iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobce Špelda, soudce Chalupa neuznávají Veseckou?

Vitásková: Kdo je zločinec? Já, nebo ti co mě soudí? Jmenovala jsem JUDr. Renatu Veseckou Ph.D, bývalou nejvyšší státní zástupkyní,s dvaceti sedmiletou praxí na státním zastupitelství, advokátku, přednášející na vysoké škole právo, do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní. Tato právnička nesplňovala dle státního zástupce Kamila Špeldy a soudního senátu Zdeňka Chalupy Okresního soudu v Jihlavě vágní podmínku praxe v energetice, kterou teprve daleko později zákonodárci v novele energetického zákona upřesnili.

Jmenovala jsem ji v bytostném veřejném zájmu a potřeb ERÚ.

V roce 2013 zpochybnily asociace fotovoltaickcýh elektráren zákonnost vydaných licencí v roce 2010, které vydal ERÚ pod vedením Josefa Fiřta. V době, kdy se ERÚ potácel se stovkami správních a trestních kauz vyvolaných jako dopad činností mých předchůdců. Jmenovala jsem ji pro zajištění vysoce profesionálního zastoupení ERÚ ve vrcholových pozicích a to špičkovými odborníky na danou oblast. Jmenovala jsem ji ve veřejném zájmu, v ekonomickém zájmu naší vlasti.

Tento můj jediný motiv, zajištění řádného chodu úřadu, veřejného zájmu jsem pochopitelně u soudu mnohokráte opakovala a rovněž jsem si vzpomněla, že jsem žádala různé vysoce odborné instituce o pomoc. Byli mezi nimi např. Unie státních
zástupců (JUDr. Lenka Bradáčová) a Soudcovská unie (JUDr. Lichovník). Již zde prokázal soudce Chalupa svůj „rovný přístup“ k souzené straně. Předmětné dopisy si předseda senátu Chalupa vyžádal, jak od Unie státních zástupců, tak Soudcovské unie.

Odpověď z obou institucí zněla, že žádný takový dopis neevidují a nikdy nic ze strany ERÚ (za doby mého vládnutí) neobdrželi. Neměla jsem šanci přesvědčit soudce o opaku, protože na ERÚ již nepracuji a je tam zcela nepřátelské prostředí. (Premiér Andrej Babiš umožnil návrat do vrcholových funkcí těm pracovníkům, kteří nesou spoluzodpovědnost za solární boom a miliardy, které platíme navíc, což jsem nesčetně krát kritizovala). Soudce nepožádal o stanovisko k těmto dopisům ERÚ.

Prostě suše na hlavním líčení sdělil, že de facto dopisy, o kterých jsem hovořila,neexistují. (Pod čarou můžete číst, jsem nedůvěryhodná osoba.) Měla jsem štěstí v neštěstí, dopisy jsem našla a do spisu při hlavním líčení, kdy byli
tito svědci vyslýchání (Bradáčová, Lichovník) doložila. Teprve poté si soudce vyžádal na ERÚ vydání těchto dopisů (vč. doručenek), které byly shodné s těmi, které jsem založila do spisu a předtím hlasitě na hlavním líčení přečetla. Tento můj kousek mu asi neudělal radost, což zaznělo i při vynesení rozsudku, že dokazování nepřineslo nic nového. Dopisy naleznete na našem webu www.institut-av.eu

Při závěrečné řeči státní zástupce Špelda jen zopakoval, že dokazování a předvolání svědků na hlavní líčení bylo zbytečné (téměř všichni svědci jednoznačně potvrzovali to, co jsem před soudním senátem sdělila, ale i písemně doložila). Soudce Chalupa pak zopakoval, že se nebude řídit názorem odvolacího soudu. Odvolací Krajský soud v Brně, když vracel kauzu před necelým rokem zpět, tak jednoznačně uvedl, že státní zástupce vůbec nedoložil motiv, proč jsem tak činila. Jako laik jsem pochopila, že Krajský soud v Brně se domnívá, že nebyly naplněny všechny znaky trestného činu a kauzu jako takovou neměl vůbec soud přijmout. Tudíž se má provést dokazování tak, aby bylo na jisto postaveno, jaká pohnutka (motiv) mě k jmenování vedla. Při dokazování mělo být na jisto postaveno, zda motiv byl zajistit řádný chod ERÚ a
veřejný zájem, tak jsem měla být zproštěna. Pokud byla moje pohnutka jiná, vytvořit někomu prospěch, tak jsem měla být trestána v trestním řízení.

To, že státní zástupce Kamil Špelda vůbec nerozumí trestnímu zákoníku, jsem poznala i já, jako laik. Nebyl schopen položit svědkům mnohdy žádnou otázku a to dokonce ani těm, které si jako žalobce k soudu vyžádal. Bylo trapné, když ho soudce
musel upozorňovat, že to je jeho svědek, tak ať klade otázky. Pak ze sebe něco vysoukal, což působilo spíš trapně, než fundovaně.

U soudu legrace určitě není, a pro obžalovaného vůbec ne. Nic méně, když se mě novináři po jednom z hlavním líčení, kde bylo vyslýcháno několik svědků, zeptali:

„Paní Vitásková, nevíte, kdy přijdou na řadu svědci obžaloby?“ Tak jsem pozvedla obočí a řekla: „To všechno byli svědci obžaloby“. Novináři jen hlesli: „Ale oni všichni hovořili ve váš prospěch!“ Byla jsem nepravomocně odsouzena k podmínečnému trestu na dva roky za to, že jsem jmenovala do funkce erudovanou právničku s vynikající praxí, že jsem
zajišťovala řádný chod ERÚ a to ve veřejném zájmu, že jsem chránila ekonomické zájmy České republiky. Otázkou zůstává, v jakém zájmu jedná státní zástupce a soudní senát, který mě odsoudil. Otázkou zůstává: Kdo je zločinec? Já, nebo ti co mě soudí? Ing. Alena Vitásková, ceskajustice.cz

VLÁDA BUDE ŘEŠIT NÁVRH NA ZRUŠENÍ SOUKUPOVA HNUTÍ

Vláda má na stole podnět ministerstva vnitra, aby se obrátila na Nejvyšší správní soud (NSS) s návrhem na zrušení Hnutí List Jaromíra Soukupa. Důvodem je, že hnutí nestihlo včas ustanovit příslušné orgány.

Hnutí bylo ustaveno 15. března, lhůta šesti měsíců tedy uplynula v polovině září. Ministerstvo vnitra se proto obrátilo na zmocněnkyni přípravného výboru hnutí Arletu Krausovou 18. září s dotazem, zda byly splněny zákonné podmínky a orgány hnutí byly ustaveny. V odpovědi z 9. října však stálo, že tak dosud učiněno nebylo. „Sdělujeme, že jsme nestihli v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od vzniku hnutí orgány hnutí ustanovit.

Učiníme tak v co možná nejkratší době a ihned Vám tuto skutečnost sdělíme a doložíme usnesením příslušného orgánu Hnutí,“ píše ministerstvu zmocněnkyně Krausová. To je však z pohledu zákona irelevantní, pozdější termín ustavení orgánů není podle úředníků resortu možný. V materiálu se odkazují na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2008, v němž byla otázka lhůty pro ustavení orgánů hnutí řešena. „Ustavení statutárních orgánů, jež jednají jménem strany a rozhodují

o nejdůležitějších záležitostech strany, je podmínkou sine qua non pro činnost strany jako subjektu politické soutěže, ale též subjektu všech právních vztahů. Zákon o politických stranách dává vzniknuvším stranám dostatečně dlouhou lhůtu 6 měsíců, aby v tomto období byl vznik politického subjektu takto završen. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je potřeba postavit najisto, kdo je oprávněn za politickou stranu jednat…..odpůrce nepodal ani tvrzení ani důkaz o existenci (vzniku) statutárního orgánu,“ stojí v příslušném rozhodnutí NSS (Pst 43/2007 ze dne 13.2. 2008).
Navrhuje se proto, aby se vláda obrátila na NSS s návrhem na zahájení řízení o zrušení hnutí, ceskajustice.cz

MOTEJL NEBO RESLER, VÝSTAVA ADVOKÁTŮ

Česká advokátní komora (ČAK) zahájila výstavu věnovanou desítce statečných osobností z řad advokacie, které působily v dobách nacistické okupace a komunismu. Mezi představenými bojovníky proti totalitě jsou známí právníci jako ombudsman Otakar Motejl, ale také polozapomenutá jména včetně Jaroslava Borkovce – jediného zástupce advokátního stavu popraveného v zinscenovaných politických procesech 50. let.

„Totalitní myšlení nás provází stále a je velmi nebezpečné. Proto je dobré připomínat, co bylo, abychom se z minulosti mohli poučit,“ uvedl k projektu Advokáti proti totalitě předseda ČAK Vladimír Jirousek.

Výstava se věnuje advokátům, kteří důsledně obhajovali klienty proti totalitním režimům a riskovali tím nejen své profesní postavení, ale často i vlastní život. Součástí expozice umístěné v sídle ČAK, tedy v Kaňkově paláci na Národní třídě, jsou osobní předměty z pozůstalostí i faksimile dobových dokumentů. K vidění je tak například Motejlův soudcovský talár, bible představitele katolického disentu Jána Čarnogurského, dýmky, brýle nebo kádrové posudky.

Návštěvníci se touto formou seznámí i s příběhem koncipienta Borkovce. Právník, jenž za druhé světové války pomáhal domácímu odboji a skončil kvůli tomu v německém vězení, byl po únoru 1948 obviněn za pokus o ozbrojený protikomunistický převrat. Přesně před 70 lety – 5. listopadu 1949 – byl popraven v pankrácké věznici.

V poúnorových procesech byl odsouzen i advokát a odbojář Jiří Křížek, a to ke 22 letům vězení za velezradu a vyzvědačství. Dodatečně byl zařazen do skupiny obžalovaných v čele s Miladou Horákovou, ačkoliv nikoho z obviněných neznal. Záminkou pro jeho potrestání byl fakt, že poskytoval právní služby šlechtě a západním, a tím pádem nepřátelským ambasádám.

Odvážným advokátem a odbojářem byl i Rastislav Váhala. Jeho životní kauzou se stala obhajoba generála Heliodora Píky, kvůli níž v roce 1950 advokacii opustil a poté pracoval manuálně. Další vzpomínanou osobností je loni zesnulá Dagmar Burešová, která zastupovala i matku Jana Palacha.

ČAK vzdala výstavou poctu i Kamillu Reslerovi, jenž byl po válce ustanoven obhájcem nacisty Karla Hermanna Franka. Předtím zastupoval desítky lidí popravených Němci a pozůstalým doručoval poslední vzkazy jejich blízkých. Často také – a mnohdy bezplatně – poskytoval právní služby umělcům, například Bohuslavu Reynkovi, Toyen nebo Jaroslavu Seifertovi.

Z žijících advokátů vzdává výstava hold někdejšímu místopředsedovi federální vlády Čarnogurskému, Milanu Hulíkovi a Jiřímu Machourkovi. Machourek zastupoval za komunistického režimu disidenty. Svou obhajobu opíral o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který československé soudy nejenže nerespektovaly, ale často ani neznaly. Disidenty – například The Plastic People of the Universe nebo řadu signatářů Charty 77 – zastupoval i Hulík.

Výstava potrvá nejméně do konce ledna, zájemci ji mohou zdarma navštívit ve všední dny i o víkendech. ČAK připravila také program pro školy.

POSLANCI PODPOŘILI SLUČOVACÍ EXEKUCI

Dlužníci, kteří čelí více exekucím, by mohli mít do budoucna jednoho exekutora. Věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu. Předpokládá to vládní novela, kterou ve středečním úvodním kole podpořila Sněmovna. Dolní komora dala zároveň šanci také návrhu na zavedení místní příslušnosti exekutorů, která také předpokládá slučování exekucí.

Oba návrhy nyní posoudí ústavně-právní a sociální výbor. Budou na to mít prodlouženou lhůtu 80 dnů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že obě varianty jsou možné. Je ale podle ní nutné sladit je tak, aby fungovaly v praxi.

Mění se pravidla exekucí. Dlužníkům zůstane víc peněz, avšak asi ne chudým

Vládní návrh by měl vést k omezení počtu podávaných exekučních návrhů i množství vícečetných exekucí. Povinná záloha by podle zdůvodnění vedla věřitele ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena.

Nehradila by se například v případě vymáhání výživného. Slučování exekucí proti stejnému dlužníkovi by měla snížit náklady řízení. Všechna řízení by se soustředila u exekutora, který zahájil první exekuci.

Předloha také zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a bez souhlasu věřitele. Věřitel by postup mohl odvrátit další zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle devět let. Zaměstnavatelé by měli nárok na paušální náhradu nákladů za úkony, které musí učinit při exekuci zaměstnance srážkami z jeho mzdy. Měla by činit by 50 korun měsíčně.

Exekutoři podle krajů

Předloha skupiny poslanců v čele s Piráty by zavedla místní příslušnost exekutorů podle krajů. K jednotlivým případům by se exekutoři přidělovali na základě takzvaného kolečka. V současnosti si exekutora volí věřitel. Exekuce mířící na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora by se slučovaly podle místa dlužníkova pobytu.

Zájem o osobní bankroty klesá. Dlužníky stojí mnohdy víc, než exekuce

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s místní příslušností nesouhlasí. Vládní návrh komora kritizuje jako nepřehledný a matoucí pro účastníky řízení i jako složitý pro exekutory a soudy. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více.

V minulém volebním období dolní komora zavedení teritoriality exekutorů zamítla. Kabinet se k nynější poslanecké předloze postavil záporně. Obával se nadměrného zatížení soudů, když by musely rozhodovat o odstraňování vad exekučního návrhu, odmítání a zamítání návrhu a o zapisování do rejstříku zahájených exekucí, což nyní provádějí exekutoři. Místní příslušnost by také mohla podle vlády celkově ohrozit vymáhání pohledávek.

SOUKUPOVY VÝROKY URÁŽLIVÉ, PAROUBEK ŽÁDÁ MILION

U Obvodního soudu pro Prahu 5 začala v úterý právní bitva mezi Jiřím Paroubkem a televizí Barrandov. Jádrem sporu jsou výroky majitele mediální skupiny Jaromíra Soukupa, který se expremiérovi věnoval ve čtyřech svých pořadech. Paroubek se tím, co v televizi zaznělo, cítí poškozen a žádá omluvu a finanční satisfakci. Samosoudkyně Eva Harmachová se nejprve snažila přivést obě strany ke smíru s tím, že jde o nejrychlejší cestu k výsledku. Úspěšná však nebyla.

„S panem Soukupem se známe. Obrátil jsem se na něj, že budu muset jeho výroky, což byla součást nějaké kampaně, řešit soudně, a on mi řekl, že mi přeje hodně štěstí,“ řekl Jiří Paroubek. Přesto byl ochoten si nabídku protistrany vyslechnout. Právní zástupkyně TV Barrandov Zuzana Ottová navrhla, že by mohl dostat v televizi prostor a publikovat své stanovisko.

„Sledovanost TV Barrandov od té doby klesla ze sedmi procent na nějaká tři procenta, takže by to viděla polovina lidí. To byla soustavná kampaň. Když tam jednou něco řeknu a nebude to v hlavním čase, jakou to má váhu? Potřebuji buď omluvu, nebo rozsudek,“ reagoval Paroubek.

Krátké vyjádření Jiřího Paroubka v den, kdy podal žalobu na TV Barrandov (13. 3. 2019):

„Co třeba rozhovor?“ zeptala se soudkyně. „Jako se Soukupem? To není dobrý nápad,“ odmítl rezolutně expremiér a pobavil všechny přítomné. Paroubek trvá na omluvě. Připustil, že by se mohl spokojit s menší částkou než je milion korun, který v žalobě požaduje.

„Mě to poškodilo po všech stránkách. Reputačně, lidsky. Když se budu chtít vrátit do politiky, tak to zase někdo vytáhne a první bude pan Soukup. Tři týdny před začátkem volební kampaně (v senátních volbách na podzim 2018 – pozn. red.) řeklo v jednom průzkumu 54 procent dotázaných, že by mě bylo ochotno volit. Pak přišlo několik kampaní včetně té na TV Barrandov a nestalo se tak,“ vypočítával žalobce. Po krátké poradě s advokátem zatím mimosoudní jednání s televizí Barrandov odmítl.

To nebyla ironie, to bylo dehonestující

Soudkyně v průběhu dokazování připomněla, že spor se týká výroků ve třech dílech pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa, z června, srpna a prosince 2018, a v jedné epizodě Kauz Jaromíra Soukupa z října téhož roku.
„Paroubek nastoupil (na pražský magistrát) jako ekonomický odborník ČSSD a jednou z jeho legendárních prvních akcí bylo například nalití tří set milionů do černé díry jménem První městská banka. Byl to příběh úžasného českého tunelu, kterému Paroubek tupě přihlížel... Měl už tehdy ten sexy mozek, nebo se mu teprve tvořil?“ navážel se Soukup do bývalého politika loni v srpnu.

Ukázka z pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa (20. 8. 2018):

„A ještě poslední pražský střípek Jiřího Paroubka. Tohle je skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Kolik si myslíte, že stojí? Tenhle stál dvacet milionů. Tedy původně. Jenže pak uviděl Paroubek nějakou fatu morganu a za pražskou Fatu Morganu postupně vysázel z kapsy dvě stě milionů korun. Ty bláho, za jeden blbej skleník,“ pokračoval majitel TV Barrandov ve stejném pořadu.

Paroubek jeho výroky označuje za nehorázné lži. „Odlétám do Šanghaje. Budu tam jednat o spolupráci s jednou z největších čínských bank. A jedna z těch věcí, která tam vadí, jsou právě ta vyjádření ohledně První městské banky. Já jsem tu banku zachránil, mám určité know-how. Vím, jak na to. A Čína by to mohla využít. Pokud mě celá záležitost o zakázku připraví, vznikne mi škoda. To už není legrace,“ zlobil se před soudem Paroubek.

Advokátka TV Barrandov nevěří, že ho Soukupovy výroky mohly a mohou nějak poškodit. Navrhla, aby soud žalobu zamítl. „Žalobce je osobou veřejného zájmu, je povinen snášet vyšší míru kritiky. Neměl by být tak citlivý jako běžné osoby. Výroky se zakládaly na pravdě, byly přiměřené,“ tvrdí Ottová.

Soukup si dělá legraci z omluvy, kterou požaduje Paroubek (3. 12. 2018):

Soudkyně v úterý sdělila stranám předběžný názor na tento spor. Bývalého premiéra se zastala. „Byly to čtyři pořady, které byly vůči žalobci dehonestující, co si budeme povídat. Pokud se týče té městské banky, v tom zastupitelstvu jich je přes šedesát a že by zrovna pan inženýr Paroubek byl ten, který to udělal, je trošku odvážné tvrzení.

Je pro mě nepochopitelné, proč se v pořadu Týden Jaromíra Soukupa, který má ironicky hodnotit události uplynulého týdne, vytahují dvacet let staré kauzy. To nebyla ironie, to bylo dehonestující. Nějakou částku bych vám přiznala, ale to, co chcete (milion), je hodně optimistické,“ řekla soudkyně žalobci. Uvedla také, že Paroubek byl v předmětné době vzhledem ke své kandidatuře ve volbách osobou veřejného zájmu.

Žalovanou stranu vyzvala, aby doložila, čím měl Jaromír Soukup sporné výroky týkající se Jiřího Paroubka podložené. Zváží také výslech navrhovaných svědků, mezi nimiž je například expremiérova bývalá manželka Zuzana. Jednání pak odročila na začátek února.

GIBS: CELNÍ SPRÁVA S VOJÁKY NESPÁCHALA TRESTNÝ ČIN

Lednové zapojení elitních vojáků do náročné sledovací akce celní správy na Olomoucku, která se týkala vietnamských pašeráků tabáku, nebylo podle Generální inspekce bezpečnostních sborů trestným činem. Žádost celníků o součinnost však byla nesprávně formulována. Příslušníci armády, kteří žádost schválili a realizovali, se mohli dopustit kázeňského přestupku.

V tiskové zprávě o tom ve středu informovala mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Vojáci asistovali celní správě při sledovací akci, která se údajně týkala pašeráků tabáku. Nasazení vojáků vyvolalo kritiku, trestní řád totiž neumožňuje, aby se do sledování z ministerstva obrany zapojil někdo jiný než Vojenská policie nebo Vojenské zpravodajství.
Nguyenová uvedla, že příslušníci z odboru pátrání ředitelství cel v Brně žádost o součinnost nesprávně formulovali. Žádost nechali schválit svými nadřízeným a armáda jí posléze vyhověla.

Zásah proti pašerákům tabáku bylo jen cvičení, hájí se vojenské komando

„Při následné součinnostní osobní schůzce mezi příslušníky odboru pátrání Generálního ředitelství cel a Armádou České republiky však bylo upřesněno, jaká činnost se po 601. skupině požaduje, kdy bylo zřejmé, že nepůjde z jejich strany o úkony trestního řízení a že informace zjištěné při jejich činnosti nebudou využity jako důkazní materiál v trestním řízení,“ dodala Nguyenová.

Celníci po armádě požadovali pouze skryté pozorování okolí objektu se sběrem informací. To je možné provést při výcviku, a to na základě dohody mezi ministerstvem obrany a ministerstvem financí. „Příslušníci armády zajistili a poskytli pouze informace operativního charakteru spočívající v doporučení při následném použití možných technických a taktických postupů při realizaci řádně povoleného sledování, ke kterému byl zmocněn pověřený policejní orgán celní správy,“ uvedla mluvčí.

Žádost celní správy ale byla formulována v rozporu s trestním řádem, protože příslušníci 601. skupiny nejsou orgánem činným v trestním řízení, žádost navíc nekoresponduje se skutečnou činností, kterou vojáci prováděli. Ze strany celní správy neshledala inspekce podezření z trestného činu, případ proto odložila. U příslušníků armády GIBS dospěla k závěru, že se mohli dopustit kázeňského přestupku.

Za den přenesli pašeráci přes hranici i kamion piv, vzpomíná celník

„Přičemž pochybení mohlo spočívat ve schválení, přípravě a realizaci součinnostního výcviku, které bylo v rozporu s podmínkami pro realizaci vojenských výcviků podle zákona o ozbrojených silách ČR, a dále mohly být jednáním některých příslušníků armády porušeny základní povinnosti vojáků vyplývající ze zákona o ozbrojených silách ČR,“ uvedla Nguyenová. V této části proto inspekce předala případ příslušnému orgánu armády.

„V jednání příslušníků armády ani celní správy zcela zjevně nelze spatřovat úmysl postupovat protiprávně, a získat tak důkazy nelegálním způsobem. GIBS nechce a nebude zpochybňovat záměr uvedených subjektů o žádoucí spolupráci v rámci snahy o objasnění závažné trestné činnosti, nicméně je nutné postupovat v souladu se zákonem,“ doplnila Nguyenová.

SNACHA VRAŽDILA PŘÍBUZNÉ KYANIDEM

Indka v průběhu čtrnácti let zavraždila šest členů své rodiny. Zločiny se odehrály ve vesnici Koodathayi na jihu země. Žena při odstraňování příbuzných používala kyanid, který oběti pokaždé přimíchala do jídla. Jako první zavraždila svou tchyni, mezi oběťmi je však i malé dítě. Vražedkyně se k činům přiznala a je ve vazbě.

Policie v říjnu zadržela sedmačtyřicetiletou matku dvou synů Jolly Jospehovou, která mezi lety 2002 a 2016 zavraždila šest svých příbuzných. Žena se minulý pátek objevila před soudem, který zatím rozhodl o jejím setrvání ve vazbě.
Šokovaní sousedé Josephovou popsali jako velmi pobožnou ženu, její švagrová ji zase měla za chytrého a veselého člověka. Indická média ji okamžitě začala přezdívat „kyanidová vražedkyně“, a to podle rychle působícího jedu, který používala při odstraňování členů své rodiny.

Policie zadržela také dva muže, kteří jí kyanidem zásobovali. Podle listu The Washington Post jsou koodathayiské vraždy raritou, protože je spáchala žena. První usvědčenou sériovou vražedkyní Indie byla K. D. Kempammaová, která mezi lety 1999 až 2007 okradla a zabila šest žen.

Přestože si členové Thommasovy rodiny, do které se Josephová provdala, uvědomovali časté umírání příbuzných, přičítali to prokletí. První obětí byla ženina tchyně Annamma Thomasová, která zemřela v roce 2002 po pozření otrávené polévky.
Následoval ji její manžel, kterému snacha přimíchala kyanid do talíře tapioky. Policie nicméně smrt manželů nevyšetřovala. V roce 2011 Josephová po čtrnácti letech manželství otrávila svého manžela Roye. Jeho smrt policie sice zkoumala, ale označila ji za sebevraždu.

Žena možná zavraždila i malé dítě

Během příštích pěti let zemřeli další tři členové širší rodiny, kteří nebyli Josephové po chuti. Když se ale vražedkyně rozhodla provdat za bratrance svého zesnulého manžela, začala být švagrová Josephové podezřívavá.
Novomanžel Josephové totiž během několika let před sňatkem přišel za podezřelých okolností o ženu a dvouletou dceru. Jospehovou začala konečně vyšetřovat policie, která se nestačila divit.

Případ přitáhl velkou pozornost a před soudem se při každém stání shromažďují davy, které chtějí vražedkyni vidět.
Ačkoli se žena ke zločinům přiznala, prokázání její viny bude obtížné. Úřady totiž s výjimkou Roye Thommase neprovedly u obětí pitvu, takže nelze prokázat příčinu smrti. K zabití příbuzných se navíc žena přiznala ve vazbě, což ale v Indii jako důkaz nestačí a Jospehová se musí doznat i před soudem.

JOHNSON PŘIROVNAL CORBYNA KE STALINOVI

K sovětskému diktátorovi Josifovi Stalinovi ve středu britský premiér Boris Johnson přirovnal svého hlavního rivala, lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna. Po středečním rozpuštění parlamentu oficiálně začíná kampaň před parlamentními volbami, které se uskuteční 12. prosince.

„Tragédií moderní Labouristické strany pod vedením Jeremyho Corbyna je, že niterně nenávidí motivaci ziskem,“ uvedl britský premiér v článku v konzervativním listu The Daily Telegraph.„Předstírají, že je jejich nenávist namířena jen na určité miliardáře - a ukazují prstem na jednotlivce s radostí a pomstychtivostí, jakou nikdo neviděl od doby, kdy Stalin pronásledoval kulaky,“ dodal Johnson a použil přitom ruského výrazu pro majetné rolníky.

Sovětský diktátor Stalin na konci 20. let minulého století nařídil kulaky „jako třídu“ zlikvidovat. Následovalo zatýkání, deportace a fyzická likvidace relativně bohatých sedláků, což vedlo k rozvratu zemědělské výroby v SSSR.
Pokud by se podle Johnsona dostali labouristé k moci, zvedli by daně „tak zlovolně“, že by to zničilo prosperitu Spojeného království. Zvýšení daní by se podle něj dotklo důchodů, obchodů, dědictví i nemovitostí.

Corbyn označil na Twitteru Johnsonovy výroky za „nesmysly, se kterými superbohatí přichází, aby se vyhnuli tomu, že budou platit o trochu více na daních“. Později dodal, že labouristé chtějí mimo jiné zlepšit situaci ve zdravotnictví, „vyřešit brexit za šest měsíců“ či nastartovat „zelenou průmyslovou revoluci“.

Labouristé chtějí skutečně změnit daňový systém Británie, který podle nich příliš straní bohatým. Sporný je mimo jiné jejich plán, podle kterého by firmy nad 250 zaměstnanců musely vytvořit fond kontrolovaný zaměstnanci, jimž by se z něj vyplácely každoročně dividendy.

Rozpuštění parlamentu

Pět týdnů před plánovanými prosincovými volbami byl britský parlament rozpuštěn. Na svém Twitteru o tom ve středu hodinu po půlnoci informovala Dolní sněmovna, volená komora zákonodárného sboru. Znovu se poslanci ve Westminsterském paláci v Londýně sejdou až 16. prosince Premiér Johnson se ve středu setkal s královnou Alžbětou II., kterou informoval o rozpuštění komory. Po schůzce uvedl, že královna souhlasila s uspořádáním voleb v navrhovaném prosincovém termínu. Začala tím pětitýdenní předvolební kampaň.

Johnson po schůzce s královnou zároveň voličům v projevu slíbil, že dotáhne do konce plánovaný odchod Británie z Evropské unie. Poslanci dolní komory britského parlamentu vypsání předčasných parlamentních voleb schválili na návrh vlády minulý týden. Podle zákona z roku 2011 musí být parlament rozpuštěn nejpozději 25 pracovních dní před volbami.

V projevu před svým sídlem v Downing Street Johnson řekl, že si volby nepřál, nebyla ale prý jiná možnost, jak nastalou situaci kolem brexitu vyřešit. Parlament byl podle něj paralyzovaný, odmítal splnit přání lidu vyjádřené v referendu v roce 2016 a zařídit odchod z EU.

Premiér se vyhranil především vůči labouristům. Voliči podle něj mají na výběr mezi cestou kupředu s konzervativci a dalšími odklady brexitu s labouristy. Zvolit Corbyna do premiérského křesla by podle Johnsona znamenalo, že se rok 2020 ponese ve znamení dvou referend: jednoho o brexitu, druhého o nezávislosti Skotska. „Pojďme dokončit brexit,“ vyzval na závěr.

Premiér se ve středu ještě zúčastní předvolebního mítinku v metropolitním hrabství West Midlands. Předák labouristů Corbyn už promluvil v nedalekém městě Telford. Řekl mimo jiné, že by byl „velmi odlišným druhem premiéra“, který by usiloval „o moc jen proto, aby ji mohl sdílet“. Labouristé jsou podle něj na volby velmi dobře připraveni.
Své kampaně dnes zahájily také menší parlamentní strany.

Zda ovšem volby patovou situaci kolem brexitu vyřeší, není vůbec jasné. Aktuální průzkum agentury ICM sice předpovídá vítězství vládních konzervativců (38 procent) a nejsilnější opoziční straně, labouristům Jeremyho Corbyna, přisuzuje až druhé místo (31 procent), není ale vyloučeno, že žádná parlament z velkých stran nezíská v Dolní sněmovně většinu.
Silnou pozici by si mohli vydobýt Liberální demokraté (15 procent), kteří žádají zrušení brexitu, i Strana pro brexit (devět procent) europoslance Nigela Farage, která naopak prosazuje odchod země z EU bez dohody.

Poslední sněmovní schůze trvala podle parlamentního webu tři týdny a dva dny a poslanci během ní stihli vyslechnout, projednat a schválit tradiční královninu řeč, která stanoví priority vlády, zvolit Lindsayho Hoylea novým předsedou Dolní sněmovny a také se poprvé od roku 1982 mimořádně sejít v sobotu.

Na říjnové sobotní schůzi hlasovali zákonodárci o nové brexitové smlouvě, kterou vyjednal premiér Johnson s Bruselem. Nakonec ale její schvalování odložili a následně odmítli schválit harmonogram projednání prováděcího zákona k brexitu. To vedlo vládu k rozhodnutí uspořádat předčasné volby.

DCERA ZEMANA CHCE, ABY OTEC ZMĚNIL NÁZOR NA SŇATKY HOMOSEXUÁLŮ

Kateřina Zemanová by ráda změnila názor svého otce, prezidenta Miloše Zemana, na sňatky homosexuálních párů. Prezident je odpůrcem legislativy, která by homosexuálům umožnila, aby uzavírali v Česku manželství. Již dříve uvedl, že je připraven takový zákon vetovat.

„Nezastupuji svého otce, ani nějakou politickou stranu a nemám veřejnou funkci. Ale homosexuály budu podporovat a budu jim pomáhat kdekoliv je potřeba,“ uvedla ve středu v rozhovoru pro Frekvenci 1. Již v úterý deník Blesk informoval o tom, že by byla ráda, aby její přátelé Tomáš a Rodrige mohli v Česku uspořádat řádnou svatbu, a nemuseli se omezit jen na registrované partnerství.

Pro rozhlasovou stanici nyní Zemanová dodala, že s prezidentem již toto téma probírala. „Respektuje můj názor,“ uvedla. Dodala, že její otec považuje orientaci za velmi soukromou věc. Podle ní by ovšem mohl změnit v budoucnu postoj. „Nic není ztraceno. Budu se snažit změnit jeho názor a tuto problematiku s ním probrat,“ dodala v rozhovoru dcera prezidenta.
Prezident Zeman již dříve řekl, že respektuje sexuální orientaci homosexuálů a nic proti nim nemá. Homosexuální vztah však podle něj nemůže rodit a vychovávat děti. Stát musí pečovat především o manželství, která děti vychovávají, dodal s tím, že právě k tomu je určeno manželství.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 300 TISÍC DOSTANE JEN ČÁST RODIN

Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun. Dosáhnou na to ale jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat. Je to asi osmdesát procent rodin s malými dětmi. Zvýšení rodičovského příspěvku za současných 220 tisíc korun bude stát 8,6 miliardy korun.

Neprošly návrhy poslanců ODS, SPD, KDU-ČSL a Pirátské strany, aby na vyšší rodičovskou dosáhly všechny rodiny. To by bylo o 2,5 miliardy dražší. Poslanci vládních stran ANO a ČSSD, ale i komunistů se přiklonili k úspornější variantě.
Kdyby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, i ty, které si již částku 220 tisíc korun stihly vybrat, bylo by to pro státní kasu o 2,6 miliardy korun dražší.

To, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, neúspěšně ve vládní koalici prosazovala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. „Aby vůbec vyšší rodičovský příspěvek byl, museli jsme přijmout kompromis,“ řekla iDNES.cz Maláčová.

Poslankyně Pirátů Olga Richterová prosadila zvýšení minimální rodičovské na 10 tisíc korun, ze stávajících 7600 korun. Zákon, který pak podpořili úplně všichni přítomní poslanci, ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Jednání o zvýšení rodičovské předcházela přetahovaná o zvýšení daní. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM schválili vládní daňový balíček. Vláda prosazovala, aby byly v rozpočtu peníze i na zvýšení rodičovského příspěvku.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová prozradila, že dostala od části opozice nabídku, za jakých podmínek projde daňový balíček. Když z něj vypadne zdanění technických rezerv na životní pojištění, vyšší zdanění loterií a zdražení zápisu do katastru nemovitostí.

Jednání s ANO potvrdil šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, zato lidovec Marek Výborný řekl, že o ničem neví, a šéfa poslanců ODS Zbyněk Stanjuru naštvalo, že Schillerová mluví o detailech uzavřeného jednání. Na jednání, které se konalo minulý týden, byli Schillerová, šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, Kalousek a Stanjura.
Vládní strany ANO a ČSSD se ale dohodly, že nabídku ODS a TOP 09 odmítnou. Daňový balíček i tak s pomocí komunistů prosadily.

ZVÝŠÍ SE ZDANĚNÍ ALKOHOLU, TABÁKU I HAZARDU

Vládě ANO a ČSSD se s pomocí komunistů podařilo ve Sněmovně prosadit daňový balíček, který bude znamenat zvýšení některých daní - konkrétně chce vláda získat víc peněz zdaněním alkoholu, tabáku a hazardu. Výhry nad milion korun se nově budou danit. Prošlo i to, že poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zvýší na dva tisíce korun, tedy na dvojnásobek oproti současnému stavu.

Naopak čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou navrhovala zrušit ODS, nepadla. Proti jejímu zrušení se postavily ANO, ČSSD a KSČM. Pro schválení zákona, který nyní putuje do Senátu, bylo 96 ze 133 přítomných poslanců - pro byli poslanci vládních stran a komunistů, kteří kabinet Andreje Babiše tolerují. Nehlasovali poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN.„Jsem ráda, že byl schválen vládní daňový balíček. Pro mě je to velmi dobrá zpráva,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku by měly podle vládního návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Tabákové firmy předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun. Prošlo zdanění rezerv pojišťoven, a to i na životní pojištění Drtivá většina poslanců ve středu podpořila zachování daňové výjimky pro vytápění domovních kotelen plynem.

Vláda prosadila to, že budou zdaněny technické rezervy pojišťoven, a to i na životní pojištění. O výjimku pro oblast životního pojištění marně usilovala Věra Kovářová z hnutí STAN. „Tady má vlastně pojišťovna zaplatit daň ze zisků, které ještě nenastaly,“ kritizoval to šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Schillerová po jednání ocenila, že se opozici nepodařilo zachovat daňovou výjimku pro pojišťovny. „To, že se zdraží pojistky pro lidi, je nesmysl,“ prohlásila po schválení zákona ministryně.

Vládní daňový balíček počítá se zvýšením zdanění tabákových výrobků, lihu a hazardu. Zdanění loterií má být nově 35 procent místo současných 23 procent. Ministryně financí odpoledne ve Sněmovně řekla, že dostala od opozice nabídku, za jakých podmínek projde daňový balíček. Když z něj vypadne zdanění technických rezerv na životní pojištění, vyšší zdanění loterií a zdražení zápisu do katastru nemovitostí. Jednání s ANO potvrdil Kalousek a Stanjuru naštvalo, že Schillerová mluví o detailech uzavřeného jednání.

Piráti prosadili zmírnění podmínky pro domácí vaření piva

Na návrh Pirátu Sněmovna přijala návrh na zmírnění podmínek pro domácí vaření piva pro vlastní spotřebu, který podali poslanci Ondřej Polanský a Radek Holomčík. Nově bude možné doma uvařit 2000 litrů piva, místo stávajících 200 litrů. - čtěte Víc domácího piva bez daně. Piráti také prosadili zjednodušení účasti českých hráčů v pokerových turnajích.

Opozice vznesla velké množství dalších pozměňovacích návrhů, které neprošly. Kalousek například usiloval o zrušení superhrubé mzdy, další opoziční politici z ODS či SPD se snažili o zvýšení slevy na dani na poplatníka.
ODS se marně s podporou dalších opozičních stran pokoušela o zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti a o zvýšení hranice pro přihlášení k DPH z jednoho milionu na dvojnásobek..

Opozice se bouřila proti postupu většiny podporující vládu

Hlasování o pozměňovacích návrzích k zákonu předcházelo to, že místopředseda Sněmovny za KSČM Vojtěch Filip utnul vystoupení šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Většina poslanců za ANO, ČSSD a komunistickou stranu po hádkách poslanců ukončila i rozpravu k daňovému balíčku.

Kalousek, šéf klubu Pirátů Jakub Michálek, předseda klubu ODS Stanjura i další opoziční politici před hlasováním o vládním daňovém balíčku upozornili, že počínání provládní většiny je v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Stanjura řekl, že ODS se kvůli tomu vůbec nezúčastní hlasování o zákonu jako celku. Nakonec se rozhodli nehlasovat také poslanci TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Na to, že předčasné ukončení rozpravy je postup v rozporu se zákonem, upozornil i Ústavní soud, když projednával stížnost na zákon o elektronické evidenci tržeb. Zákon o EET ale navzdory tomu soud nezrušil s tím, že opozice měla dostatek času na představení svých návrhů a argumentů.

„Chcete ohýbat, porušovat zákon,“ řekl předseda lidovců Marek Výborný. Oponoval mu ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. „Většina musí mít možnost prosadit svou vůli,“ řekl. Když většina dokáže sestavit vládu, musí mít podle něj právo schválit svou představu o rozpočtu i o daních. Rozčílil se, že někteří poslanci opozičních stran svým jednáním paralyzují a tím diskreditují celý parlament. Budoucí vládní většina bude mít právo zákon změnit, snažil se apelovat na poslance Zaorálek.

ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN – se chtějí obrátit se stížností na schvalování daňového balíčku na Ústavní soud. ANO, ČSSD a komunisté sázejí na to. že u Ústavního soudu svůj postup obhájí.

Poslanci teď hlasují o zvýšení rodičovském příspěvku

Hned po schválení daňových změnách začala Sněmovna hlasovat také o zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun. Hlavní spor v souvislosti s rodičovským příspěvkem je o to, zda dostanou všechny rodiny s dětmi do čtyř let, či jen některé. Vláda navrhla, aby na příspěvek dosáhly rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat. To bude stát 8,6 miliardy korun.

Kdyby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, i ty, které si již částku 220 tisíc korun stihly vybrat, bylo by to pro státní kasu o 2,6 miliardy korun dražší. To, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let neúspěšně ve vládní koalici prosazovala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, nyní to navrhují opoziční poslanci.