iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Benešová: Postup Bradáčové nebyl u Ratha dle zákona

Případ Rathovy matrace: Podle Benešové nebylo pochybení teplické věznice závažné, Bradáčovou upozornila na povinnost mlčenlivosti: Vedení Vazební věznice v Teplicích nebude nijak postiženo za to, že Davidu Rathovi umožnilo mít vlastní zdravotní matraci a civilní oblečení. K pochybení sice došlo, ale nebylo natolik závažné, aby ministerstvo spravedlnosti přijalo vůči vedení věznice jakékoliv opatření. Vyplývá to z dopisu, který ministryně spravedlnosti Marie Benešová poslala vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Lence Bradáčové.

Vedoucí VSZ Bradáčová se na ministryni Benešovou obrátila dopisem 9. ledna, kdy reagovala na tiskovou konferenci generálního ředitele Vězeňské služby ČR (VS) Petra Dohnala. Ten se ohradil proti způsobu, jakým byla v listopadu předešlého roku provedena státním zastupitelstvím kontrola podmínek pobytu Ratha v teplické věznici a jak byla následně státními zástupci prezentována v médiích.

Benešová provedla ve věci vlastní šetření a zároveň požádala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o posouzení správnosti a zákonnosti postupu dohledového a dozorového státního zástupce při zmíněné prověrce v teplické věznici.
Podle Zemana dozorový státní zástupce dospěl ke správnému závěru, když spatřoval v držení a užívání matrace a civilního oblečení Davidem Rathem porušení právního předpisu, neboť pro to nenalezl v osobním spise Ratha žádost či rozhodnutí o ní.

„Vzhledem k poznatkům získaným vlastním šetřením a s přihlédnutím k výsledku kontroly skončené věci konstatuji, že v postupu odpovědných pracovníků Vazební věznice Teplice však nebylo zjištěno takové porušení zákona, aby ze strany Ministerstva spravedlnosti bylo nutné činit v tomto směru příslušná opatření,“ odepsala na začátku července ministryně Benešová vedoucí VSZ Bradáčové.

Podle Benešové navíc státní zástupci nepostupovali podle zákona, když při zjištění údajné nezákonnosti nevydali vedení věznice příkaz k nápravě. Takový postup nelze podle Benešové nahrazovat doporučením či projednáním, jak tomu bylo v tomto případě.

Jakkoliv nebylo Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem dosud ukončeno šetření okolností pobytu Davida Ratha v přijímacím oddílu teplické věznice, obrátilo se ministerstvo na vedení VS s tím, aby zajistilo, že napříště nebude odsouzený přemisťován do věznice mimo obvod soudu, který rozhoduje o podmínečném propuštění či o přeřazení vězně.

Vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce shledal při listopadové kontrole v teplické věznici překročení pravomocí dohledové státní zástupkyně VSZ v Praze, požádala Benešová Bradáčovou o sdělení, jaká opatření vedoucí VSZ k nápravě učinila.

Na závěr pak Benešová Bradáčovou vyzvala, aby propříště spolu s generálním ředitelem VS řešili podobné případy věcně. Zároveň vedoucí Bradáčovou ministryně Benešová upozornila na povinnost zachovávat v těchto věcech mlčenlivost, která je při výkonu dozoru a dohledu nad detencí absolutní. Petr Dimun, ceskajustice.cz

EVROPSKÁ KOMISE NEUSPĚLA U SOUDU

Facebook vyhrál první kolo proti Evropské komisi, chtěla po něm 315 000 dokumentů:.Facebook vyhrál první kolo své soudní bitvy proti Evropské komisi, která podle něj požaduje nadměrné množství informací v souvislosti se svým vyšetřováním internetové společnosti. Tribunál Soudního dvora Evropské unie rozhodl o pozastavení platnosti tohoto požadavku, dokud neučiní konečné rozhodnutí, uvedla agentura Reuters.

Americkou firmu, provozující stejnojmennou sociální síť i další služby, vyšetřuje Evropská komise kvůli jejímu nakládání s daty a také internetovému trhu, který spustila v roce 2016 a používá ho 800 milionů jejích uživatelů v 70 zemích pro nákup a prodej. Firma teoreticky hrozí vysoké pokuty a může jí být nařízeno, aby změnila své obchodní praktiky.

Facebook podal 15. července u unijního soudu v Lucemburku žalobu na EK, která podle něj požaduje informace nad rámec toho, co je k šetření nutné, včetně velmi osobních detailních informací. Společnost rovněž požádala o předběžné opatření, které by zastavilo nařízení komise o poskytnutí informací ze 4. května. Pokud by Facebook tuto nařízení nedodržel, mohlo by to pro něj znamenat pokutu až osm milionů eur (210 milionů Kč) denně do do doby, než by komisi vyhověl.

Tribunál unijního soudu v rozhodnutí datovaném 24. července pozastavil předběžným opatřením požadavek komise na dobu, než obdrží její připomínky a rozhodne o žalobě Facebooku. Krok má podle soudu zabránit možnému zveřejnění materiálů, které by porušovaly základní právo na soukromí.

Firma už poskytla EK 315.000 dokumentů, což odpovídá 1,7 milionu stránek. Požadavek komise je ale podle Facebooku široký a znamená, že společnost má předložit i převážně bezvýznamné dokumenty, které nemají co dělat s vyšetřováním, včetně vysoce citlivých osobních údajů, jako lékařské informace zaměstnanců, osobní finanční dokumenty a soukromé informace o rodinných příslušnících zaměstnanců.

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII POVEDE PETR ZEMAN

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) nově povede právník a vědecký pracovník Petr Zeman. Do funkce ředitele ho dnes jmenovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ministerstvo o tom informovalo na twitteru. Zeman nahradí dlouholetého šéfa institutu Miroslava Scheinosta, který se podle ministerstva sám rozhodl odejít z manažerské pozice, nicméně v ústavu zůstane i nadále.

„Na post ředitele se konalo výběrové řízení. Ze tří uchazečů vybrala komise právě Petra Zemana, který působí v IKSP již od roku 2000,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Zeman, který se narodil v roce 1974, byl před nástupem do institutu advokátním koncipientem. Ve výzkumu se zaměřil mimo jiné na drogovou kriminalitu a zacházení s nebezpečnými pachateli.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je samostatnou organizační složkou státu. Na svém webu uvádí, že je jediným specializovaným pracovištěm v Česku, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum. Je pokračovatelem Výzkumného ústavu kriminalistiky, který byl založen v roce 1960. Hlavním cílem IKSP je přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační a další činností k tvorbě kvalitní legislativy a k formulování trestní a sankční politiky státu. Ústav, který sídlí na pražském Smíchově, má v současné době 24 systemizovaných míst.

STÁT MUSÍ CHRÁNIT OBEC

NSS: Obec není ostrov, avšak zasáhne-li stát do územního plánu, musí velmi vážit alternativy: Stát, konkrétně ministerstva dopravy a místního rozvoje, se budou muset opět zabývat řešením výstavby železničního koridoru Ševětín – České Budějovice. Nejvyšší správní soud (NSS) totiž vyhověl kasační stížnosti obce Hosín a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS), který stavbu potvrdil. Jde o v krátké době již o druhé rozhodnutí, v němž NSS vymezil role jednotlivých aktérů při rozhodování o stavbách strategického významu. Právo na samosprávu sice není bezbřehé, ale stát musí chránit autonomii obce, jak jen to je rozumně množné.

Trasa tranzitního železničního koridoru, který má procházet i územím obce Hosín, je součástí evropské sítě TEN-T na trase Jadran-Balt. Trať musí splňovat specifické technické parametry, dané předpisy EU. Není proto možné upravovat vedení trasy koridoru tak, aby nebyly splněny.

Soud: Právo obce na samosprávu není bezbřehé

Obec Hosín napadla u soudu dohodu, kterou o řešení umístění koridoru v území uzavřela v roce 2017 ministerstva dopravy a místního rozvoje. Z této dohody pro Hosín vyplynula povinnost upravit svůj územní plán tak, jak stanovila její příloha, aniž by však měla obec možnost do její podoby zasáhnout. Takový zásah má obec Hosín za nezákonný, neboť „nestanovuje mantinely, v jakých se musí návrh územního plánu žalobce pohybovat, nestanoví podmínky pro zpřesnění koridoru, ani neurčuje, že obec musí určitou okolnost strpět, ale výslovně určuje, jakým způsobem musí být v návrhu územního plánu žalobkyně předmětný koridor vymezen, a to včetně grafické části“.

Městský soud v Praze žalobu obce v roce 2018 zamítl, neboť podle jeho názoru je dohoda v souladu se zákonem a ústavními principy. Obec Hosín navíc nepředložila argumenty, které by zpochybnily zvolené řešení, které je podle soudu k obci vstřícným kompromisem.

Podle Městského soudu v Praze není právo obce na samosprávu „bezbřehé“, obec není v postavení suveréna, kterým je stát. Ten může do činnosti obcí zasahovat v souladu se zákonem, v tomto případě o územním plánování a stavebním řádu. „Bez regulace, kterou tento zákon přináší, a bez tomu odpovídajících limitů pro samosprávy územních samosprávných celků, by se v podstatě nedaly plánovat a uskutečňovat záměry nadmístního (zde republikového) významu. Veřejný zájem přesahující horizont obce tu převažuje nad zájmem obce na volném rozhodování o územním využití v rámci územního plánování,“ uvedl ve svém rozhodnutí Městský soud v Praze.

NSS: Obec není ostrov bez zájmu na celku

Ani podle názoru Nejvyššího správního soudu, konkrétně jeho druhého senátu v čele s předsedou Karlem Šimkou, není právo obce na samosprávu neomezené. „Obec svou identitu, existenci a to, že vůbec nějaké právo na samosprávu má, odvozuje z existence suverénní České republiky a jejího ústavního pořádku. Není ostrovem o sobě, kterému může být zájem celku lhostejný. V té míře, v jaké je třeba zajistit prosazení zákonem aprobovaných veřejných zájmů celostátního významu, musí jim právo obce na samosprávu ustoupit,“ konstatuje NSS v rozhodnutí.

Na straně druhé je však podle Nejvyššího správního soudu potřeba zajistit ochranu autonomie obce „jak jen to je rozumně možné“. „Jinak řečeno, v mezích nadřazených pravidel jsou všechny orgány veřejné moci participující na tvorbě územního plánu obce povinny hledat a nacházet taková řešení pro uspořádání území obce, která budou v co největší míře respektovat její legitimní zájmy,“ uvedl k tomu NSS.

V daném případě umístění koridoru v areálu obce Hosín byla ministerstva podle NSS povinna „hledat takové konkrétní trasování koridoru územím obce, jež jednak minimalizuje vizuální, hlukovou a další zátěž, jednak minimalizuje plochu, která bude kvůli koridoru blokována pro další využití stěžovatelkou v souladu s jejím právem na samosprávu“.
Věc se vrací k novému rozhodnutí

Podle názoru NSS totiž zvolené řešení výrazným způsobem a na dlouhou dobu zasáhne do podoby obce, což si vyžaduje důkladné posouzení různých variant, i s jejich konkrétními dopady. Jednoduše řečeno, „komfort obce“ musí ustoupit, pokud by jiná řešení nebyla v souladu se záměrem koridoru a byla by výrazně neefektivní. Avšak pro takové rozhodnutí nepřipravil stát dostatečné podklady. Proto Nejvyšší správní soud stížnosti obce Hosín vyhověl a věc vrátil Městskému soudu v Praze k novému rozhodnutí.

Ten se tak bude muset zabývat „technickými“ argumenty obce a respektovat přitom názor NSS, podle něhož technické podklady pro uzavření dohody nebyly natolik důkladné, „aby z nich přesvědčivě plynulo, že při zvážení všech protichůdných dopadů je Dohodou aprobovaná varianta (dílčí úprava původního technického řešení) vhodnější než tzv. radikální úprava vedení trasy“.

Místní komunita se musí obětovat veřejnému zájmu

Stejný senát Nejvyššího správního soudu v květnu naopak vyhověl kasační stížnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP), které se domáhalo zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž soud vyhověl žalobě čtyř obcí proti geologickému průzkumu pro případné umístění skladiště radioaktivního odpadu.

NSS v rozhodnutí konstatoval, že místní komunity nemají právo zabránit už na počátku průzkum vhodných lokalit pro umístění trvalého úložiště radioaktivního odpadu coby věci veřejného zájmu s vysokou mírou důležitosti. A to jen proto, že si lidé nepřejí mít riziko negativních dopadů ve svém sousedství. „Pokud bude určitá lokalita při férovém zohlednění relevantních hledisek vybrána jako místo pro trvalé úložiště, musí se místní komunita ve prospěch tohoto veřejného zájmu ,obětovat´.

V České republice existují v nejrůznějších oblastech, mimo jiné i v souvislosti s mírovým využíváním jaderné energie, veřejné zájmy, které se vyznačují tím, že pro jejich dosažení se musí někdy „obětovat“ jiné zájmy, práva či hodnoty. Při poměřování protichůdných zájmů, práv a hodnot je třeba, aby všichni dotčení měli právo uplatnit svůj hlas, aby všechny relevantní argumenty byly pečlivě zváženy a aby protichůdné zájmy a hodnoty byly dotčeny, jen není-li zbytí a pokud možno v co nejmenší míře, a újmy vzniklé dotčením byly patřičně kompenzovány. Nikdo však nemá právo prosazení veřejného zájmu, například vybudování trvalého úložiště, zabránit jen proto, že jeho případné negativní dopady nechce ve své blízkosti (,not in my backyard´),“ uvedl v tomto rozhodnutí druhý senát Nejvyššího správního soudu. Petr Dimun, ceskajustice.cz

ZA PODPORU TERORISMU PODMÍNKA

Soud uložil podmínku za slova pod střelbou v mešitě, jakýkoli komentář je podle soudkyně nepřijatelný: Za schvalování teroristického útoku v novozélandském Christchurchi uložil soud seřizovači strojů Jakubu Weingärtnerovi z Olomouce maximální možný podmíněný trest, tedy tříletý s pětiletou zkušební dobou. Milovník střelných zbraní se hájil tím, že svůj komentář na internetu myslel ironicky. Podle vlastních slov navíc nekomentoval střelbu, ale svou obavu z toho, že Nový Zéland po útoku omezí držení zbraní. Verdikt není pravomocný.

„Obhajoba, že šlo o ironii, nemůže podle názoru soudu obstát. Video útoku je naprosto příšerné, bezprecedentní. Psát pod něj jakýkoliv komentář je zcela nepřijatelné,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Vlasta Langhamerová.

Weingärtner přispěl loni 15. března na webu drsnysvet.cz do diskuse pod článkem nazvaným „Takto vystřílel útočník novozélandskou mešitu“. Napsal „Bravo. Kam mám posílat peníze na právníky střelců?“, přičemž připojil dva emotikony – za slovo „bravo“ tleskající smajlík a na konec příspěvku smajlík s černými brýlemi.

„Bylo to myšleno ironicky, ale použil jsem nevhodný smajlík,“ uvedl třiatřicetiletý muž s tím, že si symboly popletl. „Cool smajlík s brýlemi byla vtipná nadsázka, rozhodně jsem to nemyslel tak, že cool je ten střelec,“ pokračoval. „V okolí jsem známý tím, že jsem vtipálek. Myslel jsem si, že to bude pro ostatní lidi vtipný,“ řekl.

Připustil, že předtím u článku zhlédl část videa, které zachycuje střelce, jak pálí do věřících v mešitách. „Nepodporoval jsem tím samotnej akt toho terorismu, jsem zásadně proti terorismu a proti potlačování menšin,“ doplnil.
Za podporu a propagaci terorismu na internetu hrozilo Weingärtnerovi pět až 15 let vězení, státní zástupce pro něj požadoval pětiletý nepodmíněný trest. Obhájce se naopak domáhal osvobození klienta, který podle něj svým komentářem nespáchal žádný trestný čin, a už vůbec ne podporu terorismu.

Weingärtner má trestní minulost, justice ho shledala vinným z pohlavního zneužívání na dětském táboře a také z loupeže. Oba podmíněné tresty mu však už vypršely, takže soud dnes musel na muže hledět jako na netrestaného.
Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Pražský městský soud rozdal v uplynulých týdnech podmíněné tresty i několika dalším diskutérům, kteří podle státního zástupce Tarrantovo počínání veřejně schvalovali. Soudkyně Langhamerová za to v pondělí uložila jinému obžalovanému dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Tento muž se za své počínání omluvil, zrušil účet, z nějž závadný komentář odeslal, a poslal finanční příspěvek na charitu.

TATRA KOPŘIVNICE DODÁ DO NĚMECKA 41 HASIčSKÝCH SPECIÁLŮ

Kopřivnická Tatra Trucks dodá 41 hasičských speciálních vozů do Německa. Braniborští hasiči mají podle smlouvy nové tatrovky dostat v letech 2021 a 2022. Automobilka zakázku získala ve spolupráci se společností THT Polička, která je v této oblasti tradičním partnerem kopřivnické automobilky. ČTK to řekl mluvčí automobilky Andrej Čírtek. Finanční výši zakázky firma neuvedla.

„Nové vozy budou zasahovat především v zalesněných oblastech, proto také německý zákazník požadoval vozy s velmi dobrou průchodností těžkým terénem,“ řekl Čírtek. Firma podle něj nabídla vozy Tatra Force 4×4 vybavená motory Cummins s automatickou převodovkou. „Konstrukci a integraci hasičské nástavby má na starosti společnost THT Polička,“ doplnil mluvčí.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. V roce 2018 vyrobila 851 vozů, mezi něž počítá celá vozidla i podvozky, v roce 2017 to bylo 1481 vozidel. Přibližně 80 procent produkce automobilka vyváží. Loni firma vytvořila provozní zisk před odpisy 365 milionů korun. Tržby jí vzrostly meziročně o více než dvě miliardy na 5,88 miliardy korun. Většinovým vlastníkem Tatry je Czechoslovak Group Michala Strnada. Tatra Trucks má přes 1000 zaměstnanců, dalších více než 600 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie.

ZA KORUPCI DOSTAL V MALAJSII 12 LET

Malajsijský expremiér dostal 12 let a miliardovou pokutu za korupční kauzu: Soud v Malajsii odsoudil bývalého ministerského předsedu Najiba Razaka k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů (1,1 miliardy korun) za zneužití úřadu. Expremiéra soud uznal vinným v případě korupční kauzy vytunelování státního investičního fondu 1MDB. Razak se chce proti rozhodnutí soudu odvolat. Bývalý malajský premiér Najib Razak byl uznán vinným v případě korupční kauzy vytunelování státního investičního fondu. Byl odsouzen k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů (1,1 miliardy korun) za zneužití úřadu. (28.

Sedmašedesátiletý Razak, který se stal prvním odsouzeným malajsijským lídrem, trvá na své nevinně a tvrdí, že byl oklamán nekalými bankéři a že kauza je politicky motivovaná. Podle soudce je výše trestu „přiměřená a odpovídající“. V potaz přitom vzal, že Razak se činu dopustil jako předseda vlády i to, že expremiérův trest pomůže odradit od podobných činů další funkcionáře. Razak si za praní špinavých peněz a porušení důvěry vysloužil rovněž dva desetileté tresty, které si odpyká souběžně.

Soud před vydáním rozsudku shledal Razaka vinným ve všech sedmi bodech obžaloby. Premiérův právní zástupce však argumentoval ve prospěch nižšího trestu. Obhajoba trvá na tom, že jí uškodilo rozhodnutí soudce neposunout vydání rozsudku na příští týden. Prokuratura naopak požadovala takový trest, který by nejvyšším státním úředníkům připomněl, že „všichni podléhají zákonům“.

Letošní rozsudek zřejmě ovlivní dalších pět soudních kauz, v nichž Razak čelí celkem 42 bodům obžaloby, píše agentura AP. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu i za ně dlouholeté vězení.

Tašky plné bankovek a šperků. Razie u expremiéra Malajsie byla úspěšná

Razak vytvořil fond 1MBD v roce 2009 krátce po svém nástupu k moci. Původně měl sloužit k nastartování ekonomického rozvoje země. Fond však místo toho skončil v hlubokých dluzích a vyšetřovatelé z USA tvrdí, že Razak a jeho společníci z něj neoprávněně vyvedli asi 4,5 miliardy dolarů (100,44 miliardy korun), za něž nakoupili hotely, luxusní jachty, umění či šperky. Přes 700 milionů dolarů (15,6 miliardy korun) mělo skončit přímo na Razakových účtech.
Podle odborníků by rozsudek mohl posílit důvěryhodnost současného premiéra Muhyiddina Yassina, který skončil jako Razakův zástupce v roce 2016 poté, co se kriticky vyjádřil ohledně způsobu, jakým tehdejší premiér řešil korupční skandál týkající se 1MDB.

Yassinova vláda však nyní závisí na podpoře Razakovy strany, která je největší formací současné vládnoucí nacionalistické aliance. Ta se chopila moci v březnu poté, co Yassinova strana svrhla dosavadní reformistickou vládu.