iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

ČAK: Postup vlády Babiše k nouzovému stavu nepřijatelný

Vyhlášení nového nouzového stavu podle České advokátní komory (ČAK) porušuje principy ústavního zákona o bezpečnosti a ignoruje podstatu parlamentní demokracie. Profesní organizace advokátů považuje postup vlády za nepřijatelný. Nemůže být odůvodněn ani potřebou dalšího boje s nákazou nemoci covid-19, uvedla komora v prohlášení. Stanovisko představenstva ČAK pod vedením jeho předsedy Vladimíra Jirouska publikovala Komora na Advokátním deníku.

Dne 30. 9. 2020 vláda ČR usnesením č. 957 vyhlásila nouzový stav pro území ČR, a to od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav musí být v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen vždy pro určité území a z konkrétních důvodů. Vláda v tomto případě vyhlásila nouzový stav pro území celé ČR, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR. Následně byl vždy na základě předchozích souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nouzový stav opakovaně prodlužován, a to až do 14. 2. 2021.

Dne 11. 2. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nevyhověla žádosti vlády a s prodloužením nouzového stavu souhlas nevyslovila. Následně vláda ČR dne 14. 2. 2021 usnesením č. 125 vyhlásila nový nouzový stav pro území ČR, a to od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Nouzový stav byl vyhlášen na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti, a to ze stejných důvodů, jako ten původní. Tedy z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR stanoví, že nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Na základě předmětného ústavního zákona se předpokládá v rámci systému brzd a protivah ingerence Poslanecké sněmovny, tedy moci zákonodárné. Systém brzd a protivah je mechanismus, která má zajišťovat rovnováhu v dělbě moci. Tento princip má být garantem toho, aby žádná ze složek státní moci nezískala výsadní postavení, kterým by mohla být v konečném důsledku ohrožena stabilita a funkčnost právního státu a demokratického státního zřízení (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).

Vyhlášení nouzového stavu je zcela zásadní skutečností, kdy vláda „přepne“ právní režim do speciální podoby, přičemž je povinností všech orgánů výkonné moci tuto okolnost zohlednit ve svém rozhodování. Takový fakt jen zvyšuje naléhavost skutečné kontroly toho, zda takové zajištění bezpečnosti je stále ještě podloženo legitimním cílem, či nikoliv, tedy zda nejsou okolnosti vyplývající z takovéhoto režimu nadměrně přísné a zda je omezování práv v takovémto rozsahu skutečně nezbytné. V kontextu principu brzd a protivah nelze přehlížet fakt, že Poslanecká sněmovna jakožto „kontrolní orgán“ neshledala pro existenci, resp. prodloužení nouzového stavu další důvody a setrvání v nouzovém stavu jako legitimní cíl k ochraně základních práv či veřejného zájmu.

Vyhlášení „nového“ nouzového stavu při ignorování role moci zákonodárné jakožto kontrolního mechanismu proto lze považovat za zásadní porušení nejenom ústavních principů zakotvených v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR, ale zejména za evidentní ignorování podstaty parlamentní demokracie. Domníváme se, že připuštění relevance postupu některých hejtmanů a následného jednání vlády je obecně nepřijatelné a nemůže být odůvodněno ani potřebou dalšího boje s nákazou nemoci covid-19.

Subjektivně prosazované kritérium odpovědnosti nemůže být nadřazeno Ústavě, jakožto základnímu pilíři demokratického uspořádání, a ochraně proti totalitě. Není též od věci zatím alespoň okrajově připomenout odpovědnost za škody způsobené fyzickým a právnickým osobám nezákonným postupem.

Z výše uvedených důvodů Česká advokátní komora upozorňuje na zcela zjevné obcházení účelu a smyslu zákona postupem, který není zákonem předvídán a který nelze ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví.

PS. Bez ohledu na to, zda nouzový stav je, či není, zda byl vyhlášen relevantně, či protizákonně, apelujeme na advokáty a advokátky, aby se s ohledem na faktický stav pandemické krize chovali při výkonu advokátní činnosti rozumně a s náležitým respektem ke zdraví jak klientů, tak i dalších osob, mj. jak v advokátních kancelářích, tak soudních síních, ceskajustice.cz

X X X

Šmodrchance

Ústavní soud minulý týden vyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení omezení maloobchodního prodeje. Informaci bez uvedení zdroje nejdříve publikovalo Echo 24.cz a v neděli pak se stejnou informací přišel i pořad České televize Otázky Václava Moravce. Vzhledem k (pravděpodobnému) zdroji informací lze s úspěchem pochybovat, že bychom nyní z Joštovy ulice zaslechli nad únikem jakékoliv hromování.

Faktem je, že proces rozhodování o návrhu senátorů nebyl jednoduchý, jakkoliv tentokrát bleskový, v porovnání s délkou posuzování v tzv. volebním nálezu. Původní soudce zpravodaj této stížnosti, Jaroslav Fenyk, byl totiž nahrazen Vojtěchem Šimíčkem. Důvodem je, že profesor Fenyk koncipoval svůj návrh tak, že by rušil všechny speciální výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje. Zavřít by tedy musela třeba i květinářství.

To však mezi soudci nenašlo podporu, a tak se nabídl Vojtěch Šimíček s alternativním návrhem, který naopak podání senátorů vyhověl, což podporu mezi soudci získalo. Problém byl ovšem s koncepcí odůvodnění, a proto ten delší odklad jeho vyhlášení od rozhodnutí samého.

Jaké přesně odůvodnění bude je přitom velice důležité, snad důležitější než rozhodnutí samo. Může pomoci se vyšmodrchat z dnes již poměrně zašmodrchané situace. Zpřesnit hranice, v nichž se během nouzového stavu či mimo něj může vláda a exekutiva obecně pohybovat a co a jak mohou správní soudy posuzovat.

V téhle věci totiž stále není jasno. Tedy až na jediné: jasné je, že nikdo nic neví. To se vyjevilo po rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého týdne nevyslovit souhlas s prodloužením nouzového stavu. Tu vystupoval právník Ondřej Dostál, dnes již v podstatě politik koalice Pirátů a STAN, který tvrdil, že nouzový stav pro většinu koronavirových opatření netřeba. Jiného názoru ovšem byli vládní představitelé, podle nichž s koncem nouzového stavu končí i většina omezení.

Autor tohoto textu proto položil v pátek ráno jednoduché dotazy klíčovým ministerstvům, zda mají aktuální právní analýzu, včetně přehledu judikatury pro případ, že v neděli nouzový stav skončí. Odpovědi byly více než rozpačité, podle všeho s takovým vývojem nikdo na vládě nepočítal.

V posledním návrhu vlády na prodloužení nouzového stavu je v odůvodnění pouze uvedeno, že „vzhledem k tomu, že krizová opatření podle krizového zákona smí vláda vydávat jen v době nouzového stavu, který končí dne 14. února 2021, je nezbytné, aby vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, jak to předpokládá čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR“. A podobně je tomu i v žádosti předchozí. To už vypadá na z nouze stav než stav nouze, tedy mimořádný institut pro případy jakéhosi šoku.

Přitom v návrhu vyjmenovaná omezení lze ve většině případů řešit skrze příslušné zákony i mimo nouzový stav, jak již opakovaně řekly či naznačily správní soudy. Koneckonců, ani to klíčové, dubnové rozhodnutí Městského soudu v Praze, není ohledně potřebnosti nouzového stavu kategorické a speciální řešení by vyžadovalo v podstatě jen omezení právě maloobchodního prodeje či nočního vycházení.

Větší právní jistotě by jistě prospělo, aby i Nejvyšší správní soud již rozhodl o kasační stížnosti, která u něj ohledně již zmíněného dubnového rozhodnutí leží více jak 8 měsíců. Jiné senáty Městského soudu v Praze zatím rozhodnutí svých kolegů opatrně vykládají a pokládají na něj další vrstvy „práva“. Věc má snad již být „v dosti pokročilém stavu zpracování konceptu rozhodnutí“. Můžeme jen doufat, že kasační soudci budou při tomto rozhodnutí vedeni sympatickou uměřeností. A jakkoliv se rádo říká, že rozsudek není návod z IKEY, docela by se teď jeden takový návod docela šikl. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Nouzový stav napadli první stěžovatelé, vláda prý porušila Ústavu

Kvůli nedělnímu vyhlášení nouzového stavu se už první lidé obrátili na soud. V žalobách uvádí, že vláda svým usnesením porušila ústavní zákon. Po Městském soudu v Praze a Ústavním soudu proto požadují, aby rozhodnutí kabinetu pro nezákonnost zrušily.
„Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky jasně určuje, že prodloužit nouzový stav nad 30 dní lze pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Nepíše se tam o žádných hejtmanech nebo o krajských zastupitelstvech,“ uvedl pro server iDNES.cz právník Norbert Naxera, který žalobu v zastoupení klienta podal.

Nový nouzový stav na žádost hejtmanů nahradil původní, který musel skončit, protože jeho prodloužení ve čtvrtek neschválila Sněmovna. Podle Naxery nejsou opatření, která umožňuje, řádně odůvodněna.„Pokud vláda zakáže otevření obchodů nebo restaurací či vyhlásí zákaz vycházení, je třeba důkladně odůvodnit, proč mají tato omezení smysl k zamezení šíření epidemie,“ dodal s tím, že právě to schází.

Naxera dále podotkl, že nouzový stav lze podle zákona také vyhlásit jen na určitém území. „Vláda dostatečně nezdůvodnila, proč je všude, a ne jen v nejvíce zasažených oblastech. Takže tyto věci namítáme, ale především se jedná o obcházení Poslanecké sněmovny,“ doplnil.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila však vláda ústavu a Sněmovnu obchází.

Opozice váhá, zda napadnout nouzový stav. Konat se rozhodla Okamurova SPD

Podobně argumentuje Michael Svatoš, který kabinet zažaloval. Uvedl, že účelem a smyslem zákona bylo zamezit svévoli ze strany vlády, která vyhlášením nouzového stavu výrazně rozšiřuje své pravomoci.

„Proto se jedná o závažný zásah do rozdělení moci ve státě a zejména o závažný zásah do lidských a občanských práv občanů České republiky. Je tedy nutné, aby tento zásah vznikl na základě široké dohody politických sil, a nikoliv rozhodnutím, v tomto případě dokonce menšinové, vlády,“ napsal muž v žalobě.

„Co se týká žádosti hejtmanů, navrhovatel má za to, že tato žádost má jistou politickou váhu, ale právně nic neznamená,“ uvedl Svatoš. Opatření podle něj také není řádně zdůvodněno. Chce proto, aby pražský městský soud usnesení vlády zrušil, protože je v rozporu s právními předpisy.

Naxerova stížnost není jediná

Ústavní stížnost podal také Jakub Horký v zastoupení Jana Švarce. Stejně jako Naxera upozorňují na obejití ustanovení v zákoně o bezpečnosti České republiky. Jak podotýkají, tento zákon slouží jako ústavní pojistka k možnosti vlády omezovat či zcela potlačovat základní lidská práva, která by za jiných okolností byla nedotknutelná.

„Je zcela nepřípustné a také velmi nebezpečné, pokud vláda takové ústavní pojistky začne ignorovat a porušovat tak ústavní pořádek v takto závažné věci,“ vysvětlují s tím, že historie je plná příkladů, kdy různé autoritářské režimy započaly přebírání své neomezené moci postupným porušováním či obcházením takovýchto ústavních pojistek.

V závěru stížnosti pak stojí apel, aby se Ústavní soud usnesl, že tato věc je naléhavá, a vyřešil ji v řádu dnů. „Jde totiž o několik milionů osob, jejichž práva a povinnosti, včetně mnohých základních práv jsou nejistá,“ stojí v dokumentu, jenž má redakce iDNES.cz k dispozici.

Trestní oznámení na členy vlády podal k Městskému státnímu zastupitelství v Praze právník Petr Němec. „Protiústavní vyhlášení nouzového stavu a na to navázaná opatření způsobují vážnou poruchu v činnosti právnických a fyzických osob podnikatelů,“ napsal na Twitteru.

Naší nadějí jsou senátoři, míní advokát

Podle advokáta Davida Zahumenského, který se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud na jaře, není efektivní podávat v této fázi občanskou ústavní stížnost. „Naší jedinou nadějí je, že Poslanecká sněmovna další nouzový stav shodí nebo že nás budou bránit senátoři – nebo skupina poslanců, zastupitelstvo kraje nebo ombudsman,“ napsal na Twitteru.
Dodal, že na krajích není při řešení epidemie vůbec nic. „Stav nebezpeční má sloužit hlavně k tomu, aby se odvrátily následky povodní, sucha nebo požáru velkého rozsahu. Tečka. Nehodí se k ničemu jinému. Pro epidemie máme řešení v zákoně o ochraně veřejného zdraví,“ doplnil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v neděli označil v otevřeném dopise vládě opětovné vyhlášení nouzového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Týká se to podle něj i případu, kdy o nouzový stav požádají hejtmani.
Chcípl PES žádá demisi vlády a vznik úřednického kabinetu

Senátoři STAN podobně jako Vystrčil vyčkají s ústavní stížností, která se týká přiměřenosti nouzového stavu, na reakci Sněmovny. Také podle ústavního právníka Jana Wintra nové vyhlášení nouzového stavu vládou by bylo v současné situaci v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Potvrzuje tak slova předsedy Senátu. Podle něj by to bylo evidentním obcházením Sněmovny.

Nový nouzový stav lze podle něj vyhlásit, až pokud nastane nová situace, tedy například zhoršení pandemie. Do té doby má stát aktivně chránit občany mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, případně vyhlášením stavu nebezpečí v jednotlivých krajích podle krizového zákona.

Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali po nedělním jednání s ministry vládu o vyhlášení nouzového stavu na území svého kraje. Podle Babiše to byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti epidemii. Kabinet plánuje o další podobě boje s epidemií jednat s opozicí. Hejtmani i zástupci sněmovních stran mají k řadě opatření výhrady.
Na trvání nouzového stavu je navázána většina opatření vlády proti epidemii, bez jeho trvání by musel kabinet restrikce vyhlásit podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Podle ministrů by však taková pravidla byla při současném vývoji epidemie nedostatečná.

X X X

JUDr. ZDENĚK KOUDELKA: LÍNÝ ČI ZBABĚLÝ ÚSTAVNÍ SOUD?

Václav Moravec oznámil v Otázkách Václava Moravce (Česká televize 14. 2. 2021), že Ústavní soud 9. 2. 2021 přijal rozhodnutí a prohlásil protiústavnost zavření obchodů. To znamená zrušení příslušného krizového opatření. Ovšem rozhodnutí Ústavní soud zveřejní až 22. 2. 2021, kdy toto opatření platit nebude, protože je časově omezeno do 14. 2. 2021. Vláda je nahradí obsahově stejným, ale s jiným číslem jednacím.

Ústavní soud jej zveřejní až po dvou týdnech. Jde o svévoli soudu, která dokresluje jeho rozdílné počínání v obdobných případech. V případě zrušení volebního zákona, kdy rozhodl 2. 2. 2021, zveřejnil nález již následujícího dne 3. 2. 2021.

Proč podobně nejedná v tomto případě?

Rozhodnutí Ústavního soudu, zda je zavření obchodů protiústavní má dopad na statisíce obchodníků, jejich zaměstnanců i miliony zákazníků. Má význam pro vládu a Parlament, aby mohly zhodnotit dosavadní kroky v rámci nouzového stavu. V době krizové je otálení se zveřejním rozhodnutí pohrdáním lidmi.

Motivem pro špatné jednání Ústavního soudu může být lenost, kdy si ústavní soudci neuvědomují vážnost situace na život lidí, nebo zbabělost, kdy se mohli zaleknout toho, že by zveřejnění bylo v době, kdy Poslanecká sněmovna rozhodovala o prodloužení nouzového stavu.

Je odpovědnost předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, že účinně nebrání průtahům v činnosti Ústavního soudu. Snad se zas bude vymlouvat, že Ústavní soud zdržoval vyhlášení rozhodnutí, protože jde o „vědecké dílo“, jako v případě výmluvy ve více než tříletých průtazích při posuzování návrhu na zrušení části volebního zákona. Souhlasím s tím, že mu prezident Miloš Zeman neudělí Řád T. G. Masaryka. Státní vyznamenání je odměna za práci a schopnosti.

Průtahy ve zveřejnění rozhodnutí o obchodu i délka rozhodování Ústavního soudu o volebním zákonu ukazují ponurý obraz Ústavního soudu, jenž o zrušení zákona rozhoduje pro někoho za měsíce a pro jiné za roky. To, že Ústavní soud rozhodl o volebním zákoně po více než třech letech, přestože věděl, že volby jsou na podzim 2021, je porušením práva na rozhodnutí bez zbytečných průtahů. Jestliže o platu soudců, včetně vlastních, rozhodl soud roku 2014 za 13 měsíců a o zdanění církevních restitucí v roce 2019 za čtyři měsíce, víme, že Ústavní soud umí rozhodnout rychle, ale jen pro někoho. Tím porušuje zásadu rovnosti před zákonem.

Jestliže ústavní soudci mají plat přes 200 000 Kč měsíčně a předseda Ústavního soudu téměř 300 000 měsíčně (víc než premiér), je spravedlivé od nich žádat vyřizování věci v přiměřeném čase. Rozhodování bez zbytečných průtahů musí zajišťovat předseda soudu. Neřeší-li průtahy, páchá kárný delikt.

U Ústavního soudu je princip kolektivní neodpovědnosti, kdy ruka ruku myje. Ústavní soudci nepodléhají kárnému řízení jako ostatní soudci před Nejvyšším správním soudem, ale soudí sami sebe neveřejně a kárným žalobcem je předseda Ústavního soudu. Ve skupince 15 soudců se vytváří lidské vztahy, které brání ukládání přísných trestů.

Nechceme-li trpět porušování práv lidí Ústavním soudem, který některou věc vyřeší podezřele rychle a jinou nechá válet, je nutné změnit jeho kárné řízení. Pro předsedu soudu je již doba jednoho roku neřešení věci signál, že vznikají průtahy. Měl by na soudce působit, aby konečně připravil rozhodnutí. Pokud cesta domluv nevede k cíli ani po dalším půlroce, je legitimní, aby na soudce předseda podal kárnou žalobu. Jinak musí nést odpovědnost předseda soudu, že nezajišťuje právo na rozhodnutí bez zbytečných průtahů v přiměřeném čase pro všechny navrhovatele bez rozdílu.

Ústavní soudci by měli být podrobeni kárné odpovědnosti stejně jako ostatní soudci veřejně před kárným senátem Nejvyššího správního soudu, čímž odpadne kamarádičkovství. Nejde o zásah do nezávislosti moci soudní, protože i Nejvyšší správní soud je soud a podléhají mu v kárném řízení ostatní soudci. Právo podat kárnou žalobu z důvodů průtahů by měl mít každý navrhovatel, o jehož návrhu Ústavní soud nerozhodne do dvou let. Jen strach z postihu a zveřejnění, kteří soudci činí průtahy, může vést k nápravě porušování práva Ústavním soudem. JUDr. Zdeněk Koudelka, ceskajustice.cz

X X X

Spravedlnost loni vyplatila devíti poradcům celkem milion korun

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová Foto: Ministerstvo Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti loni vyplatilo devíti poradcům celkem 997.225 korun. Nejvyšší odměnu – 360.000 korun – získal německý soudce Paul Springer, který úřadu dlouhodobě radí v justiční a legislativní oblasti. Ministerstvo vyplácelo odměny také poradnímu sboru pro znalecké otázky a poradní komisi k občanskému soudnímu řádu. Dalších 404.250 korun dostala rozkladová komise, jež měla deset členů. Vyplývá to z dokumentu, který nyní úřad zveřejnil na webu.

Z poradců si loni vydělal přes 100.000 korun ještě Martin Fassmann, který zpracoval ekonomické analýzy k návrhu rozpočtu, a Zdeněk Neufinger, jenž konzultuje energetická opatření v ministerských budovách. Další poradci se podle dokumentu zabývali přípravou rešerší, grafickými logotypy nebo zpracováním podkladů pro projekt elektronizace soudních síní.
Mezi čtyři členy komise k občanskému soudnímu řádu rozdělilo loni ministerstvo 53.900 korun. Členové rozsáhlého sboru pro znalecké otázky si většinou vydělali odměny v řádu tisíců Kč. Nejvyšší částku – 96.800 korun – získal Jiří Závora, který má podle evidence znalců specializaci na expertizu ručního písma či na psychologii rodiny a výchovy.

X X X

Zeman ve středu jmenuje Petra Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu

Prezident Miloš Zeman ve středu ve 14 hodin odpoledne na Pražském hradě slavnostně jmenuje nového místopředsedu Nejvyššího soudu Petra Šuka. České justici to potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Podle Ovčáčka Zeman na slavnostní ceremoniál přizval i předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Zeman se s Šukem již osobně setkal na začátku února.
Petr Šuk je předsedou senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu a odborníkem na civilní proces. Zabývá se také právem obchodních korporací. Je lektorem Justiční akademie a členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. K nejvyšší instanci přešel v roce 2008.
Čtěte také: Soudce Šuk k úpravě dovolání: Neplatí rovnice, že čím více instancí, tím více spravedlnosti

V pozici místopředsedy Nejvyššího soudu skončil 31. prosince po deseti letech Roman Fiala, kterého jmenoval ještě prezident Václav Klaus. Fialův mandát vypršel. Pravomoc určit místopředsedu má prezident, vybírá z řad stávajících členů Nejvyššího soudu. Eva Paseková, ceskajustice.cz

X X X

SCHILLEROVÁ NAVRHUJE SCHODEK ROZPOČTU 500 MILIARD, NEBO TO BUDE AŽ 600 MILIARD?

Schillerová navrhuje zvýšit schodek státního rozpočtu. Nově by měl dosáhnou 500 miliard korun.
Ministerstvo financí navrhlo zvýšit schodek státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun ze schválených 320 miliard korun, sdělilo ministerstvo. Upozornila na to Česká televize. Návrh počítá nově se zrušením superhrubé mzdy a snížením zdanění, které platí od počátku letoška. Vláda má v pondělí návrh projednat.

Změna daní od letošního roku by měla podle dřívějších odhadů ministerstva financí snížit příjmy rozpočtu o 87,5 miliardy korun. Do nové výše schodku bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) také nutné promítnout náklady na nové koronavirové programy kompenzací podnikatelům, které vláda chystá. Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve stavu legislativní nouze.

X X X

Britskou mutaci má každý druhý nakažený v ČR. Čeká se jihoafrická či brazilská

V Česku je více než padesátiprocentní podíl britské mutace koronaviru. Ukázaly to výsledky PCR testů, které provádí Státní zdravotní ústav. Tato varianta viru se rychleji šíří, vláda tímto argumentem vysvětluje, proč nemůže rozvolňovat. „Znamenalo by to masivní nárůst nakažených, bylo by to šílenství,“ řekl v neděli premiér Andrej Babiš.

PCR testy jsou podle Státního zdravotního ústavu efektivnější při odhalování mutací viru. Britská varianta se vyznačuje celkem 23 mutacemi v různých genech vzorku, přičemž spike gen je charakterizován mimo jiné 10 mutacemi. Vědci je tak dokážou spolehlivě rozpoznat. O rozšíření britské mutace koronaviru v Česku se hovoří už delší dobu, ministerstvo zdravotnictví ale dosud incidenci uvádělo v maximálně dvaceti procentech.

Šéf resortu Jan Blatný připustil, že mutaci potvrzují čtyři vzorky z deseti. Rozdíl je ale vidět v regionech, kde je podíl britské verze v různých částech republiky jiný. V Praze jí je méně, než je tomu třeba v oblastech na západě a severu Čech, na Trutnovsku jí je až 60 procent. Zaznamenána už byla ve skoro všech krajích v Česku.

Že je v Česku britská mutace koronaviru až v polovině případů, naznačil imunolog Zdeněk Hel. Tato varianta by se podle biochemika, profesora patologie jednoho ze zakladatelů apolitické Iniciativy Sníh měla v Česku stát brzy dominantní.
Hel se už v minulosti zmiňoval o tom, jak velkým nebezpečím je šíření britské mutace koronaviru. „Riziko je to velké. Tato nová mutace se nejdříve objevila v jižní Británii, teď se rozšiřuje po Spojeném království, Irsku i v USA,“ řekl Hel v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Podle Hela v Česku už jsou i další mutace, které ale ještě nejsou příliš rozšířené, rozvolňovat by se podle imunologa nyní v republice nemělo.

V dohledné době se rozvolňovat nebude, řekl Babiš

Současně se v Evropě objevují i další mutace viru například brazilská nebo jihoafrická. Podle posledních údajů nemusí být také na všechny tyto varianty viru účinné očkování. Například Jihoafrická republika o několik dní odložila očkování vakcínou firmy AstraZeneca, protože tamní klinická zkouška podle vědců neprokázala, že by vakcína proti variantě zabírala.

I o tato tvrzení se opírá vláda, která je používala jako argumenty k prodloužení nouzového stavu. Podle premiéra Andreje Babiše by bylo šílenství v současné době rozvolňovat opatření. „Ze zasněžených hor se to možná nezdá, ale situace na jednotkách intenzivní péče je kritická. Pokud by skončil nouzový stav a začalo se rozvolňovat, byla by nezvladatelná. I když se to někomu nelíbí, v dohledné době nemůžeme rozvolňovat,“ připodobňoval ve svém nedělním prohlášení Babiš rozvolňování k lichvářské půjčce – krátkodobě je efektivní, dlouhodobě člověka „semele“.

Podle premiéra je otázkou času, kdy kromě britské mutace do Česka dorazí i ostatní agresivnější verze koronaviru. Například jihoafrická je už v Rakousku, brazilská v Portugalsku. Česko se s epidemií potýká téměř rok. Na jaře se uzavřela celá republika, během léta se rozvolnilo a od října se většina opatření opět vrátila. Po rozvolnění volají podnikatelé, v poslední době se opět otevřela debata o návratu dětí do škol.

x x x

HEJTMANI KUBA A PŮTA SE SPÁLILI, LITUJÍ, ŽE BABIŠOVI SCHVÁLILI NOUZOVÝ STAV

Kuba: Nedodrží-li vláda dohody, hejtmani vyzvou k odmítnutí nouzového stavu. Nedodrží-li vláda dohody s hejtmany, ti vyzvou své poslance, aby nouzový stav dál nepodporovali, řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Základní podmínkou hejtmanů je podle něj zajištění návratu dětí do škol a antigenních testů pro žáky.

„Neexistuje, že by 1. března nebyly připravené podmínky, aby se mohly děti vracet do škol,“ řekl Kuba, který je předsedou Asociace krajů ČR. „Upozorňujeme vládu, že pokud nedodrží dohody s námi, velmi pravděpodobně nouzový stav zhavaruje a budeme potom našim poslancům doporučovat, aby ho už dál nepodporovali, protože vláda tím jenom ukáže, že dohody dělat nechce,“ dodal.

Kuba řekl, že ministerstvo zdravotnictví by mělo stanovit parametry pro nákup antigenních testů ze slin pro školáky.
Zubařka předběhla vládu. Žáky na koronavirus už si školy testují samy

„Jsou trochu méně citlivé, proto se musí opakovat. Je jich na trhu víc, potřebujeme testy, které jsou jednoduché, snadné, dají se provádět přímo ve školách. Výrazně jsem dnes na Ústředním krizovém štábu deklaroval, že je to zásadní podmínka hejtmanů, aby nebyla narušena důvěra mezi kraji a postupem vlády,“ prohlásil jihočeský hejtman.

Nový nouzový stav, který platí ode dneška, vyhlásil menšinový kabinet ANO a ČSSD kvůli epidemii covidu-19 na dva týdny na základě žádosti hejtmanů po dlouhých víkendových jednáních. Nynější nouzový stav plynule navázal na původní, jehož další prodloužení dolní komora ve čtvrtek neschválila. Na ústavnost postupu vlády panují rozdílné názory.

Měla by Sněmovna zrušit nouzový stav, když už ho jednou odmítla prodloužit?

„Chtěli jsme najít společný postup tak, aby byla situace udržitelná. Nikdo z nás sice nechce nadužívat nouzový stav, ale museli jsme během tří dnů vyřešit komplikovanou situaci,“ vysvětlil Kuba, proč nakonec o nouzový stav požádali všichni hejtmani. Podle něho bylo jasné, že některé kraje o obnovení nouzového stavu požádají a hrozilo, že část krajů bude v boji proti pandemii postupovat různou rychlostí.

„Jsem rád, že hejtmani dodrželi společný postup. Nikomu tímto bianco šek nedáváme a nyní budeme trvat na tom, aby se vláda začala chovat úplně jinak. Budeme tlačit na to, aby se republika systematicky začala otevírat jak v případě škol, tak v případě obchodů,“ řekl Kuba.

Jihočeský hejtman vidí příčinu současné krize především v nedostatku důvěryhodnosti české vlády. „Pokud nevyslyší naše apely a neudělá nic pro to, aby se situace mohla zlepšovat, neumím si představit prodloužení nouzového stavu. Pak bude veškerá odpovědnost za rozvolňování pouze na vládě,“ dodal.

Zároveň také připomněl, že pokud by se s otevíráním služeb
, obchodů a sportovišť nezačalo postupně a jednotně, dostaly by se kraje s mírnějšími opatřeními pod velký tlak.
Velký důraz klade hlavně na opětovné otevírání škol, které by podle něho mělo být podmíněné masivním testováním. „Momentálně s vládou řešíme jejich nákup. Klademe důraz na to, aby byly co nejméně invazivní a nenáročné na obsluhu,“ upřesnil Kuba.

Klíčovým termínem je pro něho 1. březen, kdy by měly být všechny školy maximálně připravené na znovuotevření. „Ministerstvo zdravotnictví musí určit více typů a variant testů. Situace ve školách je pro hejtmany zásadní podmínka, aby nebyla narušená důvěra mezi kraji a postupem vlády,“ upozornil Kuba.

Podruhé už vládu žádat nebudeme, řekl Půta

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) řekl, že podruhé o nouzový stav rozhodně žádat nebude. Že o něj vládu požádal v neděli s ostatními hejtmany, zdůvodnil tím, že nouzový stav a všechna omezení nebylo možné ukončit ze dne na den, protože kraj neměl dost času se na to připravit. Jednání krajů s vládou označil za nepříliš úspěšné, protože přineslo jen minimální změny.

"Nemyslím si, že další restrikce a pokračování v restrikcích, které nefungují, může situaci vylepšit," doplnil Půta. Liberecký kraj se bude podle něj připravovat na případné vyhlášení stavu nebezpečí od 1. března. Jeho možnosti situaci řešit jsou ale omezené, hlavní opatření jsou v gesci ministerstva zdravotnictví, zdůraznil hejtman.

Vyhlášením stavu nebezpečí může ale podle Půty kraj zabezpečit minimální rozsah služeb, který za normálního stavu zabezpečit neumí. "Týkalo by se to především škol určených pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví a krizové infrastruktury, týkalo by se to také náhradního ubytování pro bezdomovce, lidi bez přístřeší a vykázané osoby a také humanitární pomoci, kterou kraj ve spolupráci s obcemi a humanitárními organizacemi poskytuje lidem, kteří pomoc potřebují nebo nemají nikoho blízkého," doplnil.

x x x

Šéf diplomacie Petříček chce vést ČSSD. Plánuje kandidovat proti Hamáčkovi

Ministr zahraničí Tomáš Petříček má v plánu kandidovat do čela sociální demokracie. S informací přišla CNN Prima News, které ji potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. ČSSD musí přijít s novým stylem, uvedl Petříček. Šéf české diplomacie přitom loni v říjnu řekl, že do vedení ČSSD již kandidovat nebude. Na podzim Petříček uvedl, že se plánuje soustředit na komunální politiku v hlavním městě. Podle nových informací CNN Prima NEWS má však nyní v plánu vystřídat v čele ČSSD jejího současného předsedu Jana Hamáčka.

„ČSSD musí přijít s novým stylem. Musíme upozorňovat, že ne se vším souhlasíme,“ uvedl na TV Nova Petříček. Řekl, že chce především připravit tým, který bude řešit budoucnost. Sám Hamáček pro ČTK uvedl, že ho Petříčkův plán na kandidaturu nepřekvapuje. Zda bude sám kandidovat, oznámí včas. Nejprve chce zjistit názory regionů.

Sociální demokraté se měli původně sejít v lednu 2021, kvůli koronavirové situaci sjezd odložili na 9. a 10. dubna.
Tomáš Petříček v ČSSD je členem od roku 2004, dříve působil na postu náměstka ministra zahraničních věcí. Šéfem české diplomacie se stal v říjnu roku 2018, od roku 2019 je místopředsedou sociální demokracie.
ČSSD se již roky nedaří. V posledním průzkumu agentury Kantar CZ získala pouze čtyři procenta hlasů, které by ji nezajistily dostatek hlasů pro vstup do Sněmovny.

x x x

V ČR ŘÁDÍ MUTACE COVIDU BRITŮ

V Česku je více než padesátiprocentní podíl britské mutace koronaviru. Ukázaly to výsledky PCR testů, které provádí Státní zdravotní ústav. Tato varianta viru se rychleji šíří, vláda tímto argumentem vysvětluje, proč nemůže rozvolňovat. „Znamenalo by to masivní nárůst nakažených, bylo by to šílenství,“ řekl v neděli premiér Andrej Babiš.

PCR testy jsou podle Státního zdravotního ústavu efektivnější při odhalování mutací viru. Britská varianta se vyznačuje celkem 23 mutacemi v různých genech vzorku, přičemž spike gen je charakterizován mimo jiné 10 mutacemi. Vědci je tak dokážou spolehlivě rozpoznat. O rozšíření britské mutace koronaviru v Česku se hovoří už delší dobu, ministerstvo zdravotnictví ale dosud incidenci uvádělo v maximálně dvaceti procentech.

Šéf resortu Jan Blatný připustil, že mutaci potvrzují čtyři vzorky z deseti. Rozdíl je ale vidět v regionech, kde je podíl britské verze v různých částech republiky jiný. V Praze jí je méně, než je tomu třeba v oblastech na západě a severu Čech, na Trutnovsku jí je až 60 procent. Zaznamenána už byla ve skoro všech krajích v Česku.

Že je v Česku britská mutace koronaviru až v polovině případů, naznačil imunolog Zdeněk Hel. Tato varianta by se podle biochemika, profesora patologie jednoho ze zakladatelů apolitické Iniciativy Sníh měla v Česku stát brzy dominantní.
Hel se už v minulosti zmiňoval o tom, jak velkým nebezpečím je šíření britské mutace koronaviru. „Riziko je to velké. Tato nová mutace se nejdříve objevila v jižní Británii, teď se rozšiřuje po Spojeném království, Irsku i v USA,“ řekl Hel.

Podle Hela v Česku už jsou i další mutace, které ale ještě nejsou příliš rozšířené, rozvolňovat by se podle imunologa nyní v republice nemělo. Současně se v Evropě objevují i další mutace viru například brazilská nebo jihoafrická. Podle posledních údajů nemusí být také na všechny tyto varianty viru účinné očkování.

Například Jihoafrická republika o několik dní odložila očkování vakcínou firmy AstraZeneca, protože tamní klinická zkouška podle vědců neprokázala, že by vakcína proti variantě zabírala. I o tato tvrzení se opírá vláda, která je používala jako argumenty k prodloužení nouzového stavu. Podle premiéra Andreje Babiše by bylo šílenství v současné době rozvolňovat opatření.

„Ze zasněžených hor se to možná nezdá, ale situace na jednotkách intenzivní péče je kritická. Pokud by skončil nouzový stav a začalo se rozvolňovat, byla by nezvladatelná. I když se to někomu nelíbí, v dohledné době nemůžeme rozvolňovat,“ připodobňoval ve svém nedělním prohlášení Babiš rozvolňování k lichvářské půjčce – krátkodobě je efektivní, dlouhodobě člověka „semele“.

Podle premiéra je otázkou času, kdy kromě britské mutace do Česka dorazí i ostatní agresivnější verze koronaviru. Například jihoafrická je už v Rakousku, brazilská v Portugalsku. Česko se s epidemií potýká téměř rok. Na jaře se uzavřela celá republika, během léta se rozvolnilo a od října se většina opatření opět vrátila. Po rozvolnění volají podnikatelé, v poslední době se opět otevřela debata o návratu dětí do škol.

X X X

Zase zpřísníme. Polská vláda kritizuje řádění v lyžařském středisku

Po opileckých výstřelcích v lyžařském středisku Zakopaném uvažuje polská vláda o tom, že zruší zmírnění opatření proti šíření covidové nákazy, které zkušebně zavedla. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí káral „hloupé a nezodpovědné“ víkendové počínání neukázněných rekreantů ve vyhlášeném středisku zimních sportů na polské straně Tater.
„Takové chování jako v Zakopaném může znamenat, že budeme muset zpřísnit omezení,“ prohlásil ministr.
Zdůraznil, že nedovolí, aby dosavadní úsilí lékařů přišlo vniveč a aby ze Zakopaného odstartovala třetí vlna pandemie covidu-19 v Polsku. „Každý z nás, kdo viděl fotky či záběry, se musel chytat za hlavu ve zděšení z toho, jaké mohou být důsledky,“ řekl o „přehlídce hlouposti“.

Opoziční list Gazeta Wyborcza si ministrova slova vyložil jako příslib opětovného zavedení celostátní uzávěry. Dodal však, že hlad po normálnosti, zábavě na čerstvém vzduchu a plném využití hotelových a gastronomických služeb cítí celá Evropa.

Polsko v pátek znovu otevřelo hotely a lyžařská střediska na zkušební dobu dvou týdnů. Zakopané se rázem stalo nejdůležitější destinací pro milovníky zábavy. Navíc se slavil valentýnský svátek zamilovaných a v Zakopaném přibyly davy fanoušků, protože se konaly závody ve skocích na lyžích. Televizní záběry z víkendových nocí opakovaně ukazovaly párty rozjařených lidí na pěší zóně Krupówki, která představuje hlavní zábavní a nákupní ulici v Zakopaném.

Lidé zpívali s pouličními muzikanty, tančili. Nedodržovali ovšem bezpečné rozestupy, mnozí si nenasadili roušky. Často také přehnali konzumaci alkoholu. Policie odhaduje, že na Krupówki vyrazilo několik tisíc lidí, někteří z nich se chovali agresivně a chtěli se se strážci pořádku prát.

Rvačky byly hlášeny i z penzionů. Několik lidí skončilo na záchytce, mezi nimi i ti, kteří v opilosti usnuli v závějích. Policie podle serveru Onet musela zasahovat asi ve 200 případech.
Rozjaření Poláci se v Tatrách po rozvolnění opatření střetávají s policií

V Polsku se počet nových infekcí nedávno významně snížil. Podle ministerstva zdravotnictví v pondělí Polsko zaznamenalo 2 543 nově potvrzených případů nákazy a 25 úmrtí během uplynulých 24 hodin.
Zemi s přibližně 38 miliony obyvatel označilo sousední Německo za rizikovou. V Polsku, které má zhruba 38 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo skoro 1,6 milionu lidí, z nichž téměř 41 tisíc nákaze podlehlo.