, že žádost nevyřizoval. A pražské arcibiskupství se nechalo slyšet, že podle něj daný převod pod kategorii kauz, které je třeba posílat do Vatikánu, nespadá.

Demagogický útok, brání se arcibiskupství

To podle Rozka není pravda. „Jestliže se jedná o věci, jejichž hodnota přesahuje horní hranici hodnoty, nebo jde o věci darované církvi ze slibu nebo o věci cenné umělecky nebo historicky, vyžaduje se k platnosti převodu kromě toho ještě dovolení Apoštolského stolce,“ cituje kanonické právo.

Podle Rozka však ani při podání žaloby Dukovi prakticky nic nehrozí. „Duka už je v rezignaci. Takže nemá o co přijít. Arcibiskupem bude tak jako tak jen do chvíle, než papež stanoví jeho nástupce,“ vysvětlil.
Duka tuneluje církev, tvrdí spolek. Podle arcibiskupství jde o demagogický útok

Podle Kverulantu měl Duka převést do vlastnictví nadace Arietinum pozemky v pražské Hostivaři v hodnotě asi 250 milionů korun. Konkrétně se jedná o pozemky v pražské Hostivaři. Podle spolku tak mělo jít o „tunel“ a snahu o obohacení sebe i dalších členů správní rady.

Arcibiskupství se ale nařčení brání. „Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským,“ uvedlo již dříve ve svém prohlášení. Nadace má sloužit k veřejně prospěšným účelům podporujícím Římskokatolickou církev.
Za oslavu na střeše arcibiskupství dostal šéf prezidentovy ochranky pokutu
Pražská arcidiecéze dále tvrdí, že informace zveřejněné na Kverulant.org jsou útokem jejich bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, který je zakladatelem Kverulanta.

„Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá systému interní kontroly. Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby,“ uvedla

X X X

EXMINISTRA ZAHRANIČÍ KOHOUITA VYHODIL Z MINISTERSTVA SCHWARZENBERG, DNES NÁMĚSTKEM

Bývalý šéf diplomacie Kohout se ujme příprav na české předsednictví EU. Bývalý ministr zahraničí ze dvou úřednických vlád Jan Kohout je nově politickým náměstkem ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Kohout bude mít na starosti koordinaci příprav českého předsednictví v Evropské unii a agendy OSN a středoevropské spolupráce.

Ministerstvo informaci uvedlo v tiskové zprávě, během pondělního rána o záměru informovaly Lidové noviny.
„Jsem rád, že Jan Kohout na mou nabídku přistoupil. Je jedním z našich nejzkušenějších diplomatů, který si prošel ministerstvo zahraničí od referenta až po ministra,“ uvedl pro Lidové Noviny Kulhánek. Post politické náměstkyně opustila bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD). „Počítám s tím, že spolu budeme spolupracovat i nadále,“ uvedl Kulhánek v tiskové zprávě.

Kohout je poradcem prezidenta Miloše Zemana a od loňského března politickým náměstkem ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Byl ministrem zahraničí v úřednické vládě Jiřího Rusnoka a předtím také v úřednické vládě Jana Fischera, kdy ČR také předsedala EU. V letech 2004 až 2007 působil jako velvyslanec ČR při EU. ČR se svého druhého předsednictví unie ujme 1. července 2022.
Kohout, Kněžínek i Vidím. Ministerstvům radí i bývalí ministři a politici

„Předsednictví se už blíží. Málokdo tomu ale věnuje náležitou pozornost. Připravují se technicko-organizační věci. Začíná se diskutovat o předsednických prioritách,“ uvedl v LN Kohout. Odmítá, že by jako prezidentův poradce byl na ministerstvu „Zemanovým náměstkem“.
Kromě předsednictví by se měl věnovat mimo jiné spolupráci v rámci středoevropských uskupení, ať už visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), nebo Slavkovského formátu (ČR, Slovensko, Rakousko).

Přes dobré vztahy se Zemanem je Kohout připraven hájit pozice vlády, píšou LN. „Podporuji vládu a vyšetřovací verzi, o které v souvislosti s Vrběticemi mluví,“ cituje deník vyjádření Kohouta k informacím o podílu agentů ruské vojenské rozvědky GRU na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Prezident, který se dlouhodobě snaží o co nejlepší vztahy s Ruskem, naproti tomu opakovaně mluví o možných dalších vyšetřovacích verzích výbuchů.
Ministra zahraničí Jana Kohouta odvezli do nemocnice, skolila ho únava

Kohout byl členem ČSSD v letech 1995 až 2013, stranu opustil v éře předsedy Bohuslava Sobotky. Se směřováním sociální demokracie pod vedením Jana Hamáčka nyní souhlasí, řekl LN.
Ministr může mít podle zákona o státní službě dva politické náměstky. Na ministerstvu zahraničí je jím od poloviny dubna sociální demokrat Pavel Jaroš, který v úřadu působil za éry ministra Jana Kavana jako tajemník. Jaroš se funkce ujal v době, kdy byl vedením ministerstva pověřen Hamáček po odvolání ministra Tomáše Petříčka (ČSSD).

X X X

HNILIČKA NIKDY NEMĚL BÝT V ČELE AGENTURY, JAKO NEUMANNOVÁ ŘÍDIT MS V LYŽOVÁNÍ

Neumannová nadělala přes sto milionů dluhů na MS v lyžování na severu Čech. Špígl na to upozorňoval a uváděl, že ani Hnilička nemá schopnosti na vedení agentury. Špičkoví sportovci by měli vychovávat nové sportovce. To se jim ale moc nechce.
Hnilička končí. Odchod jsem oddaloval, aby nám neumřely malé kluby, řekl.

Milan Hnilička rezignoval na funkci předsedy Národní sportovní agentury. Bývalý hokejista tak učinil mimo jiné po auditu ministerstva financí v agentuře, který zjistil řadu nesrovnalostí. Sám s námitkami resortu nesouhlasí. Hnilička podle svých slov rezignoval kvůli časovému vytížení. V úřadě zůstal kvůli dokončení agendy a včasnému vyplacení dotací.

„Dnes ráno jsem poslal rezignaci panu premiérovi,“ potvrdil Hnilička. Důvodů je podle něj několik. „Ten nejdůležitější je pracovní vytížení ve světle posledních měsíců a s tím spojený rodinný život. Vytížení bylo opravdu enormní,“ uvedl.
„Nebylo to impulsivní rozhodnutí. Přemýšlel jsem o něm dlouho, v podstatě od konce ledna,“ uvedl dále s tím, že tehdy se staly události, které byly intenzivně probírány v médiích. Narážel tím na aféru kolem lednové oslavy narozenin exposlance Petra Bendy v Teplicích. Tehdy se vzdal poslaneckého mandátu, který držel za vládní hnutí ANO.

Hniličkova rezignace měla přijít dřív, shodují se Janda a Hamza. Jiní mu děkují

Podle svých slov zůstal v úřadě z několika důvodů. Jmenoval dokončení agendy a včasné vyplacení dotací.
Zmínil také veřejnoprávní kontrolu, po které se dostal pod palbu kritiky. Ačkoli jedním z hlavních účelů existence agentury je schvalování dotací do sportu, k této práci si najala externí firmu.
Rezignace nesouvisí s kontrolou, tvrdí Hnilička

„Bylo důležité neopouštět funkci,“ uvedl Hnilička s tím, že proces není ještě uzavřený. Zdůraznil, že jeho rezignace nesouvisí se zmíněnou kontrolou. „Ke každému bodu jsme podali vysvětlující námitky. Nemůžu předjímat. Žádné peníze se neztratily, jednali jsme hospodárně,“ vysvětloval.

Kontrola v NSA údajně odhalila chyby ve smlouvách i dotacích

„Pevně věřím, že můj nástupce bude pokračovat v nastaveném trendu, agentura se personálně doplní a bude moct fungovat dále,“ uzavřel.
„Některým organizacím jsme pomohli přežít,“ dodal k fungování agentury během pandemie s tím, že učinil, co šlo, aby „neumřely malé kluby“. Zároveň se omluvil za zpomalení řádných programů v dané době.
Zdůraznil, že nikdy nechtěl být politikem, ale „sporťákem“. Zároveň vyjádřil vděčnost za vznik agentury. „Nemyslím si, že budu dál pokračovat na politické scéně,“ konstatoval dále s tím, že to nemůže vyloučit, ale není to priorita. Podle svých slov by raději zůstal u sportu.

Problémy Hniličku pronásledovaly kvůli řízení agentury. Ačkoli jedním z hlavních účelů její existence je schvalování dotací do sportu, k této práci si najala externí firmu. Následná kontrola ministerstva financí ukázala, že nejde o jediný nedostatek ve fungování této organizace.
Mělo to vyřešit 50 tisíc na charitu

Po incidentu s oslavou se Hnilička ještě tvrdým následkům bránil. „Největší pokuta, kterou jsem zaplatil je ta osobní, bylo to hloupé rozhodnutí,“ reagoval poté, co poslal na charitativní účely 50 tisíc korun a myslel, že tím to bude vyřízené.
K oslavě Hnilička uvedl: „Byl jsem tam poblahopřát letitému příteli, kterého znám ještě z dob, kdy jsem hrál hokej. Jsem také jen člověk, bylo to hloupé rozhodnutí,“ vysvětloval v únoru v České televizi. Hnilička napřed po odhalení oslavy tvrdil, že byl v hotelu Prince de Ligne pouze na pracovní schůzce.
Ve hře bylo i odvolání

Hniličku mohla z postu předsedy agentury odvolat i vláda. Část ministrů se již v minulosti vyjádřila, že by pro jeho odchod při hlasování zvedla ruku. Byl mezi nimi například vicepremiér Jan Hamáček, tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný či ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Bylo to hloupé rozhodnutí a osobní selhání, vrátil se Hnilička k Teplicím

Hnilička byl napřed od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. O rok později se ujal vedení Národní sportovní agentury, která vznikla, aby převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné programy na kompenzaci ztrát způsobenými opatřeními proti koronaviru.
Premiér Babiš Hniličkovi poděkoval za odvedenou práci. „Během dvou let díky své urputnosti vybojoval a vybudoval vlastně takové menší ministerstvo sportu,“ uvedl

X X X

Národní sportovní agenturu po Hniličkovi převezme Filip Neusser

Podle informací iDNES.cz má post předsedy Národní sportovní agentury převzít reprezentační trenér pozemních hokejistek Filip Neusser. Jeho nominaci schválila vláda. Dosavadní šéf agentury Milan Hnilička na funkci rezignoval. Podle svých slov odešel kvůli časovému vytížení.

Neusser je také protikandidátem Jiřího Kejvala na post do čela Českého olympijského výboru. Volby se mají konat za týden v pondělí 24. května a Neusser měl vůči současnému vedení ČOV výhrady.

Kdo je Neusser, možný Hniličkův nástupce? Pozemní hokejista a velký kritik Kejvala
Hnilička svůj konec oznámil v pondělí. „Dnes ráno jsem poslal rezignaci panu premiérovi,“ potvrdil v pondělí Milan Hnilička.
„Nebylo to impulsivní rozhodnutí. Přemýšlel jsem o něm dlouho, v podstatě od konce ledna,“ uvedl dále s tím, že tehdy se staly události, které byly intenzivně probírány v médiích. Narážel tím na aféru kolem lednové oslavy narozenin exposlance Petra Bendy v Teplicích. Tehdy se vzdal poslaneckého mandátu, který držel za vládní hnutí ANO.
Hnilička končí. Odchod jsem oddaloval, aby nám neumřely malé kluby, řekl

Hnilička byl napřed od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. O rok později se ujal vedení Národní sportovní agentury, která vznikla, aby převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné programy na kompenzaci ztrát způsobenými opatřeními proti koronaviru.

X X X

ČR získalo podporu EU, ale doma nemá konsensus, píší v Rusku

Zařazení Česka na ruský seznam zemí, které nejsou přáteli, přerůstá v konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, napsal v neděli večer na svém webu list Kommersant. Poukázal při tom na vyjádření šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella hrozícího Rusku zhoršením vztahům a předsedy Evropské rady Charlese Michela kritizujícího Moskvu za kroky k eskalaci.
„V Bruselu varují, že nenechají Česko osamocené ve sporu s Ruskem,“ napsal deník. Dodal, že podle diplomatů EU rozhodne o odpovědi na ruské počínání na summitu ve dnech 24. a 25. května.
„Mezitím v samém Česku, které aktivně vtahuje Evropu do konfliktu s Ruskem, se rozhořívá skandál okolo vyšetřování výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích a v zemi nepanuje konsensus ohledně toho, co se tam vlastně stalo,“ dodal list.
Kommersant upozornil, že ruské rozhodnutí zařadit Česko na zmíněný seznam označil český prezident Miloš Zeman za hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba.
Současně Zeman zopakoval své dřívější teze, že obviňovat Rusko kvůli výbuchu ve Vrběticích je předčasné a že není stoupencem jediné verze incidentu.

Europoslanci vyzvali státy EU ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů
Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 podle deníku také „otevřeně přiznal, že jednotný názor na tuto otázku nemají ani české zvláštní služby“ a uvedl, že věří policii, ale nedůvěřuje BIS.

„Interview prezidenta Zemana, který se zasazuje za deeskalaci a zachování pragmatických vztahů s Moskvou, bylo opět zamýšleno nejen jako signál ruské straně, vybízené zdržet se unáhlených kroků, ale i ochladit horké hlavy předních českých politiků, kteří ve svých vyjádřeních soupeří o co nejtvrdší rétoriku,“ poznamenal deník.

Konfrontace poškodí samé Rusko

Poukázal na výroky vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka, že rozhodnutí Moskvy jen potvrzuje, že Česko kvůli incidentu ve Vrběticích postupovalo správně a že je hrdý, že se na příjetí a uskutečnění české reakce podílel.
Kommersant poukázal také na vyjádření českého ministerstva zahraničí ohledně rozhodnutí ruské vlády o zařazení Česka na ruskou černou listinu, že Rusko svými kroky hodilo výzvu nejen Praze, ale i státům EU jako celku - a že konfrontace poškodí samé Rusko.

Vrbětice jsou útokem na celou EU, zareagujme, vyzvali lídři europarlamentu
A na reakci EU nebylo nutné dlouho čekat, uvedl deník a připomněl Michelovo a Borrellovo vyjádření o solidaritě s Českem. „Praze se v konfliktu s Moskvou podařilo zajistit si podporu Bruselu, jehož vyjádření lze shrnout do teze ‚své (přátele) nehodíme přes palubu‘,“ usoudil deník.

„Skandál v rusko-českých vztazích a reakce vedení EU ukazují, že diplomacie ztrácí původní účel a stále častěji řeší zcela odlišné úkoly, které mají sloužit vnitřním potřebám určitých států.

Za této situace by Moskva neměla spoléhat na to, že se jí podaří konflikt s Prahou dostat za hranice vztahů s celou EU, protože členské státy neopustí zásadu solidarity,“ řekla listu expertka Naděžda Arbatovová z Ruské akademie věd.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-cesko-vrbetice-kommersant-s...

X X X

Unikátní operace. Ve Španělsku transplantovali srdce dvouměsíční holčičce

Španělským lékařům se v nemocnici v Madridu podařila unikátní transplantace srdce u osmitýdenního dítěte. Vedle nízkého věku holčičky byl zákrok mimořádný tím, že darované srdce prošlo zástavou, dárce a příjemkyně navíc měli odlišnou krevní skupinu. Podle vedoucího lékaře se taková operace podařila poprvé v dějinách.
Malá Naiara se po zákroku nyní v nemocnici zotavuje.

„Zázrak se stal dvakrát,“ uvedl vedoucí dětské chirurgie v nemocnici Gregorio Maraňón Juan-Miguel Gil-Jaurena. Podle něj se operace za těchto podmínek podařila poprvé na světě. Zákrok komplikoval i fakt, že dárce a příjemkyně se nacházeli v odlišných regionech.

Srdce v těle dárce přestalo na několik minut bít. Bylo proto nutné ho napojit na mimotělní oběh, což je u tak malých dětí komplikovaný zákrok, aby se znovu obnovila jeho činnost. „Po obnově jsou postupy stejné jako u běžného vyjmutí,“ uvedl Gil-Jaurena.
Nové technologie, nové možnosti
Transplantaci umožnily nové zdravotnické technologie a metody, které podle vedoucího chirurgického oddělení nebyly ještě před třemi roky dostupné. Podle nemocnice zákrok otevírá nové možnosti pro transplantaci v případě malých pacientů, kteří nemohou používat mechanickou srdeční podporu.

Podle informací, které zveřejnila madridská nemocnice, malé Naiaře lékaři diagnostikovali srdeční problémy ještě před narozením.
Srdce jako žárovka? Před smrtí ještě občas „blikne“

Při operaci dítě vážilo pouhých 3,2 kilogramu. Podle lékařského týmu se její stav výrazně zhoršil den před zákrokem. „Asi by tady už nebyla, kdyby se jí nedostalo transplantace,“ uvedla vedoucí jednotky dětské transplantace Manuela Caminová. Španělsko patří k zemím na světě s nejvyšším počtem dárců orgánů. Na milion obyvatel připadlo v roce 2019 podle vládních statistik 49 dárců. V Česku to bylo ve stejném roce zhruba 29 dárců na milion obyvatel

X X X

Rakousko se otevírá turistům, postačí očkování či test. Slovensko zčervenalo

Od středy 19. května nemusí cestující z Česka a mnoha dalších evropských zemí po příjezdu do Rakouska do desetidenní karantény. Cestovatelům stačí doklad o očkování proti covidu-19, nebo negativní test či potvrzení o uzdravení z nemoci. Výjimky dosud platily pro pouze pro pendlery a obchodní cesty, nově tak do Rakouska mohou i turisté.
V aktualizovaném nařízení o cestování však nadále platí velmi přísná pravidla pro osoby přijíždějící ze zemí silně zasažených obávanými variantami koronaviru, tedy z Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky.
Pro cestující z Česka do Rakouska dosud platila po příjezdu desetidenní karanténa, kterou bylo možné ukončit po pěti dnech negativním PCR či antigenním testem. Výjimky platily pouze pro pendlery a obchodní cesty.
„Infekce ustupuje, můžeme uvolňovat“

Do karantény od středy nemusí lidé, kteří do Rakouska cestují ze zemí s nízkým výskytem nových případů koronavirové nákazy. Kromě České republiky jsou mezi nimi například Německo, Francie, Belgie, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Španělsko, ale také Jižní Korea nebo Austrálie. Z těchto zemí lze do Rakouska vyrazit z jakéhokoli důvodu, tedy i turistického.
Jednodušší cestování už po očkování první dávkou, Maďarům uznáme i Sputnik V

„V mnoha zemích infekce ustupuje, a proto můžeme souběžně s otevíráním uvnitř země přistoupit k uvolnění při cestování do Rakouska,“ uvedl dnes rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein

Pokud cestující do Rakouska nemůže předložit doklad o očkování, o prodělání nemoci, nebo negativní test, musí se nechat otestovat do 24 hodin. Doklad o očkování musí být vystaven v anglickém nebo německém jazyce. Totéž platí o lékařském potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících. Rakousko uznává očkování látkami, které schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nebo Světová zdravotnická organizace. Mezi nimi není například ruský Sputnik V.
Pravidla pro ostatní země zůstávají přísná

Lidé, kteří do Rakouska přicestují z Chorvatska, Litvy, Nizozemska, Švédska nebo Kypru musí také předložit některé ze tří zmíněných potvrzení. Do karantény nemusí očkovaní a uzdravení. Ti, kteří se při příjezdu prokážou jen negativním testem, musí ještě navíc i do karantény, z níž se lze vysvobodit po pěti dnech dalším testem s negativním výsledkem.
Z Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky smí do Rakouska cestovat v zásadě jen jeho občané nebo lidé, kteří mají v alpské republice trvalý pobyt.
Složitější návrat ze Slovenska
Od pondělí 17. května se na cestovatelské mapě naopak přesunulo do červené kategorie, tj. mezi země s vysokým rizikem nákazy, sousední Slovensko.

Bez nutnosti testu či karantény se ze Slovenska zpět do České republiky mohou vrátit čeští občané a rezidenti s kompletním očkováním, od kterého uběhlo minimálně 14 dní. Ostatní musí před vstupem do Česka vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní test, který na začátku cesty veřejnou dopravou nebude starší než 24 hodin, nebo PCR test, který nesmí být starší než 72 hodin. Následně musí Češi předložit druhý PCR test provedený v Česku, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. V tomto případě již antigenní test nestačí. Do doby druhého negativního testu je navíc nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří se na území ČR nepřepravují veřejnou dopravou, musí podstoupit PCR test (antigenní nestačí) provedený v Česku, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu

X X X

Gelemová se po sedmi letech rozešla se Slováčkem. Touží po rodině

Malířka Lucie Gelemová (38) a hudebník Felix Slováček (77) se rozešli. Žili spolu sedm let, přestože se muzikant nerozvedl s manželkou Dagmar Patrasovou (65). Pro rozchod se rozhodla Gelemová.
„Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po sedmi letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu,“ uvedla Lucie Gelemová na sociálních sítích.

Felix Slováček zatím zůstává bydlet s výtvarnicí a během léta by se měl odstěhovat. Gelemová uvedla, že se hudebník neplánuje vrátit k manželce, která se podle ní nechce léčit. Bydlet bude u syna Felixe (37). Slováček a Patrasová mají ještě dceru Annu Julii (25).

Muzikant a malířka původně chtěli rozchod oznámit společně příští týden, kdy Slováček oslaví 78. narozeniny. Nakonec se rozhodla promluvit dřív. Hudebník se totiž před pár dny v bulváru vyjádřil, že je i není pravda, že se rozešli.
„Pomluv, intrik a mnoho zlého stran jeho současné manželky, která sebe a i mne dlouhé roky šířením lží v bulváru zviditelňuje, jsem si v tomto vztahu užila až dost,“ uvedla Gelemová s tím, že jí vadí i zásahy Dagmar Patrasové do soukromí. Tvrdí, že herečka jí píše výhružné a vulgární sms zprávy.

„Život je příliš krátký a já už jej nechci dál trávit v takto toxickém prostředí. Vstoupila jsem do nefunkčního manželství, byť bylo manželi z různých důvodů na veřejnosti prezentováno jinak,“ pokračuje Gelemová a dodává že dlouhou dobu naivně věřila ve změnu a pravdu. Nestalo se tak a ona radši zvolila rozchod. „Závěrem použiji sloku z Felixovo oblíbené lidové písně - Za tú horú za vysokú ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme spolem naučení.“

X X X

Neznám holku, která by neměla divnou sexuální zkušenost, říká Billie Eilish

Nevhodné chování se sexuálním zabarvením není častější v hudebním průmyslu nebo v Hollywoodu. Je všudypřítomné. Takto se v rozhovoru s časopisem Vogue vyjádřila devatenáctiletá americká popová hvězda Billie Eilish.
Mladá zpěvačka řekla, že nezná jedinou ženu, která za sebou nemá „divnou“ nebo „opravdu špatnou“ sexuální zkušenost.
Slova o rozšířenosti sexuálního obtěžování zazněla, když Billie Eilish hovořila o svém novém singlu Your Power (Tvoje moc), který popsala jako „otevřený dopis lidem, kteří zneužívají ostatní, hlavně mužům“. Vyjádřila přání, aby se lidé nesnažili dopídit, o kom konkrétním píseň je, ale aby si z písně odnesli obecnější vzkaz.

„Opravdu to není o jednom člověku. Možná si řeknete: ‚Je to tím, že je v hudebním průmyslu.‘ Ne, kámo. Je to všude. Neznám jedinou holku nebo ženu, která neměla divnou sexuální zkušenost nebo opravdu špatnou zkušenost s obtěžováním,“ řekla v rozhovoru sedminásobná držitelka ceny Grammy. „A muži taky, mladí kluci se pořád stávají oběťmi,“ dodala.
Podle autorky rozhovoru byla obětí sexuálního zneužití i sama zpěvačka, a to „když byla mladší“. „Detaily jsou její věc. Později mi bylo řečeno, že nešlo o nikoho z hudebního průmyslu. Zaměřovat se na to jako na něco mimořádného by podkopávalo její argument o systémové povaze zneužívání,“ napsala novinářka Laura Snapesová.

Rozhovor je součástí nového čísla britské verze magazínu Vogue, v němž je Billie Eilish s fotkou na obálce hlavní hvězdou. Mnozí fanoušci zpěvačku nyní kritizují proto, že ještě donedávna schovávala své tělo pod XXL oblečením s tím, že nechce, aby se svět soustředil na její postavu, ale muziku.

Odbarvila se na blond a svlékla. Cítím se víc žensky, říká Billie Eilish

„Můžu si dělat, co chci. Pokud si chcete obléct šaty, které jsou velké, tak si je oblečte. Když chci ukázat svou kůži, najednou jsem pokrytec a lehce dostupná děvka. A pokud jsem, tak jsem na sebe pyšná,“ říká Eilish a kritizuje muže.
„Sečteno a podtrženo, je to spíše o tom, že muži jsou velmi slabí. Když si oblečete sexy šaty, lehce ztratí zábrany. Opravdu si nemůžete pomoct? Tak odejděte masturbovat,“ dodala zpěvačka, která chystá na konec července vydání druhého studiového alba.
Billie Eilish chodila v minulosti například s raperem Brandonem Quentionem Adamsem (25), rozešli se v roce 2019. Nyní je zpěvačka často vídána po boku o deset let staršího začínajícího herce Matthewa Tylera Vorceho (29).