iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobci od VSZ Bradáčové neposlechli soudce ÚS

Případ Lány: Podřízení Bradáčové ignorovali nálezy ÚS, muselo zasáhnout NSZ: Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) musel zrušit usnesení státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ), kterým byl Lesní správě Lány (LSL) ustanoven pro trestní řízení opatrovník, neboť státní zástupkyně VSZ tak učinit odmítla. Na svém rozhodnutí setrvala, jakkoliv to bylo v rozporu s tehdy již známou judikaturou Ústavního soudu (ÚS). Vyplývá to z usnesení NSZ, které má Česká justice k dispozici.

Na konci června vydal státní zástupce VSZ usnesení, kterým byl podle § 45 odst. 2 trestního řádu a § 45 odst. 1 věty třetí trestního řádu ustanoven poškozené příspěvkové organizaci LSL opatrovník advokát JUDr. Vojtěch Veverka. Proti rozhodnutí podala LSL stížnost, o níž rozhodl kladně právě státní zástupce NSZ, neboť státní zástupkyně ji vyhodnotila jako nedůvodnou. V této stížnosti LSL mj. trvala na tom, aby LSL nadále zastupovala náměstkyně ředitele Ivana Pokorná.
Námitky LSL, jimž dal za pravdu i státní zástupce NSZ, jsou přitom opřeny primárně o již tehdy známou judikaturu Ústavního soudu ve věci postupu při ustanovování opatrovníků právnickým osobám v trestním řízení.

Za zásadní lze primárně považovat nález ÚS ze dne 15. 8. 2018 ((sp. zn. II. ÚS 131/18), v němž vyložil ustanovení § 34 odst. 4 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) tak, že osoba oprávněná činit úkony za obviněnou právnickou osobu může této obviněné právnické osobě zvolit zmocněnce i v případě, že má sama v (témže) řízení procesní postavení svědka. Následoval nález ze dne 20. 11. 2018 (sp. zn. I. ÚS 2436/18) v němž ÚS konstatoval, že osoba oprávněná činit úkony za obviněnou právnickou osobu může této obviněné právnické osobě zvolit zmocněnce i tehdy, jde-li o členy kolektivního statutárního orgánu, kteří mají v dané trestní věci postavení svědků, zatímco zbývající členové tohoto orgánu jsou trestně stíháni.

A na začátku roku 2020 vydal ÚS nález soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka (sp. zn. IV. ÚS 3139/19), kterým rozšířil možnost volby zmocněnce obviněnou právnickou osobou i na ty případy, kdy jediná osoba oprávněná činit za obviněnou právnickou osobu úkony v trestním řízení má v téže trestní věci postavení obviněného. Podle tohoto nálezu má institut opatrovníka právnické osoby v trestním řízení podle § 34 odst. 5 ZTOPO subsidiární povahu a mělo by jej být využíváno jen jako krajního prostředku.

Vyloučení jediného jednatele z provádění úkonů v přípravném řízení představuje podle ústavních soudců zásah do práva právnické osoby na obhajobu v trestním řízení, jenž musí být vždy proporcionální vůči účelu, který sleduje. Je proto nutné podle ÚS zohlednit, že činí-li za právnickou osobu v trestním řízení vedeném proti ní úkony člen statutárního orgánu, jsou právnické osobě jeho faktické znalosti ku prospěchu a pravidelně právě tyto znalosti budou hrát významnou roli při formování a provádění strategie obhajoby právnické osoby. ÚS v tomto nálezu dále poukázal na to, že orgány činné v trestním řízení musí mít navíc pro takové rozhodnutí konkrétní podezření, že je volba takového zástupce činěna proto, aby právnickou osobu poškodila či na její úkor obviněný zvýhodnil v trestním řízení sebe sama. „Jinými slovy, považovat obviněného a priori za vyloučeného i z úkonu zmocnění může být proporcionálním zásahem do práva právnické osoby na obhajobu jen tehdy, je-li zřejmé, že již samotné zmocnění zástupce činí obviněný se záměrem poškodit právnickou osobu v jejím právu na obhajobu či své právo na obhajobu zvýhodnit na její úkor,“ konstatuje se ve zmíněném nálezu.

Po tomto klíčovém nálezu pak v letošním roce následovaly dva další, které ještě více otevřely prostor svobodné volbě zástupce a orgánům činným či soudu vymezily podmínky, za nichž mohou tuto volbu učinit naopak ony (IV.ÚS 3740/19 z 25.2. 2020, soudce zpravodaj Jaromír Jirsa a I.ÚS 2638/19 z 23.6. 2020, soudce zpravodaj Tomáš Lichovník). Tedy například tehdy, kdy by bylo zřejmé, že se jedná o volbu se záměrem obstruovat trestní řízení.

Tomu však v případě LSL nebylo a bylo podle názoru státního zástupce NSZ naopak legitimní, aby LSL zastupovala její ekonomická náměstkyně Ivana Pokorná. „Napadené usnesení (státního zástupce VSZ v Praze, pozn. redakce) neobsahuje žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit skutečně odůvodněnou obavu, že Ivana Pokorná bude při zastupování poškozené příspěvkové organizace LSL postupovat k její škodě. V napadeném usnesení je tato obava dovozována výhradně ze skutečnosti, že Ivana Pokorná je podřízenou obviněného Ing. Miloše Baláka.

Podle názoru státního zástupce NSZ však tato skutečnost (obecně konstatovaná), osamoceně a bez dalších relevantních skutečností (konkrétních rizik), nemůže tuto obavu vyvolat a nemůže být proto v posuzovaném případě důvodem k ustanovení opatrovníka poškozené příspěvkové organizaci LSL,“ konstatuje se v rozhodnutí. Ve spisu není podle státního zástupce NSZ ani uvedena konkrétní skutečnost, z níž by vyplývalo podezření, že je Pokorná „pouhou jakousi ‚loutkou‘, která je manipulována podle cílů obviněného Ing. Miloše Baláka či jiných osob a v neprospěch poškozené příspěvkové organizace LSL“.

Sice se podle státního zástupce NSZ může jevit jako zvláštní, že se Pokorná za LSL vyjádřila tak, že v souvislosti s trestním řízení ohledně zakázek v lánské oboře neeviduje LSL žádnou škodu, ale ani to nelze vyhodnotit tak, že by Pokorná vystupovala v rozporu se zájmy LSL. Podle státního zástupce NSZ je totiž nutné „respektovat případný odlišný právní názor poškozeného subjektu na to, zda škoda v určitém trestním řízení vznikla či nevznikla (když právní názor policejního orgánu na vznik škody, obsažený v určitém usnesení o zahájení trestního stíhání, nemusí být v konkrétním případě nutně správný), a je rovněž nutno respektovat i svobodnou vůli poškozeného subjektu k připojení se či nepřipojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, když poškozený subjekt tímto svým krokem může sledovat i jiné (jemu prospěšné) cíle, které však nemusí být orgánu činnému v trestním řízení blíže známy“. Je také podle něj možné, že orgán činný v trestním řízení nemá potřebné informace a podklady k tomu, „aby řádně a komplexně posoudil a vyhodnotil správnost úkonu poškozeného (který spočívá v připojení se či nepřipojení se s nárokem na náhradu škody v trestním řízení, příp. v připojení se jen v určité výši) ve vztahu ke všem jeho zájmům“.

Státní zástupce NSZ v rozhodnutí také poznamenává, že je nutné vzít v úvahu i to, že zřizovatelem LSL je Kancelář prezidenta republiky (KPR) a jmenování a odvolávání ředitele LSL spadá do kompetence vedoucím KPR. A ten, ačkoliv byl informován o trestním stíhání ředitele LSL, jej ve funkci ponechal. „Jistě není úkolem orgánů činných v trestním řízení, aby prostřednictvím institutů trestního řádu (např. právě prostřednictvím ustanovení opatrovníka) nahrazovaly a suplovaly činnost jiných státních orgánů, pokud jde o řízení a kontrolu státních příspěvkových organizací,“ konstatuje státní zástupce NSZ v rozhodnutí.

Státní zástupce NSZ také zrušil ve stejný den obvinění ředitele LSL Miloše Baláka z trestného činu zpronevěry, kterého se měl podle policie a VSZ v Praze dopustit při zakázce na sanaci vodní nádrže Klíčava v lánské oboře. Petr Dimun, ceskajustice.cz

OMLUVA ČR ŠARAPATKOVI ZA PREZIDENTA

Stát se musí omluvit za Zemanovy výroky o exporadci Šarapatkovi: Stát se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňku Šarapatkovi. Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání ministerstva financí, které žalobě nynějšího člena Rady České televize čelilo, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Přímo hlavu státu zažalovat nelze. Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost, ten ale z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel po dohodě. Ministerstvo sdělilo, že rozhodnutí soudu respektuje a neprodleně se omluví. Podle dřívějších informací musí do sedmi dnů zaslat Šarapatkovi doporučený dopis s omluvou.

„Dovolání bylo odmítnuto. Nejvyšší soud v rozhodnutí mimo jiné píše, že nemá žádný úvahový potenciál, který by mohl současnou judikaturu změnit,“ řekl serveru Šarapatkův právní zástupce Artur Ostrý. V minulosti podle serveru podal v kauze návrh na exekuci, která byla pozastavena do doby, než NS rozhodne. Pokud se ministerstvo financí neomluví, bude podle Ostrého řízení znovu otevřeno. NS rozhodnutí nechtěl komentovat, protože zatím nemá vykázané doručení všem účastníkům řízení.

„Je to malý krok pro spravedlnost, ale velký skok pro občana (…). Miloš Zeman o mně lhal a musí se omluvit,“ reagoval na rozhodnutí soudu Šarapatka na twitteru.

„Potvrzujeme, že ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání ve sporu o omluvu za výrok prezidenta republiky na adresu Zdeňka Šarapatky. Ministerstvo financí toto rozhodnutí respektuje a omluví se neprodleně,“ sdělil ČTK mluvčí úřadu Jakub Vintrlík.

Šarapatka byl poradcem tehdejšího premiéra Zemana v době takzvané kauzy Olovo, kdy v okruhu Zemanových poradců vznikl dokument s plánem diskreditační kampaně proti tehdejší místopředsedkyni Sněmovny Petře Buzkové (ČSSD). Výpověď podle své žaloby Šarapatka zdůvodnil ztrátou důvěry v čestnost, statečnost, pravdomluvnost a otevřený postoj Zemana ve vztahu ke kauze Olovo.

O tom, že se ministerstvo musí omluvit, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 loni v květnu, pražský městský soud rozhodnutí na začátku letošního roku potvrdil. Ministerstvo financí v tehdy zamítnutém odvolání argumentovalo tím, že Šarapatka neprokázal nesprávnost úředního postupu podle zákona o odpovědnosti státu za škodu. Soudce však tehdy poukázal na judikaturu NS, podle níž se za úřední postup považují i širší aktivity prezidenta.

Zástupkyně ministerstva tehdy také upozornila, že v obdobném sporu mezi státem a vnučkou novináře Ferdinanda Peroutky Terezií Kaslovou Obvodní soud pro Prahu 1 loni v říjnu nepravomocně rozhodl, že veřejný projev prezidenta nemůže být nesprávným úředním postupem. Pražský městský soud ale následně částečně vyhověl odvolání Kaslové a rozhodl, že Zeman se má omluvit za to, že opakovaně označil novináře Ferdinanda Peroutku za autora článku „Hitler je gentleman“.

Spor je nyní také u Nejvyššího soudu, který dosud nerozhodl. Dovolání podala Kaslová i ministerstvo financí.
Zeman už dříve čelil žalobám kvůli svým výrokům. Například v roce 2007 rozhodl soud o tom, že se Zeman musí omluvit novináři Ivanu Brezinovi za výrok, že psal za úplatu články podporující dostavbu jaderné elektrárny Temelín. V roce 2000, téměř tři roky po soudním rozhodnutí, se Zeman omluvil někdejšímu spolustraníkovi Jozefu Wagnerovi za prohlášení, že ho po vyloučení z ČSSD nechtěli přijmout ani komunističtí poslanci. V červnu 2000 zveřejnil Zeman na příkaz soudu v televizi Nova omluvu místopředsedovi ODS Miroslavu Mackovi. Prohlásil o něm, že zprivatizoval v roce 1992 Knižní velkoobchod díky intervenci některých politických činitelů a privatizaci označil za „jednoznačné tunelování“.

POLITICI OCENILI UMĚNÍ REŽISÉRA MENZELA

Kvality filmového díla Jiřího Menzela a jeho světový ohlas zmiňují čeští politici v příspěvcích, v nichž v pondělí na sociálních sítích vyjadřují soustrast rodině oscarového režiséra. Menzel zemřel v sobotu ve věku 82 let.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že Menzel za sebou zanechal úžasné dílo, které nikdy nepřestane těšit a bavit. Podle šéfa opoziční ODS Petra Fialy potěšil režisér několik generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat.

Babiš na svých sociálních sítích vyjádřil rodině českého filmaře upřímnou soustrast. „Smutná zpráva o úmrtí tohoto výjimečného člověka a filmaře velice zasáhla nás všechny. Zanechal tu po sobě úžasné dílo, které nás nikdy nepřestane těšit a bavit a díky kterému zná český film celý svět. Díky, Mistře,“ uvedl.

Vicepremiérka Alena Schillerová připomněla, že se Menzel do „srdcí diváků zapsal především neotřelými adaptacemi díla spisovatele Bohumila Hrabala“ a „nezapomenutelnými hláškami“. „Opustila nás legenda českého filmu. Díky za všechny skvělé filmy, pane režisére,“ uvedla. V roce 1967 získal film Ostře sledované vlaky, natočený podle Hrabalova románu, Oscara za cizojazyčný film.

Šéf ODS Fiala zdůraznil, že Menzelovy filmy dosáhly světového ohlasu. „Podle svých slov chtěl svými díly především bavit a potěšit. A to se mu dařilo měrou vrchovatou u několika generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat,“ uvedl.

„Až setřeseme první smutek, dojde nám, že se díky jeho filmům můžeme ještě dlouhá, dlouhá léta smát, dojímat a radovat. To opravdu není málo,“ napsala poslankyně a kandidátka ODS do Senátu Miroslava Němcová.
Bývalý ministr kultury Daniel Herman uvedl, že Menzelův vklad české filmové kultuře je obrovský. „Vážím si toho, že jsem měl tu čest s panem režisérem mnohokrát debatovat o filmu, kultuře, o světě a hodnotách. Lehké odpočinutí, pane režisére. A velký dík za vaše dílo!“ napsal.

TVRDĚ ZASAHOVÁNÍ POLICISTŮ VE FRANCII

Klan rasistů a násilníků. Reportér infiltroval francouzskou policii: Valentin Gendrot, jenž v minulém roce jako první novinář infiltroval francouzskou policii, popsal kulturu rasismu a násilí v jejích řadách. „Násilí bylo tak časté, že se stalo téměř banálním,“ uvedl. Řada strážců zákona má pocit beztrestnosti a nadřazenosti, domnívá se Gendrot. Ten musel sám lhát ve prospěch jiného policisty, jenž brutálně zbil nezletilého chlapce.

„Skutečně mě šokovalo, když policisté, kteří jsou představiteli státu, říkali černochům, Arabům nebo migrantům bastardi. Ale dělali to všichni. Násilnická jich byla menšina, ale byla taková pokaždé,“ říká Gendrot.

Toho překvapila také zkušenost, jak špatně jsou policejní rekruti vyškolení a placení. Policisté podle Gendrota denně čelí stresu, násilí a nepřátelství, což u některých z nich vede k depresím nebo dokonce k sebevraždám. Gendrot je prvním novinářem, jenž infiltroval francouzskou policii.

Novinář Valentin Gendrot:

V roce 2019 strávil šest měsíců na policejní stanici v devatenáctém obvodě na severovýchodě Paříže, jenž je podle listu The Times jednou z nejtvrdších čtvrtí hlavního města s velkou a chudou populací přistěhovalců. Mezi obyvateli a policií v tomto obvodě dlouhodobě přetrvává napětí.

Gendrot popsal, že byl svědkem toho, jak francouzští policisté téměř denně útočí na mladé lidi, často nezletilé. Podle Gendrota systém policie odpovídá „klanu“, ve kterém se členové navzájem chrání a mají pocit beztrestnosti.
„Nevidí mladíka, ale delikventa. Jakmile je toto znelidštění zavedeno, vše se stává ospravedlnitelným, včetně bití adolescentů nebo migrantů. Někteří policisté mají pocit, že jsou nedotknutelní, jako by neexistoval žádný nadřízený, žádný dohled, jako by si mohli dělat, co chtějí,“ popsal Gendrot.

Neustálé rasistické, homofobní a macho komentáře

„Na mém komisariátu jsem denně slyšel rasistické, homofobní a macho komentáře. Dopouštěli se jich určití kolegové a ostatní je tolerovali nebo ignorovali,“ uvedl Gendrot, jenž o své infiltraci napsal knihu Flic (v češtině policajt), která vyšla v minulém týdnu a vzbudila ve Francii vášnivou debatu.

Nebezpečnou práci v devatenáctém pařížském obvodu dostal Gendrot podle The Times po tříměsíčním výcviku. Na novém působišti dostal uniformu a zbraň. Jeho mzda činila 1 340 eur (35 tisíc korun) čistého (minimální hrubá mzda ve Francii tou dobou byla 1 521 eur, v přepočtu 40 tisíc korun).

„Chtěl jsem se přidat k policii, abych ukázal to, co nevidíme. Ve Francii jsou dvě velká tabu: porušování zákonů policií a množství sebevražd v jejích řadách. Francouzi mají policii buď rádi, nebo ji nenávidí,“ říká novinář, jenž se k policii přihlásil pod svým skutečným jménem.

I Francie má „případ Floyd". Muž zemřel při kontrole, měl špinavou značku

Hned na jedné z prvních hlídek Gendrotův kolega zbil dospívajícího migranta v policejní dodávce.
„Čtrnáct dní v uniformě a už se podílím na bití mladého migranta. Incident jsme neohlásili. Co se stane v dodávce, také zůstane v dodávce,“ napsal Gendrot.

Při jiné příležitosti Gendrota a několik jeho kolegů vyslali za skupinou mladíků, která si venku nahlas pouštěla hudbu. Jeden z chlapců se dostal do sporu s policistou, jenž ho brutálně zmlátil. Když si mladík na jeho chování následně stěžoval, jeho kolegové vše zametli pod koberec a obvinili ho ze lži.

„Před podepsáním falešného prohlášení jsem zápasil se svým svědomím. Ale nechtěl jsem být prozrazen. Policisté si vymysleli incident, aby vysvětlili mladíkova zranění. Ať se stalo cokoliv, museli jsme držet při sobě,“ popsal.

Množství sebevražd rapidně stoupá

Gendrot uvedl, že policisté museli neustále řešit papírování, pracovali v chátrajících kancelářích, řídili otlučená auta a museli si kupovat základní vybavení z vlastních kapes, což vedlo k vysoké míře deprese. Loni ve Francii spáchalo sebevraždu 59 policistů, o šedesát procent více než rok předtím.

Zaměstnanec pařížské prefektury napadl kolegy. Čtyři zabil, sám pak zemřel

Gendrotova kniha se dostala na police knihkupectví ve chvíli, kdy francouzská policie čelí kritice na několika frontách. Například kvůli častému používání slzného plynu a gumových projektilů protestech žlutých vest, které začaly před necelými dvěma lety. Smrt černocha George Floyda v USA zase oživila v zemi vztek nad smrtí černocha Adama Traorého v policejní vazbě v roce 2016.

SAUDSKÝ KRÁL CHCE SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ PALESTINY

Saúdský král připomněl Palestinu. Vztahy s Izraelem podmiňuje fér řešením: Saúdskoarabský král Salmán při nedělním telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že Saúdská Arábie by velmi ráda viděla spravedlivé řešení palestinské otázky.

Salmán hovořil s Trumpem v návaznosti na srpnovou historickou dohodu, v níž Spojené arabské emiráty (SAE) souhlasily, že jako teprve třetí arabská země navážou plnohodnotné vztahy s Izraelem, oznámila saúdskoarabská státní zpravodajská agentura.

Spojené státy v těchto jednáních sehrály roli prostředníka a Bílý dům při ohlášení úspěchu předpovídal další podobné dohody. Trump později prohlásil, že očekává, že Saúdská Arábie se k iniciativě připojí.

Saúdskoarabský král údajně v telefonátu s prezidentem USA ocenil americké snahy na podporu míru na Blízkém východě a dodal, že jeho země si přeje „spravedlivé a permanentní“ řešení izraelsko-palestinského konfliktu, což je jeden z pilířů mírového plánu navrženého Rijádem v roce 2002.

V něm podle Reuters arabské země nabídly Izraeli normalizaci vztahů výměnou za uznání palestinského státu a stažení všech izraelských jednotek z Pásma Gazy, Západního břehu Jordánu i z Golanských výšin.

V rámci srpnové dohody Izrael ohlásil pozastavení plánů na anexi okupovaných částí Západního břehu, SAE zase uznaly Izrael jako stát. Rijád židovský stát neuznává a podle Reuters zatím žádná arabská země nenaznačila, že by chtěla jít ve stopách SAE. Saúdská Arábie ovšem minulý týden oznámila, že otevře svůj vzdušný prostor pro všechny lety mezi SAE a Izraelem, včetně spojů izraelských aerolinek.

RUSKO ZMONITORUJE NEBE NAD ČR

České nebe bude patřit Rusům. Zmonitorují, zda armáda proti nim nezbrojí: Ruští inspektoři podniknou v tomto týdnu pozorovací let nad územím Česka. Speciální armádní tým bude z letounu An-30B sledovat vybrané vojenské objekty a základy. Pozorování probíhá za dohledu českých kontrolorů podle mezinárodní smlouvy o otevřeném nebi.

„Mohu potvrdit, že pozorovací let skutečně proběhne, v pondělí odpoledne by měli Rusové přiletět. Následně 9. nebo 10. září uskuteční samotný let,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Trasu si ruská strana na základě smlouvy volí sama. Pro samotný let však platí jistá omezení, jeho délka nesmí přesáhnout 2,5 hodiny a vzdálenost musí být maximálně 800 kilometrů. Trasa letu také musí být schválena českou armádou.

Průzkumný letoun An-30B bude podle agentury RIA Novosti startovat z letiště v Pardubicích. Čeští zástupci si před letem zkontrolují vybavení snímkovacího letounu a na vše včetně dodržování trasy budou dohlížet přímo na palubě během letu.
„Rusové k nám takto létají pravidelně, naposledy tu byli loni na podzim. Letos se jedná o jejich první a zároveň poslední návštěvu,“ dodal Pejšek. Při stejné pozorovací misi v roce 2012 sjel letoun s 23 lidmi na palubě při přistání na čáslavském armádním letišti z dráhy a začal hořet. Zranilo se tehdy sedm lidí.

Ruští inspektoři zkontrolují Česko speciálním letounem

Podle smlouvy o otevřeném nebi je každá signatářská země povinna podle velikosti svého území přijmout na svém území stanovený počet pozorovacích letů. Česká republika má povinnost přijmout až čtyři pozorovací lety ročně a stejný počet provést v zahraničí u signatářů smlouvy.
Do Česka zamířil speciální ruský tým z Maďarska, kde prováděl obdobné pozorování od 31. srpna do 4. září.

ZA WHISKY SI KOUPIL DŮM

Brit dostával od dětství k narozeninám whisky, nyní je prodává a kupuje dům: Brit Matthew Robson dostával jako dítě velmi netradiční dárky. Jeho otec mu každý rok k narozeninám dával osmnáctiletou whisky. Muž, kterému je nyní osmadvacet let, se rozhodl sbírku whisky alkoholu prodat. Utržené peníze by rád použil jako zálohu na dům, její hodnota totiž nyní dosahuje více než milionu korun.

Osmadvacetiletý Brit, kterému otec každý rok k narozeninám dával lahev 18leté skotské whisky, nyní sbírku prodává, aby si mohl koupit dům. Napsal o tom zpravodajský web BBC.

Matthew Robson z anglického Tauntonu se narodil v roce 1992. Za jeho života jeho otec Pete utratil zhruba 5000 liber (149 000 Kč) za 28 lahví jednosladové whisky Macallan, kterou mu dával k narozeninám. Hodnota sbírky mezitím vzrostla na více než 40 000 liber (asi 1,2 milionu Kč).

Mladík BBC sdělil, že „to nejspíš nebyl“ nejlepší dárek pro malého chlapce, ale vzhledem k „přísným pokynům, aby lahve nikdy neotevíral“, se sbírka stala výhodnou finanční rezervou. „Každý rok jsem ji (lahev) dostával k narozeninám,“ uvedl Matthew. „Považoval jsem to za poněkud výstřední dárek, jelikož jsem byl příliš mladý na to, abych začal pít alkohol,“ pokračoval.

Unikátní sbírka whisky jde do aukce, odhadní cena je přes 240 milionů korun

„Dostal jsem však přísné pokyny, abych je nikdy, nikdy neotevíral. Snažil jsem se ze všech sil a všechny zůstaly nedotčeny,“ dodal. Matthewův otec Pete, který pochází z Milnathortu ve Skotsku, uvedl, že první lahev whisky koupil na oslavu synova narození a byla z roku 1974.

„Řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé, kdybych jednu koupil každý rok a na jeho 18. narozeniny by měl 18 lahví 18leté whisky,“ řekl. „Nebyl to jediný dárek, který od nás dostával. Bylo to myšleno jako originální dárek, ale bylo to i trochu štěstí, že jsme v tom pokračovali,“ vysvětlil. Matthew doufá, že sbírku nyní prodá za 40 000 liber a peníze složí jako zálohu na koupi domu.

V BRITÁNII ÚTOČIL MUŽ S NOŽEM

Britská policie zadržela muže podezřelého z útoku nožem v Birminghamu: Britská policie zadržela 27letého muže podezřelého z toho, že v neděli několikrát zaútočil nožem v druhém největším britském městě Birminghamu. Po útocích jeden člověk zemřel a dalších sedm lidí bylo zraněno.
V anglickém Birminghamu bylo v noci pobodáno několik lidí. Jeden člověk zemřel | (0:39) | video: Reuters
Vyšetřovatelé se podle agentury Reuters nedomnívají, že by útoky souvisely s činností gangů, nebo že by měly teroristický či rasový motiv.

„Zatkli jsme muže podezřelého z vraždy a ze sedmi pokusů o vraždu za sérii útoků nožem v Birminghamu,“ uvedl představitel policie v hrabství West Midlands. „Toto je zcela zřejmě zásadní vývoj, ale naše vyšetřování pokračuje,“ dodal s tím, že policie stále hledá svědky nedělních událostí.

Útoky podle vyšetřovatelů začaly v neděli krátce po půlnoci SELČ a odehrály se na několika různých místech ve městě v rozmezí asi dvou hodin. Třiadvacetiletý mladík svým zraněním podlehl, další 19letý muž a 32letá žena jsou v nemocnici v kritickém stavu. Pět dalších lidí bylo zraněno lehce.