iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobce se zatím o funkci nemusí bát, řeší se nadřízený

Projednávání kárné žaloby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Martina Pavelku se komplikuje. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Petrem Mikešem bude totiž muset nejdříve vyřešit otázku, zda jej jeho nadřízený vůbec mohl žalovat. Dvě kárné žaloby na státního zástupce Pavelku byly podány v průběhu letošního roku s odstupem několika málo měsíců. Důvodem jsou průtahy s vyřizováním případů, přičemž je požadováno, aby kárný senát zbavil Pavelku funkce státního zástupce.

Pavelka již jednou pro stejný problém před kárným senátem stál: je tomu teprve rok, co mu byl pro průtahy snížen plat.
Tehdy jej kárně žalovala vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Zlatuše Andělová, kterou před kárným senátem zastupovala její náměstkyně. Aktuální žalobu na něj ovšem podával nikoliv jmenovaný funkcionář, ale pověřený šéf okresního státního zastupitelství, kterým je od února letošního roku Ladislav Hradil. A to je důvod, proč kárný senát původně nařízený termín veřejného jednání zrušil.

„Bylo zrušeno na příští týden nařízené jednání v kárné věci Mgr. Pavelky z důvodu vzniku potřeby posoudit otázku, zda kárný navrhovatel byl oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení. Kárným navrhovatelem totiž nebyl okresní státní zástupce, ale státní zástupce pověřený řízením okresního státního zastupitelství, přičemž takovou možnost výslovně neupravuje ani zákon o státním zastupitelství ani zákon upravující kárné řízení. Tuto otázku projedná kárný senát v neveřejném zasedání téhož dne. Podle výsledku neveřejného zasedání bude ve věci vydáno rozhodnutí nebo bude stanoven nový termín jednání,“ sdělila České justici mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Otázka, zda „pověřenci“ mají všechny pravomoci jmenovaných funkcionářů, se řeší i v případě soudů. Obnovy řízení ve své kárné věci se domáhá soudce Okresního soudu v Děčíně (OS) Radomil Bajer.

Věc kárný senát v čele se soudcem Karlem Šimkou měl projednávat minulý týden, na žádost soudce Bajera, který měl mimořádnou kolizi s projednávaným případem, v níž je činný jako zákonný soudce, však bylo jednání odloženo na polovinu ledna. Otázku již ovšem předběžně rozhodl senát Krajského soudu v Ústí nad Labem v čele s Markétou Lehkou. Ten ve sporu Bajerovy kolegyně, soudkyně Radky Mazurkové, která napadala legitimitu uložené výtky „pověřenkyní“ vedením děčínského soudu, shledal, že pověření předsedové tuto pravomoc mají. Petr Dimun, epa, ceskajustice.cz

JUDr. SAMKOVÁ: KÁRNÝ SENÁT, JAK SE KOMU ZACHCE

Vyhláška č. 244/1996 Sb. v platném znění, vydaná Ministerstvem spravedlnosti, upravuje advokátní kárný řád, tedy způsob, jakým Česká advokátní komora vykonává svůj dohled nad advokáty ve formě kárného postihu.
Pro celé projednávání kárného řízení je do značné míry určující, před jakým kárným senátem bude řízení probíhat. Připomeňme, že ve smyslu ust. § 47 zákona o advokacii jsou tříčlenné kárné senáty sestavovány z 83 členů kárné komise. Sestavit tříčlenný senát z 83 členů znamená zhruba 95.000 různých kárných senátů!!! Odvolací kárná komise je dle ust. § 47a zákona o advokacii jedenáctičlenná, a protože i odvolací kárný senát je tříčlenný, může být sestaveno 165 různých kárných senátů.

Za této situace je Unie advokátů, z.s. přesvědčena, že odporuje zásadě „zákonného soudce“, aby jak prvoinstanční, tak odvolací kárný senát byl ustanovován pouze na základě osobního uvážení předsedy příslušné komise. Děje se tak na základě ust. § 2 odst. 1 a § 5 odst. 1 výše citované vyhlášky, které zní:
㤠2 odst. 1:
Předseda kárné komise České advokátní komory (dále jen předseda kárné komise) bez odkladu po zahájení kárného řízení písemně ustanoví kárný senát podle § 33 odst. 1 a jmenuje jeho předsedu.“
㤠5 odst. 1:
Předseda odvolací kárné komise bez odkladu poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání, písemně ustanoví odvolací kárný senát a jmenuje jeho předsedu.“

Za této situace považovala Unie advokátů, z.s. za nutné se poohlédnout, jakým způsobem je upraveno ustanovování kárných senátů v tak říkajíc sesterských stavovských organizacích, tedy v Notářské komoře a Exekutorské komoře. Obě komory Unie advokátů, z.s. oslovila a přináší následující poznatky:

Nejdříve k situaci v Notářské komoře:

Je potřeba říci, že v Notářské komoře je nepoměrně méně kárných řízení, což je také dáno nepoměrně (o dva řády) menším počtem notářů, než je počet advokátů. Notářských úřadů působí v ČR 439. V letech 2012 – 2018 bylo dle vyjádření Notářské komory zahájeno průměrně 4,4 kárných řízení. Tento nepatrný počet se odráží i ve způsobu ustanovení členů kárného senátu, který je dán ust. § 3 Notářského kárného řádu, který byl přijatý sněmem dne 16. 6. 2009 a schválený Ministerstvem spravedlnosti pod čj. 226/2009-OD-ORG/2. Citovaná právní norma zní takto:

Kárný senát
• 3
(1) Určení členů kárného senátu pro kárné řízení losem provádí předseda komise bezodkladně po zahájení kárného řízení za přítomnosti alespoň jednoho dalšího člena komise. Losuje se vždy ze všech členů komise, přičemž nejdříve se vylosuje předseda kárného senátu a poté dva přísedící. Do losování se nezařazuje člen komise, který je kárně obviněným. O losování se vyhotoví zápis, který podepíší předseda komise a člen komise, který byl losování přítomen.

Dodejme, že dle ust. § 41 odst. 1 Notářského řádu tvoří kárnou komisi předseda a čtyři další členové. Je tedy zřejmé, že v případě kárných řízení notářů předseda kárné komise neurčuje složení senátu sám, ale senát je určován náhodně.
Druhou komorou profesně blízkou advokacii je Exekutorská komora. Je jich ovšem ještě méně než notářů. V ČR působí celkem 157 exekutorů. O to zajímavější je, jakým způsobem je upraveno kárné řízení exekutorů.

Podle ust. § 114 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001Sb. v platném znění) má Kárná komise 9 členů, z čehož je 6 soudců, jmenovaných předsedou Kárného soudu, což je Nejvyšší správní soud. Tři členové jmenovaní z řad exekutorů. Předsedou Kárné komise exekutorů může být pouze soudce. Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným senátem, který je jmenován předsedou kárné komise. Kárný senát se skládá z 2 členů kárné komise z řad soudců a z 1 člena kárné komise z řad exekutorů. Předsedou kárného senátu může být také pouze soudce. Z uvedeného vyplývá, že Exekutorská komora má nad svými členy pouze minoritní kárnou pravomoc.

Z podrobného vysvětlujícího přípisu Exekutorské komory, který Unie advokátů, z.s., obdržela na základě své žádosti o informace, vyplynulo, že jsou Exekutorská komora ustavila tři kárné senáty se stálým obsazením a kárný řád následně upravil pravidla pro rozdělení napadlých věcí jednotlivým senátům, stejně jako pravidla pro stanovení předsedy senárů, a dokonce i pro zastupování senátů a zastupování jednotlivých členů senátů. Tato pravidla shrnula Kárná komise Exekutorské komory do velmi přehledného „Rozvrhu práce“, který obsahuje navíc i zcela přesný popis jednotlivých pravomocí členů i předsedy a místopředsedy kárného senátu a postupu při projednávání kárné věci. Nutno říci, že takovýto vnitrostavovský předpis mohou advokáti exekutorům jen závidět!

Unie advokátů, z.s., samozřejmě nepřehlíží, že k ustavení Exekutorské komory došlo později než k ustavení České advokátní komory, a to se pravděpodobně promítlo i ve struktuře právních norem, které upravují činnost obou stavovských organizací. Nicméně časové rozpětí mezi přijetím Exekučního řádu č. 48/2001, který nabyl platnosti od 3. 4. 2001, a zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., který nabyl účinnosti 1. 7. 1996, není tak velké, aby takto diametrálně odlišný přístup ospravedlňoval.

Pro úplnost je ještě třeba připomenout, že pro řízení ve věcech kárných proti exekutorům je relevantní zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, který je platný od 11. 1. 2002. Podle tohoto zákona je kárným soudem Nejvyšší správní soud.

Jistě že úřad exekutorů je pevněji svázán s justicí jako celkem, avšak bez činnosti advokátů není možno hovořit o právním státu. Z tohoto hlediska by inspirace oběma sesterskými komorami dle názoru Unie advokátů, z.s., České advokátní komoře byla ku prospěchu. Unie advokátů s lítostí konstatuje, že ačkoliv předestřela svoje návrhy, vedené ve výše uvedeném směru, předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi, nesetkala se s ani minimální kladnou odezvou. Předseda České advokátní komory všeobecně odkázal na možnost vyslovení podjatosti toho kterého člena kárného senátu, což ovšem dle názoru UA je poněkud jiný problém, než je ten, na který Unie advokátů poukazuje. Dále předseda České advokátní komory v odpovědi na návrhy Unie advokátů uvedl:

„Změny právní úpravy advokátního kárného řízení navrhované Unií advokátů, tedy rozvrh práce kárných a odvolacích kárných senátů a členství soudců v kárných senátech, považujeme za nadbytečné na straně jedné a nesystémové na straně druhé. Tyto návrhy se navíc nežádoucím způsobem dotýkají samosprávy advokátního stavu. Věřím, že ani Unie advokátů nesleduje záměr narušení samosprávy státu.“

Unie advokátů samozřejmě nesleduje svými návrhy ani narušení samosprávy státu, ani České advokátní komory, avšak je toho názoru, že pod pojem „samospráva“ nelze subsumovat svévolné ustanovování kárných senátů tak, jak tomu je dle Unie advokátů, z.s., nyní. Naopak je toho názoru, že stanovení rozvrhu práce Kárné komise ČAK a Odvolací kárné komise ČAK by posílilo princip samosprávy a dodalo rozhodování o ustavení kárných senátů vážnost, důstojnost a zvýšilo by právní jistotu samotných advokátů v jejich vlastních kárných řízení.

Proto i Unie advokátů doufá, že se Česká advokátní komora inspiruje Exekutorskou komorou a přijme relevantní právní kroky, ve kterých jí nic nebrání. Je totiž nepochybné, že stejně, jako je předseda Kárné komise a Odvolací kárné komise oprávněn ustanovovat kárné senáty, jsou oba předsedové oprávněni ustanovit i rozvrh práce kárných komisí a určit způsob, jak budou sestavovány právně předvídatelným způsobem kárné senáty.

K takovému rozhodnutí přeje Unie advokátů, z.s., oběma předsedům kárných komisí ČAK hodně sil a odvahy v nadcházejícím novém roce 2020. JUDr. Klára Samková, advokátka, ceskajustice.cz

FAVORITY PŘÍŠTÍCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB BABIŠ A FISCHER

Premiér Andrej Babiš a senátor Pavel Fischer jsou podle bookmakerů Fortuny největšími favority na budoucího českého prezidenta. Na šéfa ANO vypisují kurzy 6,5:1, na Fischera pak 7:1. Na Babiše jde téměř čtvrtina objemu všech sázek, šestnáct procent prosázeli lidé na generála Petra Pavla.

Ostatní sázkové kanceláře kurzy na budoucího prezidenta nemají v nabídce.

„Do termínu řádných prezidentských voleb sice zbývá ještě spousta času, ale kvůli mimořádnému zájmu sázkařů o ty poslední jsme kurzy na příštího prezidenta po Miloši Zemanovi vypsali hned po těch minulých,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Dvoukolové prezidentské volby jsou naplánovány na leden 2023. Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší jeho mandát počátkem března 2023 a prezident nedávno řekl, že ho chce vykonávat až do konce svého období.

Objem sázek na loňské prezidentské volby dosáhl u sázkových kanceláří v Česku 285 milionů korun, což bylo téměř šestkrát více než v roce 2013. Rekord v politických sázkách ze sněmovních voleb 2017 byl překonán skoro trojnásobně. Absolutní rekord ze všech událostí drží světový fotbalový šampionát v Rusku v roce 2018. Tehdy sázkové kanceláře přijaly sázky zhruba za 2,5 miliardy korun.

Fortuna zatím nabrala na příští volby sázky

zhruba za milion. „Bookmakeři v kurzech kromě reálné šance dané osobnosti musí zohlednit i jejich ochotu se samotné volby vůbec zúčastnit. Někteří zájem připustili, jiní jsou ale uvažováni v teoretické rovině. To se promítá v šíři nabídky i ve vysokých kurzech. Ty v momentě, kdy budou známy nominace, pochopitelně klesnou,“ doplnil Šrain.

Za Babišem a Fischerem následují generál Petr Pavel (8:1), vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová (9:1), Václav Klaus mladší (Trikolóra, 9:1) a eurokomisařka Věra Jourová (10:1). Na to, že bude příštím prezidentem muž, je vypsán kurz 1,3:1. Zvolení ženy je ohodnoceno kurzem 3:1.

„V nabídce je možnost vsadit si třeba na Jiřího Ovčáčka (75:1), Jiřího Paroubka (85:1), Michaela Kocába (50:1) nebo Miroslava Kalouska (109:1), který byl ke kandidatuře veřejně vyzván při oslavách 17. listopadu. Pikantní by nepochybně byla i kandidatura a následná volební kampaň řeporyjského starosty Pavla Novotného (666:1). Nechybí ani volební stálice Petr Hannig (1250:1) či Jana Bobošíková (1300:1),“ uvedl dále Šrain. Tradiční symbolický kurz 68:1 podle svého čísla má hokejista a majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr.

Zeman si přeje jako nástupce Babiše

Prezident Miloš Zeman před časem mluvil o tom, že by se mu v příští volbě hlavy státu zamlouval souboj šéfa odborové centrály ČMKOS Josefa Středuly a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, o pár dnů později řekl, že by se mu v čele státu líbil jako příští prezident současný premiéra Andrej Babiš. „Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic,“ reagoval Babiš s tím, že nyní s touto možností nepočítá.

V BERLÍNĚ CHTĚLI UKRÁST OSTATKY HEYDRICHA

Z berlínského hrobu někdejšího zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha se zřejmě někdo pokusil odnést ostatky, informoval v neděli německý tisk. Případ vyšetřuje policie, podle které v hrobu všechny ostatky zůstaly. Pachateli za trestný čin hrozí až tři roky vězení.

Reinhard Heydrich - nacistický pohlavár a vládce Čech a Moravy zabitý československými parašutisty. | foto: Bundesarchiv
„Otevření hrobu si povšiml jeden ze zaměstnanců hřbitova ráno 12. prosince,“ citoval v neděli deník Bild policejní mluvčí Heidi Vogtovou. Policie vyšetřuje incident, který se stal v noci na čtvrtek, jako trestný čin rušení klidu mrtvých. Za něj v Německu hrozí až tři roky vězení. Případ má na starosti policejní oddělení pro politicky motivované delikty, poznamenal list Der Tagesspiegel.

Kdo stál za pokusem odnést Heydrichovy ostatky, není zatím jasné. Pachatelé museli o místu uložení Heydricha vědět zřejmě z povolaných míst, neboť hrob na berlínském Hřbitově invalidů (Invalidenfriedhof) byl po válce srovnán se zemí a anonymizován.

To, že Heydrich je pohřben právě tam, lze snadno najít na internetu, zmiňuje se o tom i internetová encyklopedie Wikipedia, přesné místo hrobu ale oficiálně označeno není. Na webu je nicméně možné dohledat řadu příspěvků, na kterých je fotografie zbytku náhrobku, který je považován za Heydrichův.

Heydrich zemřel na následky zranění způsobených československými výsadkáři. Parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš se v rámci operace Anthropoid pokusili protektora zlikvidovat 27. května 1942. Útok sice přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Heydrich zemřel 4. června 1942.

Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a popravili řadu odbojářů a lidí, kteří jim pomáhali. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky zemřeli 18. června po boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostele svatých Cyrila a Metoděje.)

Podobný incident s hrobem jako nyní se v Německu stal před necelými dvaceti lety. Levicoví radikálové tehdy v únoru 2000 otevřeli hrob nacisty Horsta Wessela a v prohlášení uvedli, že jeho lebku hodili do řeky Sprévy. Policie ale popřela, že by nějaké kosti zmizely, a uvedla, že to byl hrob Wesselova otce. Wessel byl příslušníkem nacistických útočných oddílů SA a byl rovněž autorem pochodové písně Die Fahne hoch (Vlajku vzhůru), která je známá i pod názvem Píseň Horsta Wessela. Wessel byl v roce 1930 zavražděn komunisty, což nacistům posloužilo k jeho oslavování.

NEJVÝKONNĚJŠÍ LEDOBOREC SVĚTA SE PLAVÍ VE VODÁCH RUSKA

Tento týden se od mola petrohradského přístavu odrazil ledoborec Artika ze série LK-60, který nemá ve světě obdoby. Jde o nejvýkonnější plavidlo svého druhu, které bude mít za úkol vést lodní karavany skrze západní břehy arktického Ruska.
Ledoborec poháněný dvěma jadernými reaktory disponuje řadou moderních řešení. Může třeba díky své konstrukci měnit ponor, dopluje proto do míst, kam se podobné lodě nedostanou. Závěrečná fáze provozních zkoušek začala ve čtvrtek. V jejich rámci odborníci mimo jiné otestují balastní nádrže, navigační přístroje, systémy podpory života, kotevní zařízení nebo spouštění člunů.

„Hlavním cílem zkoušek je ověření správného nastavení algoritmů řízení lodního šroubu a celého pohonu a také pohyblivosti ledoborce při napájení pouze záložními dieselgenerátory,“ řekl Mustafa Kaška, generální ředitel Atomflotu, která provozuje flotily jaderných ledoborců. Pokud všechno půjde podle plánu, měl by se ledoborec Arktika z pilotního projektu 22220 dostat do ostrého provozu březnu nebo dubnu příštího roku.

Na palubě jsou nejmodernější přístroje. Unikátní řešení představuje systém změny výšky ponoru, což obrovské lodi umožňuje plavbu v arktických mořích i v mělkých zálivech a ústích sibiřských veletoků. Arktika se totiž má podívat třeba po Jeniseji do přístavu Dudinka nebo Obského zálivu.

Loď si objednal Rosatom (Ruská státní korporace pro atomovou energii), který spojuje více než 340 podniků. V nich pracuje asi 262 tisíc lidí. Korporaci tvoří čtyři vědeckovýzkumné či průmyslové komplexy a jaderné elektrárny. A právě také flotila ledoborců, která je jediná svého druhu na světě.

Dva jaderné reaktory, obří výkon

Technický projekt ledoborců 22220 vypracovala konstrukční kancelář Iceberg. Loď pohání dva reaktory typu RITM-200 s tepelným výkonem 175 MWt, které byly vyvinuty speciálně pro tento typ lodí. Mají být podstatně výkonnější, ale zároveň lehčí a kompaktnější.

Ledoborec Arktika
• Délka 173,3 metrů
• Šířka 34 metrů
• Výška 15,2 metrů
• Výkon až 60 MW (měřeno na hřídelích)
• Rychlost až 22 uzlů (40,7 km/h, na čisté hladině)
• Ponor může měnit mezi 8,65 a 10,5 metry
• Propluje až 2,9 metru tlustým ledem

Arktika se začala v petrohradských loděnicích stavět na podzim 2013, kdy byl položen kýl. O tři roky později dělníci spustili na vodu i trup. Posádku tvoří 53 námořníků. Rastom si od Arktiky slibuje asi 40 let plného provozu. Ledoborec dostal své jméno podle jednoho ze svých předchůdců, který se zapsal do dějin jako první hladinová loď, která dosáhla severního pólu.

Souběžně s Arktikou probíhá stavba i dalších dvou ledoborců, plavidel Sibiř a Ural. Letos v srpnu Rosatom podepsal s Baltijským závodem smlouvu na stavbu čtvrtého a pátého ledoborce stejné třídy. Závěrečné testy probíhají kromě ruských výsostných vod i ve Finském zálivu.

TURECKEM PLACENÍ REBELOVÉ ZABAVUJÍ KURDŮ DOMY

Dva měsíce po krvavé invazi na severovýchodě Sýrie postoupil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve svém plánu a dobytou oblast začal plnit syrskými uprchlíky. Ovšem nejen jimi. Do domů dříve obývaných Kurdy se stěhují i rodiny spřízněných rebelů, kteří za turecké vojáky dělali špinavou práci. A v novém domově nyní zavádějí hrůzovládu.

Příměří dohodnuté prostřednictvím Ruska sice tureckou operaci Jaro míru oficiálně zastavilo, ve městech na turecko-syrské hranici však násilí řádí dál. Server Foreign Policy s odkazem na místní zdroje uvádí, že obyvatelé Tal Abjádu či Ras al-Ainu žijí v každodenním strachu ze syrských rebelů.

Členové Syrské národní armády (dříve pod názvem Svobodná syrská armáda a zkratkou FSA, pozn. red.) při říjnové invazi turecké armádě posloužili jako předvoj. Už tehdy se do médií dostalo mnoho záznamů o jejich spektakulárním násilí páchaném především na kurdských civilistech.

Nejznámějším případem je brutální vražda kurdské političky Hevrín Chalafové z počátku invaze. A v násilí pokračují i nyní, což v druhé polovině listopadu podle CNN potvrdili i nejmenovaní američtí představitelé s tím, že příměří platí jen na papíře. Turecko se sice stáhlo, špinavou práci však za něj stále dělají rebelové.

Kromě útoků, poprav či drancování majetku místních údajně také brání Kurdům v návratu do svých domovů. Tam se totiž v posledních dnech stěhují Arabové či Turkméni bez konkrétního vztahu k severovýchodu Sýrie. Z velké části má jít přitom o rodinné příslušníky džihádistů z FSA.

Foreign Policy s odkazem na výzkumníka Thomase McClurea popisuje, že v Jarábulusu funguje kancelář, kde se militanti mohou zaregistrovat a přihlásit se tak o nový dům v Tal Abjádu - zabavený Kurdům. Turecká státní agentura Anadolu uvedla, že se prvních sedmdesát Syřanů zabydlelo v Ras al-Ainu 22. listopadu.

„Po vyčištění země od teroristů se vracejí domů,“ píše agentura. O dva dny později se do Tal Abjádu nastěhovalo dalších šest set rodin. Turecko tvrdí, že šlo o lidi pocházející z tohoto regionu, podle místních to však jsou uprchlíci ze všech koutů Sýrie, ale také Iráku. Obavy z etnické čistky, kdy místní Kurdy postupně nahradí Arabové, se tak začínají naplňovat.
Kurdové v Iráku bojkotují turecké zboží. Bojují tak proti Erdoganově invazi

Podle CNN se islamisté nezaměřují jen na Kurdy, ale i místní křesťany. Americký prezident Donald Trump ovšem při nedávné schůzce s tureckým prezidentem prohlásil, že příměří funguje, dodává televize.

„Popravování lidí, hromadění majetku a bránění vysídleným lidem v návratu do jejich domovů jsou průkazné důkazy, proč navrhovaná ‚bezpečná zóna‘ nebude bezpečná,“ uvedla ředitelka blízkovýchodní sekce organizace Human Rights Watch Sarah Leah Whitsonová.

Organizace na konci listopadu vydala zprávu o stavu na severovýchodě Sýrie, ve kterém vyzývá tureckou vládu, aby se k chování svých džihádistů na území, kterému de facto vládne, postavila čelem a jejich zločiny začala vyšetřovat.
„Turecko by mělo přimět jednotky Syrské národní armády, aby s těmito činy přestaly, a zajistit, aby se viníci zodpovídali,“ píše se v dokumentu, podle kterého také od začátku invaze zmizelo několik pracovníků humanitární organizace Červený půlměsíc.

Přes hraniční přechod, který byl naposledy otevřený v době, kdy území ovládal Islámský stát, proudí nejen uprchlíci. Zatímco oni míří z Turecka do Sýrie, opačnou cestou se podle McClurea vydává zboží od obilí přes auta až po naftu či těžkou techniku.

Při obraně severovýchodu Sýrie zemřely stovky kurdských bojovníků a před tureckým terorem od října uprchlo na 200 tisíc lidí. Není však jasné, kolik se jich dosud vrátilo, čísla OSN a zdrojů z místa jsou totiž diametrálně odlišná.

STARBUCKS V USA ODMÍTL OBSLOUŽIT POLICISTY, JINDE NAPSALI NA KELÍMEK PRASE

Dvojice policistů si chtěla v řetězci Starbucks v kalifornském městě Riverside koupit kávu. Obsluha je ale ignorovala, odešli proto s prázdnou. Není to v poslední době poprvé, co kavárenská síť řeší incident mezi policií a obsluhou. Nedávno zase mužům zákona na kelímek baristé napsali místo jména „prase“.

Policisté v obchodě nejdříve pět minut postávali, ale obsluha si jich nevšímala, odešli tak bez kávy. Na Twitteru celou záležitost kritizoval úřad šerifa i šerif samotný. Incidentu si pak všimla i média.„Dva naši zástupci byli ve Starbucksu odmítnuti. Protipolicejní postoje, které zaměstnanci Starbucksu opakovaně ukazují, musí skončit,“ napsal na Twitter šerif Chad Bianco.

Kavárenský řetězec se již za chování obsluhy omluvil. „Pro to není zkrátka žádná omluva,“ uvedla společnost. „Je nám to velmi líto,“ uvedl mluvčí Starbucksu s tím, že kavárna se osobně oběma policistům omluvila.

Šerif Bianco komentářem o protipolicejních náladách ve Starbucksu očividně odkazoval na nedávný případ z Oklahomy, kdy obsluha policistovi na kelímek s kávou nechala nápis „prase“.Podle americké reportérky Amy Slanchik, která případ medializovala, policista v té době navíc kávu kupoval svým kolegům na den Díkůvzdání.

tehdy se řetězec omluvil a počínání obsluhy označil za nepřijatelné. „Policisté by u nás měli být vítáni a mělo by s nimi být zacházeno s úctou a respektem,“ řekl tehdy pro americký Business Insider ředitel Starbucksu Rossann Williams. Následovalo vyšetřování a pracovníka, který nápis na kelímek vytiskl, firma propustila.
Nejen policisté, ale i černoši a muslimové

Starbucks se dlouhodobě potýká i s rasovými problémy. V dubnu musel zavřít tisíce kaváren, aby své zaměstnance proškolil. Stalo se tak poté, co jeden barista nechal vyvést dva černošské zákazníky.
Starbucks po aféře s černochy zavře tisíce kaváren, bude školit obsluhu

„Školení se zaměří na implicitní předsudky, podpoří vědomou inkluzi, zabrání diskriminaci a zajistí, aby se každý v podnicích Starbucks cítil bezpečně a vítán,“ uvedla tehdy společnost v prohlášení.

Tento incident ve Spojených státech vyvolal rozruch a dokonce i protesty. Kvůli školení a zavřeným kavárnám podle BBC Starbucks přišel na tržbách asi o 20 milionů dolarů.

S řetězcem měl nedávno problém i muslim americké národnosti Niquel Johnson. Obsluha Starbucks mu totiž místo jeho muslimského jména Aziz, který používá přes 20 let, napsala na kelímek s kávou „ISIS“. Tedy akronym používaný pro označení teroristické skupiny Islámský stát.