iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudkyně Mrázková z Prahy důtku, přehlédla vazební lhůtu

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Tomášem Langáškem akceptoval dohodu o kárném provinění a opatření, a uložil soudkyni Okresního soudu Praha-východ (OS) Lence Mrázkové důtku. Soudkyně Mrázková pochybila, když přehlédla vazební lhůtu a rozhodla opožděně o prodloužení vazby.

Soudkyně Mrázková, která je zároveň místopředsedkyní příslušného soudu pro trestní úsek, nařídila vazební zasedání o návrhu státního zástupce na prodloužení vazby o čtyři dny později, než stanovuje lhůta. Státní zástupce přitom podal návrh s dostatečným, více jak dvoutýdenním předstihem. Ačkoliv při vazebním zasedání rozhodla soudkyně Mrázková, že vazební důvody trvají, musel být v důsledku překročení lhůty obviněný na druhý den z vazby propuštěn.

Na toto své pochybení soudkyně přišla sama, jak informovala kárný senát, ihned po příchodu do své kanceláře po vazebním zasedání, kdy obratem informovala státního zástupce a obviněný byl na druhý den z vazby propuštěn.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělý exces soudkyně v její dosavadní kariéře, kterého lituje a uvědomuje si důsledky, přistoupila předsedkyně soudu k uzavření návrhu dohody o kárném provinění a opatření v podobě důtky. Původně navrhovala kárná žalobkyně, aby byl soudkyni snížen plat o 5% na dobu tří měsíců.

Langáškův senát při posuzování navržené dohody přihlédl především k tomu, že soudkyně svého jednání lituje, uvědomuje si ho a nijak jej nezlehčuje. Nadto se jedná o soudkyni, která za svoji dvacetiletou soudcovskou kariéru nečelila kárné žalobě a nebyla jí udělena ani výtka. Agendu zvládá bez průtahů, a přestože vykonává funkci místopředsedkyně, sama požádala o navýšení nápadu, aby tak vypomohla při zastavení nápadu v jiném soudním oddělení, kam napadla rozsáhlá senátní věc. Z těchto důvodů jindy přísný senát dohodu akceptoval. Petr Dimun, ceskajustice.cz

ODMĚŇOVÁNÍ ADVOKÁTŮ BUDE ŘEŠIT ROZŠÍŘENÝ SENÁT NSS

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) se musí zamyslet nad odměňováním advokátů v záležitostech sociálního zabezpečení. Nyní podle advokátního tarifu dostávají méně peněz. Podle šestého senátu to není správné, a protože mezi jednotlivými senáty NSS nepanuje shoda, bude se problematikou zabývat ten rozšířený, určený ke sjednocování rozhodovací praxe.

Při stanovení odměny advokátům nemá být uplatňován paragraf o snížené tarifní hodnotě ve věcech sociálních, domnívá se soudce Tomáš Langášek. Podle šestého senátu není zřejmé, z jakého důvodu ministerstvo spravedlnosti v roce 1996 stanovilo pro některé typy zastupování nižší tarifní hodnotu.

V sociální oblasti hodnota činí 5000 korun. Podle tarifu se částka uplatňuje například v záležitostech nezletilých, osvojení, svéprávnosti nebo přípustnosti držení ve zdravotním ústavu, stejně jako v záležitostech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění.

V jiných typech sporů se odměna ustanoveného advokáta odvozuje od hodnoty sporu, případně je tarifní hodnota fixně stanovena na 10.000, 35.000 nebo dokonce 50.000 korun. Určením odlišné odměny ustanovených zástupců v různých řízeních ve správním soudnictví podle šestého senátu fakticky dochází ke „kategorizaci“ ochrany základních práv, což je nepřípustné.

„Stanovení nižší odměny pro advokáty ustanovené v řízeních týkajících se práva na hmotné zabezpečení, případně též práva na bezplatnou zdravotní péči může být interpretováno jako signál, že ochrana těchto základních práv je jaksi druhořadá vůči ochraně vlastnického práva či práva na informace, ale i jiných sociálních práv, například práva na vzdělání a práva na příznivé životní prostředí, jichž se rozhodování správních soudů často dotýká,“ stojí v předkládacím usnesení.

Ústavní soud v posledních měsících vyhlásil tři nálezy, na jejichž základě dostanou advokáti v některých typech řízení více peněz. Jde o opatrovnictví právnických osob v trestním řízení, dále opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení, a také opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu. Ve všech případech prý chyběl racionální důvod pro snížení odměny oproti běžném právnímu zastupování. Ústavní soud v tom také viděl degradaci práce advokátů.

MINISTR KNĚŽÍNEK ZRUŠIL PŘÍSEDÍCÍ U SOUDU, BENEŠOVÁ JE ZNOVU ZAVEDE?

Dřívější plán ministerstva spravedlnosti zrušit přísedící u soudu, tedy laické soudce, jež navrhl bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek v novele zákona o soudech a soudcích, narazil na odpor. Současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce institut přísedících zachovat a možná jim i s ohledem na možnosti rozpočtu zvýší náhradu za účast na jednáních, která se neměnila od roku 1996.

Přísedící jsou institutem vycházejícím ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Tento zákon stanovuje, že přísedícím může být ustanoven občan České republiky, který je svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenost a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl nejméně 30 let, souhlasí se svým ustanovením a s přidělením k určitému soudu. Přísedící jsou do funkce voleni na dobu 4 let, a to zastupitelstvem obcí nebo zastupitelstvem krajů, v Praze zastupitelstvem městských částí či zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Přísedící je po zvolení do funkce povinen složit slib, pokud by slib odmítl složit nebo jej složil s výhradou, hledělo by se na takového přísedícího jako by nebyl zvolen. Přísedící stejně tak jako soudci skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že se v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“.

Autorka textu výše citovaný slib, který řádně složila, ctí a proto se jí osobně dotýká, když od doby svého ustanovení do funkce přísedící slýchává bohužel často neojedinělé nepřiléhavé názory, které se vyskytují napříč různými profesními kruhy od např. příslušníků bezpečnostních sborů přes advokáty až po laickou veřejnost. V těchto názorech se primárně skloňuje více méně jedno a to samé téma – přísedící v soudním řízení k ničemu extra nepřispívají a finální rozhodnutí ve věci si stejně vždy udělá a prosadí předseda senátu – tedy soudce profesionál, přičemž přísedící jsou pouhou nutnou „kulisou“.

Autorka textu se proto rozhodla na předmětné názory prostřednictvím zdejšího blogu reagovat, neboť z vlastní zkušenosti může odpovědně prohlásit, že tyto názory nejsou pravdivé. Za dobu své působnosti u obvodního soudu se nesetkala s tím, že by předseda senátu přísedícím jakkoli nutil bez možnosti vzájemné diskuze svůj pohled na věc a přísedící by danému názoru předsedy senátu pouze „tupě“ přikyvovali. Osoby, které takové nepravdivé názory šíří, nikdy zřejmě v postavení přísedícího nepůsobily a jelikož je hlasování a rozhodování v rámci soudního senátu ze zákona tajné, tak autorce textu není jasno, jak k takovým názorovým pohledům na věc vůbec došly.

Funkce přísedícího je možností, jak se může aktivní řadový občan podílet na výkonu spravedlnosti a přispět tak vlastním rozhodnutím a úsudkem k tomu, co někteří neaktivní občané pouze kritizují, aniž by se kdy na daném procesu rozhodli podílet. Přísedícího může po splnění základních zákonných podmínek dělat každý morálně zdatný občan České republiky a může si tak na vlastní „kůži“ vyzkoušet, jak justice v České republice funguje i bez toho, že by například měl přímo právní vzdělání tak, jak jej musí mít soudci profesionálové. A dle názoru autorky textu vyplácená paušální částka v hodnotě 119,- Kč čistého za den soudního jednání přispívá k tomu, že tato funkce se nedělá pro výdělek, ale vykonává se z přesvědčení. Z přesvědčení, že přispět ke spravedlnosti a mít možnost rozhodovat v soudní při v souladu se zásadami demokratické společnosti je pocta a svým způsobem i nepřímá povinnost těch, kteří jsou toho schopni.

Jak již bylo nastíněno v úvodu textu, tak v poslední době se vede odborná i politická diskuze na téma zrušení či omezení institutu přísedících. Argumentuje se údajnou pasivitou přísedících, jejich často vysokým věkem nebo neprávním vzděláním. To jsou ale všechno varianty, které nynější zákonné znění připouští. Zákon nevyžaduje, aby přísedící při soudním jednání aktivně pokládal otázky, neomezuje věkový limit přísedícího na středně generační věk a ani nepožaduje mít nějaké konkrétní vzdělání. Tak je zákon koncipován, tak jej odhlasoval a schválil parlament. A skutečnost, že někteří přísedící v průběhu jednání aktivně nepokládají otázky, neznamená, že se na finálním rozhodnutí soudního senátu již aktivně nepodílí a neprezentují svůj pohled na věc.

Autorka textu je sice sama za sebe zastánkyní aktivního přístupu přímo během probíhajícího soudního jednání a nečiní jí problém po předsedovi senátu převzít slovo a dokazování svými položenými otázkami dále rozšířit, ale rozhodně nezastává názor, že když se přísedící na nic nezeptá, že je takový přísedící při konečném rozhodování pasivní a je mu jedno, jak se věc ukončí a jaké případně padne rozhodnutí či trest. Při rozhodování soudního senátu existují 3 plnohodnotné „hlasy“ a v praxi se nikoli ojediněle stává, že se názory přísedících jak mezi sebou, tak i mezi názorem předsedy senátu, v některých částech či dokonce celcích rozcházejí. V takovém případě pak z logiky věci samozřejmě určuje podstatu finálního rozhodnutí to, jaké dva názory převáží. A vězte, že ne vždycky se musí jednat o názor předsedy senátu, jež se nachází mezi těmi dvěma převažujícími. To nechť je důležitá primární informace pro ty, kdož postavení přísedících nepřiléhavě nepodloženě slovně „znevažují“.

Přísedících je v České republice cca 5500 a jistě se napříč tímto počtem mezi nimi najdou různé osobnostní profily a přístupy, ale autorka textu je přesvědčena, že naprostá většina přísedících si je moc dobře vědoma svého postavení (a to bez ohledu na svůj věk, profesi či vzdělání) a tuto funkci vykonávají zároveň i z přesvědčení, že se jedná o možnost a šanci, jak ovlivnit postoj ke spravedlnosti v místě, které jim je blízko, a to ať již se jedná o místo jejich bydliště či místo výkonu jejich zaměstnání. Zdeňka Kovaříková, ceskajustce.cz

KRIMINALITA NA INTERNETU ROSTE, Z ČÁSTI SKRYTÁ

Kybernetická kriminalita a počet trestných činů páchaných prostřednictvím internetu v Česku v posledních letech výrazně stoupají. Zatímco v roce 2011 registrovali policisté 1502 trestných činů z této oblasti, loni to bylo 8417 skutků. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci policie a ministerstva vnitra. Celková kriminalita v Česku má přitom spíše klesavou tendenci, výjimkou byl loňský rok, kdy mírně vzrostla.

„Obecná kriminalita v podstatě v posledních osmi letech klesla o více než 40 procent, naopak kybernetický zločin v uvozovkách slaví úspěch. Nárůst v tom období, které jsem zmínil, je více než 460 procent,“ řekl náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

Ředitel sekce kybernetické kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Radek Nezbeda doplnil, že proti předloňskému roku vzrostla loni kyberkriminalita o 23 procent. Dodal, že tento typ kriminality roste po celém světě. Velký nárůst podle něj zažívají nejen trestné činy, které se tzv. přesouvají z běžného světa do kybernetického, tedy podvody či mravnostní trestné činy, ale také typická kyberkriminalita, jako jsou útoky na počítačové a informační systémy.
Mravnostní kriminalita v prostředí internetu podle Nezbedy také zažila v poslední době významný nárůst. „Pachatelé jsou také mladiství,“ podotkl Nezbeda. Nárůst zaznamenaných případů podle něj souvisí i s tím, že se policie na tuto kriminalitu významně zaměřila.

Právě kvůli tomu, že se děti stále častěji stávají terčem útoků na sociálních sítích, připravila policie preventivní projekt Tvoje cesta onlinem. „Cílem je ukázat především dětem, jakým způsobem jsou a mohou být zmanipulovány na sociálních sítích,“ řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Policie podle něj v projektu vychází ze skutečných případů, které se dětem staly.

Děti projekt také učí, že informace, které o sobě na internetu zveřejní, mohou být lehce zneužitelné. V rámci projektu policie připravila i semináře a besedy s veřejností. „Uvědomujeme si, že tu nejkvalitnější prevenci za nás udělají rodiče,“ dodal Moravčík. „Naším heslem je říkat rodičům – žijte s dětmi na sociálních sítích,“ doplnil s tím, že většina rodičů nezná aplikace, které jejich děti používají.

Policie podle něj také na každém územním odboru chystá pozici preventisty, který bude pravidelně proškolován, aby byl odborníkem na prevenci nejen kyberkriminality. „Chceme docílit stavu, aby se lidé, ale i školy a další instituce, nebáli obrátit na preventistu a poradit se s ním, co v dané situaci dělat,“ řekl.

Vzdělávat děti i dospělé si klade za cíl i projekt Kraje pro bezpečný internet. Rodiče, děti, ale i senioři si na stránkách projektu mohou například prohlédnout vzdělávací videospoty a následně si své znalosti vyzkoušet v online kvízu.
Počet trestných činů z oblasti kyberkriminality v letech 2011 až 2019:
Rok Počet trestných činů
2011 1502
2012 2195
2013 3108
2014 4348
2015 5023
2016 5344
2017 5654
2018 6815
2019 8417
/ceskajustice,cz/

SOUDCI NEVYHOVĚLI ŽALOBCI, BABÁKOVÁ MŮŽE OBHAJOVAT SHENARA

Advokátka Karolína Babáková může nadále zastupovat podnikatele a někdejšího předsedu představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara v kauze jeho údajných rozsáhlých daňových úniků. Její vyloučení z obhajoby u pražského městského soudu požadovala státní zástupkyně Petra Ullrichová, protože ji chtěla v případu vyslechnout jako svědka. Předseda senátu Tome Frankič žalobkyni nevyhověl. Jeho rozhodnutí následně potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, vyplynulo z justiční databáze Infosoud. Hlavní líčení v kauze začne tento týden.

Shenar podle obžaloby nezaplatil přes 76 milionů na dani za prodej tří projektových společností společnosti ČEZ. Ullrichová uvedla, že byla Babáková nejen ve statutárních orgánech firem, kvůli kterým je Shenar před soudem, zastávala ale také funkci jednatelky společnosti, která jim dělala účetní uzávěrku. Kvůli slibu mlčenlivosti advokátku vyslechnout nemůže.

Shenar koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko – Kuřivody. Koncem téhož roku je za 515 milionů Kč prodal ČEZ, který je zaplatil v několika splátkách v následujících dvou letech.

Podle obžaloby Shenar nepodal daňová přiznání a nezaplatil daň z příjmu. Pětapadesátiletému miliardáři hrozí za daňové úniky až desetiletý trest vězení. Podnikatel vinu už dříve odmítl. Prohlásil, že by bylo hloupé prodat něco státní firmě a nezaplatit daně.

Policisté se dlouhou dobu zabývali také okolnostmi, za jakých Amun.Re prodal společnosti ČEZ obří solární parky u Ralska a Mimoně. Energetická společnost za ně zaplatila pět miliard korun, což bylo podle kritiků o miliardu dráž, než byla běžná výkupní cena. V médiích se objevily informace o tom, že firma Amun.Re má nejasnou vlastnickou strukturu, za kterou se mohou skrývat vlivní lobbisté. V představenstvu byli vedle Shenara Babáková a právník David Michal z advokátní kanceláře Drahomíra Šachty, který spolupracoval s lobbistou Ivo Rittigem. Policie případ nakonec odložila.

LÉKAŘ ČÍNY ODHALIL TUTLÁNÍ EPIDEMIE SARS, NYNÍ V DOMÁCÍM VĚZENÍ

Někdejší vojenský lékař Ťiang Jen-jung, který v roce 2003 odhalil čínskou vládou tajenou epidemii SARS, je v domácím vězení. Jeho příběh se dostal na světlo poté, co minulý týden zemřel lékař Li Wen-liang, který už loni upozorňoval na nebezpečí nového koronaviru. Čínská vláda Ťianga umlčela kvůli jeho politickým názorům.

Čína omezila Ťiangovu volnost pohybu a kontakt s vnějším světem loni v dubnu poté, co se obrátil na vedení země s prosbou, aby přehodnotilo svůj přístup k masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989. Jeho manželka potvrdila, že Ťianga vězní v jejich domě.

„Nesmí být v kontaktu s lidmi venku. Je pořád doma. Nemá žádnou možnost komunikovat s vnějším světem. Není na tom nejlépe. Jeho fyzické i duševní zdraví se zhoršuje,“ uvedla jeho žena. Ťiang musel podle ní loni kvůli zápalu plic do nemocnice, podrobnosti o jeho domácím vězení ale kvůli obavám nesdělila. Osmaosmdesátiletý Ťiang se léčil ve stejné vojenské nemocnici v Pekingu, kde sám šedesát let pracoval. Zotavoval se téměř měsíc a podle jeho přátel k němu nikdo nesměl a jeho pokoj byl stále střežen.

K nemocnému během pobytu v nemocnici nepustili ani jeho rodinu, což ho natolik rozrušilo, že mu lékaři podle jeho přátel podávali silné tlumící léky, které vedly k částečné ztrátě paměti. „Dlouho jsme ho neviděli a nemůžeme ho kontaktovat. Slyšeli jsme, že léčba měla zásadní vliv na jeho mozek,“ uvedl jeden z nich.

Ťiang prosil čínské vedení o přehodnocení postoje k událostem jara 1989 několikrát. Čínská armáda tehdy na náměstí Nebeského klidu násilně potlačila demonstrace, na kterých lidé požadovali demokratizaci společnosti. Údaje o počtu obětí vojenského zásahu se rozcházejí. Podle čínských vládních údajů přišlo při událostech v celé zemi o život 931 lidí. Amnesty International udává ale nejméně 1 300 mrtvých, neoficiálně se mluví až o 7 000 obětech. Masakr je v Číně dodnes jedním z nejcitlivějších společenských témat.

Nejdůležitější je mluvit pravdu, zdůrazňoval Ťiang

Ťiang se stal národním hrdinou poté, co v roce 2003 odhalil, že čínská vláda chtěla ututlat šíření epidemie SARS, na kterou po světě zemřelo 774 lidí. Krátce poté čínskou vládu opět vyzval, aby události roku 1989 uznala jako „vlastenecké hnutí“ a v roce 2004 proto musel podstoupit lekce ideologie.

Smrt lékaře, jenž varoval před koronavirem, naštvala Číňany

„Chyby, kterých se čínská komunistická strana dopustila, by měla také sama vyřešit. Čím dříve a důkladněji se to stane, tím lépe,“ napsal Ťiang roku 2004 na výročí masakru. V roce 2013 lékař zdůraznil, že je nutné mluvit pravdu. „Pro mě jako pro lékaře je zdraví pacientů na prvním místě. A nejdůležitějším rysem lékaře je mluvit pravdu. Za posledních padesát let jsem zažil řadu politických hnutí. Cítím, jak snadné je lhát. Proto trvám na tom, abych nikdy neřekl lež,“ prohlásil tehdy.

MLADÍCI V MOSKVĚ SI HRÁLI NA NAKAŽENÉ KORONAVIREM

Policie v Moskvě zadržela mladíky, kteří v metru z žertu sehráli záchvat po nákaze koronavirem. Spolucestující vyděsili tak, že mnozí začali v panice prchat. O případu v pondělí informoval portál Newsru.com s odvoláním na ministerstvo vnitra. Podle vedení moskevského metra se podobných scének odehrálo už několik.

Mladíci v moskevském metru předstírali nákazu koronavirem a vyděsili tak ostatní cestující. | foto: Youtube
Incident se stal na počátku měsíce. Mladík se zdravotní rouškou na obličeji se zhroutil na podlahu vagonu metra. Když se mu spolucestující pokusili pomoci, simuloval záchvat, při kterém škubal rukama a nohama.

Epidemie nového koronaviru

„Jeho společníci vykřikovali, že je nakažený nebezpečnou virovou infekcí, čímž vyvolali mezi cestujícími paniku,“ uvedla policie v komuniké. Scénku si mladíci natočili a video umístili na internet. Podle moskevského metra se podobných scének v metru odehrálo v poslední době několik. „Nejsou to žerty, ale chuligánství. Obrátíme se na strážce zákona, aby chuligány dopadli a potrestali,“ uvedl moskevský dopravní podnik.

Policii se podle mluvčí ministerstva vnitra podařilo dopadnout podezřelého mladíka a později i jeho předpokládané společníky z řad nezaměstnaných Moskvanů. Policisté při domovních prohlídkách zabavili počítače a mobilní telefony jako věcné důkazy.

V moskevské televizi zaznělo i jméno prvního zadrženého. Karomatullo Džaborov podle stanice na policii sám zašel po telefonátu od strážců zákona a byl propuštěn poté, co se zavázal, že neopustí metropoli. Pak byl ale náhle znovu zadržen a soud má rozhodnout o uvalení vazby.

Předstírali koronavirus. Kvůli muži otočili letoun, žena ušla znásilnění

Jeho obhájce jej hájí, že smyslem scénky bylo upozornit na nedostatek masek. Džaborov se za „sociální experiment“ omluvil. Za výtržnost ve veřejné dopravě hrozí v Rusku až pět let za mřížemi.

V Ťumeni, kde byl odhalen jeden ze dvou potvrzených případů koronaviru v Rusku, šprýmaři podle serveru zašli až tak daleko, že v kombinézách protichemické ochrany po ulicích před očima kolemjdoucích naháněli svého „nakaženého“ společníka, než ho „dopadli“ v jednom obchodě. I tito mladíci mají nyní opletačky se zákonem.

HISTORICKÝ ÚSPĚCH. PARAZIT PRVNÍ CIZOJAZYČNÝ VÍTĚZ OSCARA ZA NEJLEPŠÍ FILM

Parazit v noci v losangeleském Dolby Theater přepsal dějiny. Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa se stala vůbec prvním cizojazyčným snímkem, který získal Oscara za nejlepší film. Zároveň se jedná o první oscarovou výhru pro Jižní Koreu – a to hned čtyřnásobnou. Kromě kategorie nejlepší film Parazit triumfoval i v kategoriích nejlepší mezinárodní film, nejlepší původní scénář a k velkému překvapení všech i v kategorii nejlepší režie.

• Parazit se při příležitosti oscarového triumfu vrací do kin sítě Cinema City, stále jej také najdete v programu jednosálových kin po celé ČR. Průběžně aktualizovaný seznam projekcí najdete zde: bit.ly/Parazit_vkinech
• Vybraná kina v ČR nyní uvádějí speciální černobílou režisérkou verzi filmu: bit.ly/Parazit_BW
• Film si diváci mohou pustit legálně online ve videopůjčovně Aerovod: bit.ly/Parazit_Aerovod
• Veškeré materiály k filmu najdete na naší capse: aero.capsa.cz/?slozka=6834, přístupové údaje vám rada na vyžádání poskytnu

Fenomenální úspěch po celém světě

Parazit měl světovou premiéru loni v květnu na festivalu v Cannes, kde získal nejvyšší ocenění – Zlatou palmu. Černá komedie o chudé, ale mazané rodině, která se infiltruje do domácnosti bohatého byznysmena, se v následujících měsících stala jednou z nejdiskutovanějších událostí filmové sezóny. Snímek získal přes 170 ocenění, v USA utržil více než 30 milionů dolarů a v českých kinech se stal nejnavštěvovanějším asijským filmem za posledních 20 let.

„Nikdy by mě nenapadlo, že mohu vyhrát“

Při přebírání sošky za nejlepší režii vzdal Bong emotivní poctu Martinu Scorsesemu: „Být nominovaný po jeho boku byla nesmírná pocta. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl vyhrát,” řekl geniální korejský tvůrce. O několik chvil později Bong Joon-ho stoupal na pódium Dolby Theater znovu – tentokrát přebrat se svým týmem tu nejcennější sošku ze všech. Producentka filmu Miky Lee složila režisérovi emotivní poklonu: „Mám na něm ráda všechno. Jeho úsměv, jeho bláznivý účes, to, jak mluví, jak chodí, ale hlavně to, jak režíruje. A nejraději na něm mám jeho smysl pro humor… nikdy se nebere vážně.“

Bong zachránil Oscary

„Hollywood prokázal dobrý vkus, hurá! Po letech, kdy Oscaři zachovávali hodnoty mainstreamové šedi a odměňovali průměrnost a konformitu, udělala Akademie odvážné a brilantní rozhodnutí. Sošku za nejlepší film, nejlepší režii, nejlepší scénář a nejlepší mezinárodní film získal snímek, který si to doopravdy zaslouží,“ okomentoval Peter Bradshaw z deníku Guardian. Ben Travers ze serveru Indiewire pak ve své glose napsal: „Bong Joon-ho zachránil Oscary. Jeho úsměv. Jeho bláznivé vlasy. Jak chodí, jak mluví, ale hlavně to, jak režíruje – toto vše přispělo k tomu, že se 92. Oscaři zapíší do dějin. Díky čtyřem výhrám, které si film připsal, obzvláště těm nečekaným, za nejlepší režii a nejlepší film, se Oscaři 2020 řadí mezi nejlepší ceremoniály všech dob.“Kateřina Dvořáková, PR & Marketing

VENKU SE BASKETBALISTŮM PRAHY DAŘILO, CO DOMA?

Utkání: USK Praha – BK Olomoucko, 3. kolo A1 Kooperativa NBL 2019/20, 11.2.20, 17:30, Praha.Třetí kolo nadstavbové části skupiny A1 se hraje netradičně v úterý. Je to kvůli nabité termínové listině. Vždyť v pátek USK Praha nastoupí do semifinále Hyundai Final 4 proti Opavě v Plzni. Navíc následuje reprezentační přestávka. Olomoucko si v posledním střetnutí poradilo překvapivě jednoduše s Tury ze Svitav, když vyhrálo 92:69. Na druhou stranu o zápas dříve narazila v Opavě (94:77).

Sovy zatím nadstavbové části porážku nepoznaly a mají tři výhry v řadě. Letošní vzájemná střetnutí v KNBL jsou vyrovnaná. Vždy zvítězil domácí tým. Olomoucko porazilo USK Praha v říjnu loňského roku 90:77. Sovy jim to oplatily na Folimance před koncem roku 84:77. Přidaly i výhru proti stejnému soupeři v rámci čtvrtfinále Českého poháru 89:68. To však bylo na půdě našeho úterního soupeře. Potvrdí USK Praha výhodu domácího prostředí?

„Olomoucko zapojuje do sestavy nové hráč místo Douglese. Tým se tak mění v průběhu sezóny, díky tomu je soupeř méně čitelný, ale i tak bereme za úspěch jen výhru. Máme s nimi letos kladnou bilanci, pokud počítáme i utkání Českého poháru. Tuto statistiku chceme potvrdit domácím výkonem. Jako vždy se musíme odrazit od obrany. Mají několik dobrých střelců z dlouhé vzdálenosti,“ říká asistent trenéra Jan Pospíšil. /mš/