iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Hladový Kalina, 5 housek, do basy, Bakala za mil. nestíhán

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina podle obžaloby ukradl pečivo 2. dubna, šlo o pět bulek pizza a jeden kus stál 12,50 koruny: Muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě pět kusů pečiva, dnes krajský soud poslal za krádež na 1,5 roku do vězení. Muž původně dostal od brněnského městského soudu trest dva roky vězení, krajský soud mu ho po odvolání snížil. Rozsudek je pravomocný. Muži kvůli nouzovému stavu v době spáchání krádeže hrozilo až osm let vězení.

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina podle obžaloby ukradl pečivo 2. dubna, šlo o pět bulek pizza a jeden kus stál 12,50 koruny. Pečivo vložil do tašky a prošel bez zaplacení pokladnou, poté jej zadržela ostraha. Muž žije na ulici, ke krádeži se přiznal. V minulosti byl za obdobný trestný čin třikrát souzený a v době spáchání nového trestného činu byl v podmínce. Brněnský městský soud jej za krádež pečiva poslal na začátku května do vězení na dva roky. Proti rozsudku podal odvolání.
„Trest byl nepřiměřeně přísný. Můj klient nekradl roušky ani dezinfekci, měl hlad, jednal z existenčních důvodů,“ uvedla jeho obhájkyně Petra Žilková. Poukázala i na to, že muž má diagnostikovanou schizofrenii. Navrhovala zastavení trestního řízení či ochrannou léčbu.

Odvolací krajský soud jí dal částečně za pravdu. Podle předsedkyně soudního senátu Markéty Jirsové nebylo pochyb o tom, že muž trestný čin spáchal, trest ale šlo uložit pod hranicí zákonné sazby. Senát se podle ní mohl ztotožnit s tvrzením obhajoby, že muž kradl pouze pečivo, ne věci, které by se týkaly vyhlášení nouzového stavu.
Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) už v březnu upozornilo, že vyhlášení nouzového stavu má výrazné dopady v trestněprávní rovině, kdy lze u některých trestných činů použít přísnější trestní sazby. Podle NSZ se to týká několika trestných činů. Těmi jsou šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, krádež, zpronevěra, podvod, lichva a šíření poplašné zprávy. Posuzovány mohou být v přísnějším odstavci.

Například, pokud se pachatel dopustí krádeže za obvyklého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až dva roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu dva roky až osm let vězení.
Nouzový stav platil kvůli šířícímu se novému typu koronaviru od 12. března do 17. května. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí, vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení, zakázán byl provoz restaurací i některých obchodů. Částečně uzavřené byly státní hranice.

ŽALOBY OTCŮ NA STYK S DĚTMI

Začaly se objevovat žaloby biologických otců na příbuzenství s dítětem, právo na styk mají i osoby blízké: Právo na styk s dítětem nemají jen rodiče nebo prarodiče, ale i osoby, které nejsou s dítětem nijak příbuzné a mají postavení osoby společensky blízké. Právo na styk s dítětem mají i prarodiče z druhé strany nebo dokonce od zesnulého rodiče, bývalého manžela nebo registrovaného i neregistrovaného partnera. Homosexuální rodič by měl být i po rozchodu páru osobou blízkou. V poslední době začaly přibývat žaloby na určení příbuzenství – od biologických otců dítěte, kteří nejsou otci zákonnými.

Takové informace a názory zazněly na sympoziu Stálé konference práva na téma Péče o nezletilé z pohledu soudní praxe 29. června 2020.

Jedním z přednášejících byl předseda senátu Nejvyššího soudu Lubomír Ptáček, který rozebral judikaturu co se týče popírání a přiznávání otcovství, přiznávání výživného a právo závazkové nebo ve vztahu k nejzajímavějším případům, které musí soudci rozhodovat, jak se mění medicína i společnost. Jako příklad uvedl proces umělého oplodnění ze spermatu zemřelého manžela nebo určení otcovství dítěte, které se ještě nenarodilo. „Vždy jde o rozhodování statusové,“ zdůraznil soudce Ptáček.

Právní otec a biologický otec jako sociální osoba

Dalším příkladem může být domáhání se otcovství k dítěti, které už otce právně mělo. První na řadě v této situaci s dopadem na biologického otce je podle soudce otázka, zda muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, má k tvrzení aktivní legitimaci. Podle soudce Ptáčka rozlišujeme trojí druh otcovství: biologické, právní a sociální.

Sociální otec je podle soudce ten, který otcovství vykonává a má k dítěti sociální vazby. Biologický otec je ten otec, který poskytl biologický materiál a právně je otcem ten, u kterého tomu situace právně nasvědčuje. „V jednom případě měla manželka poměr a dokonce před notářem prohlásila, že dotyčný muž je otcem dítěte, což je nicotný akt. Pak to ale popřela a její manžel dítě uznal,“ vysvětlil ke složitému konkrétnímu případu soudce Ptáček.

Podle jeho slov by měly soudy vždy přihlížet k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a právu na rodinný život stejně jako k právu na štěstí, jak stojí v občanském zákoníku jakožto i právu dítěte znát rodiče, je-li to možné, a to i v případě osvojení. Má tedy biologický otec právo na vazby s dítětem?

„Ústavní soud říká, že by bylo vhodné, aby biologický otec přece jen nějakou vazbu měl,“ uvedl soudce s tím, že takovou vazbu lze dosáhnout žalobou na určení příbuzenství. Dítě může mít styk s rodiči nebo s příbuznými. „Tyto žaloby na určení příbuzenství se najednou objevují,“ konstatoval soudce Lubomír Ptáček, podle kterého dítě musí mít otce. „Soudy by mohly dovodit, že biologický otec je sociální osobou,“ vysvětlil. Podle novely občanského zákona může styk s dítětem vyžadovat rovněž osoba sociálně blízká. Podle soudce Ptáčka takový případ žaloby na určení příbuzenství byl u Krajského soudu v Hradci Králové, který žalobu zamítl.

Sociální osobou má být i homosexuální rodič

Podrobně téma rozvedla soudkyně Krajského soudu v Praze Lucie Pšeničková v referátu s názvem „Styk dítěte s jinými osobami než s rodiči“. Podle jejích slov je úprava týkající se tohoto problému i dnes skoupá. Zákon upravuje styk dítěte se třetí osobou prostřednictvím práva na styk pro osoby příbuzné a společensky blízké. „Právo dítěte je koncipováno tak, že i dítě se může tohoto styku domáhat,“ uvedla soudkyně.

„V praxi mají v současné době právo na styk s dítětem i jiné osoby, nikoli pouze osoby spřízněné. Jsou to nejčastěji návrhy prarodičů rodiče, kterému nebyly děti svěřeny do výlučné péče. Prarodiče jsou také nejčastěji poručníky i opatrovníky, protože mají po rodičích k dítěti nejblíže,“ uvedla soudkyně.

Podle jejích slov ale vždy jde o individuální poměry. Téměř vždy, když podávají návrh prarodiče, je stav v rodině konfliktní. Musí se posuzovat důsledně potenciální újma, které může dojít na dítěti. Soud by měl podle soudkyně respektovat, že dítě má prarodiče z druhé strany, ale také sourozence.

Na styk s dítětem mají právo prarodiče zemřelého rodiče a osoby blízké – bývalý manžel a jeho dítě nebo registrovaný či neregistrovaný partner. „V úvahu přicházejí i přátelé rodičů, takový návrh by mohl být úspěšný,“ uvedla doslova soudkyně. „Nepřicházejí v úvahu spolužáci,“ dodala.

Podle jejích slov je nutné respektovat realitu u homosexuálních párů, které si způsob, jak se „dopracovat“ k dítěti najdou. Dítě se narodí a v rodině takového páru žije. Po rozchodu ale není právo na styk s tímto dítětem „Pokud je po dlouhou dobu dítě vychováváno ve stejnopohlavním páru, dítě má tedy dvě matky nebo dva otce, domníváme se, že ti by měli být zahrnuti do osob sociálně blízkých,“ uvedla soudkyně s tím, že v takovém páru je jen jeden zapsán na matrice. „Vidíme zde právo na styk a máme za to, že tak to má být,“ dodala s tím, že stykem se rozumí i styk přes Skype nebo sociální sítě. Irena Válová, ceskajustice.cz

KDO POVEDE MS V PRAZE A KS V PLZNI?

Soudcovské rady do funkce doporučily jiné kandidáty: Ke jmenování do funkce nových předsedů Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni již ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhla Jaroslavu Pokornou a Alexandra Krysla. Podle zjištění České justice ale soudcovské rady obou soudů preferovaly jiné kandidáty: v Praze místopředsedu Jana Kadlece, v Plzni místopředsedu Jiřího Levého.

Krysl ve výběrovém řízení získal 39 bodů z 50 možných. „Mgr. Alexandr Krysl je odborně zdatný soudce s řídícími zkušenostmi a přehledem o agendách krajského soudu. Je místopředsedou Krajského soudu v Plzni, svůj správní úsek vede aktivně, dbá na vyřizování věcí starších časových řad a za tím účelem neváhá přistoupit i k nepopulárním opatřením,“ uvádí ministerstvo v návrhu ke jmenování pro vládu.

Komise také vyzdvihla jeho komunikační schopnosti. „Umí definovat nedostatky a cestu z nich. Prokázal přehled o situaci nejen na svém úseku, ale i v ostatních agendách krajského soudu. Prosazuje využívání nových technologií v činnosti soudu, jako jsou videokonference, přepis hlasu apod. Má kultivovaný projev, vystupuje klidně a přesvědčivě. Splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce předsedy krajského soudu,“ míní ministryně Benešová.

Soudcovská rada Krajského soudu v Plzni ale měla jiný názor a do funkce doporučila místopředsedu civilního úseku Jiřího Levého. Jako důvod uvedla zejména jeho manažerské schopnosti a zkušenosti v obecném soudnictví. U Krysla naopak vidí soudci nedostatek v tom, že dosud vedl „pouze“ nejmenší správní úsek soudu a nemá zkušenosti z obecné justice a okresních soudů. Jeho jmenování dokonce soudcovská rada vysloveně nedoporučila.

Favorit Kadlec až třetí

Jak již Česká justice informovala, favorit Soudcovské rady Městského soudu v Praze Jan Kadlec měl ve výběrovém řízení na předsedu soudu skončit až třetí za druhým v pořadí, místopředsedou pro správní úsek Alešem Sabolem. Neuspěl ani předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 Michal Princ.

Soudcovská rada Městského soudu v Praze přitom výběrové komisi zdůraznila, že současný trend vedení soudu považuje za pozitivní. Zejména kvůli tomu považovala místopředsedu Kadlece za přirozeného nástupce dosavadního šéfa Libora Vávry.

Nejlépe ale před komisí obstála Jaroslava Pokorná, která dosud šéfovala obvodním soudům pro Prahu 4 a 10. Výběrová komise jí udělila 47 bodů, což znamenalo první místo. „JUDr. Jaroslava Pokorná je odborně zdatná soudkyně s dlouholetými řídícími a manažerskými zkušenostmi, morálními kvalitami a detailním přehledem o obvodních soudech v rámci působnosti městského soudu. Je předsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 10 a má zkušenosti s řízením několika obvodních soudů, a to jak ve funkci místopředsedkyně, tak ve funkci předsedkyně soudu. Je náročná a důsledná ke svým podřízeným a kolegům, ale i k sobě samé,“ uvedlo ministerstvo v návrhu na jmenování.

Podle komise zná dokonale prostředí a problematiku řízení obvodních soudů a preferuje specializaci soudců. „Věci řeší s rozvahou a nadhledem a nebojí se přijímat nepopulární opatření, a pokud je považuje za nezbytná, najde způsob, jak je aplikovat prakticky. Je odborně zcela na výši a přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech. Splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce předsedkyně městského soudu,“ uvedla ministryně spravedlnosti v podkladech pro vládu.

Jiné preference, než jaké nakonec vyjádřila výběrová komise, měla soudcovská rada i v případě výběru nového předsedy KS v Českých Budějovicích. Zde z výběrového řízení vyšla nejlépe a byla i jmenována předsedkyní KS dosavadní předsedkyně Okresního soudu v Písku Martina Flanderová. Soudcovská rada budějovického KS však doporučila místopředsedu KS Zdeňka Strnada. S ním ovšem Flanderová podle informací České justice nadále nepočítá ani v pozici místopředsedy.

Naopak pro všechny uchazeče, místopředsedy KS, se vyslovila soudcovská rada KS v Ústí nad Labem. Ve výběrovém řízení, které bylo podle informací České justice těsné a všichni kandidáti měli podat nadstandardní výkon, nakonec nejlépe uspěla Lenka Ceplová. Podporu vyjádřila soudcovská rada i Vladimíru Lanžhotskému, který se jako jediný ucházel o post předsedy KS v Hradci Králové. Eva Paseková, Petr Dimun, ceskajustice.cz

EK: EKONOMIKA ČR SE LETOS PROPADNE

Podle Evropské komise se česká ekonomika letos propadne o 7,8 procenta: České hospodářství čeká letos kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru propad o 7,8 procenta, což je výrazně více, než se původně předpokládalo. Evropská komise v dnešním makroekonomickém odhadu zhoršila letošní vyhlídky české ekonomiky o 1,6 procentního bodu proti květnové prognóze. Příští rok by se sice hrubý domácí produkt Česka měl zvýšit o 4,5 procenta, i to je však o půl bodu méně než při jarním odhadu, uvedla komise.

Na pokles českého hospodářství orientovaného na vývoz bude mít podle komise zásadní vliv útlum průmyslové výroby a také nižší poptávka v dalších evropských zemích. Zvláště významný dopad bude mít stagnace automobilového průmyslu, předpovídá Brusel.

„Zhoršení vychází z aktualizace dat české ekonomiky, u nichž zatím nic nenasvědčuje rychlému zotavení,“ komentoval výhled analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Růst v příštím roce o 4,5 procenta by podle něj nahradil zhruba jen polovinu letošních ztrát. Tři týdny stará předpověď Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že česká ekonomika bude pátou nejzasaženější v rozvinutém světě, je tak stále realističtější. Je to logické, model OECD pracuje významně se sektorovými daty, a proto „český problém“ rychle zaznamenal, podotkl Bartoň.

Nejvýraznější propad české ekonomiky předpokládá Evropská komise pro právě skončené druhé čtvrtletí, v němž by kvůli téměř dvouměsíčním omezením provozu zásadních hospodářských odvětví měl HDP klesnout o téměř 11 procent. Od třetího kvartálu by se hospodářství mělo začít pomalu zotavovat, v některých odvětvích jako je doprava či cestovní ruch však může mít pokles dlouhodobější dopady.

Pozvolný růst ekonomiky bude pohánět zejména spotřeba domácností, která bude ovlivněna zpomalením růstu mezd a důchodů. V příštím roce by také opět měl začít růst objem investic, který by rovněž měl přispět k ekonomickému oživení. Unijní exekutiva rovněž odhaduje, že zejména vlivem rostoucích cen potravin dosáhne letos inflace v Česku 2,8 procenta, což je vysoko nad průměrem EU.

KALOUSEK PROVOKOVAL V PARLAMENTU

O ceduli se sloganem All lives matter, tedy Na všech životech záleží, se ve Sněmovně přetahovali nezařazený poslanec Lubomír Volný, který opustil klub SPD, a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Pokusil se Volnému ceduli, kterou položil před řečnický pult, několikrát sebrat.

Volný si ceduli přinesl, aby se vymezil proti celosvětovému hnutí Black lives matter (Na životech černých záleží) a aby podpořil prezidenta Miloše Zemana, který slogan tohoto hnutí označil rasistický.„Já poprosím všechny kolegy a kolegyně, abychom se k sobě chovali s nějakým respektem,“ reagoval šéf Sněmovny Radek Vondráček, když Kalousek ceduli poslanci odnesl poprvé a Volný odešel od řečnického pultu, aby ji šéfovi poslanců TOP 09 sebral.

Příště bez transparentů, řekl Vondráček

„Pane kolego, já vás ještě jednou poprosím, umožněte vystoupení svého kolegy a budu rád, když podpoříte změnu jednaciho řádu, že bychom třeba tyto transparenty vyloučili z jednání propříště všechny,“ řekl Vondráček, když Kalousek ceduli odnesl podruhé. „Opravdu bych se nerad dočkal toho, že se tady budeme prát,“ prohlásil pak.

„Dovolím si omluvit se za hrubé chování pana kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, netušil jsem, že to bude právě on, kdo jako první dá najevo, že ne na všech životech záleží,“ řekl Volný a navrhl usnesení Sněmovny, že “souhlasí s výrokem prezidenta České republiky, že slogan Black Lives Matter je rasistický, protože záleží na všech životech“.

Volný se ohradil proti „přepisování historie“

Volný také chtěl, aby Sněmovna řekla, že odmítá přepisování historie, protože výbojné války a obchod s otroky provozovali v historii původní obyvatelé všech kontinentů, a že jsou to pouze mimoevropské kultury, které při současných ozbrojených konfliktech masově vraždí své oponenty z rasových a náboženských důvodů.

„Když tady vidím ty mimořádně nechutné scény, tak bych si dovolil zařadit bod, který bych nazval Vysvětlení poslance Kalouska, na jakých životech tedy nezáleží. Byl bych rád, abychom to projednali tento pátek jako první bod, aby se vyjasnilo, na jakých životech nezáleží, když se tady ničí tyto transparenty za chechotu části opozice. Jestli nezáleží na Vietnamcích, nebo na nás bílých, nebo na Indiánech, nebo na věřících, nebo na kom konkrétně nezáleží, co je na tomto hesle nehumánního popřípadě rasistického, proč tady zažíváme takové nechutné scény,“ glosoval to poslanec Václav Klaus mladší, kterého vyloučila ODS a založil hnutí Trikolóra.
Pro návrh Volného hlasovalo jen 32 z přítomných 175 poslanců, pro Klausův 49 ze 181 přítomných.

Kalousek: Ty plakáty sem nepatří

„Jenom abych předešel zbytečným mediálním dotazům k té nonverbální komunikaci, která tady proběhla před řečnickým stolem. Zdůrazňuji a myslím, že jsem to mnohokrát dokázal, že nikomu neupírám právo na jeho názor, jakkoliv kontroverzní, za tímto řečnickým pultíkem, nicméně se domnívám, že vzhledem k tomu, že právě proto, že má to právo formulovat svůj názor větami, které začínají a končí, pokud jich je schopen, že tyto věty nemají být doprovázeny velkými postery, velkými plakáty a hesly,“ glosoval přetahování o ceduli All lives matter předseda poslanců TOP 09 Kalousek.
„Já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve Sněmovně připustili neměli, pokud připustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat věty,“ uzavřel vystoupení Kalousek.

ZEMŘEL ITALSKÝ SKLADATEL, PŘES 500 FILMŮ A SERIÁLŮ

Zemřel Ennio Morricone. Legendě italské filmové hudby bylo 91 let: Ve věku 91 let zemřel italský hudební skladatel Ennio Morricone. Svými melodiemi doprovodil Morricone více než 500 filmů a seriálů, například legendární snímek Tenkrát na Západě. Mnohokrát zavítal i do České republiky, naposledy byl v lednu loňského roku v Praze. Českým divákům se Morricone zapsal do paměti i díky melodiím k seriálům Chobotnice a Marco Polo.

Morricone podle deníku Corriere della Sera zemřel v noci na pondělí na římské klinice na následky pádu. Z teskných tónů harmoniky v ikonickém westernu Tenkrát na Západě se stal asi nejslavnější hudební motiv v historii filmu. Jeho autor i v devadesáti letech, které dovršil předloni v listopadu, stále jezdil po světě a vyprodával velké haly. A své úctyhodné jubileum oslavil koncertem loni 25. ledna i v Praze.

Stále vitální a pracovitý tvůrce také rád spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO), se kterým nahrál i hudbu ke snímku Quentina Tarantina Osm hrozných, za nějž dostal roku 2016 svého vůbec prvního Oscara za filmovou hudbu. Přitom Oscara za celoživotní dílo získal paradoxně už v roce 2007, kromě toho i tři ceny Grammy.
„Nejdůležitější pro mne vždy byla metoda, přesnost a samozřejmě láska, tím jsem se vždy řídil,“ prohlásil Morricone v prosinci 2010 v Praze, když v hostivařských studiích natáčel s ČNSO hudbu k italskému filmu Jako delfín od režiséra Stefana Realiho.

Jeho nejslavnější hudba k filmu Tenkrát na Západě (1968) ve spolupráci s režisérem Sergiem Leonem „viditelně“ vstupuje do děje. Morricone jednotlivým postavám přiřkl určitý hudební motiv. Jak se spirála děje stupňuje, motivy se opakují a vyvolávají mrazení i atypickými nástroji – krom palčivé foukající harmoniky je to třeba dramaticky rozdrnkané banjo evokující dusot koňských kopyt.

Mistr přirozených zvuků

Použil tu i zcela neobvyklé zvuky, jako je třeba vrzání vodního čerpadla, v souladu s Morriconeho teorií, že každý přirozeně vytvořený zvuk je hudba. S Leonem spolupracovali i na dalších filmech, třeba slavné trilogii Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů navíc (1965) a Hodný, zlý a ošklivý (1966), kde se v roli osamělého „muže beze jména“ představil mladý Clint Eastwood. Morriconeho spojení harmoniky, zvonů a kytar, které ovlivnilo další westernové tvůrce, se časem stalo znakem žánru.

Ennio Morricone: Mozart filmu, který rozezněl Tenkrát na Západě

Působivým doprovodem podbarvil snímky dalších žánrů mnoha režisérů, například Briana de Palmy (Neúplatní), Romana Polanského (48 hodin v Paříži), Franca Zeffirelliho (Hamlet), Giuseppeho Tornatoreho (Malena), Olivera Stonea (U-Turn) či Adriana Lynea (Lolita).

Morricone byl také dvorním skladatelem Piera Paola Pasoliniho. Jedna z jeho starších nahrávek se objevuje i ve snímku Quentina Tarantina Kill Bill. Římský rodák (10. listopadu 1928) a absolvent tamní konzervatoře Svaté Cecílie, který hrál na trubku v jazzové kapele, začal psát filmovou hudbu na počátku 60. let.

Začínal doprovodem k lehkým komediím a béčkovým filmům, posléze ale již pracoval pro Ettore Scolu či Bernarda Bertolucciho. Průlomem se staly až nahrávky pro Leoneho. Hudební chameleón Morricone se zabýval i symfonickou a komorní hudbou, je mimo jiné autorem chórové skladby k 11. září 2001.

Velikán Morricone doprovodil hudbou slavnou reklamu na naftový renault

Skladatel, který celý život odmítal nabídky na přestěhování do Hollywoodu a nikdy se nenaučil anglicky, byl od roku 1956 ženatý. S manželkou Mariou vychovali čtyři děti. Syn Andrea se zcela „potatil“ – stal se rovněž skladatelem filmové hudby a dirigentem. Naposledy vystoupil Morricone v Praze předloni v červenci v roli dirigenta na festivalu Prague Proms s ČSNO. S tímto tělesem spolupracoval už desátý rok a do Prahy se pravidelně vracel.

V neděli si skladatel napsal vlastní nekrolog, který v úterý vyjde v italských novinách. Morricone si už v neděli napsal vlastní nekrolog, který v úterý vyjde ve všech hlavních italských denících. „Já, Ennio Morricone, jsem zemřel. Oznamuji svou smrt všem svým přátelům, kteří mi vždy byli nablízku i těm, které jsem nějakou dobu neviděl. Je těžké je všechny jmenovat,“ píše v úvodu.

Pro dopis a soukromý pohřeb se prý rozhodl, protože nechtěl obtěžovat, v nekrologu se dále loučí se sestrami a jejich rodinami, s dětmi, vnoučaty a na adresu své manželky zmiňuje „neuvěřitelnou lásku“, která je vždy pojila.

V DEUTSCHE BANK POVÝŠENA

Itiviti, přední poskytovatel technologií a služeb pro finanční instituce na celém světě, dnes oznámila, že Elly Hardwicková byla jmenována do své správní rady pro další růst a technologické inovační plány společnosti. Elly má 25leté zkušenosti ve Fintech, kde působí jako vedoucí inovací v Deutsche Bank a naposledy jako hlavní digitální ředitel UBS.

Svou kariéru zahájila na britském ministerstvu obchodu a průmyslu se zaměřením na politiku komunikačních a informačních odvětví a následně zastávala roli v Boozu. Allen & Hamiltonova praxe v technice, médiích a telco a v divizi institucionálních akcií Morgan Stanley. Elly také dříve zastával pozice Global Head of Professional Publishing a později Global Head of Strategy, Investment and Advisory ve společnosti Thomson Reuters (nyní Refinitiv) a působil jako zakládající generální ředitel Fintech startup Credit Benchmark. Elly nadále působí jako nevýkonný ředitel v Axis Capital a Alpha Bank.

„Jsem rád, že se Elly připojil k představenstvu v Itiviti,“ řekl Rob Mackay, generální ředitel, Itiviti. „Rozsáhlé zkušenosti a znalosti společnosti Elly v oblasti inovací technologií finančních služeb budou neocenitelné, protože nám pomohou dosáhnout našich agresivních plánů růstu a ambicí, abychom byli i nadále prodejním partnerem pro firmy na kapitálovém trhu.“

„Schopnosti a zkušenosti společnosti Elly v oblasti digitalizace a inovací jsou pro nás na Itiviti perfektní,“ řekl Per E. Larsson, předseda představenstva. „Poskytování inovativního myšlení a výhod pro zákazníka v produktu i v rozhraní je na našem seznamu priorit. Velmi se těším na spolupráci s Elly, která přinese nepřetržitý růst Itiviti nesmírnou hodnotu. Řekla Elly Hardwicková. "Jsem rád, že se mohu připojit ke společnosti, která je tak dokonale umístěná, aby podporovala klienty s příležitostmi v tomto prostoru." /agentury/

ZA EVROPSKÉ PENÍZE CYKLOSTEZKY LÁVKA PŘES ŘEKU, ZREKONSTRUUJE SE SILNICE I HRAD

Díky evropským penězům z programu přeshraniční spolupráce Interreg mezi Českou a Slovenskou republikou, které vyjednal Moravskoslezský kraj, bude zrekonstruovaná silnice, postaví se nové cyklostezky a další infrastruktura na Cyrilometodějské stezce. Zkvalitní se tak přístup a bezpečnost kulturních památek v česko-slovenském pohraničí.
Přes 3,5 milionu eur získal Moravskoslezský kraj coby vedoucí partner ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem a obcí Strečno v přeshraničním programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt, který rozvíjí a pečuje o dopravní infrastrukturu a kulturní dědictví v příhraničním regionu.

„Do dvou let tak v Moravskoslezském kraji bude zrekonstruována 4,3kilometrová silnice spojující obce Krásnou a Pražmo (III/48414) na Frýdecko-Místecku za zhruba 2,5 milionu eur. Evropská unie a český stát na rekonstrukci přispějí téměř 2,3 milionu eur. Žilinský samosprávný kraj ve své části projektu postaví cyklostezku v délce zhruba 2,2 kilometru, která spojí Hrad Budatín s Hradem Strečno. A zrekonstruuje věžovou bránu strečnovského hradu, který je slovenskou národní kulturní památkou. I v tomto případě většinu nákladů, které dosáhnou necelých 553 tisíc eur, hradí Evropská unie a Slovenská republika. Přispějí téměř 525 tisíc eur,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Dodal, že obec Strečno za příspěvek Evropské unie a ze slovenského státního rozpočtu ve výši zhruba 713,5 tisíc eur zrekonstruuje lávku pro pěší přes řeku Váh a také část cyklostezky včetně parkoviště. Celkové náklady na tuto investiční akci přesáhnou 751 tisíc eur.

„V této výzvě uspěl se žádostí o poskytnutí podpory nejen Moravskoslezský kraj, ale také obec Hrčava. Do kategorie zásobníku projektů, tj. náhradních projektů, pak byl zařazen projekt Mikroregionu Slezská Harta,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

NA OSTRAVSKU SE TOČÍ CELOVEČERNÍ HOROR HRANA ZLOMU

Tvůrci celovečerního filmu Hrana zlomu si pro své natáčení vybrali také lokality z Moravskoslezského kraje. Ve snímku hrají hlavní role ostravští herci v čele se Štěpánem Kozubem. Kraj na film přispěl 450 tisíc korun.

„Moravskoslezský kraj podpořil 10 produkcí, mezi které rozdělil celkem 5 milionů korun. Filmaři musí v regionu utratit minimálně dvojnásobek krajského příspěvku, alespoň část snímku se tak musí natáčet právě u nás. Náš region je pro natáčení filmů čím dál více zajímavější, také je skvělé, že se na plátnech objeví místní umělci. Kromě vycházející hvězdy Štěpána Kozuba ve filmu hrají i Alena Sasínová-Polarczyk, skvělá Pavla Gajdošíková nebo Petr Panzenberger,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a dodal, že premiéra filmu je naplánovaná na příští jaro.
Hrana zlomu je žánrově vyhraněný film na pomezí hororu a thrilleru.

Sleduje dvě disfunkční rodiny v hluboké vztahové krizi, které propojí nečekané dramatické okolnosti. Scénář právě vznikajícího filmu si podle autora Lynchovsky pohrává s divákovou schopností vytvářet si domněnky na základě neúplných informací a instinktivním škatulkováním hlavních postav na oběti a pachatele.

Pro režiséra Emila Křižku jde již o druhou spolupráci s hercem Štěpánem Kozubem. Ten za hlavní roli v předchozím společném filmu Ruchoth Raoth získal v roce 2018 hlavní hereckou cenu na festivalu nezávislých hororových filmů v Las Vegas.

Film Hrana zlomu se v těchto dnech natáčí hlavně v Ostravě a v Rožnově pod Radhoštěm. „Produkci jsme pomáhali tipovat vhodné lokace a na nich i na několika dalších pak předjednávali možnosti natáčení. Předávali jsme kontakty na příslušné lidi na lokacích a městských obvodech,“ popsala spolupráci s produkcí Hana Vítková z Moravskoslezské filmové kanceláře, která funguje při krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism.

„Česká kinematografie má bohatou žánrovou tradici, ale dnes od ní ustupuje. Filmem Hrana zlomu chceme ukázat, že i v českém prostředí může vzniknout kvalitní a divácký žánrový film, který bude mít úspěch i v zahraničí. Emil Křižka je samorost a velký objev pro český film a jsme rádi, že právě jeho projekt vzniká pod naším labelem Bionaut Dark, v rámci kterého jsme minulý rok vyrobili seriál #martyisdead a připravujeme další žánrové filmy,“ řekl producent filmu Vratislav Šlajer.

Vedle Vratislava Šlajera se produkce ujal Jakub Koštál z Bionautu, v týmu jsou také střihač Andy Fehu či kameraman polského původu Ryszard Perzynski. Film Hrana zlomu podpořily Státní fond kinematografie a Moravskoslezský kraj. Na výrobě se spolupracuje s Moravskoslezskou filmovou kanceláří a Zlín Film Office. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí