iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Dr.Z. Koudelka: Odpovědnost za nezákonné trestní stíhání

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je příkladem nezákonného trestního stíhání za to, že jmenovala bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu pro legislativu. Okresní státní zastupitelství v Jihlavě v čele s Kamilem Špeldou plat bývalé místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu Renaty Vesecké, na jehož vyplacení má zaměstnanec zákonný nárok podle zákoníku práce, posoudilo jako údajnou škodu a využilo v trestním stíhání proti Aleně Vitáskové.

Až Krajský soud v Brně tomu učinil přítrž, když Alenu Vitáskovou zprostil obžaloby. Nejde o první exces Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, jež dříve proslulo snahou, aby se Kraj Vysočina jako údajný poškozený připojil s nárokem na náhradu škody v trestní věci nákupu sypačů pro kraj. Kraj Vysočina v rámci ústavního práva na samosprávu zhodnotil, že mu škoda nevznikla, a odmítl se podílet na akci státního zastupitelství. Soud i zde obžalovaného bývalého náměstka hejtmana Libora Joukla a ředitele správy silnic Jana Míka zprostil obžaloby. Jde tedy o opakované selhání téhož státního zastupitelství.

Příkladem neznalosti práva je přístup okresní státní zástupkyně v Lounech Radky Pavlišové, která dozorovala mnohaleté trestní stíhání zastupitelů Postoloprt, přičemž zaměňovala pojem zjištěné a obvyklé ceny. Dříve působila v nátlakové organizaci Transparency International, kde byla i proslulá primátorka Prahy Adriana Krnáčová. Šlo o to, že státní zástupkyně neznala rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou zjištěnou dle cenových předpisů. Cena obvyklá podle zákona o obcích, která byla pro případ určující jako cena v místě a čase dosažitelná na trhu, může být jiná než cena zjištěna dle cenových předpisů. Když se postaví dva stejné domy se stejnými náklady, ale jeden bude stát v centru Prahy a druhý v centru Chánova, jejich obvyklá tržní cena bude jiná, což je obecně známo snad i starším žákům základní školy. V druhém případě může být obvyklá tržní cena radikálně menší, než zjištěná dle cenových předpisů.

Systém odpovědnosti za porušení zákona některými státními zástupci nebrání zneužívání moci. Protiprávní jednání je státem finančně napraveno, ale to nemá preventivní účinek vůči opakování protiprávnosti. Dnes za škody způsobené státním zastupitelstvím, policií i soudy v trestním řízení odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. Omluví se a zaplatí škodu. Ale ministerstvo protiprávní trestní řízení nezpůsobilo. Moc v trestním řízení není spojena s odpovědností. A moc bez odpovědnosti vede k jejímu zneužívání.

Rozpočtově je sice jedno, zda škodu zaplatí ministerstvo nebo státní zastupitelství, které ji způsobilo, protože oba orgány jsou financovány státem, ale má-li být moc spojena s odpovědností, jedno to není. Ať za protiprávní trestní řízení odpovídá dozorující státní zastupitelství, které má dbát na jeho zákonnost, a jemu nadřízené státní zastupitelství, které má dohlížet na zákonnost činnosti podřízených státních zastupitelství. Vedoucí státní zástupce by netrpěl protiprávní jednání, když by věděl, že se bude muset omluvit veřejně v tisku, a z rozpočtu jím vedeného státního zastupitelství bude placena škoda způsobená protiprávní činností jeho podřízených státních zástupců. Navíc se ukáže, která státní zastupitelství jsou problémová a kteří státní zástupci chybují opakovaně.

Dnes se musí oběť protiprávního trestního řízení domáhat svého práva proti Ministerstvu spravedlnosti u soudu v Praze, i když bydlí v Brně a poškodilo jej státní zastupitelství v Olomouci. To je zátěž. Ať má oběť právo vybrat si a žalovat buď Ministerstvo spravedlnosti jako dosud či konkrétní státní zastupitelství, které škodu způsobilo, což bude zpravidla v okrese či kraji, kde žije nebo pracuje.

Správné je moc a její zneužití v trestním řízení spojit i s osobní odpovědností vedoucích státních zástupců. Tolerují-li zneužívání moci, je to důvod pro odvolání z funkce vedoucího státního zástupce. Nenavrhne-li nejvyšší státní zástupce jejich odvolání, je to důvod pro odvolání nejvyššího státního zástupce, případně pro vyvození odpovědnosti vůči vládě, která za výkonnou moc, včetně státního zastupitelství, odpovídá Poslanecké sněmovně.

Odpovědnost za zneužití moci musí nést i konkrétní státní zástupci. Oběti jejich nezákonnosti by měly mít právo skrze advokáta či veřejného ochránce práv podat kárnou žalobu vůči státnímu zástupci, který ji způsobil či toleroval. Tak se justice vyhne podezření, že nepodáním kárné žaloby přikrývá kolegiálně chyby. O tom, zda došlo ke kárnému provinění, rozhodne Nejvyšší správní soud. Ten by měl mít též možnost přiznat oběti zneužití moci přímo v kárném rozhodnutí vůči konkrétnímu státnímu zástupci právo na omluvu a případně i povinnost nahradit škodu vedle základní odpovědnosti státu alespoň do rozsahu upraveného zákoníkem práce pro všechny zaměstnance do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Šlo by o obdobu adhezního řízení o náhradě škody v trestním řízení. Nebude-li zavedena osobní odpovědnost státních zástupců a zvláště odpovědnost vedoucích státních zástupců za protiprávnost, nic se nezmění. JUDr. Zdeněk Koudelka, ceskajustice.cz

ZA UKRADENÝ VIBRÁTOR DO VĚZENÍ

Chyba v kauze ukradeného vibrátoru: „Napříště písemnému vyhotovení věnujte větší pozornost,“ vzkázal stížnostní soud: „Obviněný se nezdržuje v místě trvalého bydliště, nepřebírá písemnosti a ve dvou případech před policisty utekl. Tvrzení, že byl policisty napaden považuje soud za účelové. Obava, že bude obviněný obdobné trestné jednání opakovat, je zde jednoznačně dána.“ Tak odůvodnila soudkyně Krajského soudu v Ostravě zamítnutí stížnosti proti vazbě v kauze ukradeného vibrátoru za 499 korun v případě zpřísněných opatření v době pandemie koronaviru. Záměnu trestného činu v odůvodnění rozhodnutí stížnostní soud za problém nepovažuje.

Čtyřiatřicetiletý Lubomír Sogel z Kopřivnice odcizil v době vyhlášeného nouzového stavu erotickou pomůcku za necelých pět set korun. Kvůli tomu už je přes měsíc ve vazbě a neuspěl ani se stížností proti ní. K soudu tak bude nejspíš přivážen eskortou vězeňské služby. Sogelovi hrozí nejspíš nepodmíněný trest. A ne zrovna nízký, v rozmezí dvou až osmi let za mřížemi, ve srovnání s tím, co bylo objektem jeho rukou.

Lubomír Sogel ukradl 6. dubna 2020 v DM drogerii vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Vibrátor si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení. Policie ho následně identifikovala za pomoci bezpečnostních kamer a svědectví prodavačky.

Soud v Novém Jičíně na Sogela kvůli krádeži vibrátoru za necelou „pětistovku“ uvalil vazbu. Sogelův obhájce Lukáš Seibert podal stížnost proti vazbě ústně do protokolu u vazebního zasedání dne 24. července. O čtyři dny později ji odůvodnil a po doručení písemného vyhotovení vazebního odůvodnění ji ještě doplnil podáním ze dne 4. srpna. Vyřízení stížnosti a její doručení trvalo více než měsíc, přestože je vazba zásadním zásahem . Sogelův obhájce Lukáš Seibert ji dostal až na sklonku minulého týdne.

Soudkyně Lenka Čechová stížnosti proti vazbě nevyhověla. „Obviněný se nezdržuje v místě trvalého bydliště, nepřebírá písemnosti s ve dvou případech před policisty utekl. Pokud tvrdil, že tak učinil proto, že byl policisty v minulosti napaden, pak toto tvrzení je krajským soudem považováno za jednoznačně účelové,“ odůvodnila svoje rozhodnutí.

Podle soudkyně, která vyřizovala Sogelovu stížnost proti vazebnímu stíhání, lze shrnout, že „obviněný není vazbami osobními nebo pracovními, když je dlouhodobě nezaměstnán, vázán k určitému místu, navíc ohrožen již uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody a obava, že se nadále bude trestnímu stíhání či trestu vyhýbat, jak má na mysli důvod vazby útěkové, je zde dána“.

Obava z opakování jednání

Podle krajského soudu postupoval na konci července soud v Novém Jičíně správně, když využil takzvané předstižné vazby. „Obava, že bude obviněný obdobné trestné jednání opakovat je zde jednoznačně dána,“ konstatovala dále soudkyně Čechová.

Soudy pracovaly také s fakty, že Lubomír Sogel byl v minulosti soudně trestán. Státní zástupce Vladimír Řezníček argumentoval mimo jiné tím, Sogel má mimořádné sklony k páchání majetkové trestné činnosti, v opise rejstříku trestů má 23 záznamů a všechny pro majetkovou trestnou činnost. „Rovněž je nezbytné poukázat na poslední odsouzení z 25. 2. 2020 a i přesto, že byl odsouzen v únoru, tak 6. 4. páchá další trestnou činnost. Současně je nezaměstnaný, tudíž zjevně nemá příjem na to, aby hradil své výdaje na obživu,“ uvedl žalobce Řezníček na vazebním zasedání. A tuto argumentaci převzala i soudkyně, která rozhodovala o stížnosti proti vazbě. „Byl mu uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, tedy mu byla poskytnuta šance k řádnému životu, ale tento trest dosud ani nezapočal vykonávat. Pokud obviněný tvrdí, že si prostředky k obživě opatřuje brigádnickými pracemi, pak tuto skutečnost nijak neverifikoval, navíc připustil, že ve větším množství požívá alkoholické nápoje a lze dovodit, že zisk z trestné činnosti je jím užíván mimo jiné i k nákupu alkoholu. S ohledem na osobu obviněného a speciální recidivu jeho jednání je důvod vazby předstižné jednoznačně dán,“ napsala dále soudkyně Čechová.

Námitku obhájce, že vazební soud špatně formuloval podezření z trestného činu loupeže, když Sogel vibrátor ukradl, tedy se jedná o krádež soudkyně Čechová nevnímá jako problém. Sice námitku obhájce Lukaše Seiberta uznala, ale: „Vzhledem k tomu, že k záměně trestného činu došlo k toliko v odůvodnění usnesení, nikoliv jeho výroku, na celkovou správnost rozhodnutí toto nemá vliv a bude na okresním soudu, aby napříště písemnému vyhotovení věnoval větší pozornost.“

Česká justice se kvůli dlouhému vyřizování stížnosti proti vazbě Krajského soudu v Ostravě minulý týden zeptala, proč vyřízení stížnosti proti Sogelově vazbě za krádež vibrátoru trvalo přes měsíc. „Jmenovaný byl vzat do vazby rozhodnutím OS Nový Jičín ze dne 24. 7. 2020. S podanou stížností byla tato věc předložena Krajskému soudu v Ostravě dne 14. 8. 2020 a dne 27. 8. 2020 bylo o stížnosti rozhodnuto usnesením krajského soudu. Z toho vyplývá, že u Krajského soudu v Ostravě tato věc neležela několik týdnů, ale přesně 13 dní… …S ohledem na tyto skutečnosti pokládám Vaše navazující dotazy za bezpředmětné,“ odpověděla na dotazy mluvčí soudu Klára Krystynová.

„K vašemu dotazu dále sděluji, že o stížnosti ve věci vazby rozhodl Krajský soud v Ostravě v souladu se zákonem v neveřejném zasedání v pátek dne 28. 8. 2020. Usnesení bylo vyhotoveno bezodkladně, a v pondělí dne 31. 8. 2020, tedy následující pracovní den byl spis vrácen Okresnímu soudu v Novém Jičíně, jelikož v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje publikaci rozhodnutí stížnostního soudu soud I. stupně. Tedy rekapituluji, že v dané věci nejen že k žádnému prodlení nedošlo, ale věc ani nemohla být vyřízena rychleji,“ uzavřela komunikaci s Českou justicí mluvčí.
Vyhotovení odůvodnění o tom, že podezřelý zůstává i po vyřízení stížnosti ve vazbě, ale obdržel Sogelův obhájce až 4. září.

Pražský obhájce Filip Princ míní, že soudy by v tomto případě – krádeže vibrátoru za 499 korun – měly rozhodovat i doručovat rozhodnutí velmi rychle. „Je to omezení svobody, soudy by proto měly by postupovat s maximální předností a rychlostí. Popsaná doba bohužel není žádná výjimka, v praxi se to tak často stává. Ten člověk je z právního hlediska nevinný a je omezen na svobodě, proto je rychlost velmi důležitá. Když ovšem takové průtahy obhájce namítne, soudy většinou rozhodnou rychle. Proti této liknavosti je proto třeba bušit na zeď,“ uvedl Princ. Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

KOMPROMIS, INDICKÉ POHŘBY?

Indické pohřby v justici nebudou, rýsuje se kompromis. Poslanci odmítli i zvýhodnění státních zástupců: Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny (ÚPV) projednal návrh zákona o soudech a soudcích. Výbor jednání přerušil po debatě, do které se vedle poslanců zapojili i představitelé justice. ÚPV, který měl na programu ještě sledovaný návrh na změny v exekucích, dále jednal s vyloučením veřejnosti.

Návrh na vyloučení veřejnosti podala na úvod jednání výboru jeho místopředsedkyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Odůvodnila to zhoršující se epidemiologickou situací a s tím spojenými zdravotními riziky. Ohledně účasti veřejnosti v debatě o exekucích argumentovala Válková tím, že se o návrhu vedla dlouhá debata, všechny názory již padly a je otázkou, zda prezentace poslanců převáží zdravotní rizika.

Proti návrhu Válkové vystoupili poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL) a Jakub Michálek (Piráti). Výborný navrhl hlasovat o vyloučení veřejnosti jen pro jednání výboru o exekucích, kde se předpokládá velká účast. A také s ohledem na přítomnost předsedů nejvyšších soudů Petra Angyalossyho a Michala Mazance, jeho zástupkyně Barbary Pořízkové či prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové, kteří dorazili kvůli návrhu zákona o soudech a soudcích. Poslanec Michálek odmítl, aby se veřejnost vylučovala i u bodu o exekucích a trval na přesunutí výboru do většího prostoru, který by umožňoval splnit hygienická pravidla pro rozestupy. „Tak závažné zákony není vhodné projednávat s vyloučením veřejnosti,“ zdůraznil s tím, že obavy Válkové jsou ale legitimní.

Na návrh předsedy výboru Marka Bendy se nakonec odhlasovalo vyloučení veřejnosti až od bodů, která následovaly po návrhu zákona o soudech a soudcích.

K tomuto zákonu předložili pozměňovací návrhy dva poslanci: předseda PS Vondráček a Dominik Feri.

Vondráček navrhuje vypustit v základních vstupních podmínkách pro soudce a asistenty konkrétní název studijního programu „Právo a právní věda“, a nahradit jej obecným „magisterský studijní program v oblasti práva“. V písemném odůvodnění se lze dočíst, že je to proto, neboť předložené znění může připouštět jako podmínku i vzdělání z jiných než z tradičních čtyř právnických fakult (ovšem v jejich výčtu je v návrhu místo PF v Plzni zmíněna neexistující fakulta v Ostravě). Předseda sněmovny dále navrhuje, aby se po bok státních zástupců, kterým pro přechod do soudcovské funkce „bočním vchodem“ stanovuje ministerský návrh podmínku minimálně 5 let praxe, zařadili i soudci Ústavního soudu. Ostatním právnickým profesím je ponechána desetiletá lhůta.

Pro účely tohoto zákona také navrhuje, aby mohly soudy „lustrovat“ údaje z neveřejných registrů právnických osob, podnikajících fyzických osob a jiných orgánů veřejné moci.

Indické pohřby

Tzv. indický pohřeb v ministerském návrhu, kdy funkce místopředsedy soudu zaniká spolu s funkcí předsedy soudu, navrhuje Vondráček modifikovat tak, že funkce místopředsedy by nezanikla hned, ale až „do 3 měsíců ode dne jmenování nového předsedy soudu“. Odůvodněno je to zachováním potřebné kontinuity a zamezením bezvládí na soudu. Současně se v tomto případě počítá s možností jednoho opakování mandátu místopředsedy, samozřejmě pokud by si jej nový předseda vybral.

Vondráček také navrhuje, aby se výslovně v zákoně uvedlo, že členové pětičlenné komise pro výběr soudců z řad soudců (vedle dvou členů za ministerstvo) jsou po jednom z okresního a krajského soudu, jednoho člena pak mají vybrat ve shodě předsedové Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri navrhuje zrušit přísedící v pracovněprávních sporech u okresních soudů, dále zcela vypustit svázanost funkce předsedy a místopředsedy soudu, jak navrhuje ministerstvo a předsedům soudů ztížit možnost zavedení plošných prohlídek u advokátů při vstupu do justičních budov. „Z pohledu současného společenského a právního vývoje lze konstatovat, že problematika pracovněprávních sporů rozhodovaných u okresních soudů v senátech je sice specifická, ale ne natolik, aby zde byl nutný tzv. laický prvek. Pracovněprávní spory jsou z lidského hlediska stejně citlivé jako např. spory vyplývající z rodinného práva. Jako každá oblast je i oblast pracovněprávní upravena podrobně zákonem a Nejvyšší soud k ní vydal bohatou judikaturu. Prostor pro uvážení soudu zde není širší než v jiných oblastech sporů,“ odůvodňuje Feri návrh na zrušení laických přísedících v pracovněprávních sporech.

Poslanci i představitelé justice

Předseda výboru Marek Benda zmínil, že sice není příznivcem výběrových řízení u justičních funkcionářů, ale respektuje většinu. S čím však zásadně nesouhlasí, je rozdíl mezi právnickými profesemi při tzv. bočním vstupu do soudcovské funkce, kdy by podle jeho názoru měly platit stejné podmínky. Ohledně „indických pohřbů“ má Benda za to, že ministerstvo pochopilo, že původní návrh byl špatný a skrze Vondráčka tak navrhuje řešení.

Podle Bendy je ale stále na místě otázka, zda je přechod na manažerské řízení soudu, kdy si předseda přivádí svůj tým, správně. Dnes se totiž podle Bendy zachovává na soudu i při příchodu nového předsedy jistá míra kontinuity. Pochybnosti nad zavedením manažerského modelu do vedení soudů vyslovila i Helena Válková, která se obává, aby kvalitní místopředsedové nebyli měněni za loajální místopředsedy. „Nedali bychom zelenou tomu, aby nový předseda měnil věci příliš?“ tázala se řečnicky Válková.

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová se ve svém vystoupení zcela přihlásila ke spoluautorství ministerského návrhu. Jde podle ní o nastavení systému, které je správné a případné jednotlivosti lze upravovat až následně. Výběrové řízení sice není vše spásné, ale není jiný lepší způsob.

Do budoucna se může podle Zemanové například změnit i to, že není dosud upraven výběr nejvyšších soudních funkcionářů. Ohledně možného vstupu jiných právnických profesí do soudcovského stavu obhajovala nižší vyžadovanou praxi u státních zástupců tím, že mají podle ní vytvořen efektivní systém výběru státních zástupců.

Názoru Zemanové, že by státní zástupci měli efektivní systém výběru státních zástupců, pak v debatě oponovali někteří poslanci. Marek Benda uvedl, že lze o tom s ohledem na zkušenosti posledních týdnů či let úspěšně pochybovat, s čímž souhlasili i další poslanci.

Kontinuita ve vedení

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková na úvod svého vystoupení informovala poslance, že tzv. justiční šestka podporuje návrh a byla by podle ní velká škoda, kdyby kvůli pozměňovacím návrhům celý návrh padl. Vyslovila se však proti tomu, aby místopředsedové soudů odcházeli spolu s předsedou soudu. „Indické pohřby nemají být, kontinuita musí být zachována, není možné, aby kvalitní místopředsedové odcházeli jen kvůli vůli nového předsedy,“ zmínila Pořízková základní argumenty. Obdobně se vyslovil i předseda NS Petr Angyalossy, který zmínil potřebu kontinuity ve vedení soudů.

Lehce disonantně tak působilo vystoupení předsedy NSS Michala Mazance. Podle něj totiž odpovědnost za soud nese vždy jeho předseda, který má mít k ruce management soudu. Koneckonců, když je nový předseda vybírán, pak komisi představuje svoji vizi, kterou musí naplňovat se svým týmem. Je tudíž pro řešení, aby si předseda mohl vybrat svůj tým.
Na závěr debaty pak náměstek ministerstva spravedlnosti Michal Franěk uvedl, že si dokáže představit sjednocení lhůt pro tzv. „boční vchody“ pro všechny právnické profese. Ohledně spojení funkce předsedy a místopředsedů připomněl, že dnešní stav je hybridní, a proto pro druhé čtení ministerstvo připraví pozměňovací návrh, který by zaváděl výběrová řízení i pro funkce místopředsedů soudů.
Výbor se nakonec rozhodl projednávání zákona přerušit a vrátit se k němu během několika týdnů. Petr Dimun, ceskajustice.cz

KOLEGY NAVALNÉHO OTRÁVILI NEZNÁMOU LÁTKOU

Na kolegy Navalného zaútočili maskovaní muži, otrávili je neznámou látkou: Nejméně tři dobrovolníci z týmu ruského opozičníka Alexeje Navalného skončili po úterním poledni se zdravotními potížemi v nemocnici poté, co maskovaní útočníci vhodili do jejich kanceláře v Novosibirsku neznámou látku. V místnosti bylo v tu chvíli padesát lidí, podle kterých látka silně zapáchala. Přítomné po útoku bolela hlava a trpěli nevolností. Policie se k útoku odmítla vyjádřit.

Neznámí útočníci zaútočili na kancelář opozice v ruském Novosibirsku. (8. září 2020) | foto: Coalition Novosibirsk 2020
Dva muži oblečení v teplácích a maskách krátce po úterním poledni vběhli do kanceláře opozičního uskupení Koalice Novosibirsk 2020, která je zároveň ústředím místního týmu Navalného.

„Jeden držel dveře a další za vulgárních pokřiků vhodil dovnitř láhev se žlutou tekutinou a velmi silným, štiplavým a chemickým zápachem,“ uvedla pro zpravodajskou stanici CNN manažerka Navalného týmu Olga Gusevová.

Útok se podle ní odehrál krátce před půl jednou odpoledne místního času a nahrála ho bezpečnostní kamera. V kanceláři bylo v tu chvíli asi padesát lidí, kteří se účastnili lekce pro volební pozorovatele. „Všichni museli místnost opustit, protože zápach byl nesnesitelný a lidé začali kašlat,“ uvedla.

Trojici dobrovolníků odvezla do nemocnice záchranná služba. „Pociťovali nevolnost, závratě a neschopnost dýchat,“ popsala Gusevová.V místnosti byl v době útoku také Artěm Jaumbajev, jenž viděl, jak muž v masce a kapuci vběhl dovnitř a vhodil pod židle skleněnou láhev. Ta se okamžitě roztříštila a uvolnila se z ní žlutá tekutina. „Páchlo to velmi ošklivě. I když jsem zadržel dech, pořád jsem to cítil. Udělalo se mi zle,“ uvedl.

Slabost, nevolnost a zvracení

Jaumbajev popsal, že ho ihned začala bolet hlava, cítil slabost a nevolnost. „Poté se to zhoršilo, měl jsem silné závratě a začal jsem zvracet,“ uvedl s tím, že většinu dobrovolníků po incidentu bolela hlava a cítili nevolnost.

Jed je ruská klasika, Navalnyj je posledním z dlouhé řady otrávených

„Vyběhl jsem z kanceláře, posadil se a zavřel oči. Když jsem je znovu otevřel, ležel jsem na zemi a nemohl jsem si vzpomenout, jak jsem se tam dostal,“ líčil.

„Zřejmě jsem omdlel. Ostatní mi řekli, že když jsem byl v bezvědomí, měl jsem křeče,“ dodal Jaumbajev.

Po převozu do nemocnice měl pocit, že neovládá obličej. „Jako když vám u zubaře píchnou anestetikum a vy necítíte tvář. Měl jsem pocit, že mi obličej teče dolů. Obočí mi padalo přes oči, měl jsem povadlé tváře i rty. Takový to byl pocit,“ uzavřel Jaumbajev. Novosibirská policie podle CNN uvedla, že zatím nemůže poskytnout k incidentu žádné informace, protože žádné nemá.

Navalnyj se probudil z kómatu

Navalnyj, který je předním kritikem režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, zkolaboval v srpnu v letadle, kterým se vracel z návštěvy Sibiře do Moskvy. V bezvědomí byl nejprve hospitalizován v Omsku a později, po mezinárodním tlaku, převezen na berlínskou kliniku Charité.

Navalnému možná dali novičok. Moskva otravu nepřipouští

V Berlíně odborníci oznámili, že v Navalného těle nalezli stopy otravy. Za konkrétní látku, která zdravotní komplikace způsobila, později německá vláda označila nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší SSSR.
Němečtí lékaři v pondělí oznámili, že stav Navalného se zlepšil, takže mohl být probuzen z umělého spánku. Charité zdůraznila, že nadále je ale velmi brzy určit možné dlouhodobé následky otravy.

BIN LÁDINIOVÁ O TRUMPOVI, MUSÍ VYHRÁT

Jestli nevyhraje Trump, čeká USA další 11. září, tvrdí bin Ládinova neteř: Pokud demokrat a někdejší viceprezident Joe Biden zvítězí v podzimních prezidentských volbách, může v USA dojít k útokům připomínajícím 11. září 2001. Ve svém vůbec prvním rozhovoru to prohlásila Núr bin Ládinová, jejíž strýc Usáma měl útok na Světové obchodní centrum v New Yorku a další místa v USA na svědomí. Ameriku může podle bin Ládinové ochránit pouze prezident Donald Trump.

„Islámskému státu se za vlády Baracka Obamy a Joea Bidena dařilo, což vedlo k jeho příchodu do Evropy,“ prohlásila pro list New York Post třiatřicetiletá Núr bin Ládinová, která je dcerou Usámova staršího bratra a podnikatele Jeslama. Bin Ládinová žije a pracuje ve Švýcarsku, kde se také narodila.

V rozhovoru uvedla, že USA jsou už od dětství blízké jejímu srdci, ve kterém se cítí být částečně Američankou. V podzimních volbách by jednoznačně podpořila Trumpa. „Trump ukázal, že chrání Ameriku i Evropu vyhlazením teroristů ještě předtím, než dostanou šanci zaútočit,“ domnívá se bin Ládinová.

V rozhovoru označila nadcházející hlasování za nejdůležitější za generaci. „Jsem zastáncem Trumpa od chvíle, kdy v roce 2015 oznámil svou první kandidaturu. Sledovala jsem ho a obdivuji odhodlání tohoto muže,“ prohlásila.
„Musí být znovu zvolen. Je to životně důležité nejen pro budoucnost USA, ale celé západní civilizace,“ dodala bin Ládinová.

Ačkoli Trumpa podporuje pouze 18 procent Švýcarů, bin Ládinová se k němu otevřeně hlásí a na sociální sítích sdílí fotografie, kde má na hlavě kšiltovku s jeho volebním heslem „Udělejme Ameriku znovu skvělou“. Bin Ládinová také uvedla, že má ráda konzervativní média, například stanici Fox News.

„Když se podíváte na řadu teroristických útoků, kterým Evropa za posledních devatenáct let čelila, zjistíte, že radikální islám zcela pronikl do naší společnosti a otřásl námi v základech. Je velmi znepokojivé, že levice v USA se spojila s lidmi, kteří tuto ideologii sdílejí,“ prohlásila bin Ládinová.

Komu se v USA nelíbí, ať odejde

V rozhovoru se totiž kromě Bidena opřela také do minnesotské kongresmanky Ilhan Omarové. „V Americe jsou nyní lidé jako Ilhan Omarová, kteří tuto zemi aktivně nenávidí,“ rozohnila se. „Je to čest, odejít do USA a využít všech příležitostí. Pokud tuto zemi tolik nenávidí, tak proč neodejde?“ dodala.

Bin Ládinová tím narážela na skutečnost, že kongresmanka Omarová dříve požádala soudce o soucit s devíti muži obviněnými ze záměru přidat se k bojovníkům Islámského státu.

Bin Ládinová se na rozdíl od své sestry Wafah, která je popovou zpěvačkou, na veřejnosti příliš neukazuje. Vystudovala obchodní administrativu na univerzitě v Ženevě a obchodní právo na univerzitě v Londýně. Pracovala v různých startupech a nyní píše knihu analyzující prvních dvacet let 21. století.

V PONORCE ZAVRAŽDILI ŠVÉDSKOU NOVINÁŘKU

Dán Madsen se přiznal, že v ponorce zavraždil švédskou novinářku: Dánský konstruktér Peter Madsen se při natáčení nového dokumentárního pořadu přiznal k vraždě švédské novinářky Kim Wallové. Madsen byl za svůj brutální čin, spáchaný na palubě podomácku vyrobené ponorky, odsouzen v roce 2018 na doživotí, doposud ale vinu popíral.

Přiznání zaznělo v jednom z telefonátů 49letého Madsena s novinářem společnosti Discovery Kristianem Linnemannem při přípravě dokumentárního seriálu Tajné nahrávky, který mohou diváci ode dneška sledovat každou středu na streamu.
„Je to moje vina, že zemřela. A je to moje vina, protože jsem spáchal ten zločin. Je to všechno moje vina,“ řekl údajně Madsen novináři Linnemannovi v telefonátu z vězení. Uvedl rovněž, že z plavby si pamatuje „každou milisekundu“.

Dokument se snaží odpovědět na zásadní otázku, proč Kim Wallová musela zemřít. Madsenovu výpověď v pořadu analyzuje soudní psychiatr a policejní vyšetřovatel.

Novinářka Wallová nastoupila 10. srpna 2017 večer na ponorku Nautilus společně s dánským majitelem plavidla.
Chtěla o tomto konstruktérovi-samoukovi posedlém dobýváním moří a vesmíru napsat článek. V noci však její průvodce nahlásil její zmizení. Později byly v moři nalezeny části těla novinářky.

Madsen oběť mučil, sexuálně zneužil a zavraždil

Následující rok byl Madsen usvědčen z vraždy a dostal doživotní trest. Oběť podle soudu mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře. Konstruktér přitom svůj čin předem chladnokrevně naplánoval, konstatoval soud.

Na mé ponorce lpí prokletí a tím jsem já, tvrdí Peter Madsen

Vynálezce Madsen původně tvrdil, že novinářku v pořádku z ponorky vysadil na břeh. Později prohlásil, že zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Pak výpověď ještě jednou změnil a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na venkovní palubě. Madsen nicméně přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku pak nechal záměrně ztroskotat.

V BĚLORUSKU ZADRŽELI POSLEDNÍHO AKTIVNÍHO PŘEDÁKA

Maskovaní lidé ve středu ráno v Minsku odvedli Maksima Znaka, jednoho z posledních dvou členů vedení koordinační rady běloruské opozice, kteří ještě byli v zemi na svobodě. Další členku vedení koordinační rady, Maryju Kalesnikavovou, úřady podle tiskových agentur zadržely kvůli podezření z pokusu o státní převrat.

Podle sdělení mluvčího opozice měl Znak ráno poskytnout rozhovor, ale neukázal se. Po zavolání jen řekl do telefonu: „Vypadá to, že k nám někdo přišel.“ Pak zavěsil a napsal slovo „masky“. Svědci posléze potvrdili, že Znaka odvedli maskovaní lidé.

Později vyšlo najevo, že je prohledáván Znakův byt a také štáb vězněného opozičního politika Viktara Babariky, odkud byl Znak v doprovodu maskovaných mužů odveden.

Opozičníkův advokát Dzmitryj Lajeuski Tut.by řekl, že se věcí zabývá vyšetřovací výbor. Byl informován, že se jedná o procesní úkony v rámci trestního řízení vedeného proti koordinační radě „kvůli výzvám k akcím poškozujícím národní bezpečnosti“ Běloruska.

Maxim Znak a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová byli poslední členové prezidia koordinační rady, kteří ještě zůstali na svobodě a jsou v Bělorusku. Podle Znaka se 72letá Alexijevičová vzhledem ke svému věku do činnosti předsednictva aktivně nezapojuje.

Na webu běloruského PEN klubu se nicméně ve středu objevilo prohlášení, v němž spisovatelka opakuje, že vedení rady nepřipravovalo převrat.

„Chtěli jsme zabránit rozkolu v naší zemi. Chtěli jsme, aby ve společnosti začal dialog. (Alexandr) Lukašenko říká, že s ulicí mluvit nebude, ale ulice – to jsou stovky tisíc lidí, kteří vycházejí na ulici každou neděli a každý den. Tohle není ulice. To je lid,“ zdůraznila nositelka Nobelovy ceny, u jejíchž dveří ráno podle Tut.by také zvonili neznámí lidé, ale marně.
Podpořte nás, zní směrem k Rusku

Spisovatelka rovněž vyzvala k podpoře ruskou inteligenci. „Proč mlčíte, když vidíte, jak rozdupávají malý hrdý národ? Stále jsme ještě vaši bratři,“ napsala.

Opozice vytvořila koordinační radu v polovině srpna s cílem zprostředkovat klidné předání moci, režim prezidenta Lukašenka v jejím vedení vidí reálnou hrozbu a snaží se jeho členů zbavit zavřením, nebo vypuzením ze země.
Tři členové prezidia rady – Maryja Kalesnikavová, Anton Radňankou a Ivan Kraucou – byli podobným způsobem jako ve středu Znak zadrženi maskovanými lidmi v pondělí.

Trojice pak byla v noci na úterý přivezena k ukrajinské hranici ve snaze přimět ji opustit Bělorusko. Kalesnikavová to odmítala. Jak následně v Kyjevě vylíčil Radňankou, Kalesnikavová byla násilím posazena do auta, jimž měli všichni tři přejet hranici do Ukrajiny.

Roztrhala ale pas, z vozu vylezla oknem a když vyrazila zpět, byla zadržena. Radňankou a Kraucou před stejným osudem ujeli do sousední země.

Obhájkyně Kalesnikavové řekla serveru Tut.by, že její klientku úřady drží ve vazební věznici, kde se s ní směla setkat. Zadrželi ji jako podezřelou z veřejných výzev k uchvácení moci, ale dosud nepodstoupila žádné procesní úkony.
Cichanouská se sejde s premiérem Polska

Pro vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou, která se ve středu setká ve Varšavě s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, je podle serveru Onet.pl připravena zvláštní cena na ekonomickém fóru, které organizátoři přesunuli z koronavirem těžce postižených lázní Krynica Zdrój do dolnoslezského města Karpacz nedaleko hranic s Českem.

Loni byl na fóru titulem Člověk roku oceněn právě premiér Morawiecki, který minulý měsíc ohlásil program na podporu občanské společnosti a nezávislých médií v sousedním Bělorusku.

Expert: Lukašenko podal ďáblovi prst, svůj ortel si vyslechne v Moskvě

Na program má být v prvním roce vynaloženo 50 milionů zlotých (asi 297 milionů korun), bez započtení prostředků na stávající programy, jako je například televize Belsat, vysílající z Polska.

Bělorusko zažívá největší protesty od vyhlášení nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Vypukly po sporných prezidentských volbách z 9. srpna, po nichž se jasným vítězem prohlásil Lukašenko, který zemi vládne tvrdou rukou už 26 let. Opozice podobně jako EU ale výsledky hlasování neuznává a považuje je za zfalšované.

Lukašenko v úterním obsáhlém rozhovoru s ruskými médii mimo jiné posílil obavy, že ve snaze udržet se u moci za pomoci ruského prezidenta Vladimira Putina bude ochoten omezit svrchovanost země větší integrací s Ruskem.
„Jsme připraveni pokračovat v integraci s Ruskem, ale nejprve musíme zajistit, aby všechny instituce a projekty, které ve svazovém státu již existují, skutečně fungovaly,“ řekl

Agentura RIA Novosti s odvoláním na diplomatické zdroje dnes napsala, že Lukašenko přijede 14. září do Ruska na návštěvu, oficiálně to ale zatím potvrzeno nebylo.

POLICISTÉ V HONGKONGU SRAZILI DÍTĚ, KLEČELI NA NĚM

Hongkong šokoval brutální zásah policistů. Srazili dítě a klečeli na něm: Police v Hongkongu čelí ostré kritice po nedělním zásahu, jehož obětí se stala dvanáctiletá dívka. Několik policistů ji brutálně srazilo na zem a klečelo jí na těle. Jako záminka jim postačilo, že před nimi zjevně vyděšené děvče utíkalo. Obyvatelé Hongkongu o víkendu protestovali proti odložení parlamentních voleb, policie na tři sta z nich zadržela.

Na videu, jež se od neděle šíří na sociálních sítích, je vidět děvče kráčející po chodníku, které se pokusí zastavit policisté. Rozrušená dívka před nimi ale začne utíkat a ozbrojení strážníci v helmách ji pronásledují, dokud ji brutálně nesrazí na zem. Na dvanáctiletém dítěti klečelo hned několik policistů.

Vše se odehrálo před davem přihlížejících, kteří na policii křičeli, aby toho nechala. Dívka a její o osm let starší bratr před zásahem ve městě nakupovali školní vybavení. Dívčina matka podle stanice CNN uvedla, že její dcera má po incidentu řadu modřin a je traumatizovaná.

Policie nicméně v neděli prohlásila, že strážníci nasadili proti dívce jen nezbytnou sílu. Demonstranti byli údajně zastaveni, aby je mohli policisté prohledat. „Dívka začala během interakce podezřele utíkat. Policisté ji proto pronásledovali a podrobili si ji s použitím minimální nutné síly,“ uvedla policie.

Dodala, že dívka porušila zákaz shromažďování více než dvou lidí, takže navrch dostala pokutu dva tisíce hongkongských dolarů (5 800 korun). „Moje dcera viděla policistu se štítem a obuškem. Hlasitě na ni křičel. Bylo zjevné, že se ho bála a proto začala utíkat,“ uvedla dívčina matka.

„Bylo opravdu nutné, aby do ní narazil ještě další policista a srazil ji na zem? A poté ji pomocí kolene držel na zemi? Ne, myslím, že to nebylo nutné. Zlomilo mi to srdce, když jsem se na to video podívala,“ dodala matka, která má podle listu The Guardian v úmyslu podat na policii formální stížnost.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová během úterka uvedla, že se k policejní operaci nebude vyjadřovat, protože to není vhodné. Prohlásila ale, že by se lidé měli při hodnocení videa „podívat na skutečné okolnosti zásahu“. „Každá stížnost ohledně opatření donucovacích orgánů bude plně vyšetřena,“ řekla.

Policie na nedělní nepovolené demonstraci v ulicích Hongkongu zadržela nejméně tři sta lidí, kteří protestovali proti odkladu parlamentních voleb a novému kontroverznímu bezpečnostnímu zákonu. Většinu ze zadržených policisté obvinili právě z nelegálního shromažďování.

Opozice doufala, že hlasování přinese změnu

Hlasování se mělo původně uskutečnit v neděli, Lamová ho však v červenci o rok odložila, což zdůvodnila pokračujícím šířením koronaviru. Rozhodnutí bylo ranou pro prodemokratickou opozici, která si po vyhraných listopadových místních volbách dělala naděje na historický úspěch v hlasování.

Vláda nás nenávidí. Hongkonžané se bojí čínského teroru, raději odejdou

Pouze polovina ze sedmdesáti parlamentních křesel v hongkongském parlamentu je přímo volená.
O obsazení zbylých míst rozhodují místní zájmové skupiny, které jsou většinou nakloněny užší spolupráci s pevninskou Čínou. Ta převzala kontrolu nad bývalou britskou kolonií v roce 1997.

Parlamentní volby by byly první poté, co stálý výbor čínského parlamentu koncem června schválil bezpečnostní zákon, jenž definuje čtyři trestné činy, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost.

Občané Hongkongu, kteří budou na základě této legislativy zatčeni, mohou být souzeni v pevninské Číně. Hongkongská vláda trvá na tom, že parlamentní volby nebyly odloženy z politických důvodů.