iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ministerstvo průmyslu hradilo i nezpůsobilé výdaje

Evropská komise kvůli chybám pozastavila proplácení peněz na rok a půl, z technické pomoci MPO hradilo i nezpůsobilé výdaje: Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na peníze určené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)1. Jde o prostředky, které z většiny poskytuje Evropská unie a pomocí kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) OPPIK řídí. Používány jsou především na platy zaměstnanců, kteří program spravují, což představuje zhruba 75 % z vyčleněných 3,8 miliardy korun, ale také například na propagaci, vzdělávání, kontroly, tvorbu analýz a podobně.

Čerpání z OPPIK vázlo a program je v porovnání s ostatními operačními programy v tomto ohledu na posledním místě. NKÚ také oznámil finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně za 1,3 milionu korun, spojené především s čerpáním peněz na vzdělávací akce, které byly ve skutečnosti spíše společenskými akcemi.

OPPIK je z pohledu objemu peněz třetím nejvýznamnějším operačním programem – pro Českou republiku je v něm v programovém období 2014–2020 vyčleněno téměř 112 miliard korun. Čerpání těchto peněz ale vázlo. Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku rozhodlo MPO o přidělení necelých 57 miliard korun, což představuje zhruba 54 % ze všech vyčleněných peněz. Příjemcům podpory pak bylo proplaceno jen necelých 23 miliard korun, tedy přibližně 22 % z připravených peněz. Z pohledu čerpání je tak OPPIK ve srovnání s ostatními devíti operačními programy na posledním místě. Pro vysokou (14%) chybovost v projektech Evropská komise také v dubnu roku 2018 rozhodla u OPPIK o pozastavení proplácení peněz, které trvalo rok a půl.

K efektivnímu řízení programu, a tedy i zajištění nízké chybovosti mají sloužit peníze z technické pomoci. NKÚ se zajímal, jak MPO sleduje plnění cílů této pomoci. Resortem nastavená soustava ukazatelů, podle kterých by tyto cíle bylo možné vyhodnotit, ale skutečné výsledky a přínosy vyhodnotit neumožňuje. Řadu dílčích ukazatelů, které si MPO stanovilo, navíc resort nenaplňuje. Jedním z nich byl například počet kontrol, kterých MPO chtělo během programového období udělat 2 400, nicméně na konci roku 2018, tedy v polovině období čerpání prostředků, jich ukončilo jen 366. Resortu se také nedaří podle plánů stabilizovat zaměstnance provádějící administraci programu a jeho projektů. Dosavadní problematický průběh OPPIK je pak vyústěním těchto nedostatků.

NKÚ si ke kontrole vybral také vzorek projektů v hodnotě téměř 60 milionů korun. Kontroloři zjistili, že MPO zaplatilo více než 1,2 milionu korun za tři tzv. „výroční semináře“ vzdělávacího charakteru. Ve skutečnosti se ale jednalo o společenské akce pro zaměstnance spravující OPPIK – konaly se po pracovní době, trvaly do nočních hodin a výdaje s nimi spojené byly vynaloženy na pronájem restaurace či klubu, zajištění cateringu, DJ produkci, fotokoutek a podobně. Výdaje na vzdělávací aktivity a lektorské služby byly nulové. Vynaložení peněz na akce tohoto charakteru NKÚ vyhodnotil jako možné porušení rozpočtové kázně a oznámil to příslušnému finančnímu úřadu. „Používat veřejné prostředky určené k vzdělávání na takovéto úřednické večírky je nepřípustné a jde o typický příklad nezpůsobilých výdajů,“ dodal člen úřadu Jan Kinšt, který kontrolní akci řídil. U ostatních prověřovaných projektů technické pomoci NKÚ nenašel závažnější nedostatky. /nkú/

STAVBY SILNIC V ČR TRVAJÍ 12 LET

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze vynaložené v letech 2013 až 2018 na stavbu a modernizaci silnic I. třídy, celkem šlo o 24,6 miliardy korun. Silnice se nestavěly podle své důležitosti, ale podle toho, jak daleko byla příprava staveb. Důvodem byl především nedostatek peněz na silnice plánované ještě před krizí. Příprava staveb navíc trvala dlouhou dobu, v průměru 12 let. Průtahy vznikaly především kvůli problémům se získáním územních rozhodnutí, stavebních povolení a výkupem pozemků. Z 35 staveb silnic I. třídy se podařilo v plánovaném termínu dokončit jen sedm.

Silnic I. třídy bylo v roce 2018 v ČR 69 a představovaly přes 5 800 kilometrů. Které stavby jsou prioritní a mají největší společenskou důležitost, určily strategické dokumenty z roku 2013 jako dopravní politika na roky 2014 až 2020 a dopravní strategie. Ta zároveň stanovila i harmonogram staveb a předpokládané náklady na ně. Jenže z plánovaných 35 staveb se podařilo dokončit v termínu jen sedm. Navíc šest z nich už bylo v nějaké fázi rozpracovanosti, když harmonogram staveb vznikal. V aktualizované strategii z roku 2017 pak Ministerstvo dopravy harmonogram staveb úplně vypustilo.

To, že se některé stavby silnic I. třídy zbrzdily nebo zastavily, bylo především kvůli nedostatku peněz. Před krizí se jich začalo připravovat mnoho a následně se muselo přikročit k úsporám. U některých staveb už ale byla uzavřena smlouva s dodavateli, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jim pak zaplatilo finanční kompenzace přes 125 milionů korun za přerušení nebo konzervaci staveb.

Stavby silnic I. třídy provází dlouhodobě i řada problémů, které je prodlužují. Průměrně příprava stavby takové silnice trvala 12 let, výjimkou ale nejsou ani stavby s přípravou přes 20 let. Například u přeložky silnice u Nového Města nad Metují trvala v době kontroly NKÚ už 22 let a byla v podstatě na začátku. Přípravu této stavby komplikovaly námitky občanů proti plánované trase silnice i obtížná protihluková ochrana.

K urychlení staveb silnic by mělo pomoci několik opatření jako změna stavebního zákona nebo zákona o urychlení výstavby infrastruktury, ty jsou ale v platnosti jen krátkou dobu a jejich případný pozitivní dopad se zatím neprojevil. ŘSD se také snažilo zkrátit čas přípravy stavby tím, že žádalo o vydání stavebního povolení ještě předtím, než byl dokončen výkup pozemků. To ale zrychlení nepřineslo a problém se jen přesunul do stavebního řízení.

Náklady na stavby silnic I. třídy byly v kontrolovaných letech o 30 % nižší, než kolik ŘSD předpokládalo v zadávacích řízeních na dodavatele. Pozitivně se projevil vyšší počet uchazečů o veřejné zakázky. Obvykle bylo uchazečů 8 až 12.
Kontroloři také zjistili, že stále přetrvávají problémy s převodem silnic I. třídy do vlastnictví krajů nebo obcí v případě, že souběžně s touto silnicí je postavena dálnice nebo přeložka silnice I. třídy. Celkem jde o 182 kilometrů silnic. Kraje a obce je odmítají od státu převzít s tím, že nemají dostatek peněz na jejich údržbu. Stále totiž není systémově vyřešeno financování údržby a oprav silnic II. a III. třídy. /nkú/

Mgr. HANNIG: UKRADENÁ SPRAVEDLNOST

Při oslavách 30. výročí Sametu jakoby nebylo vhodné zmínit negativa dosavadního vývoje. Například téměř milion lidí postižených exekucemi. V našem státě byla do legislativy totiž zavedena lichva. Zákony, které byly přijaty na přelomu milénia, byly tehdejší vládě a poslancům nadiktovány lobbisty ve prospěch budoucích exekutorů. Dokonáno bylo v době Topolánkovy vlády po roce 2006, kdy byly zvýšeny poplatky advokátům, což znamenalo, že chudý člověk, postižený exekucí, neměl a dosud nemá jakékoliv nástroje se bránit propadu do hlubin bídy a bezdomoví.

I když se v nynější době něco dělá pro zvrácení tohoto naprosto nemorálního stavu, stále je to málo. Jsme jedním z nejvíce postižených států EU, co se exekucí týká. Na přelomu milénia byla také podobná situace ve Velké Británii, tam se to ovšem zlepšilo, protože zákony umožňovaly, aby se exekucí postižený člověk ze svých dluhů, tak zvaně, vyhrabal.

Ne tak u nás. Zdá se, že právnické osoby zabývající se půjčováním peněz už od samého počátku počítají s tím, že dlužník nebude moci dostát svým závazkům a bude mu zabaven majetek v násobné hodnotě dluhu. Zákony jsou nastaveny tak, že dluh je fakticky nesplatitelný, protože narůstají různá, tak zvaná, příslušenství. Takže z marginálního dluhu, či třeba nezaplacené pokuty, naroste nesplatitelná částka v hodnotě statisíců. Mnoho lidí přišlo o své nemovitosti v ceně milionů, protože třeba ručili za dluh svého potomka, který byl na rozjezd podnikání, řekněme ve výši sto tisíc.

Dalším nemorálním aspektem našich zákonů je skupování dluhů společnostmi, které se na tuto činnost specializují. A protože naše soudnictví je příznačné svým neustálým obnovováním už tak nikdy nekončících procesů, tak lidé, kteří si mysleli, že jim soud dal za pravdu, najednou čelí dalšímu otevření své kauzy.

Tuto úvahu píšu pod dojmem článku v jedněch celostátních novinách, kdy důchodci po 21 letech soudů musí opustit svůj domov, svůj dům, vilku, kterou si sami postavili a ve které žili dlouhých 38 let. Oba manželé jsou nemocní a různými machinacemi, kdy si exekutorka pro sebe ponechala víc než sedm set tisíc za náklady na exekuci, jim z částky za exekuční prodej domu nezbylo vůbec nic, takže by museli být bezdomovci. Ještě že v obci mají starostku, která s nimi soucítí a chce jim v jejich těžké pozici pomoci.

Oni důchodci poslechli po revoluci výzvy, aby se lidé pustili do podnikání. V obci se snažili zachovat prodejnu potravin, a pronajali si prodejnu od tehdejší Jednoty. Už od roku 1998 se táhne onen soudní spor, kdy museli zavřít svou prodejnu, kvůli přemrštěnému nájmu a navíc museli firmě hradit i nájem za pozemky pod prodejnou, které ovšem patřily obci. V té době ještě plni elánu se obrátili na soud se žalobou na bezdůvodné obohacení oné firmy, která jim nezákonně účtovala nájem za něco, co jí nepatřilo.

Soudní spor o tři miliony korun vyhráli. Dokonce jim dvě různé soudní instance daly v roce 2003 pravomocně za pravdu. Po čtyřech letech však Nejvyšší soud věc po dovolání naprosto zvrátil a poslal k novému projednání. V letech 2012 okresní a krajští soudci rozhodli zcela opačně. A rozhodli, že peníze musí důchodci vrátit. Tři miliony. Kdyby už tehdy v roce 1998 soudy rozhodly takto, tak by se s tím asi smířili. Co je na tomto a jiných příbězích nejvíce varovné. Že v této zemi neexistuje právní jistota. Jednou pravomocně rozhodnutý právní spor by měl být definitivní.

Naše zákony jsou zamořeny kličkami a nemorálními aspekty zanesenými do legislativy prostřednictvím lobbistů těmi, kdo svou chamtivostí zničili vše v co lidé v roce 1989 doufali. Myslím si, že důkladná inventura zákonů ve prospěch lidu Čech, Moravy i Slezska je v nejbližších letech naprosto nutná.

Nejenom od časného rána 17.11. , ale i týdny minulé jsou plné oslavných řečí na počest 30. výročí Sametové revoluce. Nenašel jsem jediný pořad, jedinou stanici veřejnoprávního rozhlasu, která by objektivně zhodnotila popřevratový vývoj. Nenašel jsem zmínku o téměř milionu exekucí, o lidech, kteří přišli kvůli marginálnímu dluhu o střechu nad hlavou, o stále narůstající armádě bezdomovců v ulicích nejenom Prahy, ale i dalších měst. Pouze samé tirády. Pokud to tak naše oficiální média budou i nadále prezentovat, nám starším to připomene oslavy prvních májů. A myslíte si, že v Listopadu 89 šlo právě o to, znovu zažívat všemi médii oslavovaná různá výročí a zavírání očí před problémy, které skutečně tíží mnohé?
Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát

CENTRUM STROMOVKA V PRAZE NA LETNÉ ZA 1,5 MLD, NEJVĚTŠÍ LIDL V ČR

21. listopadu se uskutečnilo dlouho očekávané otevření nového nákupního, volnočasového a administrativního Centra Stromovka. První zákazníci prošli dveřmi v 11 hodin po slavnostním přestřižení pásky a ihned zamířili do některého z více než 90 obchodů a podniků, které komplex nabízí.

Slavnostního otevření a přestřižení pásky se chopili zástupci managementu Centra Stromovka. „Jsem rád, že jsme se po více než 10 letech příprav, zařizování, radostí i strastí konečně dostali k tomuto slavnostnímu bodu,“ pronesl v proslovu Rostislav Novák, ředitel společnosti Lordship, která Centrum Stromovka vlastní. „Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli,“ podotknul.

Vizí nákupního a volnočasového komplexu je stát se komunitním centrem pro obyvatele Prahy 7 a okolí. Nabízí proto téměř veškerou občanskou vybavenost a vše, co místní potřebují, na jednom místě. „Naším cílem je, aby se zde návštěvníci necítili jako v běžném nákupním centru, ale jako v moderním a příjemném místě pro setkávání se sousedy a přáteli,“ řekl majitel společnosti Lordship Jonathan Jackson.

Na přibližně 21 000 m2 celkové rozlohy Centra Stromovka je pro návštěvníky k dispozici 15 700 m2 obchodních prostor s více než 90 obchody, službami a podniky. Mezi nejžádanější prodejny patří Lidl, který zde občanům Letné doposud chyběl. Na své si díky pestré gastronomické nabídce v pop-up zóně PARKet přijdou také milovníci dobrého jídla a pití. Pro rodiny s dětmi je připraven dětský koutek. Celých 5 600 m2 třetího a čtvrtého patra bude věnováno kancelářským prostorám.

Centrum Stromovka je nákupní, volnočasové a kancelářské centrum na Praze 7. Na celkové pronajímatelné ploše přes 21 000 m2 se rozkládá více než 90 obchodů a služeb včetně supermarketu Lidl, posilovny, dětského koutku a dvou podlaží kancelářských prostor. Správcem polyfunkčního komplexu je společnost Cushman & Wakefield, vlastníkem pak společnost Lordship, která se již 30 let zabývá developmentem a výstavbou komerčních a residenčních projektů, převážně ve střední Evropě. Svou činnost Centrum Stromovka zahájilo 21. listopadu 2019. Markéta Faltysová, Senior PR Manager

VYSOČINA OCENILA KNIHOVNÍKY

Krajská knihovna Vysočina opět po roce uspořádala v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě Knihovnickou slavnost, na které oceňovala už po osmnácté knihovnice a knihovníky obecních knihoven v Kraji Vysočina. Pozvání na slavností událost přijal i hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová. „Knihovny i v těch nejmenších obcích se za poslední roky velmi proměnily. Už nejsou jen místem, kde se půjčují knihy, ale staly se centry společenského dění, místy setkávání, kreativního tvoření i vzdělávání. Děkuji všem knihovnicím a knihovníkům za jejich záslužnou práci a zároveň všem obcím, které o svoji knihovnu pečují a rozvíjejí ji,“ řekla při setkání náměstkyně Fischerová.

Ke gratulantům se přidali také zástupci města, ředitel Knihovnického institutu při Národní knihovně ČR Vít Richter, spisovatelka, překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta Hejkalová a Jitka Hanáková ze Sdružení místních samospráv ČR.

„Při hodnocení jsme vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Oproti předchozím letům, kdy jsme udělovali titul Knihovna Vysočiny, bychom chtěli více upozornit a vyzdvihnout osobnost toho, kdo má na činnosti knihovny zásadní podíl, tedy knihovníka,“ přiblížila ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková. Krajská knihovna se tedy letos rozhodla ocenit nejlepší knihovnice a knihovníky kraje titulem Knihovník Vysočiny 2019. Zároveň Čestným uznáním za dlouholetou knihovnickou činnost poděkovala knihovníkům, kteří se této profesi obětavě věnují i několik desítek let.

Kromě toho se udělovala ocenění za webovou prezentaci knihoven včetně jejich profilů na sociálních sítích. S nejvyšším počtem bodů zvítězil web Místní knihovny v Číměři pod vedením knihovnice Michaely Láníkové. www. knihovnacimer.cz. Stejná knihovna už také dvakrát získala ocenění Knihovna Vysočiny, letos navíc obdržela v krajském kole soutěže Vesnice roku za svoji aktivitu Diplom za práci s mladými čtenáři a v celorepublikové facebookové soutěži pořádané Svazem měst a obcí ČR „Knihovna jinak“ 2. místo.

Každoročně při Týdnu knihoven probíhá v Zrcadlové kapli Klementina vyhlašování nejlepších knihoven republiky v několika kategoriích. V hlavní kategorii, tedy Základní knihovna, letos zvítězila Místní knihovna ve Větrném Jeníkově. Cenu si z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka převzaly knihovnice Eva Šamánková a starostka Martina Lisová. Za sedmnáctiletou historii soutěže má Kraj Vysočina už čtyři vítězné knihovny a je tak nejúspěšnějším krajem v celé České republice. Ing. Eva Neuwirthová

CNE SLAVÍ PRVNÍ ROK SVÉ AKTIVITY OCENĚNÍM ČESKÁ HLAVA

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi. Výzkum nádorů realizovaný v Centru nádorové ekologie (CNE) je proto významným přínosem pro vývoj nových léčebných strategií a udržení kvality léčebné péče v ČR. První rok činnosti nyní CNE oslavilo také národním vědeckým oceněním Česká hlava.

CNE sdružuje vědecké týmy z pracovišť 1. lékařské fakulty UK, Přírodovědecké fakulty UK, BIOCEV, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR, v.v.i.

Význam výzkumu v onkologii, se zaměřením na nádorové mikroprostředí, potvrzuje i fakt, že jeden z členů týmu CNE, doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., obdržel cenu Invence – Česká hlava za definování nové kategorie protinádorových léčiv, takzvaných migrastatik.

Migrastatika jako nová naděje pro onkologické pacienty

Migrastatika představují úplně novou kategorii protinádorových léčiv. Za devadesát procent úmrtí pacientů s pevnými nádory je zodpovědné vycestovávání buněk z nádorů (invazivita nádorových buněk) a následná tvorba sekundárních ložisek (metastáz). V současné paletě protinádorových terapií však zcela chyběla specifická kategorie léků, cílících právě na šíření nádorových buněk po těle a metastazování. Jan Brábek se svým týmem z laboratoře Invazivity nádorových buněk v BIOCEV definovali migrastatika jako látky bránící všem způsobům invazivity a metastazování nádorových buněk, aby tyto látky odlišili od standardně používaných cytostatik, cílených hlavně na potlačení růstu a dělení buněk.

„Nově navrhovaná migrastatická terapie představuje zcela nový pilíř protinádorové léčby – vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie. Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby léčby se jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastazování,“ říká oceněný docent Brábek s tím, že hlavním přínosem migrastatické léčby bude právě omezení nejnebezpečnější schopnosti nádorových buněk – jejich lokálního vycestování (invaze) do okolí a metastazování. U většiny zhoubných pevných nádorů by to mohlo znamenat posun od fatální prognózy k lokalizovanému chronickému onemocnění. V současné době tým Jana Brábka ve spolupráci s medicinálními chemiky a klinickými onkology testuje kandidátní látky s migrastatickým účinkem.

Šíření nádorů krevní cestou

Jak uvádí prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., hlavní vědecký koordinátor CNE a přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK, vědecké týmy CNE již během ročního fungování došly v oblasti nádorového mikroprostředí k řadě poznatků, které publikovalo několik prestižních vědeckých časopisů. Vědci zkoumají nádorové buňky, které komunikují s ostatními buňkami nádorového mikroprostředí pomocí řady bioaktivních faktorů včetně interleukinu 6 (IL-6) a interleukinu 8 (IL-8; viz níže v seznamu práce č. 1).

V rámci výzkumu pacientů s maligním melanomem byla pracovníky CNE (z 1. LF UK a ÚŽFG AV ČR) provedena komparativní analýza primárních nádorů a vzorků jejich krve v různých stádiích onemocnění. „Výsledky ukazují, že v séru pacientů dochází k významným změnám zastoupení jednotlivých bílkovin včetně již zmíněných IL-6 a IL-8. Zásadním zjištěním je, že sérologické změny odrážejí závažnost primárního tumoru. Tyto výsledky lze interpretovat tak, že důležité proteiny nádorového mikroprostředí se dostávají do cévního řečiště, kde se podílejí na přípravě zdravých tkání přijmout nádorové buňky a vytvořit metastázy. Tím přispívají k šíření nádoru v těle pacienta,“ vysvětluje prof. Smetana s odkazem na práci č. 2 uvedenou v seznamu níže.

Chronická vysoká koncentrace IL-6 vyprodukovaného nádorovou tkání dokáže podle něj přepnout metabolismus buněk jater, tukové tkáně a vláken kosterního svalu, a tím vyvolat chátrání pacienta vedoucí k jeho smrti. Může však ovlivnit i činnost nervových buněk v mozku a vyvolat depresi a stavy podobné mentální anorexii, které dále zhoršují zdravotní stav a urychlují průběh chátrání pacienta (viz níže v seznamu práce č. 3).

Stárnutí populace, stárnutí kůže, vyšší výskyt nádorů

Vzhledem ke zhoršující se demografické situaci vyvolané stárnutím, které zvyšuje výskyt zhoubných onemocnění, je důležité, že buňky vazivové složky kůže – škáry u starých lidí produkují stejné faktory jako ty, které produkují buňky nádorů (viz níže v seznamu práce č. 4). „Tento fakt se rovněž může podepsat na častějším výskytu tumorů ve vysokém věku,“ doplňuje prof. Smetana s tím, že nádorové mikroprostředí významně ovlivňuje jak další vývoj nádoru, tak i osud pacienta a že jeho terapeutická manipulace by mohla představovat novou léčebnou strategii, která by mohla bránit vzniku metastáz podle definice nové kategorie léčiv migrastatik (viz níže v seznamu práce č. 5).

„CNE je příkladem spolupráce vědeckovýzkumných organizací, což je vzhledem ke globalizaci ve vědě aktuální trend, stejně jako například stále rostoucí spolupráce mezi univerzitami a vznik nových národních center umožňujících efektivní koncentraci finančních a lidských zdrojů,“ podotýká k činnosti CNE prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, a dodává: „Rozvoj výzkumu onkologických onemocnění na národní úrovni je nutnou podmínkou pro udržení zdravotní péče obyvatel v období zhoršující se demografické situace vyvolané stárnutím naší populace. Hlavním cílem je tak světově a oborově relevantní výzkum a dostatečná kapacita navazujícího aplikovaného výzkumu a zajištění financování těchto národních center.“ Petra Klusáková, DiS, Oddělení komunikace 1. LF UK

V DĚČÍNĚ ZÁKAZ HAZARDU

Město Děčín zakázalo na svém území provozování veškerých hazardních her. Nová vyhláška začne platit 6. prosince 2019. Kasina, která mají vydanou platnou licenci, mohou s provozem hazardních her pokračovat až do vypršení platnosti již vydaných povolení.

Na území města Děčína je v současné době osm kasin, poslední z nich skončí s provozem hazardních her v květnu 2022. Pro rozpočet města to bude znamenat postupný pokles příjmů až do výše cca 30 milionů korun ročně.
„Cílem této vyhlášky je zamezit společenským rizikům vyplývajícím z provozování hazardních her, jako je například lichva, krádeže či loupeže. Hazardní hry mají také škodlivý vliv na jejich účastníky a jejich rodiny,“ vysvětluje zákaz hazardu primátor města Jaroslav Hrouda a dodává: „Neustále se rodí noví hráči, čemuž chceme tímto zabránit. Pokud nebudou mít v Děčíně kde hrát, je to dobrá prevence,“ dodal primátor.

Schválená vyhláška zakazuje provozování hazardních her typu bingo, technická hra a živá hra. Turnaje malého rozsahu, tj. karetní hra vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků předem určen a vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 korun za 24 hodin, jsou z tohoto zákazu vyjmuty. Luděk Stínil, tiskový mluvčí

MODERNÍ ULTRAZVUK DO NEMOCNICE V TŘEBOVÉ

Čtvrteční odpoledne bylo v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové ve znamení předání nového moderního ultrazvuku, na jehož pořízení se podílel také Pardubický kraj, jakožto zřizovatel nemocnice, a to částkou 300 tisíc korun. Stejnou sumu uvolnilo také město Moravská Třebová. Celkově vyšel ultrazvuk zařízení následné péče na 1,7 milionu korun. Kraj nadále pokračuje v přípravách na stavbu nové budovy nemocnice včetně výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby.

„Pořízení moderního ultrazvuku je pro nás předzvěstí dalších velkých investic do zdravotnictví v Moravské Třebové. Pakliže nyní činil krajský příspěvek 300 tisíc korun, tak nová moderní budova nemocnice následné péče včetně stanice pro krajské záchranáře bude činit 300 milionů korun, což je částka, kterou jsme projektantům stanovili jako limitní. Chci jednoznačně deklarovat, že postupujeme v jednotlivých krocích příprav tak, abychom stavbu dokončili v polovině roku 2021,“ řekl hejtman Martin Netolický

Sdruženou investici, na které se valnou většinou prostředků, podílela sama nemocnice, shrnul krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Jedná se o multifunkční ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy s možností vyšetření břicha, měkkých tkání, srdce, cév a gynekologického vyšetření. Přístroj je určen primárně pro pracoviště radiodiagnostiky, kardiologie a gynekologie, kde je přesnější diagnostika jistě velmi vítanou pomocí jak pro lékaře, tak především ve prospěch pacientů,“ sdělil radní Ladislav Valtr Martin. Madejewský, DiS, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NĚMCE ZAJÍMAJÍ VÝCHODNÍ ČECHY

Pardubice/Lipsko - Až do neděle se bude konat na výstavišti v Lipsku veletrh Touristik & Caravaning. Mezi více jak 500 vystavovateli nechybí se svojí prezentací ani Pardubický kraj. „Po loňském úspěšném ročníku jsme se rozhodli opět využít této možnosti, jak se představit německému trhu, který je pro náš kraj v počtu návštěv a přenocování turistů významný,“ uvádí René Živný, radní pro cestovní ruch a sport Pardubického kraje.

Prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy, která účast organizuje, jsou návštěvníci informováni o aktivní dovolené u nás, ať už je to cykloturistika, pěší turistika, camping, lyžování nebo také kulturní turistické cíle a významné akce. Moderní veletržní areál, bohatý doprovodný program a různorodost vystavovatelů jsou hlavními důvody každoroční vysoké návštěvnosti této akce. V loňském roce prošlo branami čtyř veletržních hal více jak 60 000 návštěvníků.

„Informovanost německých návštěvníků o České republice i konkrétních místech je neuvěřitelně vysoká. Naše země je pro ně tradičním turistickým cílem, a proto v současné době hledají u nás to nové, neokoukané, bez davů a stresu. Dotazy jsou často velice detailní, někdy i na místě sestavujeme přímo itinerář jejich dovolené,“ říká René Živný.

Prezentace Pardubického kraje je součástí expozice České republiky, organizované agenturou CzechTourism. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

ZMĚNY NA PŘÍRODNÍCH OKRUZÍCH V ROCE 2020

V Hořicích v Podkrkonoší se uskutečnila "porada přírodních okruhů," při které se probírala uplynulá letošní sezóna a zároveň se řešily změny pro rok 2020. Na ty navázalo mimořádné zasedání na Autoklubu České republiky.
Letošní sezóna závodů na přírodních okruzích pod záštitou Autoklubu České republiky je minulostí, proto nadešel čas tento rok zhodnotit a zároveň se začít postupně připravovat na sezónu příští.

Porada přírodních okruhů se konala 19.10.2019 v Hořicích v Podkrkonoší, kde se sešlo několik hlavních představitelů těchto závodů. Byli tu členové komise silničních závodů motocyklů AČR, konkrétně předseda Matěj Smrž a členové komise za přírodní okruhy Martin Kulhánek a Tomáš Jenčovský, členové SMS Hořice, techničtí komisaři, jednotliví zástupci pořadatelů závodů, mezi kterými chyběli jen organizátoři závodů v Nepomuku a v Těrlicku, činovníci a hosté.

Na úvod se slova chopil Tomáš Jenčovský, který byl buď ředitelem závodu nebo předsedou jury ve většině závodů. "Jsem potěšen, že tu jsou s výjimkou Nepomuku a Těrlicka zástupci všech závodů, dále pak činovníci, zástupci hořického střediska, které je největší v České republice, Matěj Smrž, jakožto předseda komise SZM a Martin Kulhánek, který je členem komise SZM. Na úvod si shrneme sezónu a poté představíme změny pro sezónu 2020. Novinkou budou nové sportovní řády, které budou upraveny pro přírodní okruhy, bezpečnostní manuály a také změny technických pravidel, které se týkají hlavně Klasiků."

Na to navázal předseda komise SZM Matěj Smrž: "Každý zná mou funkci i minulost, kdy jsem byl až do loňského roku aktivním závodníkem. Hlavním úkolem v mé nové roli bylo najít shodu mezi jezdci, pořadateli, činovníky a samotným Autoklubem České republiky. Věřím tomu, že změny, které nastaly pro rok 2019, byly znát. Jsem rád, že se mi u přírodních okruhů podařilo prosadit statut mezinárodní mistrovství České republiky. Jsem si vědom toho, jak těžká a specifická disciplína to je a dle mého si zaslouží být MMČR, pochopitelně ne ve všech třídách. Další velkou změnou bylo zlepšení proma celé série, nejen u přírodních okruhů, ale i u závodních okruhů a malé silnice. Všichni potřebujeme, aby o nás bylo slyšet."

"Bohužel jsme po tragických událostech museli přijít s rychlými změnami a založili jsme bezpečnostní komisi. Není to o šikanování pořadatelů, jezdců nebo omezování krásy našeho sportu pro diváky, ale jde především o ochranu samotné disciplíny. Nechceme u nás konec těchto závodů a proto jsme museli takové opatření přijmout. Dal jsem důvěru předním jezdcům, kteří se do toho zapojili a ukázalo se, že to bylo správné. Nikdo nezpochybňuje to, že pro závody dělá pořadatel maximum, ale jezdec, který má trať dobře najetou a projel ji stokrát, dokáže lépe určit, jak a kde by mohlo dojít k pádu a jaké by pád mohl mít následky. Věřím, že když v tom budeme pokračovat, tak odstraníme další rizika. Děkuji všem za účast i následné připomínky ke změnám."

Následovalo zhodnocení jednotlivých závodních podniků letošní sezóny MMČR a PČR silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích. Podstatné body jsou shrnuty v následující tabulce a poté byly představeny a prodiskutovány změny pro příští sezónu.

K tématu úprav technických pravidel třídy Klasik se konalo další zasedání 18.11.2019 v budově Autoklubu České republiky za účasti členů komise SZM, technických komisařů a zástupců jezdců, konkrétně: Matěj Smrž, předseda komise SZM, Tomáš Jenčovský a Martin Kulhánek, členové komise SZM, Josef Stránský, šéftechnik AČR, Petr Brábník a Josef Kubíček zástupci jezdců, Jiří Voborník a Oldřich Prokop, techničtí komisaři, Libor Kamenický z AMK Hořice, Jiří Kolář ze SMS Hořice, Vítězslav Hatan, jezdec a Mgr. Tomáš Kunc, generální sekretář AČR.

Změny pro rok 2020

Pro sezónu 2020 byly přijaty tyto změny:
1. vytvoření bezpečnostních manuálů pro každý přírodní okruh
o každý pořadatel bude obeznámen s jeho podobou po vzoru rallye aut
o bude obsahovat teoretickou část (povinnosti personálu) a praktickou část (konkrétní zabezpečení trati)
2. bezpečnostní komise bude působit na všech tratích PO, včetně těch na JPHZM
3. na přírodních okruzích nemohou startovat jezdci mladší 18 let
4. vznik nové kategorie Supersport 300
o na závodech doplní kategorii Supermono, kde je nižší účast
o Ing. Tomáš Kohout připravuje technické předpisy (inspirace u FIM Europe)
o dostupné závodění po vzoru zahraničí, kde přislíbilo účast několik jezdců
o v první sezóně bude hodnocena jako mezinárodní přebor České republiky s cílem v roce 2021 přechod na mezinárodní mistrovství České republiky
5. nové samostatné sportovní řády pro přírodní okruhy
6. změna pouze názvů dvou tříd, kdy technická pravidla zůstanou stejná jako doposud
o třída do 600 se bude jmenovat Supersport 600
o třída nad 600 se bude jmenovat Superbike
7. soutěžní systém PČR JPHZM, PČR klasik a MMČR SZM na PO zůstává stejný
8. MMČR SZM na PO se pojede ve třídách:
o 125 SP, 125 GP, Supersport 300, Supertwin, Supermono, 250 Open, Supersport 600 a Superbike
o kvůli nezájmu jezdců v letošní sezóně nebude třída Moto3 závodit s kategorií 125 GP, ale jezdci mohou startovat ve třídě 250 Open
9. maximální počet jezdců v řadě na startovním roštu bude tři
o příklady variant startování 3 3 3 či 3 2 3
10. minimální šířka závodní trati je 4 m
11. na příjezdových cestách k závodním okruhům budou neprůjezdné, ale rychle odstranitelné překážky (příkladem je auto nebo ploty)
12. zrušení omezení pneumatik - možnost používat slicky ve všech třídách, jen u třídy 125 SP zůstanou stejné pneumatiky jako doposud
13. v případě, že bude mít technický komisař s pověřením ředitele závodu podezření na jiný technický stav stroje, než je předepsáno technickými pravidly, případnou kontrolu hradí jezdec tak, jako je tomu ve všech šampionátech ve světě
14. nová technická pravidla pro kategorii PČR klasik
o v posledních letech byl zaznamenán velký úbytek rychlostních klasiků (např. ve Starém Městě úbytek o 75%)
o nutnost omlazení, což žádají jezdci i pořadatelé
o kvůli velké a dlouhé diskuzi byla svolána zmiňovaná mimořádná schůze, při které se toto téma řešilo samostatně
o výsledkem je rozdělení klasiků na:
 Klasik A - 1945 - 1972
 Klasik B - 1973 - 1978
o s rokem 1978 se srovnají léta klasiků i s kategoriemi JPHZM
o ve třídě Klasik B není třída 175 ccm, protože v těchto letech nebyly vyráběny
o nastavení limitů hlučnosti
o veškeré změny uvedeny v přiložených technických řádech MS AČR pro třídu Klasik

K úpravě technických předpisů pro třídu Klasik uvedl předseda komise SZM, Matěj Smrž, pár slov: „Jsem velmi rád, že se podařilo toto věčné téma definitivně posunout dál. Děkuji všem zainteresovaným za jejich práci a těším se z toho, že se nám společnými silami povedlo najít kompromis. Úprava technických předpisů historických motocyklů jistě pomůže pořadatelům s vyšší účastní, umožní start tuzemským, ale i novým zahraničním jezdcům a v neposlední řadě zvýší bezpečnost této krásné disciplíny.“ Ing. Eva Koňáková, mediální zástupce - Autoklub ČR (SZM)