iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zneužití vojáci, Šlachta, sledování, ministr vnitra Metnar

Nezákonné sledování s vojáky už se nesmí opakovat, apelují poslanci na ministra obrany: Po prázdninách navštíví členové poslanecké komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních (GIBS) sborů jejího ředitele a budou požadovat odložený spis k nezákonnému sledování Celní správy za pomoci armádních specialistů z Prostějova z roku 2018. Ostravská expozitura GIBS případ odložila vloni v půlce října. Celní správa předloni na začátku léta nezákonně sledovala na Karvinsku podezřelé z distribuce padělaných cigaret. Ke sledování na tři dny zneužila osm vojáků z prostějovské 601. skupiny speciálních sil.

Nejspíš už v září, hned po prázdninách, navštíví členové poslanecké komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) jejího ředitele Radima Dragouna. České justici to potvrdil její předseda Jiří Mašek (ANO). Poslanci budou požadovat vstup do odloženého spisu k prověřování nezákonného sledování Celní správy za pomoci armádních specialistů z Prostějova z roku 2018.

Ostravská expozitura GIBS případ nezákonného sledování v tichosti odložila vloni v půlce října. Celní správa předloni na začátku léta nezákonně sledovala na Karvinsku podezřelé z distribuce padělaných cigaret. Ke sledování na dtři dny zneužila osm vojáků z prostějovské 601. skupiny speciálních sil, jak předloni na sklonku roku upozornil Ekonomický deník.

Případem zneužití armádních specialistů se zabývala už Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, tzv. Velké ucho, a sněmovní Výbor pro obranu.

Co poslanci konkrétně řešili? Předloni třináctého června dorazila na velitelství 601. skupiny speciálních sil z Prostějova neobvyklá žádost. Celníci v ní v rámci operace s krycím jménem Richard požádali vojenské speciály o součinnost při sledování. „Tímto vás per analogiam ustanovením paragrafu 7 trestního řádu žádám o součinnost při realizaci opatření týkající se sledování osob a věcí dle ustanovení paragrafu 158d trestního řádu v trestní věci vedené shora pověřeným policejním orgánem pod číslem jednacím BN-8351120/TS-7/2017 – RICHARD. Cílem sledování zájmových osob a objektu je zjistit informace, které povedou k ustanovení osob, jenž se na trestné činnosti ve formě organizátorství podílí, či přímo trestnou činnost řídí,“ stojí v žádosti adresované Generálnímu štábu.

„Dále žádáme o svolení vést následnou komunikaci v této věci přímo s velitelem 601. skupiny speciálních sil,“ poděkoval za kladné a včasné vyřízení této žádosti zástupce generálního ředitele Celní správy, náměstek a ředitel sekce pátrání Robert Šlachta. A „z rozkazu“ ji podepsal ředitel odboru pátrání z Brna Petr Mašek. Plukovník Mašek je ředitelem brněnského odboru pátrání, Jeho nadřízeným je bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta a právě jeho jménem byla žádost prostějovským specialistům uvozena. Šlachta poslal do Prostějova po akci děkovný dopis.

Trestní řád přitom jasně konstatuje, která ozbrojená složka může poskytovat takzvanou součinnost. Armáda, respektive její specialisté, to rozhodně nejsou. Z paragrafu 158 d) trestního řádu, o který se žádost Celní správy opírá, a který konkrétně upravuje sledování, pak vyplývá, že se na takovéto operaci může podílet jen a pouze policejní orgán. Tím 601. brigáda z Prostějova také rozhodně není. Výčet policejních orgánů v armádě stanoví paragraf 12 trestního řádu a jsou jimi pouze Vojenská policie a Vojenské zpravodajství, pokud vyšetřuje trestnou svých příslušníků.

Také další ustanovení trestního řádu jednoznačně stanoví, která bezpečnostní složka je takzvaným policejním orgánem a tudíž se může podílet na sledování. Tuto právní analýzu potvrdil předloni vyjma oslovených právníků i dnes již zesnulý vedoucí Katedry trestního práva pražské Policejní akademie František Novotný. „K vašemu dotazu, zda umožňuje trestní řád v rámci takzvané součinnosti dle paragrafu 7 trestního řádu, aby se na úkonech sledování osob a věcí podílely podle paragrafu 158 d) i jiné subjekty mimo policejních orgánů, vám sděluji, že trestní řád tuto možnost nepřipouští. K policejním orgánům viz paragraf 12 odstavec 2) trestního řádu,“ konstatoval František Novotný.

Už nikdy!

Česká justice již informovala o usnesení parlamentní komise přezývané Velké ucho. Podle ní by měli případ přezkoumat kolegové z komise pro kontrolu GIBS. A v podobném duchu zní i stanovisko Výboru pro obranu, který kauzu projednal před začátkem prázdnin, jež Česká justice před pár dny získala.

„Výbor pro obranu za prvé konstatuje, že žádost odboru Pátrání Generálního ředitelství cel v Brně o součinnost 601. skupiny speciálních sil při sledování objektu v Havířově během trestního řízení v akci „Richard“ i realizované „součinnostní cvičení“ odporovalo procesním normám i normám pro operativně-pátrací činnost Generálního ředitelství cel. Za druhé, podobná forma součinnosti Armády ČR s Generálním ředitelstvím cel anebo policejními orgány je možná výhradně na základě povolání vojáků v činné službě vládou České republiky k plnění úkolů policie, a to v souladu se zákonem o Policii České republiky, a se zákonem o ozbrojených silách České republiky,“ stojí v usnesení sněmovního Výboru pro obranu.

Výbor proto žádá ministra obrany o přijetí opatření zamezujících nasazení sil a prostředků armády k plnění úkolů Generálního ředitelství cel anebo policie, a odmítnutí jakýchkoliv neoprávněných požadavků o součinnost bez předchozího souhlasu vlády. „Výbor žádá předsedu Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů o provedení kontroly trestního spisu sp. zn. GI-4635-68/TČ-2018-842080 a postupu GIBS vůči příslušníkům Generálního ředitelství cel a Armády ČR,“ uzavírá stanovisko Výboru pro obranu.

Šéf komise pro kontrolu GIBS Jiří Mašek České justici potvrdil, že se on a jeho kolegové z komise nezákonnou akcí celníků už zabývají. „Přišlo nám doporučení komise pro kontrolu odposlechů, aby se tím naše komise zabývala. Což jsme učinili, poslali jsme dopis řediteli GIBS. A plánujeme při návštěvě inspekce a kontrole vybraných odposlechů, že si necháme předložit i tento spis,“ řekl České justici šéf komise pro kontrolu GIBS Jiří Mašek. „O té problematice vím a hodlám ji řešit. Už jsme určité kroky udělali v žádosti na ředitele GIBS, aby nám odpověděl, v jaké šíři to šetřili,“ podotkl ještě.

GIBS: Potrestáni mají být vojáci

Generální inspekce vyšetřovala v případě sledování distributorů padělaných cigaret podezření ze dvou trestných činů. „Faktem je, že formulace žádosti Celní správy je v rozporu s trestním řádem, kdy příslušníky 601. skupiny nelze žádat o takovou součinnost, jelikož tato jednotka není orgánem činným v trestním řízení. Z procesního hlediska lze tedy takovou žádost považovat za nicotnou. Písemná žádost ani fakticky a

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme dospěli k závěru, že ze strany Celní správy v dané věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak, a proto bylo rozhodnuto o odložení věci. Usnesení o odložení věci jsme následně zaslali dozorovému státnímu zástupci, který se s naším rozhodnutím ztotožnil. Usnesení o odložení věci bylo také zasláno Krajskému soudu v Brně na jeho žádost a to v souvislosti s vedenou zdrojovou trestní věcí pro daňový trestný čin,“ dí dále mluvčí inspekce. Šlo o podezření z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Zde je nutné uvést, že každé sledování se vede v utajovaném režimu. Inspektor GIBS Rostislav Grochol navíc vůbec nezohlednil další možný problém se zákonem. Vojáci, byť mají bezpečnostní prověrky, nejsou oprávněni se seznamovat s utajovanými informacemi z trestního řízení. Ale seznámeni s nimi byli, byl jim ukázán dům, popsána situace, popsány aktivity podezřelých. S touto skutečností se inspektor, který případ odložil, nevypořádal už vůbec.

GIBS také posoudila trestní odpovědnost vojáků, kteří byli ke sledování zneužiti. „Dospěli jsme k závěru, že i přesto, že jejich jednáním při schvalování, plánování a následné realizaci konkrétní činnosti došlo k porušení podmínek stanovených zákonem, nelze v tomto jednání spatřovat naplnění obligatorních znaků skutkové podstaty trestného činu. Mohlo však dojít k naplnění skutkové podstaty kázeňského přestupku, přičemž pochybení mohlo spočívat ve schválení, přípravě a realizaci ´součinnostního výcviku´, které bylo v rozporu s podmínkami pro realizaci vojenských výcviků podle zákona O ozbrojených silách ČR a dále mohly být jednáním některých příslušníků AČR porušeny základní povinnosti vojáků vyplývající ze zákona O ozbrojených silách ČR. Proto byla věc odevzdána ke kázeňskému projednání věcně příslušnému orgánu AČR,“ pokračovala mluvčí inspekce Ivana Ngyuenová.

Jedinými potrestanými za prokazatelně nezákonnou akci tak budou vojáci, nejspíš důstojníci, kteří zapojení specialistů z Prostějova odsouhlasili. Celníci jsou díky silně tendenčnímu rozhodnutí GIBS z obliga. „V jednání příslušníků AČR ani Celní správy zcela zjevně nelze spatřovat úmysl postupovat protiprávně a získat tak důkazy nelegálním způsobem. GIBS nechce a nebude zpochybňovat záměr uvedených subjektů o žádoucí spolupráci v rámci snahy o objasnění závažné trestné činnosti, nicméně je nutné postupovat v souladu se zákonem,“ uzavřela jiř dříve mluvčí GIBS Nguyenová.
U zmiňované závažné trestné činnosti, do jejíhož vyšetřování byla zapojena armáda, se škoda pohybuje okolo dvaceti miliónů korun. Trochu se proto nabízí paralela s výrokem o zabavených desítkách kilogramů zlata z léta roku 2013, kdy kvůli zatýkací akci ÚOOZ s následnými velmi chabými výsledky u soudů padla vláda Petra Nečase (ODS). Jak se posléze ukázalo, s těmi desítkami kilogramů zlata to tak žhavé nebylo.

Jak vyplývá z výpovědí svědků před soudem s distributory padělaných cigaret, inspektor GIBS v odůvodnění odložení opomněl ještě jeden závažný fakt. Že po provalení skandálu byl zápis ze sledování vojáků ze spisu Celní správy účelově vytažen, aby se zamezilo řádnému prošetření této nezákonné akce. O tom až ale v některém z příštích článků.
Rozhodnutí GIBS, které celkem konkrétně popisuje aktivity celníky nasazených vojáků si můžete přečíst zde . Klíčově pasáže jsou označeny červeně.

Tehdejší šéf odboru pátrání a náměstek Celní správy Robert Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou o akci s vojáky napsal: „Strašně jsme si vážili toho, že se nám podařilo prakticky během jediného dne získat všechny nutné podpisy, včetně tehdejší ministryně obrany Karly Šlechtové, a že vojáci mohli jít hned do akce. Že jsme žádost formulovali špatně, to jsme později otevřeně přiznávali, a že si armáda tuhle akci přeformulovala do podoby nějakého ´cvičení´, to jsme nevěděli vůbec, dokud to nezmínil nový ministr obrany Lubomír Metnar při interpelacích v Parlamentu. Ale jsme zase u stejné otázky jako už v téhle knize mockrát: Co je důležitější?

Chytit a usvědčit zločince, nebo slovíčkařit a vozit se po formálních nedostatcích? Ta spolupráce přinesla jasné ovoce: koncem listopadu 2018 bylo na základě důkazů zadrženo víc než deset osob vietnamské i české národnosti a pět z nich zůstalo ve vazbě. V červenci 2019 bylo devět z nich obviněno a v říjnu s nimi začalo u Krajského soudu v Brně přelíčení. A pozor: nejsou to žádní troškaři! Státu způsobili neodvedením spotřební daně škodu přes dvacet milionů korun, výrobci pak porušením práv k ochranné známce přes jeden a půl milionu!“

Novinář Josef Klíma, který rozhovor s Robertem Šlachtou sepsal, pak respondentovi nahrál: „Jenže právě ty formální nedostatky pak mohou šikovně využít advokáti a pohřbít vaši poctivou práci“: „Taky to zkoušeli. Na říjnovém líčení Krajského soudu vyslýchali naše příslušníky celní správy jako svědky obhajoby. Mělo se prokázat, že důkazy, které jsme získali při sledování podezřelých, jsou nezákonné. Pozvali všechny, kteří s touto kauzou měli cokoli společného, ale už po výpovědích prvních příslušníků celní správy předsedkyně senátu zamítla požadavky na výpovědi dalších a uznala veškeré předložené materiály jako důkaz. Takže tahle snaha chytit nás na formalitách nevyšla. GIBS rovněž v říjnu konstatovala, že v rámci celní správy nedošlo k žádnému porušení právních norem. I na základě tohoto usnesení předsedkyně senátu odmítla všechny námitky obhájců, že jsme postupovali nezákonně,“ řekl Klímovi Šlachta. Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

PREMIÉR SR MATOVIČ: KDYŽ MI POSLANCI VYSLOVÍ NEDŮVĚRU, ODEJDU

Slovenský premiér Igor Matovič je připravený odejít z politiky, pokud mu parlament ve čtvrtek vysloví nedůvěru. Předseda vlády to ve středu oznámil v reakci na svoji plagiátorskou kauzu. Hodinu a půl přitom přesvědčoval novináře, že se svých hříchů v diplomové práci dopustil neúmyslně, a média obvinil, že odhalení zveřejnili záměrně ve chvíli, kdy letěl na summit do Bruselu.

Diplomová práce, ve které Matovič nesprávně citoval dvě vybrané knihy, se stala jedním z důvodů opozičního návrhu na premiérovo odvolání. Šéf vlády ve středu řekl, že koaliční poslanci budou mít při hlasování volnou ruku a pokud se přidají k opozici a vysloví mu nedůvěru, odejde nejen z premiérského křesla.

„O tom, zda mám být i s těmito hříchy předsedou vlády, rozhodnou poslanci. Když mě odvolají, odejdu z parlamentu i z politiky,“ řekl Matovič, který se stal premiérem po vítězství svého protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) v únorových volbách.

Matovič dodal, že v případě odvolání z funkce premiéra zůstane OLaNO v koalici. „Vláda se nerozpadne, OLaNO v koalici zůstane, jen mě vymění za někoho jiného,“ uvedl. Zástupci čtyřčlenné koalice dříve během dne ohlásili, že premiéra při hlasování v Národní radě podrží.

Podle listu Denník N Matovič ve své diplomové práci z roku 1998 opsal pasáže ze dvou knih, doplnil několik stránek a výsledek odevzdal jako své dílo, aniž použité zdroje řádně citoval. Matovič po zveřejnění kauzy minulý týden na sociální síti napsal, že odstoupí z funkce premiéra, až splní předvolební sliby.

Uvedl také, že pokud do diplomové práce něco ukradl, tak je zloděj. Nyní ale tvrdí, že úmyslně nepochybil, což se stalo tématem středeční tiskové konference. „Nikdy jsem se nesnažil zatajit, že jsem vycházel ze zmíněné studie, a jsem si jistý, že jsem ji i přímo v diplomové práci citoval. Byl jsem si jistý, že v mé práci bylo všechno řádně citováno,“ řekl Matovič.

Premiér několikrát srovnal případ úmyslného a neúmyslného trestného činu a odkázal přitom na svou diplomku, o které si podle svých slov dvaadvacet let myslel, že je v naprostém pořádku.

Tvrdí také, že v tom je hlavní rozdíl mezi ním a někdejším předsedou parlamentu Andrejem Dankem, rovněž usvědčeným plagiátorem. Ještě jako opoziční politik Matovič za plagiátorství Danka kritizoval a žádal jeho rezignaci. Danko totiž svou rigorózní práci podle Matoviče vědomě ukradl a protože neměl čisté svědomí, posléze ji před veřejností ukryl. Na rozdíl od něj.

„Mně je šumafuk, jestli jsem to citoval. Mě zajímá, co jsem si myslel,“ řekl mimo jiné Matovič. Svědomí má prý čisté. „Odstoupit má ten, co to udělal vědomě,“ míní. Prohlásil také, že skutečná diplomová práce je jeho firma, kterou během studií založil, a doktorátem jeho účast na summitu v Bruselu, kde se jednalo o finanční pomoci pro členské státy Evropské unie zasažené koronavirem.

Právě kvůli tomu, že odhalující článek Denníku N vyšel v době, kdy Matovič letěl do Belgie, premiér obvinil toto médium ze zákeřného jednání a rozbourávání jeho autority v takto důležité době. „Když jsem tam přijel, všichni měli v obálce informace, kdo jsem,“ postěžoval si s tím, že do Bruselu dorazil jako plagiátor a ostatní státníci to o něm věděli.
Slovenský premiér Matovič také opisoval, je stejný plagiátor jako Danko

„Zkomplikovali jste mi tím situaci. Byla to zákeřnost vůči Slovensku,“ řekl také slovenský premiér. Novináře Denníku N také několikrát označil ze lži a z používání lží „jako pracovní metody“. Zároveň je vyzval, aby ho prověřili na detektoru lži.
Slovenský premiér není prvním politikem nynější koalice, který čelí obvinění z plagiátorství. Média už dříve upozornila, že také například předseda parlamentu a šéf druhého nejsilnějšího vládního hnutí Jsme rodina Boris Kollár ve své diplomové práce bez uvedení zdroje zkopíroval cizí texty.

Proti Kollárovi se vymezily také dvě menší koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi, jejichž poslanci se pak ale nezúčastnili následného hlasování o jeho odvolání z čela parlamentu. Následně - ještě před Matovičem - prasklo opisování také na současného ministra školství Branislava Gröhlinga (SaS), jehož práce je podle slovenských odborníků „kompilátem s prvky plagiátu“.

ŽALOBKYNĚ PRAHY KLÍMOVÁ: LŽI NEJSOU TRESTNÝ ČIN

Senátor Jiří Drahoš i Poslanec Patrik Nacher se stali terči fake news šířených na internetu. Drahoš dlouhodobě čelí lžím, které proti němu někdo skrytě a hromadně šíří na sociálních sítích i emailem jeho poslaneckým a senátním kolegům. Státní zastupitelství ale podle informací České justice odložilo trestní oznámení, které podal na konci loňského roku. Podobně je na tom poslanec Patrik Nacher, který trestní oznámení kvůli šíření lží o své osobě podal dokonce v době nouzového stavu.

Podle státní zástupkyně Lenky Klímové by zákonodárcům mělo stačit bránit se proti fake news vystoupeními na půdě parlamentu a s šířením lží musí počítat. S tím politici nesouhlasí a shodně tvrdí, že lež a pomluvu nikdy nemůžeme akceptovat jako přirozenou součást právního státu. Trestní oznámení na neznámého pachatele podal Drahoš na sklonku loňského roku k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1.

Zdůvodnil to mimo jiné tím, že pachatelé používají anonymní sofistikované metody elektronické komunikace, a není proto možné je běžnými prostředky odhalit a bránit se soudní cestou v civilním řízení.

Kampaň proti Drahošovi v podobě nepravdivých informací se šířila zejména před druhým kolem voleb, kde byl jeho soupeřem Miloš Zeman. Řetězové emaily i lži na sociálních sítích se však šířily i dál v době, kdy se v létě roku 2018 rozhodl kandidovat do Senátu. „Prezidentský kandidát Jiří Drahoš se neštítil vzít na volební kampaň 1 milion Kč od Nadace pro děti… Takový člověk obere děti a chtěl by být prezidentem,“ stojí mimo jiné v e-mailech. Že se jedná o lež, už například ověřil web Manipulátoři.cz, který se problematice šíření lží dlouhodobě věnuje. Státní zastupitelství však trestní oznámení založilo, aniž by jakkoli prověřilo oznámené jednání.

Státní zástupkyně Lenka Klímová v oficiálním přípise Drahošovi dokonce doporučila, aby se bránil sám například formou „prohlášení na půdě parlamentu“. Městské státní zastupitelství poté postup potvrdilo. „Pokud podatel učinil dobrovolné rozhodnutí aktivně se účastnit veřejného života, muselo mu být zároveň zřejmé, že v ten okamžik se stane terčem různých nepravdivých obvinění, smyšlenek apod., které jsou bohužel nezbytnou součástí aktivity na veřejném poli. Jako politicky činná osoba pak musí být srozuměn s tím, že nebude mít pouze příznivce, ale i mnoho odpůrců, mezi kterými bude mít jakákoliv negativní zpráva o jeho působení, až už pravdivá či ne, živné pole a snadno se rozšíří. Takové negativní zprávy však budou mít stěží vliv na jeho vážnost u těchto osob, neboť u nich v podstatě žádné vážnosti nepožívá,“ sdělila žalobkyně Drahošovi.

Žalobkyně: Politici musí snášet lži

Podobně dopadlo trestní oznámení poslance Patrika Nachera (za ANO). „Petr Hájek (s bývalým kancléřem jen shoda jmen) napsal, že roušky, které jsem rozdával do domovů seniorů, jsem vzal (tedy asi ukradl) z centrálních skladů. Hnusná a odporná lež, tak jsem se rozhodl bránit. Navíc v době nouzového stavu, kdy debata o ochranných pomůckách byla velmi velmi citlivá,“ vysvětlil podání trestního oznámení na sociální síti. Věc u OSSZ Praha 1 řešila opět žalobkyně Lenka Klímová.

Ta v odpovědi dokonce sama potvrdila uvedla, že je objektivně zjevné, že autor pomluv na sociálních sítích šířil o Nacherovi nepravdu. „Na druhou stranu však nutno konstatovat, že se nejedná o údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost osoby u spoluobčanů,“ uvedla Klímová ve vyrozumění. V nouzovém stavu, kdy kolem dostupnosti ochranných pomůcek propukla v počátku mezi lidmi panika, by se kromě trestného činu pomluvy mohl šiřitel lži dopustit také trestného činu šíření poplašné zprávy. Podobně jako u Drahoše však Klímová argumentuje tím, že ve veřejné funkci je Nacher logicky vystaven většímu tlaku veřejnosti.

V takové roli musí poslanec podle žalobkyně snést vyšší míru různých nepravdivých obvinění a smyšlenek. Ty jsou podle státního zastupitelství „nezbytnou součástí aktivity na veřejném poli“. „Jsem v šoku – nechápu, na co tedy ten právní systém máme, když může státní zástupkyně říct, že se to sice stalo, ale nebude to nijak řešit neb je to nezbytnou součástí. Je to absolutní rezignace na jakoukoliv nápravu věci,“ reagoval Patrik Nacher.

V obou případech je přitom zcela evidentní, že se jedná o nepravdivé údaje šířené za účelem poškození jména a pověsti ústavních činitelů. Nejedná se tak o žádnou subjektivní kritiku, kterou jsou osoby veřejně činné podle soudů povinny ve větší míře snášet, ale o záměrné šíření lží.

Ústavní soud v minulosti opakovaně vyslovil názor, že je zásadní rozdíl mezi (byť neoprávněnou) kritikou, tedy subjektivním názorem, a šířením záměrně nepravdivých údajů. U těch žádná tolerance či přípustnost dovozována není. Má-li se zamezit dojmu, že si každý může beztrestně publikovat, co chce, bez ohledu na pravdivost či následky, a tudíž dalšímu rozmachu veřejného šíření lží a s tím související degradace základních lidských práv, je podle senátora Drahoše nezbytné ve veřejném zájmu požadovat řádné prošetřování těchto činů a případné potrestání pachatelů. „Jde o závažný problém, kterému současná společnost čelí. Nenávistné a lživé útoky, desinformační kampaně a fake news se v internetovém anonymním prostředí neustále stupňují. Považuji za nepřípustné, aby se staly přirozenou součástí naší kultury a svobody projevu.“Eva Paseková, ceskajustice.cz

TRESTY LIDEM AŽ OD 10 TISÍC

Krádež bude trestný čin až od 10 000 korun, soudy budou moci ukládat více peněžitých trestů: Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobého vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku a trestního řádu, kterou dnes schválil Senát. Novela také kvůli růstu minimální i průměrné mzdy zvýší na dvojnásobek hranice způsobené škody či získaného prospěchu. Například krádeže tak budou nově jako trestný čin posuzovány v případě způsobení škody 10.000 korun a vyšší.

Senátoři za STAN proti tomuto zvýšení neúspěšně protestovali. Poukazovali na to, že se tím uměle sníží trestná činnost, a naopak zvýší počet majetkových přestupků, které budou muset vyřizovat obce. Zdeněk Hraba (za STAN) neúspěšně navrhoval zachovat dosavadní hranici škody, Michael Canov (SLK) chtěl zvýšení pouze o inflaci za uplynulých 18 let, tedy o 40 procent. Hranice v případě krádeže se tak podle Canova měla zvýšit z 5000 korun na 7000 Kč.

Předloha zdvojnásobuje další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, jež charakterizuje nejtěžší majetkovou kriminalitu, bude začínat na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů. Podle Hraby se tím sníží tresty za úplatkářství.

Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, má také umožnit využívat dohody o vině a trestu i v případě závažnějších trestných činů. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení, což je podle autorů novely hlavním důvodem, proč se tolik nerozšířila. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro lidi, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.

Častějšího ukládání peněžitých sankcí chce vláda dosáhnout například zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v odnětí svobody. Prodloužit se mají také lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

V zákonu o trestní odpovědnosti firem předloha výslovně upravuje podmíněné upuštění od zbytku trestů zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací. Při splnění určitých předpokladů by to bylo možné po vykonání poloviny trestu. Novela zásadně zmírňuje i úpravu zahlazení odsouzení společnosti.

ÚPRAVA OPATROVNICKÝCH SOUDŮ?

Kvůli kauze Valerie navrhne Chalánková, aby opatrovnické soudy znaly minulost poručníků: S návrhem, aby opatrovnické soudy mohly zjistit úplnou trestní minulost žadatelů o opatrovnictví dětí nebo jinak zranitelných osob, vystoupí v Senátu v souvislosti s projednáváním novely trestního zákoníku senátorka Jitka Chalánková. Reaguje tak mimo jiné na veřejně známý případ nezvěstné a pravděpodobně utýrané Valerie. Ta byla soudem svěřena do péče své babičky, přestože ta byla již v minulosti odsouzena za brutální týrání vlastních dětí. O této skutečnosti však soud nevěděl.

Podle jejích slov v současné době totiž mohou opatrovnické soudy žádat pouze výpis z trestního rejstříku, který však neobsahuje již zahlazené tresty. Stále proto hrozí, že soud svěří dítě do péče někomu, komu by je se znalostí jeho trestní minulosti rozhodně nesvěřil. Nově by opatrovnické soudy mohly žádat i tzv. opis, aby mohly zjistit celou trestní minulost žadatelů a měly možnost takovým situacím předcházet.

„Považuji tuto věc za velmi urgentní. Protože ministerstvo spravedlnosti doposud nevystoupilo s vlastním návrhem řešení, rozhodla jsem se návrh předložit v souvislosti s projednáváním jinak dobře připravené novely trestního zákoníku,“ uvedla Chalánková.

Chalánková považuje případ malé Valerie za alarmující a podivuje se nad liknavostí, se kterou příslušné orgány na jeho okolnosti reagovaly. Svůj návrh nicméně nesměřuje pouze na případy, kdy se do péče cizí osoby svěřují děti, ale počítá i s případy osob, které jsou omezené na svéprávnosti.

„Pozměňovací návrh technicky rozšiřuje okruh orgánů, kterým smí být vydán opis z rejstříku trestů, o soudy rozhodující v opatrovnických věcech. Návrh je formulován tak, aby se týkal nejen dětí, ale i osob, jejichž svéprávnost má být omezena a mají být svěřeny do péče opatrovníka. Tedy obecně všech osob zranitelných v důsledku toho, že jejich záležitosti vyřizuje někdo jiný, kdo tak nad nimi fakticky získá moc,“ konkretizuje obsah návrhu Chalánková.
Pokud by se Senát rozhodl nepřijímat žádné pozměňovací návrhy a novelu trestního zákoníku schválil ve znění předloženém Sněmovnou, předloží Jitka Chalánková svůj návrh formou samostatné novely, ceskajustice.cz

DÁNSKO VYSTĚHUJE LIDI Z GHETTA

Dánsko spustilo ambiciózní plán na likvidaci ghett, obývaných převážně lidmi cizího původu. Část obyvatel ghett, kteří žijí v obecních bytech, se bude muset odstěhovat. Vláda chce uvolněná obydlí privatizovat. Lidé z ghett ji obviňují z rasismu.

„Největší sociální experiment století.“ Tak dánská média nazvala akční plán, jehož cílem je eliminace ghett do roku 2030. Ačkoliv s návrhem zákona, přijatého v červenci 2019, přišla v roce 2018 tehdejší pravicová vláda, v jeho naplnění pokračuje i právě vládnoucí levice.

Dánsko definuje ghetto jako oblast s vyšší než průměrnou mírou zločinnosti a nezaměstnanosti a nižší než průměrnou mírou vzdělání, uvádí server The Guardian. Největší kontroverze vzbuzuje vládní charakteristika ghetta jako oblasti, kde je více jak 50 % obyvatel „nezápadního původu“. Kromě běžného ghetta Dánsko rozeznává ještě těžké ghetto, kde tyto podmínky trvají čtyři a více let.

Podle vlády vytváří ghetta paralelní společnost, která zabraňuje inkluzi obyvatel se zahraničním původem do dánské společnosti. „Souhlasím s rozhodnutím ohledně konce paralelní společnosti, protože (tyto) iniciativy zajistí, že budeme mít smíšená města v Dánsku,“ řekl stanici CNN ministr pro bydlení Kaare Dybvad Bek s tím, že smíšená města poskytují „stejné podmínky a příležitosti pro všechny“.

Vláda chce do roku 2030 zredukovat podíl veřejných bytových fondů v těžkých ghettech na maximálně 40 %. Jedná se o 15 sídlišť.Uvolněné byty chce privatizovat. Vláda doufá, že tím vyřeší problém s nedostatkem cenově dostupných bytů v Dánsku, přitáhne do sousedství podnikatele, změní třídní a etnickou strukturu oblastí a posílí integraci imigrantů. Podle kritiků ale privatizace bytů jen povede k zvýšení nájmů.

Obyvatelé ghett si stěžují, že stále není jasné, kam přesně se musí vystěhovat ani kolik za nové ubytování budou platit. Vláda slibuje, že jim nabídne alternativní ubytování. Ti, kdo odmítnou své stávající obydlí opustit, budou vystěhováni.
Žaloba z těžkého ghetta

Část obyvatel kodaňské čtvrti Mjolnerparken, která splňuje všechny čtyři kritéria ghetta podle dánské definice, podala na dánskou vládu žalobu. Argumentuje, že plán na vysídlení obyvatel ghett je podle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech nezákonný.

Právník zastupující obyvatele Mjolnerparkenu Eddie Omar Rosenberg Khawaja poukazuje na podle něj diskriminační charakter dánské definice ghetta odkazem na čtvrť Byparken ve švédském Svendborgu, které má podobné socioekonomické problémy jako Mjolnerparken. Většina obyvatel zde jsou ale bílí Dánové.

Dánové se rozhodli eliminovat ghetta, imigranti nervózně vyčkávají

„Kritéria legislativy týkající se ghett jsou založená na rase a proto diskriminační,“ je přesvědčen právní zástupce. Podle obyvatel Mjolnerparkenu s nimi stát zachází hůře než s lidmi z podobných oblastí, které nejsou klasifikovány jako „tvrdé ghetto“.

Dánsko bojuje s paralelní společností i dalšími způsoby. Ve vybraných lokalitách jsou zavedeny dvojnásobné tresty za krádeže či vandalismus. Celým rodinám hrozí vyloučení, pokud některý jejich člen spáchá trestný čin. Pro majitele je snadnější vypovědět nájemní smlouvu odsouzeným lidem.

Předškolní děti migrantů musí strávit alespoň 25 hodin týdně ve státních mateřských školách. V jedné jich nesmí být více než 30 %. Děti též musí splnit jazykové testy, jinak jejich rodinám budou odejmuty sociální benefity. Postoj dánské vlády k imigrantům se v posledních letech silně zpřísnil, zvláště pak v kontextu migrační krize v roce 2015, která do nejvyšších míst dánské politiky vynesla protiimigrační Dánskou lidovou stranu.

ŘEDITEL NÁRODNÍ KNIHOVNY KOCANDA ODMÍTÁ ODVOLÁNÍ ZAORÁLKEM

Nový ředitel Národní knihovny připraví rozpočet, do konkurzu ale nepůjde:S výpadkem příjmů asi padesát milionů korun v letošním rozpočtu a přípravou nového na příští rok se chce zabývat nový ředitel Národní knihovny České republiky Vít Richter. Dlouholetého knihovníka jmenoval dočasně do čela instituce ministr kultury Lubomír Zaorálek poté, co v úterý odvolal stávajícího ředitele instituce Martina Kocandu.

Vít Richter v knihovně působí pět desítek let. Ve středu řekl, že si myslí, že instituci dobře zná. „Ale v poslední době se pro mě některé věci staly neznámé, třeba rozdělování peněz. A to bych chtěl změnit,“ uvedl. V oblasti IT podle něj za posledních deset let v NK nevznikl smysluplný projekt.

Knihovna hospodaří podle Richtera s ročním rozpočtem asi půl miliardy. Kromě zmíněného letošního výpadku ministerstvo požaduje snížení výdajů. Parametry plánovaného rozpočtu na příští rok Richter nechtěl specifikovat, v současné době teprve vzniká.

Ministr kultury Zaorálek řekl, že výběrové řízení by se mělo vypsat v řádu týdnů a jeho parametry pomůže určit Garanční rada NK. Richter se však do konkurzu hlásit nebude. Ministr uvedl, že v knihovně se uskuteční personální audit.

Zaorálek si knihovníkům postěžoval na to, že podle jeho informací je obtížné fyzicky si v knihovně půjčit některá i zásadní díla české a světové literatury. NK po zamítnutí záměru stavět novou budovu rekonstruovala a stavěla depozitáře v Hostivaři, knihy se vozí mezi jejím hlavním sídlem v Klementinu a periferií a čtenáři často musí na objednané knihy čekat.

Jsme v komplikované situaci, protože se (dříve) rozhodlo o dostavbě centrálního depozitáře v Hostivaři. Má kapacitu asi 4,5 milionu svazků. Investiční akce byla z mého pohledu organizována velmi problematicky, to se ale nedá vrátit. Dnes máme asi milion svazků v bednách a nelze je půjčit čtenářům, včetně nejnovějších přírůstků. A to je obrovská škoda,“ řekl Richter. Depozitář je dokončen, v nejbližší době začne stěhování a do konce roku by podle Richtera fondy měly být přístupné.

Zaorálek dosavadního šéfa Národní knihovny Kocandu kritizoval i za pomalý postup revitalizace Klementina. Ta trvá již deset let, ještě není v polovině, proinvestovala se téměř miliarda a ještě miliarda je na další práce vyčleněna. Za pomalou akci byli kritizováni i Kocandovi předchůdci. Richter, který dlouhodobě prosazuje novostavbu NK a kritizuje převážení knihy mezi centrem a Hostivaří, řekl, že pro pokračování oprav Klementina je třeba postavit ještě další, třetí depozitář. Tam by se během stavebních prací uložily knihy, které jsou dnes v Klementinu.

Náklady na depozitář se odhadují na 400 milionů korun. Zaorálek ve středu zopakoval, že vnímá jako nutnost novostavbu knihovny. Než by ale šel s návrhem novostavby do vlády, chce definovat, k čemu přesně má objekt sloužit; to by měl podle něj definovat přípravný výbor. Na vládu ale zatím půjde návrh na revokaci usnesení z roku 2008, které rušilo záměr novou budovu Národní knihovny postavit.

NEDOSTATKY NA ŽELEZNICI POKRAČUJÍ, KE SRÁŽCE DVOU VLAKŮ CHYBĚLO 500 METRŮ

Vlaky mezi Prahou a Berounem mají od rána zpoždění. Může za to porucha zabezpečovacího zařízení u Dobřichovic. Ve stanici pak navíc bylo potřeba vystřídat výpravčího. Na trati, která je i za normálních okolností velmi vytížená, se přes léto opravuje jedna kolej a problémy jsou tu na denním pořádku.

Podle informací z Pražské integrované dopravy byl provoz přes stanici Dobřichovice na trati číslo 171 omezen už před sedmou hodinou ráno, kdy se porouchalo zabezpečovací zařízení. Po desáté hodině byl provoz úplně přerušen, nyní vlaky místem s omezením projíždějí, ale některé spoje nabraly i více než hodinové zpoždění.

Navíc musel být vyměněn výpravčí kvůli zdravotním problémům.

„Ve stanici Dobřichovice došlo ke zdravotní indispozici výpravčího ve službě. Následně byl vystřídán jiným kolegou,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Opravy na trati z Prahy na Beroun a Plzeň velmi komplikují provoz osobních vlaků i rychlíků. Jezdí se podle omezených jízdních řádů, každá mimořádná událost, jako je porucha vozidla nebo traťové techniky, ale dopravu dokáže ochromit. V neděli 12. července nebylo daleko k nehodě, když se rychlík přiblížil k osobnímu vlaku, který jel po stejné koleji.

Dva Leo Expressy jely proti sobě, ke srážce chybělo 500 metrů: V Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku se dnes ráno málem stala další železniční nehoda. Dva osobní vlaky Leo Express Tenders jely po stejné koleji proti sobě, zastavily 508 metrů od sebe.

Mimořádnou událost, která se stala 11 minut po 7. hodině ráno, vyšetřuje Drážní inspekce.
Vlak Os 7152 na trase Králíky - Ústí nad Orlicí projel za návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty vlaku Os 7151 z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova. „Strojvedoucí projel návěstidlo stůj, po osmdesáti metrech si však svou chybu uvědomil a okamžitě zastavil,“ říká mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

V tu chvíli už byl ovšem na stejné koleji osobní vlak ve druhém směru. „Naši dispečeři mu okamžitě změnili návěstidlo a strojvedoucí příkladně zastavil. Po přeměření vzdálenosti drážní inspekcí byly vlaky od sebe vzdálené 508 metrů,“ dodal Illiaš.

Provoz na trati byl zastaven zhruba na tři hodiny. Oba strojvedoucí byli staženi ze směny a musel je nahradit někdo jiný. Konkrétní postih strojvedoucího si bude podle Illiaše řešit společnost Leo Express Tenders.

„Nařídíme mimořádné přezkoušení všech našich strojvedoucích,“ uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík s tím, že strojvedoucí, jenž udělal chybu, na směnu nastoupil po 48hodinovém odpočinku a dodržení všech dalších zákonných požadavků.

Podle Sedlaříka bylo v každém vlaku přibližně osm cestujících, kteří byli v pořádku evakuováni.
„Incident se obešel bez zranění, jestli vznikla nějaká škoda, například na výhybce, budeme vědět později,“ uvedl tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. V úseku Letohrad – Lichkov – Letohrad byla zavedena náhradní autobusová doprava, provoz na trati byl plně obnoven v 10.42.

Při červencové srážce vlaků na Karlovarsku zemřeli dva lidé

V posledních týdnech se na českých železnicích stalo několik mimořádných událostí. Nejtragičtější byla srážka dvou osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku, kde 7. července zemřeli dva lidé. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. O týden později se srazily osobní a nákladní vlak mezi Úvaly a Českým Brodem. Zranily se desítky lidí. Strojvedoucí, který zůstal zaklíněný ve zdemolované kabině, zemřel.

PREZENTACE AKUMULÁTOROVÉ JEDNOTKY NA PARDUBICKU

Akumulátorové železniční soupravy by se mohly brzy objevit na naší železnici: Ekologické způsoby dopravy si hledají svoji cestu také na železnici. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se společně s předsedou krajského zastupitelského výboru pro dopravu Petrem Fialou a zástupci Českých drah zúčastnil prezentace akumulátorové jednotky. Ta je ve spolupráci rakouského dopravce ÖBB a společnosti SIEMENS postupně testována i v běžné regionální dopravě. Výhodou je především bezemisní provoz, ale také tichý chod či rychlé dobíjení jednotky.

„Rakousko patří mezi země s vysokým poměrem elektrifikovaných tratí, kterých je v tuto chvíli kolem 75 procent. V České republice je to pouze 34 procent. I přesto však musíme v souvislosti s modernizací vozového parku přemýšlet nad ekologizací provozu. Rakousko nám může být příkladem, protože již nyní v testovacím provozu jezdí na regionálních tratích jednotka, která je hybridní. Na elektrifikovaných úsecích velmi rychle nabíjí akumulátory, na které pak může ujet až 80 kilometrů. Zároveň využívá také rekuperaci energie například při brždění.

Důležité je, že nabíjení do plného stavu trvá přibližně 15 minut, což samozřejmě rozšiřuje možnosti využití,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Jsem rád, že i národní dopravce České dráhy přemýšlí touto cestou, a tak by se i v rámci našeho stávajícího desetiletého kontraktu měly tyto jednotky na tratích objevit. Pokud by se náš kraj stal pilotním v rámci celé republiky, bylo by to samozřejmě velmi dobré. Nejen ekonomický, ale především také ekologický provoz by měl být cílem nás všech,“ řekl hejtman Netolický. Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK MOTORISTŮ O VÍKENDU

Jediné letošní závody na čistě přírodní trati se odjedou tento víkend v Nepomuku, kde se chystá již 39. ročník závodů Nepomucký trojúhelník. Nepomucký trojúhelník o víkendu od 24. do 26. července 2020 opět ožije závodním duchem, když se tu pojede další ročník motocyklových závodů. Pro jezdce jízd pravidelnosti historických závodních motocyklů (JPHZM) to nakonec bude letošní jediná příležitost, kde se svést, protože sezóna byla značně ovlivněna pandemií koronaviru. Bohužel závody v Jičíně a Branné byly zrušeny. O moc lépe na tom nejsou ani další disciplíny na přírodních tratích, které budou mít později závody v Trenčíně a na Slovakiaringu.

Nepomuk je tak nejen pro jezdce, ale i pro fanoušky, jediný český podnik pod záštitou Autoklubu České republiky, který se letos odjede na přírodních trati, proto by si ho nikdo neměl nechat ujít. Závodní trať v Nepomuku je dlouhá 2,650 km a vozovka měří od 6 do 9 metrů. Závody jízd pravidelnosti historických závodních motocyklů se jezdí jako Přebor ČR. Ve zvláštních ustanoveních jsou uvedeny, jaké stroje jsou zařazeny do jednotlivých tříd. Ty jsou pojmenovány téměř od A až po Z.

Těšit se můžeme na stroje od dvacátých let minulého století až po ty "novější" kdy je limit do roku 1978. Samozřejmě, že se motocykly dělí nejen věkem, ale i objemem a počtem válců. Velkým zpestřením jsou závody sidecar, kterých se pokaždé na startovním roštu sejde dost v nejrůznějších provedeních a stáří. Navíc různé jízdní styly všech posádek jsou pěknou podívanou. Do Nepomuku přihlásila spousta jezdců., když bylo k 15. 7. 2020 přihlášeno 187 jezdců, což je další dobrou pozvánkou na závody.

Tomáš Jenčovský - člen komise SZM za přírodní okruhy: "Kalendář závodů na přírodních okruzích pod Autoklubem České republiky je kvůli opatřením proto šíření koronaviru v troskách. V seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky na přírodních okruzích pro moderní kategorie jsou plánované pouze závody na Slovensku. V přeboru České republiky jízd pravidelnosti zůstal po zrušení Jičína a Branné pouze Nepomuk. A právě pořadatelé z Nepommuku si zaslouží veliký respekt a obdiv za to, že se rozhodli podnik v této složité době zorganizovat. Pevně věřím, že vše proběhne bez větších komplikací a že si všichni oblíbený Nepomucký trojúhelník užijeme."

*Jezdcům je povolen vjezd do parkoviště (depa) až od čtvrtka 23. 7. 2020 od 11:00 hod.

Covid opatření

Pořadatelé zároveň apelují na to, aby soutěžící, jezdci, doprovody, činovníci, pořadatelé a ostatní personál dodržovali soubor hygienických opatření dle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví. Tato opatření budou vydána v prováděcím ustanovení.

MMČR SZM na závodních okruzích se rozjede Pannoniaringu

Po zrušení úvodních testů a závodů sezóny se o nadcházejícím víkendu konečně rozjede letošní sezóna MMČR SZM na závodních okruzích. Pojede se na maďarském Pannoniaringu a závodů by mohli využít i jezdci přírodních okruhů.
Kvůli pandemii koronaviru musela být zrušena spousta závodních podniků letošní motocyklové sezóny. Během posledních víkendů se pomalu sezóna opět rozjíždí a v termínu od 24. do 26. července 2020 se pojedou první závody letošního roku Mezinárodního mistrovství silničních závodů motocyklů na závodních okruzích.

MMČR SZM na závodních okruzích se pravidelně jezdí při závodech mezinárodního šampionátu Alpe Adria, ale letošní situace nebyla k závodům vůbec přívětivá. Loňský nový promotér SH-Group naplánoval nový kalendář, začal vybírat startovné, ale nakonec od pořádání odstoupil jen pár týdnů před prvními závody na Pannoniaringu. Jednotlivé národní federace se proto narychlo domluvily, že závody uspořádají samy, takže nakonec jezdci o závody nepřijdou.

MMČR SZM na závodních okruzích se pojede tradičně ve třídách Supersport 300, Superstock 600, Superstock 1000 a Superbike. Třídy Supersport 300 a Superstock 1000 se zároveň jedou jako evropské poháry. Dále se tu pojedou pohárové závody (AA Cup) ve třídách 600 a 1000, které by mohly díky volnějším technickým předpisům využít i závodníci přírodních okruhů. Je to další možnost, jak si letos dobře zajezdit.

Stejně jako loni, tak tím, že jde o mezinárodní mistrovství ČR, bodují všichni držitelé licencí AČR a zahraniční jezdci, kteří se do českého šampionátu přihlásí. Znovu se hodí připomenout pravidlo, které bylo loni schváleno komisí SZM AČR, kdy se bude na konci sezóny bude z celkového hodnocení škrtat jeden nejhorší výsledek, nikoli celý závodní víkend.
Harmonogram víkendu

PROPAGUJÍ JIŽNÍ ČECHY K REKREACI

Šest vybraných tvůrců obsahu, kteří se po pěti dnech střídají v jižních Čechách. Cíl: ukázat to nejlepší z kraje a propagovat turistické oblasti na sociálních sítích. Takový je koncept projektu 6x5 z jižních Čech, který společně připravuje Jihočeská centrála cestovního ruchu a destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko. Mezi vybranými jsou známé osobnosti, fotografové i hvězdy internetu. Projekt startuje 1. srpna a je tak první vlaštovkou podzimní kampaně.

Vhodné kandidáty do projektu 6x5 z jižních Čech rekrutovali pořadatelé na základě výzvy, kterou vyvěsili na Instagram @jiznicechy, některé oslovili napřímo. “Vybírali jsme tvůrce tak, abychom oslovili naše cílové skupiny, například rodiny s dětmi nebo mladé páry a nalákali je k podzimní dovolené v jižních Čechách. Některé jsme měli vytipované, jiné jsme nominovali z těch, co se přihlásili. S finálním výběrem jsme spokojeni a potěšilo nás, že všichni byli z možnosti navštívit a dokumentovat jižní Čechy nadšeni,” říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Pořadatelé měli v hledáčku především talentované fotografy, lidi se silnou čtenářskou základnou na blozích a tvůrce se širokým publikem na sítích Youtube, Facebook a Instagram. Zkrátka ty, co umí produkovat výjimečný obsah, vyprávět příběh a oslovit české publikum se zájmem o cestování. Úkolem vybrané skupiny tvůrců tak bude vlastním pohledem zmapovat zajímavá místa a aktivity v jižních Čechách, zachytit je na fotografiích a ve videu, či popsat na blogu a odprezentovat je svým fanouškům na sociálních sítích. Bydlet budou v Českých Budějovicích a odtud po dobu pěti dnů vyrážet na výlety po kraji. Některé aktivity mají dané, jiné si budou moci vybrat dle svého zaměření. Štafetu si budou předávat celý srpen. “Formát, kdy si šest tvůrců doslova podává kliku, je mimo jiné výhodný v tom, že celý projekt bude mít mnohem větší pozornost, protože se celý měsíc něco děje a na sítě přichází obsah vytvořený v jižních Čechách,” dodává Jaromír Polášek.

Mezi šestici vybraných se dostali například Michal a David Vaníčkovi, kteří se svými dvěma dcerami tvoří netradiční rodinu a své zážitky, právě třeba z cestování, prezentují na Youtube kanálu Dva tátové. Jejich videa mají i stovky tisíc zhlédnutí a těší se velké popularitě. Dalšími, kdo navštíví jižní Čechy, bude například mladý fotograf a zástupce současné generace adventure instagramerů Pavel Kašák, nebo výživová poradkyně a blogerka Karolína Rathousová, kterou znají fanoušci pod přezdívkou Dewii. Celou štafetu však zahájí známá česká herečka Olga Plojhar Bursíková, která se svým manželem Jakubem tvoří stylový pár a jižní Čechy již částečně znají, protože Jakub je původem Budějčák.

Původně pořadatelé připravovali spuštění mezinárodního projektu Creator House, který pochází z Kanady. Jižní Čechy by byly vůbec první destinací v Evropě, kde by se uskutečnil. “Komunikovali jsme s autory Creator House, měli jsme vybrané zahraniční tvůrce obsahu a vše bylo na spadnutí, než přišla koronavirová krize. Obratem jsme museli vše uzpůsobit pro domácí trh a s Creator House počítáme na příští rok,” popisuje vývoj Petra Machovcová z JCCR, která se na 6x5 podílí.