iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Mgr. Klement z NSZ v Brně evropským žalobcem

Rada Evropské unie jmenovala evropské žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Evropská prokuratura by se měla od listopadu stát klíčovým orgánem v boji proti podvodnému čerpání financí z evropského rozpočtu. Žalobci budou dohlížet na vyšetřování a stíhání a spolu s evropskou nejvyšší žalobkyní budou tvořit kolegium EPPO. Každý členský stát navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta – Česko vyslalo Petra Klementa, který nyní působí na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.

Mgr. Petr Klement působí u státního zastupitelství od roku 2000, ve funkci státního zástupce je od roku 2004. Pracoval nejprve u Městského státního zastupitelství v Brně, kde se zabýval hospodářskou trestnou činností, od roku 2006 je státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a doposud pracuje na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu.

Účastnil se několika zahraničních misí. V roce 2007 působil v jednotce Eurojust ve funkci vyslaného národního experta. V letech 2010 – 2012 se podílel na misi EU Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovici. V letech 2013 – 2014 působil také ve funkci státního zástupce vyslaného k projektu EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii.

V lednu 2017 byl Mgr. Petr Klement zvolen Evropským parlamentem, Radou a Komisí do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde doposud vykonává pětiletý mandát. V jeho rámci řeší priority vyšetřování, systémové fungování úřadu OLAF, ochranu jeho nezávislosti, ale i důležité případy, které si Dozorčí výbor vyžádá.
Jmenování do funkce evropského veřejného žalobce vnímá Petr Klement jako velký úspěch ve své kariéře, ale také jako příležitost podílet se na historické změně: „Je to průlom v trestním právu. Část agendy státního zastupitelství bude převedena na nadnárodní instituci. Pro mě osobně je to velká čest, ale samozřejmě také velká výzva. S touto změnou přichází také celá řada nikdy neřešených otázek. Bude velmi zajímavé být u toho,“ říká nově jmenovaný evropský veřejný žalobce.

Tým EPPO

Aktuální rozhodnutí Rady EU oceňuje také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „V Petru Klementovi jsme poskytli Úřadu evropského veřejného žalobce velice kvalitního státního zástupce. Přeji mu mnoho štěstí v jeho nové misi, stejně tak přeji hodně zdaru celé instituci.“

Evropští žalobci z jednotlivých zemí jsou jmenováni na funkční období šesti let bez možnosti obnovy. Na konci tohoto období ale může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního období o nejvýše tři roky. Nová instituce zřízená především kvůli vyšetřování a stíhání podvodů při čerpání evropských dotací začne fungovat od listopadu letošního roku pod vedením rumunské žalobkyně Laury Kövesiové. Projektu EPPO se v současnosti účastní 22 států.
Kövesiová chystá práci úřadu a opakovaně žádá o posílení rozpočtu, který letos i po dubnovém navýšení zůstal v řádu jednotek milionů eur.

V současnosti se EPPO účastní 22 členských států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Očekává se, že prokuratura zahájí svou činnost koncem letošního roku. Sídlit bude v Lucemburku, ceskajustice.cz

NOVÝ WEB ŽALOBCŮ, ZA 4 ROKY ZA 800 TISÍC

Soustava státního zastupitelství má nový webový portál Verejnazaloba.cz, pro uživatele má být především přehlednější. Novinkou na něm je databáze dovolání podávaných nejvyšším žalobcem s vyhledáváním. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a tvůrci dnes web představili novinářům. Celkové náklady na vytvoření webu včetně čtyřletého servisu jsou bezmála 800.000 korun.

Nové stránky nahrazují dosavadní web nejvyššího státního zastupitelství Nsz.cz a část portálu Justice.cz. Portál má usnadnit navigaci na všech 97 státní zastupitelství napříč republikou. Nabídne mimo jiné aktualizované tiskové zprávy z celé soustavy zastupitelství a umožní vyhledávání v seznamu státních zástupců.

„Změnou je především sjednocení. Všechna státní zastupitelství přecházejí pod jeden web tak, abychom jednotně prezentovali činnost státního zastupitelství. Úvodní stránka je rozcestníkem, jsou na ní například základní data z činnosti státního zastupitelství, která budeme aktualizovat. Uživatel na ní najde i aktuality nebo nabídky pracovních míst. Web uživatele intuitivně navede tam, kam potřebuje,“ uvedl námětek nejvyššího žalobce Jiří Pavlík.

Novinkou na webu je například databáze dovolání podávaných nejvyšším státním zástupcem s vyhledáváním anonymizovaných dokumentů podle spisových značek či klíčových slov. Zájemci se na webu také dozví, jak státní zastupitelství funguje, jaké jsou kompetence jednotlivých stupňů nebo jakými zákony se veřejná žaloba řídí. Uživatelé webu se také mohou dozvědět více o jednotlivých fázích trestního řízení nebo to, jak mají postupovat při oznámení o podezření z trestného činu.

Spolu s novým webem se změnilo i logo a design používaný napříč soustavou. Na této změně nejvyšší státní zastupitelství spolupracovalo s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně. Na návrhu loga a změny designu studenti pracovali při seminární práci, o čtyřech návrzích následně hlasovali žalobci. „Ideální je, když se daří výuku studentů a studentek aplikovat v každodenní praxi, což se stalo i nyní,“ uvedl děkan fakulty Filip Cenek, ceskajustice.cz

ŠIMŮNKOVÁ OD OMBUDSMANA O LÉČENÍ COVIDU-19

Nesrozumitelnost není protiprávní, vzkazuje ke stížnosti na koronavirové manuály zástupkyně ombudsmana: Koronavirové manuály ministerstva školství ohledně nošení roušek ve škole, ošetřovného, neplaceného volna a fakt, že zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům roušky, nejsou v rozporu s platnou legislativou. Z manuálů ministerstva není jasné, co je zákon, a co je jen doporučení úřadu.

Tato formální nesrozumitelnost není protiprávní, uvedla v odpovědi na stížnost zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Manuál není právně závazný, dodává. Jak vyplývá ze záznamu stížnosti v databázi ombudsmana, na úřad veřejného ochránce práv se v květnu obrátil zástupce občanů se stížností na Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ (tzv. manuály pro školy), které vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Občan v podání namítal čtyři hlavní problémy těchto manuálů. „Za prvé nesouhlasíte s tím, že rodiče dětí, jejichž mateřskou školu zřizovatel neuzavřel, nemají nárok na ošetřovné, a považujete to za diskriminaci. Dále považujete za diskriminační tu část manuálů, která hovoří o možnosti neplaceného volna v případě, že zaměstnanec spadá do tzv. rizikové skupiny. Rovněž považujete za diskriminaci, že zaměstnavatel není povinen poskytnout zaměstnanci (pedagogovi) ochranné roušky. K tomu namítáte, že výjimka z nošení roušek pro žáky a pedagogy není uzákoněna. V neposlední řadě nesouhlasíte s tím, že manuály nerozlišují, které části jsou závazné ze zákona a které jsou pouze doporučeními,“ shrnula podnět zástupkyně ombudsmana.

Podle upozornění Šimůnkové, diskriminace není jakákoli nerovnost, ale jde o nerovné zacházení s osobami ve srovnatelné situaci ze zakázaných důvodů, jak je vyjmenovává antidiskriminační zákon.

Ošetřovné je stanoveno zákonem a diskriminační důvod chybí

Poté zástupkyně ombudsmana rozebrala jednu námitku po druhé. Nejprve se vyjádřila k ošetřovnému, které vláda zavedla v souvislosti se zákazem přítomnosti žáků a studentů ve školách, ale nikoli ve školkách. „Do tohoto rozhodnutí nemohu zasahovat, neboť spadá do kompetence vlády, jejíž činnost ochránce není oprávněn šetřit. Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 měnila,“ shrnula Šimůnková.

„Je zřejmé, že MŠMT nemá vliv na stanovení podmínek ošetřovného. Mám za to, že manuály v tomto ohledu tedy nejsou v rozporu s platnou legislativou. Jelikož jsou pravidla ošetřovného stanovena zákonem, veřejný ochránce práv nemá možnost nastalou situaci změnit, neboť nemá pravomoc měnit zákony. Vaší námitkou nerovného zacházení spočívajícího v rozdílném nastavení podmínek ošetřovného z pohledu zákazu diskriminace, neboť zde absentuje diskriminační důvod podle zákona o veřejném ochránci práv,“ odpověděla na tuto část podnětu místoombudsmanka.

Ochranné pomůcky a neplacené volno jsou jen možnost

Další vyjádření Moniky Šimůnkové se týkalo neplaceného volna a ochranných pomůcek: „Český právní řád umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na poskytnutí neplaceného volna. Vedle situací vyjmenovaných v zákoníku práce je možné se dohodnout na neplaceném volnu z jakéhokoliv důvodu,“ uvedla Šimůnková.

„Manuály MŠMT doporučují, aby zaměstnanec, který patří do rizikové skupiny, dbal na ochranu svého zdraví. Zároveň by ředitel školy měl zajistit dodržování hygienických doporučení. Manuály poté nastiňují možnosti, jak může ředitel školy se zaměstnancem v rizikové skupině tuto situaci vyřešit: a) distanční výuka, pokud to lze; b) zajištění si efektivnějších ochranných pomůcek; c) neplacené volno. Neplacené volno je tedy jen jedno z možných řešení. MŠMT již také na svém webu doplnilo informace, jak vyřešit situaci, kdy sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří mezi osoby s tzv. rizikovými faktory,“ shrnula zástupkyně ombudsmana obsah manuálu ve školství.

Poté stěžovateli doporučila obrátit se v případě nezákonného jednání zaměstnavatele na inspektorát práce: „Věřím tedy, že se ředitelé se svými zaměstnanci dohodnou ke spokojenosti obou stran. Pokud budou mít zaměstnanci přesto pochyby, zda s nimi zaměstnavatel jedná v souladu se zákonem, mají možnost se obrátit na oblastní inspektorát práce.“
Ani v tomto případě tedy stěžovatel neuspěl: „Ve vámi popisované situaci se nejedná o nerovné zacházení. Žádná skupina pedagogů není totiž znevýhodněna oproti ostatním. Mám tedy za to, že manuály nejsou v tomto ohledu diskriminační,“ vysvětlila Monika Šimůnková.

Také námitku k výjimce z nošení roušek na obličeji neshledala Šimůnková protiprávní. Výjimka totiž byla účinná dříve, než se všechny děti vrátili do škol, neboť opatření vlády nabylo účinnosti 11. května, zatímco ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření 5. května a školství vydalo manuály 30. dubna.

„Ačkoli MŠMT vydalo manuály pro školy již 30. dubna 2020, účinnost jednotlivých opatření nastala až v době, kdy se děti a žáci vrátili zpět do škol. Výjimka Ministerstva zdravotnictví tak nabyla účinnosti dříve, než se děti a žáci skutečně vrátili do škol. Manuály proto v tomto ohledu shledávám v souladu s platnou legislativou,“ vysvětluje k tomu Šimůnková.
Manuály nejsou právně závazné, zákony ano

A naposledy se zástupkyně ombudsmana vyjadřuje k závaznosti manuálů a jejich srozumitelnosti. „Chápu Vaši výtku, že znění manuálů není ve všech bodech jasné. Přesto si dovolím vyzdvihnout, že manuály samy o sobě nejsou právně závazné a mají spíše doporučující charakter. Závazné jsou však právní předpisy, z nichž manuály vycházejí (např. zákoník práce) a na něž odkazují (např. příslušná krizová opatření), zdůraznila zástupkyně ombudsmana.

„To, že manuál výslovně nerozlišuje mezi body vycházejícími z právních předpisů a body čistě doporučujícími, může snižovat jeho srozumitelnost pro adresáty. Jde však pouze o formální nedokonalost, kterou se MŠMT nedopustilo žádného protiprávního jednání,“ uzavřela Šimůnková stížnost s tím, že nemá důvod zahájit vůči ministerstvu školství šetření a podnět odkládá. Irena Válová, ceskajustice.cz

KLAUSŮV SYN CHCE VLÁDNOU VE SNĚMOVNĚ

Chci mít co nejvíc krajů a příští rok vládu ve Sněmovně, řekl Klaus mladší: Cílem v nadcházejících krajských volbách je podle předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího získat co nejvíce krajů a zakreslit tak svou partaj do politické mapy. V klání o Senát svým kandidátům ale Václav Klaus mladší příliš šancí nedává, řekl v rozhovoru na Rádiu Impuls.

„Našim cílem je uspět v krajských volbách. Jestli k tomu ve druhém kole přibude nějaký senátor, tak to bude jenom bonus,“ odpověděl na otázku ohledně cílů v senátních a krajských volbách, které se uskuteční na podzim.
Při představení svého hnutí v červnu minulého roku se ale Klaus nechal slyšet, že se chce soustředit na volby do Sněmovny, které by se měly konat na podzim 2021. „Náš vztah ke krajům je negativní. Myslíme si, že jsou to jenom průtokové ohřívače peněz daňových poplatníků a nemají žádný smysl,“ prohlásil loni v červnu.

O kandidatuře na prezidenta Václav Klaus mladší neuvažuje. „Mou rolí je příští rok přivést Trikolóru do Sněmovny s takovou sílou, abychom mohli vládnout,“ podotkl Klaus s vědomím, že jde o velmi ambiciózní cíl.
Post hlavy státu ho ani neláká. „Taky bych se musel potřetí oženit, což už se mi moc nechce, protože předtím mi to již dvakrát nevyšlo,“ řekl ke kandidatuře.

„Na očkování bych se nehnal“

Během rozhovoru pro Rádio Impuls se také vyjádřil k aktuální koronavirové situaci a možnosti zavedení povinného očkování proti nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. „Myslím, že koronavirus je podobný chřipce a není to něco jako tetanus, kdy vás naočkují na celý život a nebo na deset let. Proto podle mě není idea plošného očkování úplně šťastná.“ Přiznal, že by se do očkování úplně nehnal.

„Ukázalo se, že to nebyla světová apokalypsa, v Česku zemřelo desetkrát víc lidí na normální chřipku. Nezasáhlo nás to. Ale strašlivě nás to zasáhne ekonomicky. To si myslím, že je výsledek epidemiologické krize,“ řekl Klaus mladší

NOVÝ ŠÉF ŠKODY AUTO SCHÄFER, BOJ PROTI DACII?

Škoda dostane šéfa s úkolem zabránit, aby značka dotírala na VW a Audi:„Není nám k ničemu, když se Škoda vyvíjí ke třetí prémiové značce v rámci koncernu,“ prohlásil v rozhovoru publikovaném před uplynulým víkendem šéf celého VW Herbert Diess. Rozhodující dílek skládačky je tím na svém místě. Diess pro Frankfurter Allgemeine Zeitung už naznačil, jaký úkol nový šéf Škody dostane.

Mladoboleslavská automobilka musí posílit v segmentu cenově výhodných aut. Těmi dvěma značkami německého koncernu, na které nemá Škoda podle Diesse dotírat, jsou určitě Audi a podle všeho Volkswagen.

Thomas Schäfer

Tím, kdo kormidlem značky pootočí, má být podle obvykle dobře informovaného magazínu Automobilwoche opravdu Thomas Schäfer. O vedoucím jihoafrické části koncernu Volkswagen se mluví jako o nejžhavějším kandidátovi na nového šéfa Škody už několik týdnů. Novým generálem automobilky má být padesátiletý německý manažer zvolen v pondělí na zasedání představenstva značky.

Jeho zvolení vidí jako téměř jisté také předák Škodováckých odborů Jaroslav Povšík. „Neví se, kam Škodu nasměruje,“ řekl s tím, že Schäfer je pro škodovácké odbory neznámý.

„Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny,“ řekl Povšík.

Zatím neví, kam bude chtít Schäfer značku nasměrovat, bude proto sledovat jeho práci. „Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem,“ uvedl Povšík.

Nově zvolený předseda představenstva nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech (čtěte zde). O jeho dalším osudu se ještě bude rozhodovat. Diess v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uznal, že rozvoj vrcholových manažerů není silnou stránkou VW (sám přišel od BMW, ze kterého dnes pochází nezvykle hodně vysokých manažerů VW). Manažery, kteří přišli o pozici, si podle Diessových slov chtějí nechat v koncernu. Podle zdroje iDNES.cz obeznámeného se situací v německém koncernu ovšem právě mezi Diessem a Maierem nepanují zrovna přátelské vztahy.

Deník Handelsblatt ihned po Maierově odvolání napsal, že doplatil na přílišné sebevědomí, protože Škoda svými vozy až příliš zatápěla klíčové značce VW, rostl jí i obrat a svými maržemi překonávala i prémiové Audi, což vedení koncernu neslo nelibě. To Diess nově vlastně potvrdil.

V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné o Martinu Jahnovi, který stejně jako Maier skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho ze společných podniků skupiny Volkswagen v Číně 31. července.

Maier byl do čela české automobilky povolán v listopadu 2015. Škoda pod jeho vedením uvedla na trh SUV modely Kodiaq, Karoq nebo Kamiq a firma se během jeho působení zaměřila také na elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu.
V loňském roce zvýšila Škoda Auto své tržby o 15 % na 19,8 miliardy eur a provozní výsledek o pětinu na 1,7 miliardy eur. „V letošním prvním pololetí navzdory dramatickému poklesu přes pokles dodávek nových vozů o 31,3 % na 426 700 vozů zůstala spolu s Porsche a Scanií jedinou značkou, která za prvních šest měsíců vykázala kladný hospodářský výsledek, a to 228 milionů eur. V současné době je v Evropě jen hodně málo výrobců, kteří za první pololetí dokázali udržet zisk,“ uvádí magazín Autoweek.

Škoda proti Dacii?

„Škoda není dostatečně agresivní v konkurenci s Korejci a Francouzi. Tam promarňujeme naši šanci,“ uvedl v pátečním rozhovoru Diess. Německý koncern dlouhodobě ztroskotává ve snaze vytvořit lacinou značku, která by konkurovala extrémně úspěšné Dacii. Jestli je hlavním úkolem Škody nyní bojovat hlavně s ní, nebo s Citroënem a Kií, které hierarchicky patří výš než lowcostová Dacia, není úplně jasné.

Stojí ovšem za připomenutí, že když Škoda představovala aktuální novou Octavii, která se vždy profilovala jako auto přerůstající klasickou nižší střední třídu o kategorii výš, vyjmenovávali manažeři Škody mezi hlavními konkurenty právě modely Opel Astra, Kia Ceed nebo Renault Mégane.

Nový Šéf Škody

Thomas Schäfer

Narodil se 1. dubna 1970 ve městě Marburg v Hesensku. V roce 1994 vystudoval technologii výroby na Berufsakademie v Mannheimu.

Již během studií v roce 1991 začal pracovat u automobilové společnosti Daimler v Mannheimu. V letech 1994 až 1998 působil v různých funkcích v závodě v Rastattu a necelý rok působil i v USA. Poté pracoval do roku 2002 na vysokých manažerských postech v pobočce automobilky DaimlerChrysler v Jihoafrické republice.

V roce 2002 spoluzakládal pobočku automobilky DaimlerChrysler v Malajsii a ujal se funkce viceprezidenta pro výrobu. V letech 2005 až 2012 pracoval ve vysokých manažerských funkcích společnosti Daimler v Německu a v této funkci se podílel i na expanzi vozů Mercedes-Benz do Číny.

V roce 2012 nastoupil do vrcholového managementu koncernu Volkswagen. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen s působností i pro celý subsaharský africký region. Je rovněž prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM).