iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zločiny a násilí ve stavu nouze trestány vyššími sazbami

Páchat domácí násilí a pohlavní zločiny ve stavu nouze je přitěžující okolnost, varuje NSZ: Násilí mezi osobami blízkými nebo pohlavní zločiny spáchané ve stavu nouze jsou trestány vyššími sazbami, upozornilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Fakt, že pachatel se dopouští domácího násilí nebo zločinů se sexuálním podtextem v době vyhlášení stavu nouze kvůli koronaviru je podle Trestního zákoníku přitěžující okolnost. Nejvyšší státní zastupitelství na vztah mezi stavem nouze a trestními sazbami upozorňuje už podruhé. Nucený pobyt v bydlišti může vyústit v násilí i pohlavní zneužívání, buďte slušní, apeluje na obyvatelstvo NSZ.

Poprvé Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) upozornilo na přísnější posuzování trestné činnosti už 13. března 2020, když byl vyhlášen nouzový stav. Ve zprávě státní zastupitelství jmenovalo příklady trestných činů, kde se sazba za jejich páchání v nouzovém stavu zvyšuje. U krádeže vloupáním se škodou 500 korun je v nouzovém stavu sazba až osm let, zatímco v běžné situaci jsou to dva roky. NSZ varovalo zejména před trestnými činy lichvy, podvodu, šíření poplašné zprávy, ale také před šířením nakažlivé lidské nemoci a šířením nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

Nároční období může plodit násilí i v pohlavní zneužívání

Nyní tento orgán činný v trestním řízení informoval, že přitěžující okolností platí i pro domácí násilí a sexuální zločiny. „Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že stávající omezení volného pohybu osob přijatá mimořádnými opatřeními a vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 může mít i výrazné dopady trestněprávní povahy mezi osobami blízkými,“ uvádí NSZ ve sdělení k postihování domácího a sexuálního násilí v nouzovém stavu v souvislosti s omezeným pohybem a nařízení zdržovat se v místě bydliště, většinou se spolubydlícími blízkými osobami.

„Náročné období, kterým procházíme, může vyvolat nebo eskalovat napětí mezi spolužijícími osobami, a to až do takové míry, že může docházet k jednáním, které mohou zakládat i trestní odpovědnost. Jedná se především o trestné činy spojené s domácím násilím a/nebo trestné činy sexuálně motivované. Oběti této trestné činnosti jsou v současné době nastalou situací o to více zranitelné, neboť jsou s osobou agresora často v nepřetržitém kontaktu a mají omezené možnosti vyhledat pomoc či podporu,“ uvádí Nejvyšší státní zastupitelství.

Ohroženy jsou děti na internetu

Podle sdělení NSZ dochází v současné situaci také k větší míře ohrožení u dětí, a to ve virtuálním prostředí „zejména některými trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (tzv. on-line sexuální zneužívání)“.
Také pro tyto zločiny platí příslušné ustanovení trestního zákoníku pro stav nouze o přitěžujících okolnostech: „I pro výše uvedené případy platí upozornění, které Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo ve svém sdělení k otázkám trestní odpovědnosti během nouzového stavu ze dne 13. března 2020, tedy, že vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (způsobené koronavirem SARS-COV-2) odůvodňuje užití obecné přitěžující okolnosti uvedené v § 42 písm. j) trestního zákoníku,“ uvádí NSZ ve sdělení.

Poté NSZ cituje z kapitoly Trestního zákoníku Obecné zásady pro ukládání trestů – Přitěžující okolnosti: „Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.“

Za šíření nakažlivé choroby až dvanáct let

Šíření domácího násilí mezi partnery nebo v rodinách kvůli povinnosti setrvávat společně v bydlišti bylo již dříve zaznamenáno v zahraničí. „Nejvyšší státní zastupitelství apeluje v této složité době na slušnost všech osob a vzájemné porozumění obecně, zvláště pak mezi osobami nejbližšími,“ vyzývá NSZ.

Již dříve Nejvyšší státní zastupitelství upozornilo, že novelou trestního zákoníku byl Covid-19 přidán na seznam nakažlivých lidských nemocí, jejichž šíření, ať už úmyslné nebo z nedbalosti, je trestné se sazbou až dvanáct let respektive deset let, způsobí-li šiřitel nemoci smrt, ceskajustice.cz

ADVOKÁTI ODKLAD VÝKONU TRESTU, ABY SE VĚZNI V BASE NENAKAZILI

Obhájci se obávají rozšíření koronaviru ve věznicích, chtějí odklad nástupů výkonu trestu: Přestože Vězeňská služba zatím žádného nakaženého nemocí COVID-19 neohlásila, Unie obhájců se obává možných rizik přenosu v tuzemských káznicích. „Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro nekontrolovatelné šíření nemoci,“ uvádí spolek ve svém posledním stanovisku. Resort spravedlnosti bude o věci ve čtvrtek jednat s předsedy krajských soudů. Vězeňská služba odklad nástupu z bezpečnostních důvodů podporuje.

I přes dosavadní přijatá opatření, spočívající například v zákazu návštěv vězněných osob či měření teplot všem, kteří vstupují do prostor vězení, existuje podle Unie obhájců vysoké riziko zavlečení koronaviru, a to nejen ze strany zaměstnanců věznic, ale i nově nastupujících vězňů.

Unie se obává, že situace ve věznicích je státními orgány podceňována a doposud učiněná opatření nejsou dostačující. Jako jeden z přijatelných preventivních prostředků k eliminaci rizika zanesení infekce do věznic považuje Unie obhájců ČR dočasné odložení nástupu osob k výkonu nepodmíněných trestů odnětí svobody. Jde o opatření, k jehož aplikaci přistupují i jiné státy, např. Nizozemsko.

„Rizika navrhovaného řešení jsou minimální, neboť trest jako takový by odsouzenému nebyl zrušen ani zkrácen, nýbrž pouze dočasně odložen, a to za situace, kdy odsouzení byli ještě před právní mocí odsuzujícího rozsudku po dobu trestního řízení tak jako tak na svobodě. Žádná hrozba pro společnost proto z navrhovaného opatření nevyplývá. Přesto by se dalo uvažovat o sestavení výčtu případů, na které by se uvedené opatření nevztahovalo, například v případě trestů za násilnou trestnou činnost,“ uvedli zástupci Unie s tím, že vláda přijímá řadu opatření, aby zabránila nákaze, ale riziko nákazy mezi více než 20 tisíci vězni podceňuje.

„Vnímáme proto jako svou povinnost poukázat na skupinu odsouzených ve výkonu trestu, která zůstává stranou zájmu, je kvůli vysoké koncentraci osob v uzavřených prostorech jednou z nejrizikovějších a nemůže se vzhledem k svému postavení v současné době nikterak bránit,“ stojí ve stanovisku, které vyzývá Ministerstvo spravedlnosti i zdravotnictví k přijetí opatření, které by odkládalo nástup do výkonu trestu.

Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové jsou přísná bezpečnostní opatření nastavena tak, aby byla maximálně eliminována rizika průniku onemocnění do věznic. „Oslovili jsme předsedy jednotlivých soudů a požádali jsme je, aby v rámci možností, zvážili odklady nástupů do výkonu trestu, aby se v současné době do věznic nedostávali lidé, kteří přicházejí z tzv. volné nohy, tedy pachatelé nezávažné trestné činnosti. Tito lidé, kteří přicházejí z civilního prostředí, jsou v současné době potencionálními přenašeči onemocnění COVID-19,“ dodala mluvčí.

Vězeňská služba eviduje nakažených devět dozorců. Částečný výpadek příslušníků podle Kučerové neohrozil schopnost VS zajistit ve věznicích bezpečnost a pořádek. U vězňů se podezření n

a nákazu zatím nepotvrdila. „Karanténu jsme měli pouze v jedné věznici. Již minulý týden skončila,“ doplnila Kučerová.
Zástupci ministerstva chtějí situaci řešit na zítřejší poradě předsedů krajských soudů, kde se bude probírat i plán na obnovení řádného chodu soudů. Teprve po poradě resort zaujme stanovisko. „Vězeňská služba ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti učinila řadu kroků a organizačních opatření k eliminaci rizika šíření COVID-19 ve věznicích a rozhodně situaci nepodceňujeme,“ dodala pro Českou justici Andrea Šlechtová z tiskového odboru, ceskajustice.z

PRÁVNÍCI OBHAJUJI MUŽE U PORODU

Křeček se brání dopisu akademiků: Pochybnosti signatářů vycházejí ze zkreslených sdělení: Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes ujistil, že že se nikdy nestalo ani nestane, aby ochránce práv nezabýval doručeným podnětem. Reagoval na otevřený dopis více než 300 právních akademiků, advokátů a studentů práva. V dopise Křečkovi mimo jiné vytýkají, že svými kroky a výroky ve funkci podlomil důvěru, že roli veřejného ochránce práv plní s vědomím vážnosti funkce. Věc se týká Křečkova přístupu k přítomnosti otců u porodu. Vláda jí zamezila v rámci opatření proti šíření koronaviru.

Ombudsman si téma omezení přítomnosti blízkých osob u porodu vyhradil pro sebe a později pro týdeník Respekt řekl, že opatření považuje za přiměřené a nezbytné a nevidí důvod k šetření.„Jsem nemile překvapen zjištěním, že pochybnosti vážených signatářů vycházejí pouze ze zkreslených a nepravdivých sdělení ochotně šířených některými médii. Se skutečným stavem věci nemají nic společného. Nikdy se nestalo, a v žádném případě se ani v budoucnu nestane, aby se doručeným podnětem ochránce nezabýval, aby byl nějaký podnět bez dalšího odložen. Tvrzení o opaku jsou zcela lživá,“ uvedl Křeček.

„Ve věci týkající se problematiky přítomnosti otců u porodu jsem již odeslal dopis ministrovi zdravotnictví a postupně odpovídám i občanům, kteří se v této věci na mne obrátili,“ doplnil.

Právníci Křečkovi v dopise vytýkají, že funkce ombudsmana využívá k šíření svých dojmů. „Využíváte autority své funkce zejména k tomu, abyste šířil své osobní dojmy týkající se práv jednotlivců a povahy činnosti ombudsmana. Postupujete přitom arbitrárně, bez řádného šetření, neprojevujete respekt k základním stavebním kamenům právního řádu,“ stojí v dokumentu.

Ombudsman uvedl, že je se signatáři zajedno, že úkolem ombudsmana je postupovat v rámci zákonných kompetencí a zastávat se běžných lidí proti úřadům. Uvedl, že tak činí a že k funkci veřejného ochránce práv přistupuje vážně a zodpovědně.

Kvůli otázce přítomnosti otců u porodu chce na Křečka podat nebo nechat podat trestní oznámení i brněnský aktivista Matěj Hollan. Ombudsman podle něj porušuje práva občanů, když se nechce zabývat jejich podněty kvůli zamezení přítomnosti otců u porodu.

Počet podnětů, které lidé podali k veřejnému ochránci práv kvůli opatření proti šíření nového typu koronaviru, výrazně přibylo. V polovině minulého týdne jich kancelář ombudsmana evidovala už téměř 70. Devět z nich se týkalo zákazu přítomnosti otce u porodu. Podle mluvčí dosud nebyl žádný z nich vyřízen.

ZASTAVENI EXEKUCÍ BY SE NEMĚLO ŘEŠIT V LEGISLATIVNÍ NOUZI

ČAK: Návrh na zastavení marných exekucí by se neměl řešit ve stavu legislativní nouze: Nejsilnější sněmovní hnutí ANO podporuje zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí, které vznikly v minulosti kvůli nízkým dlužným částkám. Věřitelé by podle návrhu poslance hnutí Patrika Nachera získali část pohledávky zpět od státu. Exekutorům by stát uhradil část hotových výdajů spojených s vymáháním peněz. Pro návrh se vyslovuje také hnutí SPD, záporně se k němu staví naopak Piráti. Před návrhem varuje i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, podle níž je protiústavní.

Debata o Nacherově návrhu se vedla v dolní komoře v souvislosti s vládní předlohou, která upravuje exekuce a insolvence kvůli koronavirové krizi. Sněmovna ji schválila minulý týden zrychleně ve stavu legislativní nouze. Nacher k ní svůj návrh nakonec neuplatnil, a tak se o něm nehlasovalo.

Návrh spočívá v tom, že exekutor by musel až na výjimky zastavit vymáhání staršího dluhu s jistinou do 1500 Kč, pokud se mu za uplynulé tři roky nepodařilo vymoci nic. Věřitel by dostal od státu 30 procent jistiny a exekutor 30 procent paušálních hotových výdajů.

„Exekucí do výše 1500 korun je podle Exekutorské komory 900 000. Kolik jich je marných? Já bych to odhadoval na třetinu až polovinu, takže se tady bavíme o 300 až 500 tisících exekucí, které můžeme zastavit,“ uvedl Nacher. Předseda sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že poslanci hnutí budou návrh nadále podporovat. Za přelomový označil Nacherův návrh šéf poslanců SPD Radim Fiala. “Odstraní spoustu problematických věcí právě u těch nejmenších exekucí málo vymahatelných,” uvedl.

Naopak ministryně spravedlnosti Marie Benešová se postavila ostře proti. „Tento návrh má opravdu střet s ústavností. V podstatě se jedná o vyvlastnění,“ varovala. Poukazovala na to, že věřitel by neměl šanci zastavení vymáhání dluhu odvrátit. Ministryně navíc zkritizovala Nacherův návrh i kvůli nákladům státu. „Exekutoři by měli zase z toho těžké peníze,“ prohlásila. Šlo by podle ní o 1,5 miliardy korun.

Česká advokátní komora je toho názoru, že není možné provádět dílčí změny exekučního práva cestou zrychleného jednání parlamentu. „Podmínky zkráceného jednání ve stavu legislativní nouze řeší nad rámec § 99 Jednacího řádu PS nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10 z 1. března 2011, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 80/2011 Sb. Z něho plyne potřeba vykládat velmi restriktivně, co je možné projednávat ve stavu legislativní nouze. Z nálezu plyne, že co do obsahu je takto možné projednávat jen takové normy, které bezprostředně zamezují vzniku či trvání konkrétního, aktuálně ohroženého, veřejného zájmu, pro který byl stav legislativní nouze vyhlášen. Zastavování starých exekucí takovou normou v žádném případě není,“ uvedl Michal Žižlavský, předseda insolvenční sekce a člen představenstva České advokátní komory.

„Zkrácené jednání v nouzovém stavu nesmí sloužit k přijímání “běžné” legislativy, a již vůbec ne k přijímání norem koncepční povahy. Případná celková novela exekučního řádu musí projít jako celek řádným legislativním procesem. Otázkou ovšem je, zda pro ni existují dostatečné důvody. V žádném případě není důvod pro zbrklé změny dílčích norem exekučního práva typu zastavování starých exekucí.

Ty nevznikly jako důsledek pandemie a krizového stavu. Je pravdou, že nouzový stav, krizová opatření státu a celkové zhoršení ekonomické situace způsobí platební neschopnost řady lidí, živnostníků, podnikatelů a korporací. Situace, kdy dlužník není schopen plnit všechny své závazky, ale není řešitelná v právním rámci exekuce. Musí být řešena v právním rámci insolvence. Aktuálně projednávané změny insolvenčního práva jsou v tomto směru více než dostatečné,“ doplnil Žižlavský.

Piráti sice podle poslance Lukáše Koláříka zastavování marných exekucí podporují, Nacherův návrh je ale podle něho jen symbolický, promítne se jen do statistik exekucí a nic nevyřeší. Upozornil na to, že nízké dluhy jsou většinou z pokut za černou jízdu v hromadné dopravě nebo z nezaplacených poplatků ve zdravotnictví. „Ty už jsou ve velké míře dávno přeprodány většinou anonymním společnostem do daňových rájů a těm bychom poslali další peníze,“ podotkl pirátský poslanec.

Se zastavováním marných exekucí počítá vládní novela, která je ve Sněmovně v běžném režimu před druhým čtením. Vládní předloha však nepůsobí zpětně a předpokládá, že budou po třech letech končit prakticky všechny marné exekuce. Pokračovaly by v případě, že věřitel složí zálohu na náklady vymáhání. Mohl by tak učinit dvakrát. Definitivní zastavení by přišlo na řadu po devíti letech bezvýsledného vymáhání dluhu. K této novele by mohl poslanec Nacher podat svou úpravu jako pozměňovací návrh, ceskajustice.cz

NOUZOVÝ STAV OBTĚŽUJE JUSTICI

Nouzový stav se vážně podepsal na chodu justice. Soudní jednání jsou omezená, do problémů se dostávají všechny navázané instituce včetně věznic, probačních úředníků, advokátů i policejních vyšetřovatelů. Ještě v lednovém rozhovoru pro MF DNES si odstupující předseda českobudějovického krajského soudu Milan Tripes pochvaloval rychlé vyřizování agendy a za největší hrozbu pro soudy označil kybernetický útok od hackerů.

Teď je vše jinak. „S pandemií nikdo v té době nepočítal. Fungujeme v mimořádném režimu, připravujeme se na jeho pozvolné rozvolňování podle pokynů vlády. Podobně jako okresní soudy začínáme některá soudní jednání nařizovat, ale potíže míváme s přísedícími v senátu, kteří jsou většinou ve vyšším věku a mají strach opouštět domovy,“ uvedl zastupující předseda krajského soudu Jiří Šťastný.

Podle mluvčí krajského soudu Ivany Vobejdové se přednostně vyřizují předběžná opatření týkající se dětí, insolvence nebo vazební jednání, která jdou řešit online.

Z veřejného projednávání se často omlouvají v této době také advokáti nebo i obžalovaní. Většina soudů týkajících se závažných trestných činů a s více účastníky nebo svědky se proto odročuje na neurčito, což prohlubuje manko v počtu vyřízené agendy.

Jedním z posledních projednávaných případů před českobudějovickým krajským soudem bylo znásilnění dvou školaček dvaadvacetiletým mužem. Dívky muž podle obžaloby vydíral a natáčel s nimi porno. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Proces začal 9. března a měl pokračovat v dubnu. Ještě první den stihl soud obžalovanému prodloužit vazbu.
U vchodů měří teplotu

Otevřený je i termín pokračování soudu s trojicí podnikatelů, kteří podváděli s fotovoltaickými panely. Jejich firma způsobila škodu za skoro čtvrt miliardy korun. Ačkoliv nad nimi loni v listopadu krajský soud vynesl rozsudek, dva z nich se odvolali k Vrchnímu soudu v Praze a třetí je nezvěstný. Policejní tým takzvaných lovců lebek po něm pátrá na Blízkém východě.
Na neurčito je odročený soud s pěti překupníky marihuany z Jindřichova Hradce. Rozprodali kilogramy drogy a utržili za ně miliony korun. Soud začal letos v lednu. Jeden z obžalovaných se k němu nedostavil a pátrá po něm policie.

„Podobných závažných případů, které nemohou dokonce ani začít, je více. Pracujeme v kancelářích, řešíme třeba vazby. Budovu státního zastupitelství máme pro veřejnost uzavřenou,“ popsala krajská státní zástupkyně Dagmar Šimáková.
Na rozdíl od státních zastupitelství je vstup do soudních budov veřejnosti povolen. Návštěvníci musí u vchodu předložit předvolání a justiční stráž jim na místě změří teplotu. Zásilky určené na pokladnu mohou lidé vyřizovat elektronicky nebo vhodit do schránky u vstupu do budovy. Mimo předvolané se může veřejnost dostat do soudních síní k jednáním pouze se souhlasem předsedy senátu.

Se složitějšími kauzami mají problémy také policisté, i když vyšetřování pokračují. „Vyslýcháme samozřejmě v rouškách, při vstupu do věznice nám měří teplotu,“ popsala službu policejní komisařka Renáta Miková.

Jihočeští soudci přitom odmítají spekulace, že některé vězně drží ve vazbě záměrně kvůli koronaviru, protože je nad nimi na svobodě omezený dohled. Doma by propuštěné z vazby nebo z výkonu trestu měla pravidelně kontrolovat probační služba.

„Jak jsem zjistil, kontroly dělá přes telefon nebo videokonferencí. U někoho stačí, když ho probační úředník uvidí z okna,“ řekl zastupující předseda krajského soudu Šťastný. Zároveň potvrdil, že manko ve vyřizování agend se bude dohánět dlouho a soudce čeká velké nasazení. Pokud nastane návrat do normálu v květnu nebo v červnu, potrvá dohánění ztráty podle Šťastného možná až do příštího roku.

DLUHY JAPONSKA, ČÍNY, USA

Japonský poměr národního dluhu k HDP je 5x vyšší než v Číně a 2,5x vyšší než v USA: Údaje shromážděné a vypočtené společností Learnbinds.com naznačují, že poměr japonského národního dluhu k HDP je nejméně pětkrát vyšší než Čína a dva a půlkrát vyšší ve srovnání s USA. Z údajů je japonský poměr 279,34%, zatímco Spojené státy 111,41% a Čína 52,30%.

Japonsko vykazuje vysoký poměr národního dluhu k HDP

Japonský poměr je nejvyšší mezi vybranými zeměmi, přičemž USA obsadily čtvrté místo. Na druhé straně je čínský poměr nejnižší. Itálie má druhou nejvyšší sazbu po Japonsku na 156,54%, následovaná Francií na 114,34%.

Poměr Kanady činí 107,65%, následuje království v pátém slotu na 104,27%, zatímco Brazílie je šestá na 93,22%. Na sedmém místě má Indie 82,05%, následované Německem na 80,39%. Podle zprávy: „Z ekonomického hlediska je poměr mezi státním dluhem země a jejím hrubým domácím produktem (HDP) obecně definován jako poměr dluhu k HDP. Tento poměr je klíčovým ukazatelem pro investory k měření schopnosti země řídit budoucí platby svých dluhů. “

Poměr národního dluhu k HDP je klíčovým ukazatelem pro investory k měření schopnosti země řídit budoucí platby svých dluhů.

Pokud jde o poměr zahraničního dluhu k HDP, jsou Spojené státy (99,17%) šestkrát vyšší ve srovnání s Čínou (16,59%). Ve srovnání s Čínou je poměr Spojeného království nejméně sedmnáctkrát vyšší. V důsledku toho zaujímá Spojené království první místo na celosvětovém trhu s 293,13%, následované Francií s 250,53%.

Německo zabírá třetí slot na 171,86%, následuje Itálie na 148,85%, zatímco Kanada uzavírá prvních pět kategorií na 129,04%. Japonsko je šesté s mírou 95,55%, následované Brazílií s 35,52%, zatímco Indie je 22,02%.
Ferdinand Place, Londýn,. NW1 8EE Velká Británie

REHABILITOVANÝ NĚMEC CHCE VYŠŠÍ ODŠKODNÉ ZA ZRANĚNÍ, VĚZENÍ V ČSSR

Rehabilitovaný Němec Jürgen Seifert se nechce smířit s výší odškodnění, které mu český stát vyměřil za nezákonné věznění v Československu po pokusu přejít hranice do západního Německa v roce 1983. Utrpěl tehdy i vážná zranění, když ho služební pes pokousal na stehně a genitáliích.

Když Okresní soud v Chebu loni v říjnu Jürgena Seiferta rehabilitoval s tím, že jeho věznění v bývalém Československu v souvislosti s pokusem přejít u Chebu hranice do někdejší SRN bylo nezákonné, cítil osmašedesátiletý Němec zadostiučinění.

Pak ale dostal do ruky protokol o odškodnění a nevěřil svým očím. Za útrapy, které tehdy zažil, za věznění a vážné zranění, s jehož následky se potýká dodnes, mu české ministerstvo spravedlnosti přiznalo částku přibližně 20 tisíc korun.
Vzdát se nehodlá. Prostřednictvím svého právního zástupce žádá, aby se jeho případem ministerští úředníci opět zabývali.

„Jedná se o to, že některé dokumenty a lékařské zprávy, které byly psány v němčině, ministerstvo neuznalo. Proto jsme tyto zprávy přeložili a ministerstvu jsem je znovu zaslal s žádostí, aby je projednalo dodatečně,“ uvedl advokát Lubomír Müller, který Seiferta v Česku v této věci zastupuje.

Podle jeho slov z hodnocení vypadl například psychologický posudek, jehož zpracovatel hodnotí psychickou újmu a posttraumatickou poruchu, kterou Seifert kvůli zákroku československých pohraničníků trpí.
Tehdy dvaatřicetiletého Jürgena Seiferta totiž v roce 1983 nedaleko Chebu, jen kousek od vytoužené svobody, při zatýkání zle pokousal na stehně a genitáliích služební pes.

Muž se kvůli tomu musel podrobit několika operacím, následky má dodnes. Na 7. listopad 1983, kdy se ocitl jen pár kroků od německé hranice, nevzpomíná v dobrém.

„Zaslechl jsem ránu, snad výstřel z nějaké zbraně, tak jsem padl k zemi. Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna. Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli a dali mi něco přes obličej. Ruce mi spoutali za zády. V protokolu však chybí, že mne poté pes napadl ještě jednou. Tentokrát zaútočil přímo na genitálie. Utrpěl jsem vážné zranění, které mne stále trápí,“ popsal Seifert hrůzný zážitek u tehdy ostře střežené československé hranice.

V RAKOUSKU PODPORUJÍ I PROSTITUTKY

V sobotu rakouským parlamentem ústavní většinou přijatý protivirový balíček obsahuje též řadu sociálních opatření chránících před ztrátou příjmů v důsledku vzniklé situace. Týká se to i zahraničních pracovníků, kteří po uzavření hranic musejí pobývat nadále v Rakousku. S jednou početnou skupinou se zatím nepočítá, poskytovateli sexuálních služeb.
Mnozí z nich, převážně ženy, kterým se nepodařilo včas překročit hranice a vrátit se zpět do své vlasti, nyní čelí nezaměstnanosti a bezdomovectví.

Uzavřením erotických zařízení ztratily ze dne na den pramen příjmů i ubytování. Dochází tak k zoufalým situacím, protože se jedná převážně o Rumunky, které nemohou cestovat přes uzavřené hranice do své země, kde živily svými příjmy své malé děti.

Vedoucí poradenského centra SOPHIE pro sexuální pracovnice Eva van Rahdenová zdůraznila, že jeho zaměstnanci poskytují nejlepší podporu všude kde je to možné. Úřady zapomněly informovat tuto v Rakousku početnou skupinu, která obsluhuje převážně cizince proudící do země.

Především předávají informace v mateřské jazyce postiženým, ale zejména konkrétní pomoc potravinami, hygienickými potřebami a ubytováním. Jedná se přitom o rozsáhlou skupinu poskytující erotické služby zejména během zimy v početných horských střediscích, ale celoročně i ve Vídni a střediscích ostatních spolkových zemí, kde jich je registrováno několik tisíc. K vůli jazykové bariéře se však nedozvěděly včas, že hranice budou uzavřeny a nyní navíc neexistuje ani žádné veřejné spojení.

Rahdenová nyní jedná, aby tyto ženy obdržely prostředky z miliardového vládního fondu pro osoby postižené nikoliv z vlastní viny vzniklou situací. Zaměstnanci SOPHIE je informují, že i sexuální pracovníci se musí pojistit jako samostatné výdělečně činné osoby a hlásit se na policii, aby mohly dosáhnout na tyto prostředky. Mnoho žen by mohlo bez problémů tento požadavek splnit a tím do jisté míry vyřešit svou tíživou situaci.

Větším problém jsou však ty postižené, které sexuální služby poskytovaly mimo tzv. formální oblast a nebyly hlášeny jako zaměstnanci v zařízeních poskytující sexuální služby. „Nesmíme na tyto ženy nyní zapomenout a musíme jim poskytnout pomoc,“ požaduje van Rahdenová. Jinak by byli nuceny nadále nabízet své služby nelegálně. To podléhá přísným sankcím - až 3 600 eur, tj. 90 tisíc Kč - které pro sexuální pracovníky začínají pouze v této výši. "Mám na mysli humanitární pomoc analogickou nouzovým místům na spaní ..." Musíme si položit otázku: „Co můžeme dělat jako společnost pro tuto skupinu, která odpadá ze sítě sociálního zabezpečení, “říká van Rahdenová.

Poradenské středisko „SOPHIE“ pečuje o sexuální pracovníky přímo v erotických zařízeních. Zaměstnanci rozdávají jídlo postiženým a dokonce se starají o nemocné ženy v bytech. Webové stránky Sophie nabízejí anonymní bezplatnou radu v několika jazycích. Poptávka po telefonickém poradenství a sazbách online je v současné době dvakrát až třikrát vyšší než obvykle, Vasevec.cz

MĚSTA UNESCO NA VYSOČINĚ OD KRAJE PŮLMILIONOVÉ DOTACE

Celkem 1,5 milionu korun navrhuje Rada Kraje Vysočina rozdělit mezi tři vysočinská města s památkami zapsanými na seznam UNESCO. „S touto pravidelnou podporou jsme počítali už při sestavování rozpočtu na rok 2020. Chápeme ji jako důležitou finanční pomoc při udržování kvalitní doprovodné infrastruktury cestovního ruchu u nejnavštěvovanějších památek,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče. Města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou využijí krajskou dotaci na propagaci nebo opravy UNESCO památek.

Město Telč avizuje investovat krajskou dotaci do zkvalitnění marketingové kampaně v oblasti cestovního ruchu, vytvoření mobilních aplikací a brožur, restaurování kašny v ulici na Baště. Město Třebíč je připraveno spustit obnovu střešního pláště Zadní synagogy a město Žďár nad Sázavou chystá úpravy okolí Zelené hory, k revitalizaci plochy bude využita pastva ovcí, dosev poloparazitických rostlin a v plánuj jsou i propagace památky Zelená hora formou videí a propagačních materiálů

Kraj Vysočina má na svém území v současné době tři památky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, to je nejvíce ze všech krajů v České republice. Jako první bylo v roce 1992 zapsáno historické jádro Telče, v roce 1994 se na seznamu objevil poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a před 17 lety přibyla bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči a nedávno byl areál UNESCO rozšířen i o zámek. Od roku 2003 poslal Kraj Vysočina městům UNESCO celkem už 101 miliónů korun (vč. roku 2020).Ing. Eva Neuwirthová

NA VYSOČINĚ NEMOCNICE V KVĚTNU?

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina: Provoz nemocnic by mohl být částečně uvolněn v květnu: Na základě doporučení náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly budou v dohledné době praktickým lékařům pro dospělé distribuovány sestavy OOP v takovém rozsahu, aby se praktici mohli zapojit do testování svých evidovaných pacientů – například i klientů domovů pro seniory. Už během velikonočních svátků bylo právě mezi sociální zařízení v Kraji Vysočina rozdistribuováno více než pět tisíc rychlotestů pro zjišťování COVID-19. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví se tedy testování všech zaměstnanců v sociálních službách rozběhlo už ve dnech volna.

Pokud jde o spuštění projektu Chytré karantény na území Kraje Vysočina, nebyl definitivně stanoven termín, kdy bude na území Kraje Vysočina aplikována. Účelem chytré karantény je co nejrychleji najít potenciálně nemocné a umístit je do karantény. S pozitivně testovaným člověkem, který dá souhlas se zpracováním údajů ze svého mobilního telefonu, bude proveden telefonní iniciační hovor, na základě kterého vznikne vzpomínková mapa, která usnadní lokaci lidí, kteří s infikovaným přišli do kontaktu.

„Ke spolupráci při zavádění systému Chytré karantény jsem nabídl i pomoc a kapacity krajského odboru informatiky,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který zároveň upozornil, že dílčí kroky Chytré karantény už jsou na území Vysočiny rozběhlé. Sdílením aktuálních dat z odběrových stanů je možné v budoucnu usměrňovat počet testovaných např. jejich odkláněním na méně frekventovaná regionální odběrová místa. Důsledným sdílením dat z odběrových stanovišť budou moci být efektivněji využívány pro testování vzorků z Vysočiny kapacity laboratoří na území celé republiky.

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina by podle hejtmana Jiřího Běhounka měly pomalu vytvářet i varianty zohledňující případné uvolňování provozů. Tyto kroky budou moci být přijaty až poté, co vláda upraví dosud platná mimořádná opatření. „Osobně na změny opatření vůbec nespěchám, naše nemocnice by v případě příznivé epidemiologické situace mohly začít vybrané operativní výkony dělat nejdříve v květnu. Šlo by například o nevyhnutelné plánované kardio nebo onkologické výkony,“ upřesnil Jiří Běhounek. Optimistické varianty fungování krajských nemocnic mají důležitou podmínku, a to je pokles nově pozitivně testovaných občanů napříč Českou republikou. První varianty případné změny v činnosti krajských nemocnic bude mít hejtman na stole závěrem týdne.

V Kraji Vysočina je k dnešnímu ránu 160 potvrzených případů nemoci COVID-19. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se obává nárůstu čísla pozitivních osob v následujících dnech. Během Velikonoc byl ze strany občanů konfrontován s desítkami případů porušování nařízených opatření. „S příchodem vyšších teplot a s nástupem volných dní veřejnost ztratila přirozenou ostražitost.

Především při sportu bohužel dvoumetrový odstup nestačí. Existují studie, které potvrzují, že při sportu se viry šíří na vzdálenost i pět a více metrů. Je tedy nutné nosit roušku i při sportu v městské zástavbě. Veřejnost zbytečně na frekventovaných místech riskuje, snaží se platná nařízení obcházet a vystavuje se tak zbytečnému riziku nákazy. Jako zcela zbytné stále vidím rodinné nákupy v supermarketech, které může zajistit jeden dospělý. I nákupy v hobby marketech mohly minimálně týden počkat. Apeluji na spoluobčany, aby v rámci ochrany svého zdraví přehodnotili své priority a zdraví posunuli opět na první místo,“ říká hejtman Jiří Běhounek. Ing. Eva Neuwirthová

V DĚČÍNĚ ODPUSTÍ LIDEM PENÁLE

Vedení města spouští řadu opatření, jejichž prostřednictvím chce finančně ulevit podnikatelům. Podpořit chce i ostatní obyvatele města, a to tím, že jim nebude účtovat penále v případě, že včas neuhradí některé místní poplatky.
„Na radě města jsme velice intenzivně probírali možnosti, jak pomoci lidem v našem městě a podnikatelům, kterých se dotýká tato nelehká doba. Rozhodli jsme se pro některá opatření, diskuze o dalších bude pokračovat,“ říká primátor města Jaroslav Hrouda.

Odpuštění poplatku za „předzahrádky“

Jakmile se opět otevřou restaurace, v Děčíně budou chtít někteří podnikatelé provozovat oblíbené předzahrádky. „Zábor veřejného prostranství je spojený s místním poplatkem, ten podnikatelům pro letošní rok zcela odpustíme. Do budoucna také plánujeme jeho úplné zrušení,“ říká Jaroslav Hrouda.

Místní poplatek z ubytování

Podnikatelé, kteří ubytovávají turisty, by měli v této době zaplatit místní poplatek z ubytování za první čtvrtletí. Tuto platbu ale mohou odložit, stejně jako platbu za druhé a třetí čtvrtletí. Město je za odložení nebude nijak sankcionovat.
„Místní poplatek za ubytování, kteří provozovatelé vybrali, nemusí zatím odvádět městu, ale mohou tyto peníze využít na překlenutí tohoto nelehkého období,“ vysvětluje primátor města Jaroslav Hrouda.

Podpora cestovního ruchu

Vedení Děčína ještě letos počítá i s nepřímou podporou podnikání. Po uvolnění restriktivních opatření chce totiž výrazně podpořit cestovní ruch, aby se Děčín stal vyhledávaným cílem turistů z celé České republiky. „Přesuneme a rozdrobíme naše plánované akce tak, abychom letošní sezonu co nejvíce natáhli. Chceme, aby do Děčína přijíždělo postupně co nejvíce turistů, což je pro podnikatele velice důležité,“ vysvětluje Jaroslav Hrouda s tím, že město bude investovat do propagace města jako zajímavého turistického cíle.

Odpuštění penále

Město chce ulevit i ostatním obyvatelům. Vedení města proto rozhodlo, že lidé mohou například odložit první splátku místního poplatku ze psů až do 31. srpna 2020. Luděk Stínil, tiskový mluvčí

LÉKAŘŮM ZRUŠILI KONGRESY, O KORONAVIRU SE UČÍ ONLINE

Pandemie koronaviru zatím lékařům a zdravotnickému personálu přinesla především týdny extrémního pracovního nasazení. Vládní nařízení však způsobila i rušení vzdělávacích konferencí, kongresů a seminářů, které jsou pro lékaře důležitou cestou, jak získat nejnovější medicínské poznatky nejen o covid-19. Lékaři tak musí hledat nové cesty, jak si informace předávat. Průkopníkem je Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která nově spustila pravidelné vzdělávací webináře.

„Zachování možnosti vzdělávat se je pro udržení úrovně zdravotní péče klíčové. Musíme se aktuální situaci přizpůsobit, nikoli na ni rezignovat. Proto jsme spustili webový portál, aby lékaři mohli mít nejnovější informace o současné nákaze, ale i další, které jsou důležité pro lékařskou praxi,“ vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP. Akce, jako byly například pravidelné měsíční semináře v regionech, kterých se obvykle účastní přes tisíc praktických lékařů, tak nahrazuje online platforma.

Na webinářích dosud z úst odborníků zazněly například přednášky o nejnovějších rizicích pandemie pro seniory. Ti jsou podle lékařů náchylnější k nemocem už kvůli tomu, že u nich přirozeně dochází k poklesu imunity se stoupajícím věkem. To snižuje jejich obranyschopnost vůči infekci ve srovnání s mladšími lidmi. „Rizikovou skupinou jsou lidé s typickou seniorskou polymorbiditou, tedy souběhem několika chronických nemocí. Mezi nejohroženější pak určitě patří pacienti s kardiovaskulárními nemocemi, CHOPN, cukrovkou nebo vysokým tlakem. Také onkologičtí pacienti a pacienti s biologickou nebo imunosupresivní léčbou jsou nemocí ohroženi,“ říká prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., z Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Další webináře se zabývaly například potřebami dezinfekce v lékařských, ale i běžných prostorách nebo riziky epidemie pro chronické pacienty.

„Zatím se na portále věnujeme aktuálním informacím souvisejícím s covid-19, plánujeme ale i další témata,“ popisuje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity SVL ČLS JEP. Kromě všeobecných informací o infekci covid-19 se praktici dozví o úhradách péče v době nouzového stavu nebo doporučení, jak zachovat fungování primární péče.

„Webináře mohou lékaři sledovat v přímém přenosu, rovnou pokládat dotazy přednášejícím a o tématech diskutovat. Všechny záznamy lze zhlédnout samozřejmě i později,“ popisuje doc. Seifert. O velkém zájmu o vzdělávání v době koronavirové svědčí počty sledujících. První přímý přenos si pustilo více než 600 praktických lékařů, přednášejícím položili více než 100 dotazů. V následujících 24 hodinách zhlédlo záznam přednášek přes 2 000 praktiků. Mgr. Vojtěch Šprdlík, Mgr. Veronika Ostrá