iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

EU: Úrok ČR z daňového odpočtu nižší, než má být

Daňový specialista Křivánek k rozhodnutí NSS: Pro podnikatele s daňovou ztrátou se zkrátí doba, kdy je může kontrolovat finanční úřad: Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém květnovém rozhodnutí vyjádřil k principu tzv. řetězení daňových ztrát ve vztahu k právní úpravě prekluzivní lhůty zakotvené v ustanovení § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů. Podnět soudu podal tým právních a daňových specialistů BDO, pod vedením Lenky Lopatové, Víta Křivánka a Jiřího Šmatláka. Právě Vít Křivánek České justici vysvětlil, jaký dopad bude mít rozhodnutí na praxi.

Ve svém rozsudku se NSS zabýval případem tuzemské obchodní společnosti, která v letech 2008 a 2009 vykázala ztráty, jež v následujících zdaňovacích obdobích v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatňovala ve svých daňových přiznáních. Předmětem sporu pak bylo, zda ztrátový rok 2009, resp. jeho lhůta, ve které je správce daně oprávněn kontrolovat daň, ovlivňuje rovněž ztrátový rok 2008, resp. jeho lhůtu (právě užitím principu tzv. řetězení ztrát).

NSS vyslyšel podaným námitkám – podle něj je z více možných výkladů předmětného ustanovení zákona o daních z příjmů třeba jednoznačně upřednostnit ten, který možnost řetězení zcela zapovídá. Jiná aplikace by totiž nerespektovala smysl předmětné právní normy a především by nepřiměřeně zasáhla do právní jistoty daňových subjektů. Výklad připouštějící tzv. řetězení ztrát dle soudu nemá dokonce ani výslovnou oporu v samotném textu zákona a představuje nepřípustně rozšiřující intepretaci daného ustanovení.

Judikát se týká počítání času a lhůt při vykázání daňových ztrát a daňových kontrolách. V čem je toto speciální pravidlo v zákoně o daních z příjmů odlišné a proč je vůbec potřeba?

Rozsudek NSS se týkal výkladu § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, který upravuje délku tzv. prekluzivní lhůty, tj. lhůty, ve které je správce daně oprávněn vyměřit, popř. doměřit daňovou povinnost u ztrátové obchodní společnosti. Tato lhůta má totiž zvláštní procesní pravidla zakotvená přímo v zákoně o daních z příjmů. Předmětem sporu byl výklad § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů v návaznosti na princip tzv. řetězení ztrát.

Zákon o daních z příjmů umožňuje daňovým subjektům ztrátu vykázanou v roce, nazvěme ho rok „nula“, uplatnit jako snižující položku od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Dle obecného pravidla může správce daně kontrolovat daňové povinnosti pouze ve lhůtě 3 roky. Bez speciálního pravidla upraveného právě v ustanovení § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů by mohla jednoduše nastat paradoxní situace, kdy by se správce daně prověřující oprávněnost uplatněné ztráty např. v posledním roce, ve kterém daňových subjekt ztrátu uplatnil, již nemohl „vrátit“ do samotného roku vzniku této ztráty (tedy do roku „nula“).

Tím by tedy jakákoli kontrola dříve vzniklé ztráty postrádala svůj smysl?

Ano, neboť by správce daně nebyl s to provést případnou korekci vykázané ztráty v roce „nula“. Zákonodárce zvolil řešení spočívající ve „spojení“ lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období vzniku ztráty, se lhůtami za všechna následující zdaňovací období, ve kterých je možné tuto ztrátu uplatni. Celý „blok“ lhůt uplyne současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období. Tím docílil chtěného – všechny lhůty uplynou v jeden okamžik.

Rok 2012 je ztrátovým rokem. Pokud by neplatila speciální úprava § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, lhůta pro stanovení daně za toto období by uplynula dne 1. 4. 2016. Lhůta pro stanovení daně roku 2013 by uplynula 1. 4. 2017, a tak dále. Protože však lhůty za všechna zdaňovací období let 2012 až 2017 skončí v okamžiku uplynutí lhůty za rok 2017, který je posledním rokem, kdy je možné ztrátu uplatnit, lhůta pro rok 2012 uplyne až 1. 4. 2021 (tedy o 6 let později).

V čem se tedy podle NSS chybovalo?

Samotný výklad výše uvedeného problém v praxi nečinil. Co NSS shledal nezákonným, byl postup správce daně v případě, kdy se mezi pěti zdaňovacími obdobími následujícími po prvním ztrátovém roce objevil druhý ztrátový rok. Dosavadní správní praxe byla založena na výkladu § 38r odst. 2 v tom smyslu, že druhé ztrátové období nejenom, že ovlivní lhůty pro stanovení daně zdaňovacích období následujících (v duchu daného pravidla), ale rovněž má bezprostřední vliv na lhůty zdaňovacích období před tímto druhým ztrátovým rokem. Tento výklad by mohl vést až k nekonečně dlouhé prekluzivní lhůtě a je označován za tzv. princip řetězení daňových ztrát. A právě s tímto se NSS ve svém rozhodnutí neztotožnil.

Co tedy znamená řetězení ztrát?

Pokusím se vysvětlit na příkladu. Princip tzv. řetězení daňových ztrát je založen na existenci dvou ztrátových zdaňovacích období, které obě spadají do období šesti po sobě jdoucích zdaňovacích období počínaje prvním ztrátovým rokem. Z pohledu fungování principu tzv. řetězení ztrát je nepodstatné, zda druhé ztrátové zdaňovací období bezprostředně navazuje na první, jak tomu bylo ve věci, kterou posuzoval NSS, nebo zda bude až např. v pořadí pátým zdaňovacím obdobím po prvním ztrátovém. V každém případě dojde k tomu, že zdaňovací období, které určuje lhůtu pro stanovení daně prvního ztrátového roku, stejně jako následujících pěti období, již není páté (poslední) zdaňovací období po roce, kdy byla vykázána první ztráta, ale stává se jím páté (poslední) zdaňovací období po roce, kdy byla vykázána ztráta druhá. Roky 2012 a 2014 jsou ztrátové. Rok 2017 se ocitá ve „dvojím“ postavení, neboť jednak představuje poslední rok prvního „bloku“, a měl by být tedy rozhodným pro určení lhůty pro stanovení daně pro všechny zdaňovací období počínaje rokem 2012, zároveň je v pořadí třetím obdobím, ve kterém je možné uplatnit ztrátu z roku 2014. Daňové úřady dospěly k závěru, že zdaňovací období roku 2017 nemůže mít dvě lhůty pro stanovení daně, resp. dva okamžiky, kdy končí (jednou 1. 4. 2021 a podruhé 1. 4. 2023). Proto určily, že lhůta za rok 2017 skončí současně s uplynutím lhůty za rok 2019 v souladu s postavením roku 2017 jakožto třetího roku v druhém „bloku“ zdaňovacích období. Jenomže tím došlo i k prodloužení prekluzivní lhůty let 2012 až 2016. Toto v pořadí – dá se říct – již druhé prodloužení, lze označit za tzv. řetězení ztrát, neboť jedna ztráta (rok 2014) na sebe naváže ztrátu druhou (rok 2012).

Proč jste s tím systémem nebyli spokojeni?

Nemohli jsme se ztotožnit s principem, který významným způsobem nabourával právní jistotu a legitimní očekávání daňových subjektů, které se ocitly ve ztrátách. Jak jsem uvedl výše, výklad zastávaný berními úřady by mohl vést až k nekonečně dlouhé prekluzivní lhůtě, tedy stavu, kdy podnikatelé nemají jistotu, že jejich daňové povinnosti staré např. 10 a více let, nebudou zpětně správcem daně kontrolovány. Neméně důležitý aspekt, pro který jsme se rozhodli nechat stávající systém posoudit správními soudy, spočíval v tom, že tak, jak se výkladem prodlužuje lhůta pro stanovení daně, se také prodlužuje čas, ve kterém je správce daně oprávněn provádět daňovou kontrolu. Za normálních okolností má správce daně 3 roky na to, aby zahájil, provedl a ukončil daňovou kontrolu. Nebylo výjimkou, že v případě ztrátových subjektů správce daně právě s odkazem na tzv. řetězení ztrát vedl daňové kontroly mnohem déle.

Jak se k tomu postavil NSS?

Nejvyšší správní soud naznačil tří možné výklady ustanovení § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, přičemž dospěl k závěru, že je třeba jednoznačně upřednostnit ten, který možnost řetězení ztrát zcela zapovídá. Dle jeho názoru možnost řetězení ztrát nerespektuje smysl a účel dané právní normy a nepřiměřeně zasahuje do právní jistoty daňových subjektů.

Dokonce dle NSS výkladu připouštějícímu tzv. řetězení ztrát neodpovídá ani výslovný text zákona a jde o nepřípustně rozšiřující interpretaci daného ustanovení. Smysl § 38r odst. 2 je dle NSS nutno vidět v možnosti správce daně kontrolovat vzniklé ztráty v delší lhůtě, než kterou mu dává základní pravidlo v § 148 daňového řádu (3 roky), ovšem nijak dále neodůvodňuje ani nepředpokládá, že by se tato lhůta prodlužovala v návaznosti na daňovou ztrátu vzniklou v jiném zdaňovacím období.

Co to znamená pro podnikatele?

Pro podnikatele, kteří v minulosti vykázali daňovou ztrátu, to znamená, že se zkrátí počet let, po která mohou být kontrolováni ze strany daňového úřadu. V minulosti nebylo výjimkou, že berní úřady kontrolovaly ztrátové subjekty 10 a více let právě s odkazem na možnost řetězení daňových ztrát. Právní jistota, kterou podnikatelům NSS dal, je prostě jistota. A jistota snižuje náklady.

Představuji si, že v oblasti ztrát může být více možností a variant, protože život je různorodý.

Z mého pohledu jich je jich celá řada. Nevnímám rozhodnutí NSS jako všeobecnou odpověď na nepřeberné množství situací souvisejících s vykazováním a uplatňováním ztrát. Co se však nemůže rozhodnutí NSS upřít tak fakt, že se jedná o průlomové rozhodnutí stran odmítnutí principu řetězení ztát en bloc.

Zároveň považuji právní argumentaci soudu jako směr, kterým by se správní soudy mohly ubírat ve své rozhodovací praxi i v dalších kauzách spojených s výkladem § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů. A to primárně chránit právní jistotu daňových subjektů ve vazbě na určení oné časové bariéry ohraničující prostor, ve kterém je správce daně oprávněn prověřovat daňové povinnosti.

Jsou nějaké další daňové problémy, o kterých daňová obec ví, a čeká se na jejich rozhodnutí ze strany NSS?

Z oblasti DPH mohu uvést např. problematiku prokazování tzv. deklarovaného dodavatele. Jde o jednu z tzv. hmotněprávních podmínek nároku na odpočet DPH. Není dnes zřejmé, zda pořizovatel zdanitelného plnění (plátce DPH) je bez dalšího povinen prokázat, že přijaté plnění pořídil přímo od osoby uvedené na daňovém dokladu, resp. že tato osoba plnění poskytla. Zde čekáme na závazný výklad Soudního dvora Evropské unie, jak vyloží Směrnici o DPH.

V rámci daňového procesu je to např. otázka tzv. kompenzačního úroku při dlouhodobém zadržování nadměrných odpočtů formou úroku z daňového odpočtu. Čerstvé rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie naznačuje, že český úrok z daňového odpočtu je nižší, než jaký má být. Eva Paseková, ceskajustice.cz

BOUŘE VYTOPILY NEMOCNICI V PRAZE 4, NA ZLÍNSKU HROZÍ PROTRŽENÍ HRÁZE

Řadu míst v Česku během sobotního odpoledne zasáhly bouřky a přívalové deště. Hasiči zatím řešili 494 případů, v Praze voda vytopila suterén dvou oddělení Thomayerovy nemocnice. Na dalších místech kvůli silnému větru padaly stromy. Události hlásí střední Čechy či jižní Morava. V Borovnici na Žďársku stoupla hladina řeky Svratky na třetí povodňový stupeň.

Pražští hasiči zasahovali v areálu Thomayerovy nemocnice, kde se voda dostala do suterénu dětského oddělení a oddělení rentgenu. Vodu odčerpávaly postupně tři profesionální a jedna dobrovolná jednotka, používaly tam plovoucí čerpadla.
„Nyní v rámci našich krajů řešíme 105 technických událostí v souvislosti s bouřkami. Celkem jich od 12 hodin evidujeme 549,“ informoval Hasičský záchranný sbor ČR. Nárůst během posledních hodin klesá. Nejvíce událostí hlásí Zlínský kraj, dále Jihomoravský, Pardubický kraj, Praha a Středočeský kraj.

V souvislosti s bouřkou a deštěm zasahovali hasiči v Praze zatím u 66 případů. Bouřka podle mluvčího Martina Kavky do metropole přišla od jihovýchodu. „Asi 95 procent událostí bylo v Písnici, Braníku, Libuši, Lhotce a pak něco málo v Nuslích nebo na Vinohradech,“ řekl. Některé komunikace na Libuši jsou zatopené a v lagunách uvázla osobní auta. Hasiči je vyprošťovali.

„Doděláváme některé věci, které lidi dohlašovali, spadlé větve na komunikace a podobně,“ řekl Kavka krátce po 20:00. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na Twitteru uvedl, že stanice v Libuši naměřila za půl hodiny 33 litrů srážek na metr čtvereční.

Nejprve hasiči kvůli silnému větru hasiči řešili vyvrácené stromy. Například v ulici Na Větrově na Praze 4 se vyvrácený strom opřel o sousední dům. Od 16. hodiny kvůli dešti zasahují i u zatopených sklepů.

Na Liberecku a Jablonecku hasiči kvůli přívalovým dešťům a bouřkám odčerpávali vodu ze sklepů a odklízeli spadlé stromy. V obci Skalice u České Lípy spadl na kostel sv. Anny vzrostlý smrk, po zásahu bleskem hořela ve Sloupu v Čechách rekreační chata.
Zhruba v půl deváté stoupla hladina řeky Svratky v Borovnici na Vysočině na třetí povodňový stupeň, tedy stav povodňového ohrožení. Vzhledem k trvajícímu dešti může voda dále stoupat, upozornil Český hydrometeorologický ústav.

Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a silnice, některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Řidiči by se měli vyvarovat jízdy autem přes povodňovou vodu. V podmáčených oblastech hrozí pády stromů, voda také může způsobit škody na majetku.

Na Zlínsku hrozí protržení rybníka

Ve Zlínském kraji zasáhly odpoledne silné bouřky především oblast Valašských Klobouk. Hasiči v postižených místech čerpají vodu ze sklepů a řeší ucpané kanalizace. Dosud mají na kontě do čtyř desítek výjezdů.

Silné bouřky zasáhnou Česko, hrozí lokální povodně na Moravě

„Zasažena je především oblast Kloboucka, v terénu zasahují především dobrovolní hasiči. Zatím to není žádná velká kalamita. Co mám informace, jde hlavně o sklepy či garážové prostory, nejedná se o vnitřní prostory domů,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Podle informací hasičů se například ve Valašských Kloboukách vylilo po silných bouřkách koupaliště. Hasiči zasahují i v nedalekém Potči, kde se voda dostala do sklepa hostince. Pomoc hasičů vyžaduje po bouřkách i obec Štítné nad Vláří, v Žítkové v Bílých Karpatech hrozí po bouřce protržení hráze rybníka. Fronta směřuje dál k Olomouckému kraji. Ve Věžkách na Kroměřížsku uletěla podle mluvčí hasičů střecha ze stavby rodinného domu.

Hasiči Jihomoravského kraje nyní evidují 64 událostí a další přibývají. „Většinou jde o popadané stromy, nejčastěji Brněnsko a Vyškovsko. v tuto chvíli bez zranění. Ve Vyškově poškodil vítr střechu,“ uvedli na Twitteru. Pardubický kraj hlásí sedmdesát událostí. „V nejvíce postižených oblastech čerpáme vodu ze zatopených sklepů, garáží a domů. Většina jednotek pomocí motorových pil odstraňuje popadané stromy,“ sdělil hasičský sbor.

V Pusté Rybné na Svitavsku voda zaplavila několik domů, sklepů a garáží. Zranění hasiči neměli hlášeno. Kromě Svitavska bouře nejvíce zasáhla Pardubicko a také Orlickoústecko.

Před sobotními bouřkami varovali meteorologové, výstraha platí do půlnoci. Místy hrozí kroupy a přívalový déšť, při kterém může napršet až 35 litrů vody na metr čtvereční. Na severovýchodě země může spadnout až 50 milimetrů srážek a vodní toky se mohou vylít z břehů. Další silné bouřky meteorologové očekávají v neděli.

SMRT FLOYDA NENÍ NÁHODA, DEMONSTROVALO SE V PRAZE PROTI POLICEJNÍMU NÁSILÍ

V sobotu odpoledne se v Praze na Klárově odehrál protest proti policejnímu a rasovému násilí v USA. Akce byla svolána na druhou hodinu odpoledne. Jejím cílem bylo podle organizátorů vyjádřit solidaritu protestujícím i obětem policejních vražd. „Tohle nebyla nešťastná náhoda,“ řekl o smrti George Floyda jeden z řečníků.

„Tohle nebyla nešťastná náhoda. Byla to rasově motivovaná policejní vražda,“ řekl o smrti George Floyda zástupce organizace Kolektiv 115. „Jsme naštvaní, protože policie pronásleduje naše kamarády kvůli jejich barvě pleti. Zeptejte se Romů, jaké mají zkušenosti s policí,“ uzavřel.

„V Americe se někteří lidé musí bát vyjít na ulici, aby se nestali obětí policejní represe nebo i vraždy, ačkoliv nic neudělali,“ řekla v úvodním projevu zástupkyně Socialistické Solidarity. Dodala, že k tomu dochází jen z toho důvodu, jak vypadají. Na akci se sešly zhruba tři stovky lidí. Někteří přišli vybaveni transparenty, často bylo vidět heslo „black lives matter“. Asi půl hodiny po začátku demonstrace začalo silně pršet. Lidé se schovali pod nedalekým stromem, projevy ale pokračovaly.

„Floyda zabil rasismus“

„Co se stalo v USA, je tragédie a nesmí se to stávat nikde. Rasismus je to, co zabilo George Floyda. A rasismus je to, co zabíjí nás každý den,“ uvedl další z řečníků.

Organizátoři protestu jsou toho názoru, že rasismus není problémem jen ve Spojených státech. „Je pro nás zásadní ukázat, že lidé v USA nejsou ve svých protestech sami. Policejní a rasové násilí nesmíme tolerovat nikdy a nikde,“ řekl Jan Májíček, jeden z organizátorů akce a člen Socialistické Solidarity.

Proti policejnímu násilí se demonstrovalo i v Praze. Přišli hlavně cizinci

„Setkal jsem se s brutalitou. Od neonacistů, českých občanů i od policie,“ uvedl na demonstraci romský aktivista a bojovník proti neonacismu. „Někteří policisté jsou rádi, že si můžou bouchnout. A podle toho to taky vypadá,“ dodal s tím, že určitě všichni takoví nejsou.

Vzpomněl ale i na rasově motivované vraždy, které se podle něj děly hlavně v devadesátých letech a vrahy prý byli policisté. Po projevech následoval pochod k ambasádě Spojených států amerických. Kromě závěrečných projevů proběha minuta ticha za oběti. Demostranti tu ale také hasitě skandovali. „Chceme poukázat na to, že je rasismus systémový problém a podpořit ty, kteří se s ním musí v ČR každodenně potýkat,“ řekla Kateřina Jelínková z Kolektivu 115. Organizátoři chtějí v podobných akcích pokračovat i v budoucnu.

INVALIDÉ TŘETÍHO STUPNĚ, STÁLE NEMAJÍ SLEVU NA JÍZDNÉM

Slevy na jízdném platí už od roku 2018. Týkají se studentů, důchodců a lidí s průkazy ZTP a ZTP/P. Část lidí pobírajících invalidní důchod nejvyššího třetího stupně, jako jsou například duševně nemocní, však nárok na průkaz nemá. A tudíž ani na slevu na jízdném. Jejich invalidní důchod přitom činí necelých 12 tisíc korun za měsíc.

Slevu na jízdném zavedla vláda Andreje Babiše před více než rokem a půl. Od té doby mohou jezdit s 75procentní slevou studenti, důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Ne všichni invalidé ale mají na tuto kartu nárok. Konkrétně část invalidů třetího stupně, do které se řadí například psychicky nemocní lidé, od českých úřadů žádný průkaz nedostali. Nárok na zlevněné jízdné tak nemají.

Problém dobře ilustruje příběh čtyřiačtyřicetileté Soni, která dojíždí za svými dětmi, jež má v péči její bývalý manžel, bydlící stovky kilometrů daleko. Invalidní důchod ji přitom pokrývá sotva nutné náklady na život. Opomenutá skupina Lidé, kteří cestují levněji, se musí prokázat například průkazem ISIC, občanským nebo žákovským průkazem, případně kartou ZTP či ZTP/P. A zde právě vzniká problém.

„Žádný zákonný předpis nestanoví a ani nikdy nestanovil slevu na jízdném u příjemců 3. stupně invalidního důchodu. Stanoví pouze slevu na jízdném u lidí, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása.

Invalidní důchod

Invalidní důchod 3. stupně v Česku pobírá přibližně 180 000 mužů a žen, v průměru činí necelých 12 tisíc korun měsíčně. Náleží lidem, kterým se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu snížily pracovní schopnosti o více než 70 procent. Může jít například i o duševně nemocné lidi.

V současné době se invalidní důchodci bez karty ZTP musí spolehnout na jednotlivé dopravní společnosti nebo samosprávy. Někteří přepravci totiž pro lidi s invaliditou třetího stupně levnější jízdné poskytují, stejně tak některá města. Jsou to třeba České dráhy nebo dopravní podniky v Praze a Brně.Velká část invalidních důchodců třetího stupně průkazy ZTP má. Ti, kteří jimi však nedisponují, nemají na plošné slevy nárok.

Česká vláda zaspala

„Ti, kteří tu průkazku nemají, dnes nemají slevy na jízdném. Takže ty takzvané plošné slevy na jízdném se nedotýkají této velmi potřebné skupiny,“ interpelovala v letošním roce premiéra už po několikáté Olga Richterová (Piráti).

Podle Babiše je absence průkazu o invaliditě stěžejní, zavedení plošné slevy není jednoduché. „Jde o to, že každý řidič autobusu nebo průvodčí ve vlaku musí umět ihned bezpečně určit, zda cestující má, nebo nemá nárok na slevu,“ řekl ve Sněmovně.

Velkým problémem je podle něj také přeprava cestujících z ostatních zemí EU. Konkrétně to, jak budou dokládat, že na slevu mají nárok a kdo jim bude průkazy vydávat.Problém se slevou na jízdné pro konkrétní skupinu invalidů však má vláda na stole už delší dobu. Odpověď neměl ani někdejší ministr dopravy Ťok.

Nové slevy na jízdném: důchodcům bude stačit občanka, studentům průkaz

„Obrátili jsme se dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme jej na skutečnost, že především příjemci invalidního důchodu 3. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. Odpověděl nám tehdejší ministr pan Dan Ťok, jehož odpověď nebyla konkrétní a v zásadě nijaká,“ podělil se o svou zkušenost předseda NRZP.

Babiš přitom ještě nedávno zlevněné jízdné pro invalidy třetího stupně bez karet ZTP podporoval. „Uvažuju nad tím. Určitě si to zaslouží,” uvedl v listopadu – dva měsíce předtím, než odpověděl na jednu z interpelaci Richterové tím, že by zavedení slevy bylo obtížné.

„Já si myslím, že nechtějí přiznat, že na takhle širokou skupinu lidí zapomněli. Že nechtějí přiznat, že těchto mnoho desítek tisíc lidí nechali být,“ vyjádřila se pro iDNES.cz pirátská poslankyně. Podle čísel, se kterými pracuje, může jít asi o 50 až 80 tisíc lidí.
Inspirace v zahraničí

Aby člověk na vlastní oči viděl funkční systém slev pro invalidy, nemusí jezdit příliš daleko. Na Slovensku mají invalidní důchodci, stejně jako běžní penzisté a studenti do 26 let, nárok na vlakovou jízdenku zdarma. A to už od roku 2014. Vztahuje se navíc i na ostatní občany EU, jako jsou třeba Češi.

Cestujícím stačí nechat si vystavit speciální průkaz u slovenského státního dopravce. Lidé pobírající invalidní důchod musí při registraci doložit, že jim je skutečně vyplácen. Následně mohou cestovat zdarma.

Podle Richterové by se Česká republika mohla inspirovat právě na Slovensku.„Když přeci máme v ČR státní úřad, co vám dá potvrzení o vyplacení invalidního důchodu, tak mi přijde smutné se jako ministerstvo nespojit se svým slovenským protějškem a nezjistit si, jak to provádějí,“ říká Richterová.„Obzvláště, když máme občany České republiky, kteří tyto slevy na Slovensku čerpají,“ dodává.

ČERNOŠI: PROČ NÁM NEVĚŘÍTE, ŘETĚZEC ZAMYKÁ JEJICH KOSMETIKU

Americký obchodní řetězec Walmart končí s vystavováním specifických produktů v uzamykatelných vitrínách. V průhledných skříňkách doposud ponechával kosmetické produkty určené pro Afroameričany. Lidé je totiž často kradli. Uzamykatelné vitríny vyvolaly řadu negativních reakcí, podle kterých Walmart naznačoval, že příslušníkům jiné rasy se nedá věřit.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme nadále ponechávat kosmetické produkty pro Afroameričany v uzamykatelných skříňkách,” uvedl Walmart. Společnost sdělila, že používání zabezpečených vitrín bylo z důvodu ochrany před zloději. Ve skříňkách kromě vlasových a jiných kosmetických produktů zamyká například i elektroniku. Vlna nespokojenosti s opatřeními ve Walmartu se začala zvedat během demonstrací, které momentálně zuří po celých Spojených státech. Protesty, vyvolané smrtí černocha George Floyda, totiž bojují především proti rasové diskriminaci.

Zamčené produkty Afroameričany trápí již déle. Změna však přišla až po zveřejnění článku na CBS News. „Vlasová kosmetika pro černochy je zamčená. Je to opravdu směšné,” vyjádřila se v článku Lauren Eppsová.

„Je smutné, že ostatní ženy mají ten luxus vzít si produkt do ruky, přečíst si složení na obalu a rozhodnout se. Když nakupuji, ráda si zjišťuji informace a takhle se cítím nucena si koupit pouze ten produkt, který mi personál odemkne, protože nechci nikoho neustále obtěžovat,” popisuje Eppsová své trápení. „Lidé si vůbec neuvědomují, čím si dennodenně procházíme,” dodává nakonec.

Zamykání specifických kosmetických produktů s sebou přináší otázku, zda se jedná o rasovou diskriminaci. „Ve Walmartu nakupuji dlouho. Jednoho dne jsem však hledala své produkty a zjistila jsem, že jsou zamčené. Zeptala jsem se prodavačky, z jakého důvodu tomu tak je a bylo mi řečeno, že to je kvůli zlodějům. Vážně si někdo myslí, že ve Walmartu kradou pouze černoši? Připadá mi to neuvěřitelně rasistické,” popisuje svou zkušenost Patricia Fulfordová pro Riverhead News.

K celé kauze se vyjádřil i ředitel Walmartu Doug McMillon. Uvedl, že bezpečnostní opatření zruší a nadace Walmart Foundation vynaloží 100 milionů dolarů na boj s rasismem.Kosmetické zkrášlovací produkty pro Afroameričany jsou velkým tématem již dlouhou dobu. Mnoho kosmetických společností v minulosti čelilo nespokojeným zákazníkům kvůli nedostatku tmavých odstínů makeupu, po kterých je dlouhodobě velká poptávka. Tu dokazuje i fakt, že jedna z prvních žen, C. J. Walkerová, která začala vyrábět kosmetiku pro Afroameričany, se stala první ženskou milionářkou na světě.

MASKOVANÍ MUŽI KRADOU UPRCHLÍKŮM LODNÍ MOTORY, PAK JE ZATLAČÍ DO TURECKA

Maskovaní muži naskakují na lodě migrantů, aby jim odebrali motor a nechali je na pospas řecké pobřežní stráži, která jejich plavidla zatlačí zpět do Turecka. Napsal to list The Times s odkazem na videa, která má k dispozici. Řecko od května podniká opatření k posílení bezpečnosti na hranicích s Tureckem, a to v reakci na varování Ankary, že do Evropské unie mohou z jejího území opět začít proudit uprchlíci.

Na záběrech, které získal list The Times, jsou údajně vidět muži zahalení v černých kuklách, kteří nastupují na loď plnou mužů, žen a dětí. Zakuklenci poté z plavidla migrantů odmontují závěsný motor a za křiku migrantů odcházejí.
Na dalších záběrech na místo připlouvá řecká pobřežní stráž, která začne vytvářet vlnobití s cílem zatlačit plavidlo plné uprchlíků zpět do tureckých vod. Několik migrantů poté naskáče do moře a pokouší se člun opět dotlačit na řecké území, avšak marně.

„Otočil se a zatlačí na nás znovu,“ prohlásil z odkazem na pobřežní stráž jeden z utečenců, jenž video natočil. „Je to jasně vidět. Tlačí nás zpět k Turecku,“ dodal. Podle The Times se scéna odehrála před týdnem u ostrova Lesbos.
Řecká média informovala také o dalších podobných incidentech nedaleko tureckého pobřeží. Tento zákrok, při kterém dochází k zatlačení potenciálních žadatelů o azyl zpět přes hranice bezprostředně po jejich překročení, je nicméně v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Turecko a Řecko se kvůli přístupu k migrantům vzájemně obviňují. Ankara mluví o brutalitě řeckých úřadů a dokonce zabíjení migrantů. Atény zase sousední zemi viní, že migrantům pomáhá dostat se na řecké území. Na dotaz ohledně incidentu s muži v maskách však zatím nereagovala ani jedna strana.

Řekové vytlačují migranty zpět do vod Turecka, hlídky překonalo padesát lidí

Řecká organizace Efsyn v dubnu zveřejnila na internetu řadu fotografií, na kterých je řecká pobřežní stráž vidět při odrážení člunů s běženci. Monitorovací organizace Aegean Boat Report zaznamenala od konce března do začátku dubna devět podobných incidentů. Z jednatřiceti člunů s běženci, které v květnu opustily Turecko, se do Řecka dostalo pouze šest. Zbytek, na kterém plulo asi 605 lidí, vyzvedla z moře turecká pobřežní stráž, která je odvezla zpět na své území.

Řecko se připravuje na další vlnu migrantů

Řecko proti migrantům přitvrdilo poté, co Ankara v únoru oznámila, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s Evropskou unií a přestane lidem bránit v překročení hranic. Do Řecka se pak pokoušelo dostat několik tisíc lidí, proti nimž řecká policie poměrně ostře zakročila, například slzným plynem.

Evropa rozhodně nebude čelit další uprchlické krizi, řekl expert

Migranty nakonec zastavil koronavirus a s ním spojená omezení. Na ostrovech v Egejském moři je však stále přes 37 tisíc uprchlíků, kteří tam podle lidskoprávních organizací živoří v otřesných podmínkách. V celém Řecku žije v detenčních zařízeních na 120 tisíc běženců.

Řecko v květnu oznámilo, že podniká opatření nutná k posílení bezpečnosti na hranicích s Tureckem. A to poté, co Ankara varovala, že by z jejího území mohli do Evropské unie opět začít proudit uprchlíci. Řecká policie proto vyslala do regionu Evros na východě země čtrnáct pořádkových jednotek.

PEKING ZAVÍRÁ 11 ČTVRTI KVŮLI KORONAVIRU, EPICENTREM TRŽIŠTĚ
T
Úřady v Pekingu uzavřely jedenáct čtvrtí na jihu metropole kvůli novým výskytům nákazy koronavirem. V okolí velkého tržiště Sin-fa-ti, oblasti Feng-tchai, již testy prokázaly 46 nakažených. Vznikly tak obavy z nové vlny onemocnění covid-19. Uzavřeno je celkem šest největších tržišť.

Oblast Pekingu se nachází ve „válečném pohotovostním režimu“, sdělil v sobotu novinářům představitel města Čchu Ťün-wej. Testy už byly provedeny u 517 lidí, kteří jsou spojeni s tržištěm Sin-fa-ti.Ze 46 pozitivních případů připadá 45 právě na pekingský trh. U žádného nakaženého se ale neprojevovaly symptomy covidu-19, píše čínská státní agentura Sin-chia.

V Itálii za den přibylo 78 úmrtí spjatých s koronavirem a 346 případů nákazy. Nová denní čísla jsou podobná těm z dosavadního průběhu června. Ve oblasti Feng-tchaji se nachází dvě největší pekingská nádraží - západní nádraží, odkud jezdí spoje do západní a jihozápadní Číny, a jižní nádraží, odkud jezdí vlaky do Šanghaje. Leží zde také mezinárodní letiště Nan-jüan, které je zároveň vojenskou základnou.

Po netopýrech viníkem losos

Koronavirus tady byl detekován na prkénku, které používal prodejce lososů. Ryby pocházely z jiného trhu v pekingské oblasti Feng-tchai, řekl listu Global Times vedoucí Sin-fa-ti Zhang Yuxi. Za den tržištěm projde více než 1 500 tun mořských plodů, 18 000 tun zeleniny a 20 000 tun ovoce.

Místo nového nálezu viru vyvolalo obavy veřejnosti o bezpečnosti mořských plodů. Některé supermarkety, včetně těch největších, mezi něž v Pekingu patří Chaoshifa, Carrefour a Wumart, lososy přestaly prodávat. Čína kvůli nákaze uzavírá města na severu. Koronavirus se tam chová jinak Obavy se šíří i do dalších částí Číny. Čcheng-tu, metropole na jihozápadu země, také oznámila, že losos od neděle zmizí z regálů.

Uzavřením celého trhu Sin-fa-ti budou výrazně omezeny dodávky zeleniny, ovoce, a masa do Pekingu. Úřady tu nyní provádějí komplexní dezinfekci. Opětovné otevření trhů bude záviset na výsledcích testů na protilátky prováděných mezi všemi obchodníky. Podle agentury Reuters se to týká asi deseti tisíc lidí.

Ve městě se podle oficiálních statistik lokálně infekce nešířila více než 50 dní. Nová zjištění změnila některé nedávné kroky, které směřovaly k uvolnění restrikcí. Došlo tak odložení plánovaného znovuotevření škol. Do lavic se v pondělí měli vrátit žáci prvních až třetích tříd. Celkový počet případů v pevninské Číně dosahoval v pátek 83 064, počet úmrtí zůstal nezměněn, 4 634.

JAPONCI VYVÍJEJÍ ROUŠKY NA VEDRO Z CHLADIVÉ PLAVKOVINY

Roušky, které by se daly nosit i v létě, napříč vysokým teplotám, se snaží vyvíjet japonské společnosti. Firmy se předhánějí z jakých materiálů by se daly roušky vyrobit, aby byly co nejprodyšnější a ideálně na tváři i chladily. Japonci o ně mají obrovský zájem.

V asijských zemích roste poptávka po ochraně obličeje vhodné i na léto. (9. června 2020) | foto: Profimedia.cz
Roušky si obyvatelé Japonska zvykli nosit, aby zabránili šíření nákazy koronavirem. V současné době roste poptávka po ochraně obličeje vhodné i na léto, a to nejen v Japonsku, ale i dalších asijských zemích, informovala japonská tisková agentura Kjódó.

Lékařští experti totiž již dříve varovali před riziky spojenými s nošením běžných roušek v období velkého horka a vlhka. Lidé podle nich mohou mít problémy s dýcháním nebo trpět i dehydratací.

Se zajímavými nápady nyní přicházejí společnosti z různých průmyslových odvětví, které se nikdy předtím výrobou roušek nezabývaly. Navrhují použít nejrůznější chladivé materiály, ale i možnost vkládat do roušek chladivé sáčky.
Obličejové roušky ušité z měkkého strečového materiálu začala společnost Mizuno Corp. prodávat již na konci května. Ten běžně používá pro výrobu svých plavek a sportovního oblečení vhodného pro atletiku.

Díky použití tohoto materiálu rouška, která se dá opakovaně vyprat, dobře sedí na obličeji a zároveň pomáhá předcházet infekcím, uvedla společnost. Výrobek, který stojí i s daní 935 jenů (v přepočtu 200 Kč), se stal velmi populárním. Jen za první prodejní den se na internetu těchto roušek prodalo 20 tisíc kusů.

Společnost Yonex Co., která vyrábí sportovní vybavení pro badminton, tenis i další sporty, začne své roušky „z velmi chladivého materiálu“, který obsahuje i zvlhčující látku xylitol, prodávat na začátku července. Xylitol absorbuje teplo a pot a má chladivý efekt. Materiál používá firma i při výrobě oblečení pro japonský národní badmintonový tým či pro profesionální hráče tenisu.

„Vzhledem k tomu, že lidé stále více a častěji nosí roušky, s pomocí kterých se chrání před koronavirem, doufáme, že naše technologie jim umožní ochladit se za horkého počasí, i když třeba jen trochu,“ řekla agentuře Kjódó mluvčí společnosti. Firma má v plánu roušky prodávat za 840 jenů bez daně (180 Kč). Délku zavazovací šňůrky u rychleschnoucí a antimikrobiální roušky lze navíc upravovat, dodala společnost.

Zbytky pandemie i za desítky let, tak dlouho se rozkládají odhozené roušky

Prodej roušek z prodyšného a rychleschnoucího materiálu, který používá pro výrobu spodního prádla ve své kolekci, plánuje další firma Fast Retailing Co.Kdy přesně se rouška na trhu objeví a kolik bude stát, zatím společnost neoznámila.
Prezident společnosti Tadaši Janai sice dříve jakékoli zapojení do výroby roušek odmítl s tím, že jeho firma se bude i nadále soustředit na výrobu oděvů. Nicméně nakonec se rozhodl na rostoucí poptávku po obličejové ochraně reagovat.
Aby lidé z roušky v horku nezkolabovali

Na trh s rouškami vhodnými na léto aktivně vstoupilo hned několik firem vzápětí poté, co premiér Šinzó Abe 25. května zrušil nouzový stav vyhlášený v zemi s cílem zabránit šíření koronaviru. Nouzový stav platil od dubna a premiér obyvatele vyzval, aby během něj zůstávali doma. Rovněž i obchody měly zavřít či alespoň zkrátit otvírací dobu.

I když se ekonomické a sociální aktivity v zemi pomalu vracejí do normálu, vláda i nadále vyzývá obyvatele, aby nosili roušky a chránili se tak před možnou druhou vlnou nákazy. Výzva nicméně vyvolala obavy, částečně i kvůli tomu, že v zemi se v posledních letech zvýšil počet lidí, kteří museli být hospitalizováni kvůli problémům, které měly v horkém počasí.

Asociace sdružující japonské lékaře, která má přes 10 tisíc členů, již vyzvala obyvatele, aby nezapomínali pravidelně pít a když je to možné, roušku si sundali. Její nošení totiž zvyšuje jak srdeční, tak i dechovou frekvenci.

Chladící sáčky uvnitř roušky

Společnost Knit Waizu z prefektury Jamagata na severovýchodě Japonska začala prodávat látkové roušky vybavené chladivými sáčky. Rouška má dvě kapsy, ve kterých mohou být až čtyři sáčky, a dokáže ochladit obličej na jednu až dvě hodiny.

Firma začala s výrobou obličejových roušek, které se prodávaly v automatech a které měly mít rovněž chladivý efekt, již dříve. Chladivý účinek ale netrval dlouho a Knit Waizu se proto rozhodla produkt vylepšit. „Podobnou roušku jste v životě neviděli,“ uvedl nyní Kacujuki Goto z firmy Knit Waizu. „I když není dokonalá, doufám, že ji lidé v horku budou používat,“ dodal. Rouška se prodává za 1300 jenů (280 Kč) a je k dispozici v prodejních automatech i na internetu. Jestliže ji ochladíte v mrazáku, lze ji opakovaně použít.

POLSKO SE OTEVÍRÁ EVROPĚ PŘES HRANICE MOHOU I ČEŠI

Polsko v sobotu po třech měsících otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy EU. Na hranicích s Českem, Slovenskem, Německem a Litvou se již nebude lidem kontrolovat teplota a pro unijní občany odpadá i povinnost karantény po příjezdu. Kontroly na hranicích s Ukrajinou, Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí zůstávají.

Polsko v polovině března zakázalo kvůli šíření koronaviru vstup cizinců do země. Poláci, kteří se vraceli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény. Později vláda premiéra Mateusze Morawieckého stanovila výjimky, například pro lidi dojíždějící do sousedních zemí za prací.

Od počátku epidemie se v Polsku koronavirem nakazilo podle místní vlády 28 557 lidí. S covidem-19 jich 1 222 zemřelo. Asi 13 800 infikovaných se již zotavilo. Otevření hranic se sousedními státy EU premiér Morawiecki oznámil ve středu. Zároveň sdělil, že od 16. června se zmírní i restrikce v mezinárodní letecké dopravě.

České ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo, že v sobotu ještě nebudou moci Češi cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení. Teprve v pondělí totiž skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény.

Evropské unii se Polsko otevře 13. června, oznámil premiér Morawiecki

Při cestě z polského Slezského vojvodství, které sousedí s Moravskoslezským krajem, a které je považováno za území s vysokým rizikem koronavirové nákazy, budou negativní testy povinné i po 15. červnu.
Česko má už od minulého týdne otevřené hranice se Slovenskem a s Rakouskem. Německo stále vyžaduje od přijíždějících Čechů, aby prokázali nutný důvod pro vstup do země. Toto omezení by ale měl Berlín zrušit v pondělí.