iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

JUDr. Z. Koudelka: Bradáčové nepřísluší kontrola věznic

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová se zviditelnila v souvislosti s kontrolou podmínek vězení Davida Ratha v Teplicích. Vězeňská služba potvrdila, že kontrolu provedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Ovšem u nás lze státní moc vykonávat jen způsobem stanoveným zákonem. Zákon určuje mocenská oprávnění jednotlivých orgánů. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody svěřuje dozor nad věznicemi jen krajským státním zastupitelstvím.

Pokud Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonává kontrolu věznic, jde o protiprávní činnost. Žádný zákon mu nedává právo kontrolovat věznice. Je chybou Vězeňské služby, že nezákonný vstup nepříslušného orgánu do věznic umožňuje, a je chybou Ministerstva spravedlnosti, že na nezákonnou činnost některých státních zastupitelství nereaguje. Zneužití státní moci ve vězeňství je závažným pochybením.

Vrchní státní zastupitelství má pouze dohled nad činností krajských státních zastupitelství. Tento dohled však musí směřovat vůči podřízenému státnímu zastupitelství, například kontrola spisu. Na vyšší státní zastupitelství nepřechází pravomoc vůči třetím osobám a institucím, kterou zákon svěřuje krajskému státnímu zastupitelství. Opak by byl popřením smyslu přetvoření totalitní prokuratury v soustavu státního zastupitelství. V prokuratuře měl veškerou moc generální prokurátor a ten ji mohl libovolně propůjčit podřízeným orgánům. Naproti tomu státní zastupitelství opustilo centralizaci moci a každé státní zastupitelství musí jednat jen v rámci své zákonné příslušnosti.

Při dozoru nad výkonem trestu odnětí svobody státní zastupitelství kontroluje zákonnost. Nemůže svévolně vstupovat do řízení věznic. Žádný zákon nestanoví, jaké oblečení či matraci má mít vězeň. Pakliže to nereguluje zákon, jde o správní uvážení a rozhodnutí vedení věznice.

Zbavení osobní svobody je závažná věc, jde o nejpřísnější druh trestu. Proto je nutné dbát na to, že samotné státní orgány nesmí porušovat zákon. Žádný státní orgán si nemůže přivlastnit státní moc, kterou mu nesvěřil zákonodárce. I David Rath má právo na právo. JUDr. Zdeněk Koudelka, ceskajustice.cz

DR. RATH NEMŮŽE BÝT ZDRAVOTNÍK, SOUDCI ZAMÍTLI ŽÁDOST DO MÍRNĚJŠÍ VĚZNICE

Teplický soud dnes zamítl návrh bývalého hejtmana a ministra zdravotnictví za ČSSD Davida Ratha na umístění do výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Rath loni v říjnu nastoupil k sedmiletému výkonu trestu za korupci do vazební věznice v Teplicích. Opravný prostředek proti rozhodnutí soudu není přípustný. Rathův obhájce Roman Jelínek s klientem zváží ústavní stížnost. Rath se veřejného zasedání nezúčastnil. O přeřazení podle advokáta žádal mimo jiné proto, že by rád pracoval jako lékař nebo zdravotník, což nyní nemůže.

Soud dospěl k závěru, že návrhu nelze vyhovět, rozhodnutí ředitele teplické věznice o umístění do zařízení s vysokým stupněm zabezpečení odpovídá zákonu. „Na rozdíl od odsouzeného (soud) nemohl odhlížet od vysoké společenské závažnosti trestné činnosti, pro kterou mu byl nyní vykonávaný citelně dlouhý trest uložen,“ uvedla soudkyně Lucie Yakut.
Rath byl trestán poprvé. „Soudně trestán však byl pro úmyslnou trestnou činnost spočívající ve spáchání dvou zvlášť závažných zločinů,“ uvedla soudkyně s tím, že z rozsudku vyplývá, že trestnou činnost páchal sofistikovaně při zastávání veřejné funkce. Soud dospěl k závěru, že nyní nejsou důvody pro přeřazení do nižšího stupně zabezpečení.

„Vězeňská služba rozhodla správně, rychle, nicméně šlo to poněkud na úkor kvality, a to z toho důvodu, že neměla dostatek podkladů,“ uvedl Jelínek. Soud podle něj nevzal v potaz Rathovo chování ve vazbě. Rath podle obhájce nemá nyní ve věznici žádné zaměstnání. „Zdravotníků je přitom ve vězeňské službě velký nedostatek,“ zdůraznil obhájce.
Poukazoval mimo jiné na to, že Rath nebyl při pobytu ve vazbě kázeňsky trestán, naopak byl několikrát odměněn. Po propuštění z vazby byl trestně stíhán na svobodě, nepokoušel se skrývat, nic podle obhájce nenasvědčuje tomu, že by se snažil utéci. „Doktor Rath je především lékař, který za tři desítky let pomohl tisícům pacientů,“ uvedl Jelínek.

Ani řádný život a záslužná činnost podle soudkyně nezabránily odsouzenému ve spáchání trestné činnosti. Podmínky výkonu vazby, v níž se choval standardně, nejsou podle ní zcela srovnatelné s výkonem trestu odnětí svobody. Dodala, že ani při zohlednění doby od Rathova pobytu ve vazbě do nástupu do vězení nemohl soud dospět k závěru, že by výkon vazby mohl změnit rozhodnutí o umístění do věznice s mírnějším stupněm zabezpečení.

Státní zástupce Pavel Norek v závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na to, že byl Rath odsouzen za vysoce společensky škodlivé jednání. „Vrchní soud v Praze hovořil o předem připraveném, dohodnutém, ziskuchtivém jednání sahající do nejvyšších pater samosprávy,“ uvedl.

Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení. „Obecně je to tak, že po obdržení písemného rozhodnutí (soudu) zasedne znova zařazovací komise a provede nové zařazení odsouzeného do příslušného stupně,“ řekla ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. „I proti novému rozhodnutí se může odsouzený odvolat,“ dodala. O zařazení Ratha tak znovu bude rozhodovat teplická věznice.

Rathovým pobytem v teplické věznici se zabývalo krajské státní zastupitelství. Dozorová prověrka ve věznici loni v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně. Podmínky Rathova věznění chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) prověřit v řádu dnů, maximálně týdnů. Porovná informace, které dostala od šéfa Vězeňské služby (VS) Petra Dohnala a pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. O stanovisko požádá také nejvyššího státního zástupce, ceskajustice.cz

SITUACE CHŘIPKY NA KARLOVARSKU

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 03. kalendářním týdnu 2020 byla nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1106 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 3,0 %. Ve všech věkových skupinách došlo k poklesu nemocnosti ARI s výjimkou dětí do 5ti let věku, kde byl zaznamenán nárůst nemocnosti ARI. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v Karlovarském kraji i ČR uvádí tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2019/2020 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

DOTAČNÍ PROGRAMY EU NA ROK 2020

Ve středu 15. ledna se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář k představení dotačních příležitostí pro regionální partnery. Akce byla zaměřena na možnosti získání finanční podpory v rámci některých tzv. komunitárních programů Evropské unie a zájemcům nabídla příležitost k individuálním konzultacím jejich projektových záměrů. „V současné době dochází k postupnému dočerpávání finančních prostředků v operačních programech a pro příští programové období Evropská unie předpokládá výrazné navýšení spolufinancování ze strany příjemců.

Komunitární programy proto představují zajímavou alternativu financování rozvojových záměrů a v nejbližších letech patrně budou nabývat na významu,“ vysvětluje Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, pod jehož záštitou se akce konala.

Možnosti finanční podpory z Evropské unie se neomezují pouze na evropské strukturální a investiční fondy v rámcolitiky soudržnosti. Podporu na rozvojové projekty lze získat rovněž z tzv. komunitárních programů. Na rozdíl od operačních programů ve strukturálních fondech, se jedná o programy financované přímo z rozpočtu Evropské unie a spravované Evropskou komisí či specializovanou výkonnou agenturou. Programy jsou zpravidla víceleté a v období 2014–2020 Evropská unie jejich prostřednictvím podporuje širokou škálu témat od vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací přes podnikání, kulturu, životní prostředí, zdraví a sociální věci až po vnitřní trh či oblast justice.

Semináře se zúčastnily čtyři desítky zástupců obcí, místních akčních skupin, neziskových organizací a škol působících na Vysočině. Program účastníkům blíže představil zaměření a cíle komunitárních programů, s důrazem na programy pro oblast vzdělávání a kultury. Všeobecně známý program Erasmus + podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a sportu. V období 2014–2020 je do něj alokováno téměř 15 miliard euro. Program Evropa pro občany nabízí přes 185 milionů euro pro částečné financování projektů zaměřených na rozvoj aktivního evropského občanství a demokratické angažovanosti občanů ve společnosti. Program Kreativní Evropa je pak zaměřen na podporu projektů v oblasti umění, médií, kulturních a kreativních odvětví a žadatelům je v něm k dispozici přibližně 1,5 miliardy euro.

Zajímavým programem, který cílí především na mladé lidi od 18 do 30 let, je rovněž Evropský sbor solidarity. Jde o novou iniciativu Evropské unie, se kterou se v České republice můžeme setkávat od roku 2018 a která umožňuje mladým lidem věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolníci v rámci různých projektů ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak i v ostatních zemích Evropy.

Mezi dalšími zdroji, které mohou obce i jiní potenciální žadatelé využívat, lze zmínit také Mezinárodní visegrádský fond, který již od roku 2000 podporuje spolupráci mezi zeměmi Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a to zejména navazování a rozvoj kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání a mládeže. Každoročně tento fond rozděluje mezi žadatele okolo 8 milionů euro.

Na ochranu zejména životního prostředí, revitalizaci kulturního dědictví, spolupráci ve vzdělávání a další témata jsou pak určeny prostředky Fondů EHP a Norska, známých mezi širokou veřejností jako tzv. „norské fondy“. V nich je na období let 2014–2021 otevřeno 11 programů v celkovém finančním objemu 7,6 milionu euro, z nichž mohou žadatelé v České republice dosáhnout až na částku v přepočtu okolo 5 miliard korun.

„Dotačních příležitostí mimo strukturální fondy EU existuje celá řada a jsou v nich soustředěny značné finanční prostředky. Věřím, že dnešní seminář účastníkům pomohl lépe se zorientovat v pestré nabídce dostupných dotací, a budu velmi rád, pokud v budoucnu tyto programy na Vysočině podpoří co nejvíce projektů i navázání nových partnerství,“ uzavřel Pavel Pacal. Ing. Eva Neuwirthová

MINISTR TOMAN: KOSTRA NÁVRHU NA OCHRANU VODY HOTOVA

Ministerstvo zemědělství s odborníky zpracovalo návrh ústavního zákona na ochranu vody, který bude po zapracování finálních připomínek předložen parlamentním frakcím k podání poslaneckého návrhu do legislativního procesu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešním, již čtvrtém, setkání u kulatého stolu

s právními experty, zástupci ministerstev, politických stran a odborníky na problematiku vody a ochrany životního prostředí. Na předchozím jednání je ministr požádal o zaslání připomínek k návrhu ústavního zákona.

„Obdrželi jsme mnoho cenných podnětů a návrhů, které přispěly ke zkvalitnění finálního textu. Většinu připomínek jsme zapracovali do textu zákona i do příslušné důvodové zprávy. Ta obsahuje řadu konkrétních údajů, odborných prognóz i výstupů z výzkumných ústavů. Vyplývá z nich, že nový ústavní zákon, a vůbec změna přístupu k vodě, je nejen žádoucí, ale i nutná. Naším záměrem je udělit ústavním zákonem jasnou prioritu veřejného zájmu zajištění dostatku pitné vody a vodárenských zdrojů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Dodal také, že po zapracování posledních připomínek je připraven zahájit konzultace k návrhu zákona s jednotlivými poslaneckými kluby.

Již na předchozím kulatém stole bylo řečeno, že návrh ústavního zákona bude předložen jako poslanecký návrh právě na základě širokého konsenzu vzešlého z těchto setkání a po zapracování připomínek jednotlivých účastníků. Zapracovány tak budou i připomínky odborníků na ústavní právo z dnešního jednání. Lhůta pro dodání veškerých připomínek je do 31. ledna, následně připravíme i návrhy na změny v souvisejících zákonech. Poté bude zákon připraven na předložení do legislativního procesu.

Návrh zákona má v současnosti devět článků, ve kterých se navrhuje především:

· Voda jako drahocenný a nenahraditelný přírodní zdroj požívá nejvyšší ochrany ve veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. Tento veřejný zájem je nadřazen všem ostatním veřejným zájmům, neboť voda je základní podmínkou života.
· Každý má právo na užívání pitné vody pro zajištění základních životních potřeb z veřejně dostupných vodních zdrojů za sociálně přijatelných podmínek.
· Úkolem státu a územních samosprávných celků je ochrana strategicky významných vodních zdrojů za účelem zajištění trvalého přístupu každého k pitné vodě.
· Nakládání se zdroji pitné vody určené pro hromadné zásobování obyvatel zabezpečují výhradně stát, územní samosprávné celky nebo jimi zřízené a ovládané osoby.
· Vodárenské zdroje ve vlastnictví státu nebo územních samosprávných celků nelze zcizit ve prospěch jiné osoby.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

MNÍK JEDNOVOUSÝ POZORUHODNÁ RYBA NAŠICH VOD

Nejchladnější měsíce roku, prosinec a leden, jsou obdobím tření mníka jednovousého. Jeho životní rytmus je nastavený jakoby opačně než u většiny ostatních druhů ryb. Zatímco ostatní ryby v chladné vodě utlumují svoji aktivitu, u mníka je tomu naopak. Mníkova chladnomilnost odkazuje na vznik druhu daleko na sever od našeho území. Nejaktivnější je při teplotě vody kolem 5 °C. Při teplotě nad 15 °C upadá do jakési letargie, omezuje svoji aktivitu i příjem potravy.

Původně byl řazen mezi treskovité ryby, v nedávné době ale byla zavedena čeleď mníkovití a mník je u nás jediným jejím zástupcem. Navíc je jediným druhem této čeledi, který se přizpůsobil životu ve sladké vodě. Mník je naší původní rybou, která byla dříve naprosto běžná. Kvůli zneprůchodnění vodních toků a jeho poměrně velké náročností na čistotu vody a dostatek vhodných úkrytů se v současnosti jedná o nepříliš početný druh. Na Vysočině se dnes vyskytuje např. v řece Jihlavě, ale i na některých menších potocích. Mník však dokáže žít velmi skrytě a tak nelze zcela přesně hovořit o jeho rozšíření a početnosti. Je to ryba s noční aktivitou, přes den se zdržuje v úkrytech. Svým způsobem života se v některých ohledech podobá úhoři. Stejně jako úhoř se ale někdy vydává na lov i za dne, obvykle za podmračeného počasí a zakalené vody.

Poznat mníka je poměrně jednoduché, i když se s ním většina rybářů nejspíš nesetkala. Má mramorované tělo s širokou hlavou a typický společný znak treskovitých a mníkovitých ryb – jediný vous trčící směrem dopředu. Stavy mníka v 80. letech minulého století klesly doslova na hranici faktického vyhubení na většině našeho území. Zhruba v této době bylo započato s umělým výtěrem mníka a odchovem plůdku na rybnících, což se místy projevilo nárůstem jeho početnosti. Nadále je však zařazen mezi ohrožené druhy. V Kraji Vysočina se odchovu mníka věnují některé rybářské svazy, prostřednictvím svých místních organizací či pobočných spolků a komerční rybářské společnosti. Ing. Eva Neuwirthová

CHYTRÉ SPOTŘEBIČE MYSLÍ NA VÁS

Hackerům mnohdy otevřou dveře do ložnic nebo dětských pokojů: Velký bratr tě vidí! Velký bratr na sebe v dnešní době bere podobu ledničky, televize nebo i dětské chůvičky. Přes stále chytřejší spotřebiče se dostává do útrob českých domácností, do ložnic i dětských pokojů. Čím dál více lidí oceňuje možnost ovládat svoji domácnost a zařízení na dálku. Líbí se jim funkce, kdy si samotné zařízení řeknou například o doplnění nebo vyprázdnění, přizpůsobí se a zlepší chod domova. Expert na kyberbezpečnost Karel Obluk ale varuje – chytré přístroje občas například přes vestavěné kamery otevřou bránu do nejužšího soukromí pro nezvané hosty na síti.

O chytré spotřebiče se podle průzkumu společnosti Cleverance zajímá téměř každá druhá domácnost. A zatímco o ochraně dat v počítači nebo mobilu lidé něco tuší, chytré spotřebiče tolik neřeší. „Přitom právě tato zařízení jsou schopna zásadního vpádu do soukromí a jejich zabezpečení se dá bohužel prolomit vcelku snadno. Zároveň mohou sloužit jako špatně střežená brána do celé domácí sítě, což může být ještě nebezpečnější,“ říká Karel Obluk, který v minulosti například vedl vývoj antivirového softwaru AVG.

Snad nejhůře chráněné jsou přístroje, které lidé umisťují do dětských pokojů, například dětské chůvičky připojené přímo na internet. Od loňského prosince se potýká se sérií hackerských útoků americká společnost Ring, jejíž zařízení útočníci použili mimo jiné ke strašení malých dětí v jejich pokojích nebo k vydírání obyvatel. „Jakmile se hackeři nabourají do zařízení a sítě, mohou získat přístup k osobním údajům a datům na jiných zařízeních v síti nebo třeba spustit nahrávání obrazu a zvuku, popřípadě mluvit z reproduktoru,“ varuje Obluk.

Podle průzkumu společnosti SAM Seamless Network je v rámci domácnosti nejvíce zranitelná ve 47 % případů IP kamera připojená na síť, v 15 % pak centrály typu Amazon Alexa nebo Google Home. Známé jsou i případy nezabezpečených chytrých sexuálních pomůcek, které nejenže sbírají data o četnosti použití, ale jsou také schopny pořizovat audiovizuální záznamy, na něž se může kdokoli zvenku připojit.

To, že kybernetické útoky na domácnosti nejsou nijak výjimečné, ukázala i studie společnosti Avast. Podle ní se terčem útoků stávají až dvě z pěti domácností připojené na síť internetu věcí. Hackeři také snadno poznají, zda jsou zrovna lidé doma, například podle údajů na chytrém termostatu topení. Podle Policie ČR četnost kyberzločinů, mezi které patří právě hacking, v posledních letech rapidně stoupá. V roce 2018 napočítala trestných činů tohoto typu 6 518, což je oproti roku 2017 nárůst o 20 %.

Podle expertů nelze průnikům do soukromí přes internet úplně zabránit, ale lze jim předcházet. „Klíčové je zabezpečit domácí Wi-Fi router, ten slouží jako pevné vstupní dveře do domácí sítě. Ostatní zařízení v síti už mají ochranu zpravidla horší. U chytrých spotřebičů je extrémně důležité mít možnost nastavit přístupové údaje a hned při prvním použití je změnit z továrního nastavení,“ dodává Karel Obluk. Při problémech nebo podezření na narušení by se měli lidé obracet na výrobce nebo prodejce zařízení. Světové antivirové společnosti také nedávno uvedly na trh zařízení, které monitoruje dění v domácích sítích a zabraňuje jejich narušení. Mgr. Vojtěch Šprdlík

POTVRDÍ BASKETBALISTÉ PRAHY ROLI FAVORITA V KOLÍNĚ?

Kolo: 20. kolo Kooperativa NBL 2019/20, 18.01.20, 17:45, Sobota. Utkání: BC GEOSAN Kolín - USK Praha.Do konce základní části KNBL zbývá odehrát tři kola (USK Praha se týkají jen dvě díky předehrávce s Nymburkem). Poté se rozhodne, kdo postoupí do nadstavbové skupiny A1 a kdo do A2. USK Praha má díky svému postavení v tabulce již účast v A1 jistou. Bojuje však o každou výhru, kterou si přinese do této nadstavbové skupiny. Pokud by se podařilo Sovám vyhrát obě zbylá utkání, mohou pomýšlet na průběžnou pátou příčku, ale pouze za předpokladu, že Olomoucko i Ústí nad Labem klopýtnou a nevyhrají. Nejen z tohoto důvodu je sobotní utkání pro tým z Folimanky důležité.

Kolín má aktuálně opačné starosti. Je na poslední příčce tabulky se ziskem 3 vítězství a spolu s Brnem se bude snažit o
záchranu v soutěži. Kolín doma porazil právě Brno, Olomouc a Hradec Králové. To jasně ukazuje na výhodu domácího prostředí, ze kterého svěřenci trenéra Beneše těží. K doplnění poslouží i fakt, že doma vyřadili z Českého poháru Děčín. Nejlepším střelcem se hned po svém příchodu stal křídelník Durham. Ten odehrál zatím pouze dvě utkání, ale s průměrem 22 bodu, což by ho řadilo do role nejlepšího střelce ligy, pokud si odmyslíme kritérium odehraných utkání.

„Kolín dobře posílil a měl evidentně šťastnou ruku, když podepsal Durhama. Tím se rozšířilo portfolio střelců. Mají téměř sedm dvouciferných střelců, což klade velký důraz na obranu soupeře. O tu bychom se měli v Kolíně opírat. Doma jsme vyzráli nad Svitavy, ale bylo to spíš střelbou, než obranou, na které chceme dlouhodobě pracovat. Musíme potvrdit roli favorita a plně bojovat,“ říká asistent trenéra Jan Pospíšil./mš/

TECHNOTRASA PŘITAHUJE TURISTY I SBÍRÁ OCENĚNÍ

Krajský projekt Technotrasa, který sdružuje třicítku technických atraktivit v Moravskoslezském kraji, získal první místo ve Velké ceně cestovního ruchu 2019/2020. Technotrasa zvítězila v kategorii nejlepší turistický produkt. Ocenění převzal v Brně na veletrhu GO-REGION TOUR náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

„Technotrasu považuji za klíčový produkt cestovního ruchu v našem kraji. Můžeme nabídnout unikátní technické dědictví, které jinde v Česku v takovém rozsahu ani kvalitě nenajdete. Pro turisty chystáme v Technotrase i pro letošní sezónu další vylepšení, nové zážitkové prohlídky či zapojení zcela nových atraktivit. Tato cena nám potvrzuje, že technické památky jsou pro návštěvníky velmi atraktivní, “ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Projekt Technotrasy s původně dvanácti technickými památkami vznikl v roce 2012, dnes už nabízí 30 atraktivit. Kromě tradičních turistických tahounů, jakými jsou například ostravský Důl Michal a Dolní Vítkovice s Landek Parkem, se k Technotrase připojily i méně okoukané lokality. Vodní mlýn Wesselsky a mlýn v Bartošovicích ukazují mlynářské řemeslo v praxi, v Krnovské synagoze se návštěvníci mohou zaposlouchat do příběhů krnovských průmyslníků a pěchotní srub Na Trati v Bohumíně zajímá nadšence válečné historie. „V minulém roce se k Technotrase připojil například vápencový lom Kotouč ve Štramberku, který si návštěvníci mohou prohlédnout za plného pracovního provozu. Zajímavé jsou i nové interaktivní expozice v rýmařovské textilce Hedva Český Brokát. Důležité je, že si technické zajímavosti lidé neprohlížejí jen zdálky. Technotrasa je o autentických zážitcích na unikátních místech. Návštěvníci jsou vtaženi do děje a všemi smysly zažívají reálné situace a příběhy,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Velkou cenu cestovního ruchu organizuje již třináctým rokem společnost COT media ve spolupráci s Veletrhy Brno. Vítězové byli letos vyhlášeni 16. ledna 2020 v rámci mezinárodního veletrhu GO-REGION TOUR, konaného v Brně od 16. do 19. ledna.

V kategorii nejlepší turistický produkt kromě Technotrasy bodoval i projekt Zlatá stezka Jihočeské centrály cestovního ruchu, který získal 2. místo. Třetí příčku pak obsadil projekt Klapka-filmová Vysočina poprvé, se kterým o umístení bojovala organizace Vysočina Tourism. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

OSTRAVSKO UZAVŘELO DOHODU S VEOLIA ENERGIE ČR

Moravskoslezský kraj (17. 1.) uzavřel s akciovou společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný.

„Moravskoslezský kraj patří k regionům, které se stále vyrovnávají s dopady těžkého průmyslu. Dříve byly priority nastaveny bohužel jinak, důležitější byly zisky a na životní prostředí se hledělo mnohem méně. Dnes je to naštěstí jinak. Přibývá podniků, které se cítí být společensky odpovědné a jsou ochotné nabídnout nad rámec zákonných požadavků něco navíc. Emise vypouštěné z teplárenských zdrojů Veolia jsou dlouhodobě nižší, než stanovují republikové právní předpisy i požadavky Evropské unie. Jsem tedy ráda, že chce Veolia podpisem dobrovolné dohody přispět k dalšímu zlepšování životního prostředí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj se v dobrovolné dohodě zavazuje k celé řadě aktivit či projektů, které mají za cíl přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu. Kupříkladu navýší prostředky určené na nadlimitní čištění silnic. Kraj také bude pokračovat v podpoře ozdravných pobytů dětí, které odjíždějí za čistým vzduchem, aby zregenerovali síly a získali lepší imunitu. Významné prostředky půjdou z krajské pokladny také na výměny starých kotlů nebo na regionální monitoring kvality ovzduší a další aktivity, které povedou k tomu, aby lidé v kraji mohli dýchat čistější vzduch. Samozřejmostí je také snižování negativních dopadů provozu budovy krajského úřadu na životní prostředí.

„Průběžně investujeme do ekologizace provozů, neustále snižujeme emise a mezi naše priority patří také zodpovědný přístup. Možnost udělat něco navíc vnímáme jako další pomoc regionu, ve kterém působíme. Věříme, že se nám společnými silami podaří udržovat a rozvíjet systém dálkového vytápění, který obě smluvní strany vnímají jako prospěšný pro obyvatele, města i životní prostředí,“ doplnil technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný.

Společnost Veolia Energie ČR se v dohodě například zavázala investovat do ekologických opatření v období 2019 až 2021 každoročně v průměru minimálně 340 milionů korun, celkem tedy více než 1 miliardu. Mezi nejvýznamnější projekty patří výstavba multipalivového kotle v Teplárně Karviná, ekologizace kotle K12 v Elektrárně Třebovice nebo rekonstrukce Teplárny Přívoz na čisté spalování koksárenského a zemního plynu bez spalování uhlí. Veolia dále bude přispívat na ozdravné pobyty dětí, zajišťovat výsadbu nové zeleně ve svých areálech, podporovat sport, kulturu a vzdělání, spolupracovat se školami a mimo jiné také přednostně využívat odpady z Moravskoslezského kraje ve svých provozech k tomu uzpůsobených.

Veolia Energie ČR je už sedmou společností, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala k aktivitám, které podnikne nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Dobrovolnou dohodu podepsaly jako první v dubnu 2018 Třinecké železárny, následovala dohoda s BorsodChem MCHZ v květnu téhož roku. V listopadu 2018 se přidaly společnosti TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná. V lednu 2019 se kraj dohodl se společností ROCKWOOL.Mgr. Nikola Birklenová

NEJLEPŠÍ ROBO VOZÍTKO STUDENTŮ CHORVATSKA

Absolutními vítězi Mezinárodní soutěže ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2020 se stala dvojice studentů ze střední školy v chorvatském Daruvaru. Vyhlášení výsledků se po dvoudenním soutěžním klání uskutečnilo ve čtvrtek 16. ledna 2020 v prostorách SOUE na Vejprnické v Plzni.

Celkem 14 dvoučlenných týmů z pěti zemí světa se zúčastnilo prvního ročníku Mezinárodní robotické soutěže ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2020. Soutěž se uskutečnila ve dnech 14. až 16. ledna a zapojili se do ní studenti ve věku 17-21 let z České republiky, Číny, Chorvatska, Německa a Slovenska.

Plzeňský kraj, který byl spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni spolupořadatelem akce, reprezentovaly dva týmy žáků z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, dva týmy žáků ze Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 a dva týmy žáků ze Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.

„Úkolem soutěžících bylo zkonstruovat robotické vozítko, prezentovat ho před mezinárodní porotou v anglickém jazyce a projet s ním vymezenou dráhou v co nejkratším čase. Byla jsem velmi mile překvapená, s jakým nadšením se žáci do soutěže pustili. Velký vliv mělo také prostředí univerzity, kam se mnoho ze soutěžících dostalo vůbec poprvé a bylo vidět, že je to velmi nadchlo. Doufám, že i budoucí kroky těchto nadaných studentů budou směřovat právě ke studiu techniky na Západočeské univerzitě,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. V Plzeňském kraji se uskutečnil vůbec první ročník této soutěže, k pořadatelství dalšího ročníku se přihlásili účastníci z Číny.

Výsledky byly vyhlášeny hned v několika kategoriích, kromě zmíněné prezentace v anglickém jazyce, projetí určené dráhy a hodnocení designu vozítka, byly předány také ceny Výzkumného centra NTC, ceny Techmania Science Center a ceny Fakulty aplikovaných věd ZČU. Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí

V ČÍNĚ 1,4 MILIARDY LIDÍ, I KDYŽ BYLA NEJNIŽŠÍ PORODNOST V HISTORII

Počet obyvatel Číny překročil koncem loňského roku 1,4 miliardy. Stalo se tak i přesto, že porodnost v Číně klesla loni na nejnižší úroveň od založení Čínské lidové republiky v roce 1949, informoval v pátek zpravodajský server BBC News s odvoláním na čínský statistický úřad.

K růstu počtu obyvatel přispělo snížení úmrtnosti v loňském roce. Porodnost v Číně se v posledních letech snižuje navzdory zrušení přísné populační politiky, která řadu let dovolovala čínským párům mít jen jedno dítě.
Budou je nutit? Čína má databázi nezadaných žen, které jsou v plodném věku

Trend vyvolává obavy z rychlého stárnutí populace a s tím spojené situace, kdy menší skupina lidí v produktivním věku bude muset živit větší skupinu občanů v důchodu. V minulém roce přišlo v Číně na svět 14,65 milionu novorozeňat, což je o 580 000 méně než v roce 2018. Porodnost v zemi dosáhla úrovně 10,48 dítěte na 1 000 obyvatel, což je zhruba srovnatelné s Českou republikou.

Zde Český statistický úřad uváděl v roce 2018 porodnost 10,7 dítěte na 1 000 obyvatel. Celosvětová porodnost byla v roce 2017 podle Světové banky 18,65 dítěte na 1 000 obyvatel.K přísné politice pod heslem jedna rodina – jedno dítě přistoupilo čínské vedení v roce 1979, aby kvůli omezeným zdrojům zbrzdilo populační explozi a s tím související chudobu a nároky na přírodní zdroje.

Porušení pravidel bylo trestáno pokutami, propouštěním z práce a někdy i nucenými potraty. Negativním průvodním jevem politiky jednoho dítěte bylo také to, že země momentálně čítá o 30 milionu více mužů než žen, neboť chlapci jsou z kulturních důvodů upřednostňováni před dívkami.

Čínský populační růst dosáhne vrcholu za deset let, uvádí studie

Opatření byla následně zmírňována, takže si postupně směli dvě děti pořídit obyvatelé venkova, zástupci etnických menšin a od listopadu 2013 i páry, kde alespoň jeden rodič byl jedináček. V roce 2015 Peking rozhodl, že umožní všem párům mít dvě děti. Ukončení přísné populační politiky však trend klesající porodnosti nezvrátilo. Podle expertů je důvodem fakt, že úřady nepřijaly žádná další opatření na podporu rodin. Většina Číňanů si nyní více než jedno dítě dovolit nemůže, uvádějí odborníci.