iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kolik milionů stálo stíhání Nagyové a Nečase?

NCOZ: Nevíme kolik bylo v kauze Nagyová nasazeno policistů. Ani kolik stála daňové poplatníky: Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nemá podrobné informace o tom, kolik policistů zasahovalo v červnu 2013 v takzvané kauza Nagyová, která předznamenala pád vlády Petra Nečase a odstartovala novou politickou éru České republiky. Česká justice si podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádala o data k zásahu.

Podle šéfa Jiřího Mazánka není schopna vyčíslit, na kolik největší operace v dějinách tuzemské policie vyšla daňového poplatníka. NCOZ navíc tají, kolik bylo na akci vyčleněno tzv. zvláštních finančních prostředků.

Tajná policejní akce, namířená proti politikům a úředníkům, dostala název BOBO. To je jediná konkrétní odpověď Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kterou dostala Česká justice na sadu otázek, které útvaru zaslala v souvislosti s největší operací v dějinách české policie, takzvanou kauzou Nagyová.

Kauzou Nagyová je mediálně označován policejní razie, která propukla v červnu 2013. 13. června 2013 . Tehdy policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) pod vedením Roberta Šlachty zasáhl proti několika politikům a úředníkům, které podezíral z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Šlo o dosud největší policejní akci tohoto druhu ve veřejné sféře a proti vysokým vládním institucím v České republice i v celé Evropě. Kauza 17. června vyústila v pád vlády Petra Nečase, který rezignoval také na funkci předsedy Občanské demokratické strany a odstartovala novou politickou éru České republiky.

V tajné akci bylo nasazeno nepočítaně odposlechů, sledování, zapojili se do ní desítky až stovky policistů. Původní konstrukce údajné trestné činnosti zněla: sabotáž. Podle ÚOOZ a žalobců z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se organizovaná skupina lidí cíleně snažila obsazovat klíčové posty ve státní správě tak, aby z toho měla užitek a současně i „krytá záda“. Aktéři podle detektivů „úmyslně poškozovali ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky“. Olbřímí případ byl později rozmělněn do několika větví a původní sabotáž vzala za své. Výsledkem gigantické operace jsou ale především zproštění obžaloby, v lepším případě udělené podmínky.

Česká justice si podle zákona o poskytování informací vyžádala podrobná data k této spektakulární policejní operaci. Požádala například o počty nasazených příslušníků policie, nebo nakolik tato tajná operace v globálu vyšla státní rozpočet. Z reakce policie vyplývá, že sama ozbrojená složka vůbec nemá konkrétní informace o nasazení lidí, ani o tom, kolik peněz operace BOBO vysála ze státních peněz, když se mnozí z participujících policistů nevěnovali své standardní práci, ale participovali pouze na kauze Nagyová.

Česká justice si vyžádala tyto informace:

„Kolik policistů se podílelo na přípravě, operativě, analýze a vyšetřování a následných úkonech kauzy zvané Nagyová?

Jaké konkrétní složky policie byly v této operaci zainteresovány (konkrétní expozitury či složky
policie, konkrétní počty policistů dle expozitur, složek)?

V jaké výši byly za práci na této kauze vyčísleny náklady na mzdy zainteresovaných policistů?
V jaké výši byly za práci na této kauze vyčísleny náklady na odměny, tedy nadtarifní složky mzdy?
V jaké výši byly za práci na této kauze vyčísleny náklady na techniku, logistiku, pohonné hmoty?
V jaké výši byly za práci na této kauze vyčísleny náklady na zvláštní finanční prostředky? Jaký útvar či expozitury či složky inkasovaly, k jakému účelu byly tyto prostředky použity dle aktů interního řízení policie?
V jaké výši byly za práci na této kauze (operacích) vyčísleny náklady komplexně?
Kteří konkrétní důstojníci byli velícími důstojníky v této kauze (operacích)?

Jaký byl krycí název této operace (operací), kdo jej vymyslel?“.

Bobo, víc nevíme

Šéf NCOZ Jiří Mazánek odpověděl konkrétně pouze na jednu otázku: „Jaký byl krycí název této operace (operací), kdo jej vymyslel?“. „Trestní spis nesl krycí název: „BOBO“… …Jelikož povinný subjekt požadovanou informací ve smyslu citovaného ustanovení nedisponuje, nemůže ji žadateli poskytnout,“ zní jediná relativně konkrétnější odpověď šéfa elitního útvaru.

Pojďme si tedy shrnout všechny informace, které šéf NCOZ České justici na její žádost poskytl. „Do této kauzy se různou měrou zapojili policisté bývalého ÚOOZ SKPV zařazení do přímého výkonu služby. Přesný seznam policistů nemá povinný subjekt k dispozici. Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Jelikož povinný subjekt požadovanou informací ve smyslu citovaného ustanovení nedisponuje, nemůže ji žadateli poskytnout,“ vyřídil první z požadavků Mazánek. „Jednalo se o policisty z celého bývalého ÚOOZ SKPV, přesný seznam policistů a jejich zařazení v již zaniklém útvaru s celostátní působností nemá povinný subjekt k dispozici,“ doplnil.

NCOZ nemá k dispozici informaci o finančních nákladech spojených v souvislosti se služebními příjmy jednotlivých policistů. „Proto ji nemůže žadateli poskytnout. Finanční částka nemůže být ani dodatečně hodnověrně vyčíslena, neboť jednotliví příslušníci Policie ČR se uvedeného trestního řízení účastnili různou měrou, v různých časových obdobích. Tito policisté neplnili služební úkoly pouze v souvislosti se zájmovou kauzou, ale plnili také další služební úkoly,“ pokračuje Mazánek.

Povinný subjekt, tedy NCOZ, nemá podle Mazánka k dispozici informace vypovídající o finančních nákladech vynaložených na odměny, které měly být uděleny policistům již zaniklého útvaru s celostátní působností. „A to i s ohledem na časové období, které uplynulo od doby realizace této trestní kauzy,“ odůvodnil odmítnutí poskytnutí dalších požadovaných informací.

Náklady nese stát

Policie podle Mazánka nevyčísluje finanční náklady na technické prostředky použité při plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů. „Neboť žádná právní norma jí takovou povinnost neukládá,“ začal Mazánek reakci na pátý požadovaný okruh informací. U trestního řízení je podle něj třeba vycházet z trestního řádu, který obsahuje specifickou úpravu hrazení nákladů. „§ 151 odst. 1 trestního řádu stanoví, že náklady nutné k provedení trestního řízení, včetně vykonávacího, nese stát. Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, a proto ji nemůže žadateli poskytnout,“ odtušil Mazánek.

Mazánek pak zcela odmítl poskytnout informace k otázkám: „V jaké výši byly za práci na této kauze vyčísleny náklady na zvláštní finanční prostředky? Jaký útvar či expozitury či složky inkasovaly, k jakému účelu byly tyto prostředky použity dle aktů interního řízení policie?“

Používat zvláštní finanční prostředky, např. vyplácet odměny informátorům, umožňuje zákon zákon o policii. Policista je dle tohoto zákona při předcházení trestným činům, při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby oprávněn používat podpůrné operativně pátrací prostředky. „Zvláštními finančními prostředky rozumí vyčleněné finanční prostředky, které jsou používány k úhradě některých výdajů v souvislosti se získáváním poznatků o trestné činnosti, používáním podpůrných operativně pátracích prostředků, používáním operativně pátracích prostředků podle trestního řádu a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby.

Na nakládání se zvláštními finančními prostředky se nevztahují právní předpisy upravující hospodaření s peněžními prostředky státu,“ zareagoval šéf NCOZ. Informace o použití a výsledcích, metodách či postupech utajeny.
„Z výše uvedeného vyplývá, že v zájmu bezpečnosti státu je nutné, aby s institutem zvláštních finančních prostředků, obdobně jako s dalšími podpůrnými operativně pátracími prostředky nebo s operativně pátracími prostředky, bylo zacházeno velmi citlivě, jako s nástrojem důležitým pro boj proti zejména závažné kriminalitě a organizovanému zločinu.

V tomto smyslu je nutné vnímat i rizika spojená s poskytováním a zveřejňováním informací o tomto institutu. Poskytnutí nebo zveřejnění informací o používání podpůrných operativně pátracích prostředků v konkrétních případech i v jejich celkovém souhrnu může způsobit maření nebo narušování metod a postupů policie při používání těchto prostředků. To se týká rovněž poskytnutí či zveřejnění informací o možnostech policie při používání zvláštních finančních prostředků a informací o výši výdajů hrazených ze zvláštních finančních prostředků,“ napsal reportérovi České justice Jiří Mazánek.
Na otázku, kolik vyšla komplexně práce policie na celé kauze Nagyová daňové poplatníky, Mazánek opět odpověděl vyhýbavě. „U trestního řízení je třeba vycházet z trestního řádu, který obsahuje specifickou úpravu hrazení nákladů. § 151 odst. 1 trestního řádu stanoví, že náklady nutné k provedení trestního řízení, včetně vykonávacího, nese stát. Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, a proto ji nemůže žadateli poskytnout,“ konstatoval Mazánek.
Za kvalitu odpovídal Šlachta

Jiří Mazánek ještě částečně odpověděl i na otázku, kteří konkrétní důstojníci operaci veleli. Poskytl ovšem pouze informaci, která je léta veřejně známa.

„ÚOOZ SKPV byl policejním orgánem, který plnil úkoly v trestním řízení, zjišťoval skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a prováděl šetření směřující ke zjištění jeho pachatele v rámci oprávnění daných zákonem o policii a zákonem o trestním řízení soudním (trestní řád). Za zajištění kvalitního plnění úkolů policejního orgánu v trestním řízení z hlediska organizace, koordinace a požadované úrovně trestního řízení zodpovídal ředitel tohoto útvaru policie s celostátní působností plk. Mgr. Robert Šlachta,“ uzavřel Šlachtův nástupce, šéf zreorganizovaných specializovaných policejních
útvarů Česká justice se s vyřízením žádosti o informace ke kauze nespokojila a podala proti němu rozklad. Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

PŘEDSEDOU ETICKÉ KOMISE ČR JUDR JAN KUDRNA?

Za člena a předsedu Etické komise České republiky Úřad vlády na funkční období let 2020-2025 navrhuje zvolení JUDr. Jana Kudrny, Ph.D. Ten byl členem komise již v letech 2012 až 2017. „Jedná se o renomovaného právníka působícího mimo jiné na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,“ stojí v podkladech pro jednání vlády, které má Česká justice k dispozici.

Jan Kudrna je ústavní právník a vysokoškolský pedagog. Od roku 2003 působí na Právnické fakultě Karlovy univerzity jako odborný asistent na katedře ústavního práva a současně spolupracuje i s Metropolitní univerzitou v Praze. Je rovněž členem Legislativní rady vlády.

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

Členové Etické komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Členy jsou například Prokop Tomek, Petr Pithart, Jan Sokol nebo Ludmila Rakušanová.
V současné době je funkce předsedy Etické komise neobsazena. Pravomoce předsedy Etické komise byly dočasně delegovány na místopředsedu Etické komise, ceskajustice.cz

SOUDCI NSS ZAMÍTLI STÍŽNOST NA VOLBY

NSS zamítl stížnost voliče kvůli zamčené volební místnosti: Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost voliče, který zpochybnil hlasování v senátních volbách na Strakonicku. Když šel v Protivíně volit, narazil na zamčené dveře a musel zabušit na okno, aby mu někdo z komise přišel otevřít. Volební místnost totiž byla v domě s pečovatelskou službou a někdo z klientů zřejmě dveře zamknul. Podle NSS šlo sice o chybu, avšak neprokázalo se, že by hrubě ovlivnila výsledek voleb.

„Sám navrhovatel i přes problematický přístup do volební místnosti nakonec hlasoval a jeho podezření, že se to jiným voličům nemuselo podařit, není ničím podložené,“ stojí v rozhodnutí volebního senátu.

Rozhodnutí se týká volební místnosti na Masarykově náměstí. Volič přišel odevzdat svůj hlas 9. října večer. Ve stížnosti popsal, že musel „hodně natáhnout ruku“, aby mohl zabušit na okno. Kdyby prý přišel někdo menší, nemusel se do volební místnosti vůbec dostat.

Vedení protivínské radnice ve vyjádření ke stížnosti uvedlo, že volební místnost je v domě s pečovatelskou službou přes 30 let. Dveře prý byly zamčené nanejvýš deset až 12 minut, což nemohlo výsledek ovlivnit. Žádný jiný občan se na městský úřad s podobným problémem neobrátil.

NSS konstatoval, že volební zákon ani jeho prováděcí vyhláška výslovně nestanovují, že by měla být volební místnost po dobu hlasování přístupná. „Jde o tak zřejmý požadavek, že jej ani není třeba v zákoně zvlášť zdůrazňovat. Aby mohl volič uplatnit své volební právo, musí mít přístup do místnosti, v níž je umístěna volební schránka,“ uvedl předseda senátu Tomáš Langášek.

Pokud bylo tedy zamčeno, šlo skutečně o chybu. Soud by však hlasování zrušil jen v případě, že by se prokázalo hrubé ovlivnění výsledku voleb, což se nestalo. Volby na Strakonicku těsně vyhrál lékař Tomáš Fiala z ODS. V druhém kole měl 8238 hlasů, soupeř Luboš Peterka za KDU-ČSL získal 8193 hlasů.
Lhůta ke zpochybnění senátních voleb vyprší v pátek v 16:00. Zatím NSS dostal nejméně pět stížností.

KDE ZÍSKAT INFORMACE O PARKINSONOVĚ NEMOCI?

Dvě třetiny lidí s Parkinsonovou nemocí nemají dost informací o léčbě: Proti „informační blokádě“ pomůže portál jaknaparkinsona.cz: Téměř 70 % dotázaných pacientů s Parkinsonovou chorobou nedostává od svých lékařů úplné informace o všech možnostech léčby. Vyplývá to z dotazníku, který mezi své členy rozeslalo pacientské sdružení Parkinson-Help z.s. V souvislosti s malou informovaností upozorňuje na to, že lidé ztrácí šanci se rozhodnout, zda by chtěli využít některou z možností, jež jim moderní medicína nabízí.

Často se dozví o léčbě pozdě, kdy už ji nemohou – kvůli svému zhoršujícímu se stavu – využít. Tomu se snaží sdružení předejít a spustilo stránky https://jaknaparkinsona.cz, které jsou určeny především pacientům ve střední fázi onemocnění – tedy obvykle po více než třech letech od rozvoje komplikací spojených s léčbou.

„Lékař nemá právo svým mlčením rozhodnout za pacienta, zda se podrobit zákroku, či nikoli. Tato zodpovědnost náleží pacientovi samotnému a k tomu musí mít dost informací. To se bohužel neděje, a proto jsme jako odpověď na tuto „informační blokádu“ vyvinuli portál https://jaknaparkinsona.cz, který má informovat pacienty ve středně pokročilé fázi nemoci o všech metodách pokročilé léčby. Tedy například o hluboké mozkové stimulaci (DBS) a pumpových systémech, kterými se lék zavádí přímo do tenkého střeva nebo pod kůži,“ popisuje Romana Skála-Rosenbaum, předsedkyně pacientské organizace Parkinson-Help z.s, která s pomocí dotazníku sesbírala 105 odpovědí.

Návštěvníci portálu https://jaknaparkinsona.cz mohou vyplnit dotazník, který je – pokud splní zdravotní předpoklady – propojí přímo s neurologem ve specializovaném, tzv. extrapyramidovém centru například v Praze nebo v Brně, které se operačními možnostmi léčby Parkinsona zabývají. Odpovědi by se pacient měl dočkat do maximálně 14 dní. Lékař díky vhodně voleným otázkám ve formuláři zhodnotí stav pacienta a případně jej pozve na vyšetření.

Parkinsonovou nemocí v Česku odhadem trpí 30 000–50 000 lidí. Průměrný věk lidí při prvních projevech onemocnění se pohybuje kolem 60 let, 10 % pacientů však onemocní před 40. rokem a 10 % po 75. roce. Pro tuto neurodegenerativní nemoc je typické zpomalení pohybů, třes, ztuhlost svalů či poruchy rovnováhy a později vůlí neovlivnitelný pohybový neklid. „Nemoc způsobuje odumírání mozkových buněk, které produkují především dopamin. Člověk tak postupně ztrácí kontrolu nad svými pohyby. Současná medicína neumí Parkinsonovu nemoc vyléčit, ale zásadně mírní příznaky,“ popisuje prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., vedoucí lékař centra pro intervenční léčbu motorických poruch Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Podle prof. Jecha by jenom DBS mohlo podstoupit přibližně 15–20 % pacientů s Parkinsonovou nemocí, podobně jako zavedení pump, reálně se tak děje u pouhého zlomku z nich – do 5 %. „Ne všichni kolegové jsou plně obeznámeni se všemi možnostmi léčby a mnohdy se mylně domnívají, že jde výhradně o léčbu pozdního stadia, takže do centra dorazí příliš pozdě. U řady z nich pak již zákrok nelze provést,“ uvádí prof. Jech. Tomu odpovídají i data z dotazníku, podle nichž třetinu pacientů poslal lékař do extrapyramidového centra až na jejich výslovnou žádost.

„Vzhledem k nedostatečné informovanosti a někdy i omezeným kapacitám podstoupí operace ročně jednotky procent. Ideální pro načasování takového zákroku je 3–7 let od rozvoje motorických komplikací. Toto „okno“ se později uzavírá a operace není možná. Kvůli nízké informovanosti tak vhodný čas na léčbu propásnou mnozí z těch, kterým by výrazně zkvalitnila život,“ dodává Romana Skála-Rosenbaum. Celou situaci komplikuje i koronavirus, který výrazně omezil činnost pracovišť a lékařů. „Stejně jako na jaře odkládáme všechny neakutní operace a zákroky a bohužel jsou mezi nimi i ty, na které pacienti s Parkinsonovou nemocí čekají mnohdy přes rok,“ potvrzuje prof. Jech. Podle něj je třeba personálně posílit specializovaná pracoviště.

Loni se uskutečnilo 65 nových implantací DBS a 75 výměn vybitých neurostimulátorů a 143 zavedení pumpových systémů – letos dle odhadu odborníků budou čísla ještě nižší – právě kvůli pandemii. Mgr. Markéta Pudilová, Mgr. Veronika Ostrá

JAK SI LETOS VEDLI ZÁVODNÍCI ČT?

Jezdci týmu a manažer Jakub Smrž hodnotí závěr letošní sezóny, který se odjel v portugalském Estorilu. Letošní sezóna Mistrovství světa Superbiků je u konce. Třetí říjnový víkend se v portugalském Estorilu odjelo závěrečné kolo letošní zkrácené sezóny. Již druhý rok ve třídě Supersport 300 má za sebou český tým ACCR Czech Talent Teamu - Willi Race a ACCR Smrz Racing by Blue Garage.

Po vynechání předposledního závodu se k týmu opět připojil Alex Carrión (ACCR Smrz Racing by Blue Garage), který se jako vždy probojoval do hlavních závodů. Ten první bohužel po chybě nedokončil, ale ve druhém závodě se probojoval do vedoucí skupiny. Nicméně po kontaktu s jiným jezdce protnul cílovou čáru až na 27. místě. Poslední dva závodní víkendy v Mistrovství světa si užil Lukáš Simon (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) a nově dostal šanci při posledních závodech Štěpán Zuda (ACCR Smrz Racing by Blue Garage). Oba dva mladíci nastoupili do závodu Last Chance Race, ve kterém bojovali o postup do hlavních závodů. To se sice nepodařilo, ale Lukáš dojel desátý a Štěpán dvanáctý.

#35 Lukáš Simon

"Tento závodní víkend byl pro mě hodně těžký, protože jsem jel na Kawasaki poprvé na suchu, takže jsem se celý víkend učil, jak s motorkou, tak trať. Okruh byl pro mě nový, což bylo hodně znát na časech, protože jsem každou jízdu zrychlil o jednu vteřinu na kolo. Po prvních třech trénincích bylo jasné, že pojedu závod Last Chance Race. V něm jsem už byl ve skupince, která bojovala o postup, ale přestalo mi fungovat rychlořazení, takže jsem nepostoupil. Chtěl bych za tuhle šanci jet ve WorldSSP 300 poděkovat Kubovi, celému týmu a hlavně taťkovi."

#76 Štěpán Zuda

"V Estorilu to byl náročný víkend, protože jsem byl na této motorce a trati poprvé. Před závodním dnem předcházel den se dvěma volnými tréninky po třiceti minutách. S týmem jsme v plném nasazení pracovali a celkově se to projevilo i na zlepšení času v trénincích. Přesto druhý den tyto časy na rozjetou silnou konkurenci nestačily a do hlavního závodu jsem se nekvalifikoval. Ze závodu Last Chance byla možnost se probojovat společně s ostatními mezi šest postupujících do hlavního závodu. V tomto závodě jsem zlepšil svůj čas a umístil se na 12. místě. Mrzelo mě, že jsem za projevenou důvěru tým nedokázal odměnit lepším výsledkem, ale opravdu jsem do toho dal maximum... Tento závodní víkend mi dal spoustu cenných zkušeností, nových přátel a závodních zážitků! Děkuji za skvělou práci týmu, podporu a pomoc při řešení s problémy i na letišti."

#2 Alex Carrión

"Poslední víkend roku byl pro mě pozitivní. Od první chvíle jsem se na novém okruhu na motorce cítil velice pohodlně a první volný trénink jsem dokončil na třetím místě. Problém nastal, když jsem měl špatnou kvalifikaci a poté jsem se nedostal do správné skupiny a skončil jsem na 29. místě. V prvním závodě jsem se dotáhl na skupinu bojující o body, ale na konci rovinky jsem udělal chybu, vyjel do kačírku ve velké rychlosti a musel jsem odstoupit. V neděli jsem měl nejlepší start a po získání deseti míst v prvním kole jsem se dostal do první skupiny, ale uprostřed zatáčky mě trefil jezdec a odhodil mě, takže tím ukončil všechny moje naděje."

Jakub Smrž

"Letošní sezóna byla hodně zvláštní a pro mě hlavně o hledání jezdců. Mrzí mě, že jsme nebyli schopni dojet sezónu v jednom složení a především zranění Míly, ale výměny jezdců nebyly v naší moci. Filip Salač i Alex ukázali, že motorky i tým mají minimálně na bodovaná umístění, ale bohužel se v to podařilo proměnit minimum závodů. Byť bylo složité neustále hledat nové jezdce, tak jsem rád, že si mi většinou dařilo uplatnit české piloty a nebylo jich málo, kteří dostali šanci v Mistrovství Světa. Ukázalo se, že bez ohledu na "papírové" dispozice a talent se kluci mají co učit a věřím, že na sobě budou pracovat a využijí zkušenosti z World Supersport 300. Momentálně máme krátce po sezóně, ale samozřejmě přemýšlím co a jak dál a rád bych upřednostnil české jezdce. Ale stejně tak potřebuji jezdce, kteří budou schopni bojovat o nejvyšší příčky. Vše je otázka peněz a budu dělat vše pro to, aby u nás mohli jet čeští jezdci a abychom mohli závodit o nejvyšší příčky." Ing. Eva Koňáková

PAPEŽ PODPOŘIL PARTNERSTVÍ, BUDOU MÍT NĚKDY I KNĚŽÍ RODINY?

Papež poprvé veřejně podpořil registrovaná partnerství homosexuálů: Papež František poprvé veřejně podpořil zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. Uvedl to v biografickém dokumentárním filmu Francesco režiséra Jevgenije Afinejevského. Film byl ve středu představen na filmovém festivalu v Římě. Je to poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály.

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,“ uvedl v dokumentárním filmu papež.
Agentura Reuters připomíná, že současný papež v roce 2010, když působil jako arcibiskup v Buenos Aires, veřejně odmítl zákon, jež rozšiřoval manželství pro homosexuály. Místo toho podporoval jiné řešení, které by poskytlo homosexuálním párům právní ochranu.

Církev by homosexuály neměla soudit, projevil papež vstřícnost k menšině

Ve filmu papež František také telefonuje homosexuálnímu páru, který adoptoval tři děti. Papež dvojici vyzývá, aby děti zapojili do života jejich farnosti i navzdory možnému odporu části věřících.
Vatikán zákon o registrovaném partnerství nemá. Italský parlament schválil zákon umožňující civilní sňatky homosexuálů v roce 2016. Proti zákonu pořádala část italských katolíků demonstrace. Na rozdíl od předchozích let ale protesty oficiálně nezaštítila italská biskupská konference.

DOSTANE JEŠTĚ STAROSTA ZNOJMA GROIS PODPORU, NEBO HO ZASTOUPÍ MALAČKA?

Proti starostovi Znojma už je většina zastupitelů, připomínají jeho kauzy: To, co původně vypadalo jako běžná politická přestřelka, začíná vážně ohrožovat pozici znojemského starosty Jana Groise. Na pondělním zasedání zastupitelstva mu hrozí odvolání. Nedůvěru totiž Janu Groisovi (ČSSD) vyjádřilo už sedmnáct znojemských zastupitelů z pěti stran, tedy většina z jednatřiceti. Podepsali se pod společné prohlášení, ve kterém starostu vyzývají, aby odstoupil z vedení radnice.

„Nedůvěra Janu Groisovi pramení zejména z několika kauz, které zůstávají před veřejností dlouhou dobu nevysvětleny. Zmiňme například zjištění o napojení firem jeho rodinných příslušníků na městský rozpočet,“ píšou signatáři.
Zmíněné kauzy, mezi něž patří i výhodná privatizace městských bytů starostovými blízkými, popisovala také MF DNES.

Odpůrci rovněž Groisovi vyčítají, že věnuje víc času svému mediálnímu obrazu než práci pro město a že nedávnou senátní kampaň vedl za hranicí slušnosti.„Strašení obyvatel a jejich rozdělování, to vše je v rozporu s vykonáváním funkce starosty,“ vzkazují zastupitelům z ČSSD.

Spolustraníci stojí za Groisem, ODS je rozpolcená

Ti však už několikrát zopakovali, že za svým starostou stojí. Za výzvou vidí pouze snahu zbavit se populárního politika, navíc v nejméně vhodnou dobu. Grois je totiž nyní i šéfem krizového štábu, řešícího třeba situaci v sociálních službách, které mají přes 50 procent nakažených zaměstnanců.

„Představa, že bude na základě administrativního rozhodnutí nahrazen dalším členem vedení města a pojede se ‚dál‘, je naivní, až nebezpečná. Jan Grois má na radnici suverénně nejdelší zkušenost s krizovým řízením a agendu obrovského rozsahu, kterou nejde jen tak předat na papíře. Stejně tak je nerealistická představa, že zbylí místostarostové si rozdělí kompetence starosty a budou schopni je efektivně vykonávat,“ upozorňují zastupitelé z ČSSD ve svém prohlášení.

Rozpolceně působí ODS, která je také ve vedení města. Její místostarosta Karel Podzimek mladší tvrdí, že koaliční kolegové z hnutí ANO za žádost o odvolání Groise skrývají vlastní neschopnost.

„Stačí si vzpomenout, co všechno starosta udělal v době první vlny koronaviru. V té chvíli byli všichni dnešní křiklouni zalezlí tři metry pod zemí. A místostarosta z ANO zodpovědný za sociální služby místo toho, aby se zabýval zhoršující se situací v nich, řeší personální obsazení radnice,“ kritizuje Podzimek s tím, že za Groisem stojí všichni tři zastupitelé z ODS.

Jiní tři řadoví členové strany se od něj však distancovali. „Veškerá podpora Jana Groise je pouze osobní záležitostí Karla Podzimka ml., nikoli stanovisko všech členů místního sdružení ODS Znojmo,“ uvedli.
Záleží na zákulisním jednání

Jaká je tedy situace před pondělním zasedáním? Pro odvolání starosty je v tuto chvíli ANO (7 zastupitelů), Pro Znojmo (5), KDU-ČSL (2), SPD (2) a Piráti (1). ČSSD má 9 mandátů a podporu ODS (3). Jak budou hlasovat komunisté (2), je otázka, protože svůj postoj zatím neodhalili.

Klíčové bude, zda všech 17 „revoltujících“ zastupitelů dodrží současný postoj.

„Určitě běží zákulisní vyjednávání, jestli skutečně budou hlasovat pro odvolání, nebo se podaří některé z nich přesvědčit, aby pro návrh nehlasovali, třeba s ohledem na trvání nouzového stavu,“ říká znojemský politolog Jaromír Příkazský. Stejně tak jsou podle něj ve hře varianty, jak Groise nahradit, případně zda nesložit jinou koalici.

Obětování Groise ze strany ČSSD politolog nepředpokládá, jelikož znojemská buňka je na něm závislá. „Momentálně se mi jeví jako nejpravděpodobnější úprava koaliční smlouvy, případně hledání podpory pro koalici ČSSD a ODS. Za tiché podpory KSČM má 14 mandátů, z ostatních zastupitelů tak stačí přesvědčit dva,“ přemítá Příkazský.
Dojde-li v pondělí k odvolání starosty a nebude zvolený nový, převezme jeho pravomoci statutární místostarosta Jakub Malačka (ČSSD).

NAJDE SCHOPNÁ CUKRÁŘKA FABEŠOVÁ NOVÉHO MUŽE?

Cukrářka Iveta Fabešová se rozvádí. Přišla o své provozovny: Cukrářka Iveta Fabešová (36) se na sociálních sítích svým fanouškům svěřila, že se s manželem rozvádějí. Kvůli tomu zhruba před měsícem přišla o své provozovny. A jak říká, zůstalo jí jen její dobré jméno.

„Stejně si o tom už vrabci na střechách povídají, a tak je čas se k celému dění vyjádřit, než se začnou zbytečně šířit všechny mylné informace. Posledních deset let jsem tvrdě pracovala na tom, abych měla nejlepší cukrárnu v této zemi. Abych díky své práci, kterou miluji, dělala radost i vám. Bohužel jsem při svém snu zapomněla, abych v něm byla šťastná. Byla jsem nucena stávající prostory, zhruba před měsícem, opustit,“ začala Fabešová svůj příspěvek na Facebooku.

„Z celého mého snu mi zůstalo mé dobré jméno a nadšení, stejně bláznivé jako před lety. Naše společné cesty s mým manželem se tedy rozcházejí, jak v osobní, tak i pracovní rovině. Dnes jen velmi těžko hledáme společná slova a vzhledem k našim dětem, u kterých se bojím, že právě jich se náš rozchod dotkne nejvíce, bych vás chtěla požádat o respektování našeho soukromí,“ pokračovala.

Cukrářka dodala, že věří, že najde dostatek síly na to, aby IF Café ve formě, na kterou jsou její zákazníci zvyklí, v co nejbližší době vrátila k životu. Nyní se vydává, i kvůli současné situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií, do online světa.

„Říká se že část zlého zhojí Bůh, část člověk a zbytek čas. Dnes si poprvé přeji, aby čas utíkal co nejrychleji. A nakonec obrovské díky vám všem, kteří jste u mého snu byli se mnou a za vaši úžasnou podporu. Bez vás bych tohle nikdy nedokázala,“ dodala.

Iveta Fabešová

Stejně si o tom už vrabci na střechách povídaji a tak je čas se k celému dění vyjádřit, než se začnou zbytečně šířit všechny mylné informace. Posledních deset let jsem tvrdě pracovala na tom, abych měla nejlepší cukrárnu v této zemi. Abych díky své práci, kterou miluji dělala radost i vám. Bohužel jsem při svém snu zapomněla, abych v něm byla šťastná. Byla jsem nucena stávající prostory, zhruba před měsícem, opustit.

Z celého mého snu mi zůstalo mé dobré jméno a nadšení stejn...ě bláznivé, jako před lety. Naše společné cesty s mým manželem se tedy rozcházejí, jak v osobní, tak i pracovní rovině. Dnes jen velmi těžko hledáme společná slova a vzhledem k našim dětem, u kterých se bojím, že právě jich se náš rozchod dotkne nejvíce, bych vás chtěla požádat o respektování našeho soukromí.

Pevně z celého srdce věřím, že najdu dostatek síly na to, abych IF Cafe ve formě, na kterou jste zvyklí, v co nejbližši době vrátila k životu. Dnes se vydávám na svoji vlastní cestu, která bude i díky současné situaci kolem nás, převážně v online světě. Řiká se že část zlého zhojí Bůh, část člověk a zbytek čas. Dnes si poprvé přeji, aby čas utíkal co nejrychleji. A nakonec obrovské díky vám všem, kteří jste u mého snu byli se mnou a za vaši úžasnou podporu. Bez vás bych tohle nikdy nedokázala. Vše sladké Iveta

Iveta Fabešová se narodila ve Znojmě. Vystudovala gymnázium a speciální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovala v developerské firmě, v roce 2010 se přihlásila do reality show Na nože, ve které amatéři i profesionálové pod dohledem kuchaře Zdeňka Pohlreicha předváděli své znalosti a dovednosti.

V roce 2013 otevřela svoji první cukrárnu v Praze v Belgické ulici, poté několik dalších provozoven, včetně cukrárny ve Werichově vile. Vydala několik knih, ve kterých jsou recepty od klasických českých sladkostí přes francouzské, slavnostní až po vánoční cukroví. Iveta Fabešové si v létě 2016 vzala za manžela Jana Ševěčka (37), se kterým má dvě děti, dceru Natálii a syna Jakuba.

HEREČKA SAMANTHA NAŠLA PRAVÉHO MUŽE

Našla jsem toho pravého, říká třikrát rozvedená Samantha ze Sexu ve městě: Kim Cattrallová (64) známá například rolí Samanthy ze seriálu Sex ve městě promluvila o aktuálním partnerovi. Třikrát rozvedená herečka stále čekala na toho pravého muže a podle jejích slov se to vyplatilo. Přišel v podobě o 14 let mladšího zaměstnance BBC, Brita Russella Thomase.

Kim Cattrallová byla třikrát vdaná. Když se rozvedla naposledy, dlouho odmítala navázat nový vztah. V roce 2016 však potkala Russella Thomase, který na ni nespěchal. A vyplatilo se mu to. Herečka dnes tvrdí, že právě on je tím pravým, na kterého celý život čekala.

„Od počátku jsme s Russellem cítili, že potřebujeme pryč z města. Tak jsme se odstěhovali do mého domu v Kanadě. Vrátila jsem se díky tomu zase domů. Ty nádherné hory a kosatky. Jako teenagerka jsem to vůbec nedokázala ocenit,“ svěřila se hvězda seriálu Sex ve městě magazínu PEOPLE.

Kim Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, ale její rodiče se přestěhovali do Kanady, když byla holčička. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský.

„Měli jsme se s Russellem rádi a byli jsme v častém kontaktu. Stále však jen jako přátelé. On pak za mnou jednou přijel do Vancouveru. Což bylo dost odvážné, protože jsme se tolik neznali, byli jsme předtím spolu jen párkrát na večeři. Ale on přijel a klapalo nám to. A od té doby jsme už čtvrtým rokem spolu! Miluji ho. Čekala jsem na toho pravého a vyplatilo se to! Stojí za to. Má úžasný smysl pro humor a cítím se vedle něj skvěle,“ chválí mladšího partnera Cattrallová.
kimcattrall

Herečka byla už třikrát vdaná. Poprvé v letech 1977 až 1979 za kanadského scenáristu Larryho Davise. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem, díky kterému se naučila německy a se kterým se o sedm let později rozvedla. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky.