iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Největší tunel v ČR OKD řešit s EK, Telička s Bakalou

Vyšetřovací komise k OKD, Sněmovní dokument 3516 z 8.řjna 2019.se na základě zjištěných skutečností a nových důkazů rozhodla podat trestní oznámení na řadu konkrétních osob, které se v průběhu let privatizace účastnily nebo ji jinak ovlivňovaly Komise rovněž navrhuje příslušným orgánům učinit celou řadu kroků tak, aby došlo k nápravě a případnému odstranění škod na veřejném majetku a aby se situace neopakovala.

V rámci podnětů vyšetřovací komise nepřihlížela k promlčecím dobám, neboť nebylo v silách komise zjišťovat, zda došlo např. k přerušení těchto lhůt; to je podle názoru vyšetřovací komise věcí orgánů činných v trestním řízení. Proto podala trestní oznámení i na osoby, které se dopustily svého jednání v 90. letech.

Komise věří, že orgány činné v trestním řízení budou konat svou povinnost a skutečnosti, na které vyšetřovací komise upozornila ve svých trestních oznámeních, řádně prošetří a případní pachatelé trestných činů budou potrestáni.

Revize rozhodnutí Evropské komise

Evropská komise ve shora uvedených případech neshledala, že by privatizace OKD obsahovala prvky státní podpory (viz vyrozumění ČR ze dne 25. srpna 2006 a 13. července 2011).

Vyšetřovací komise má za to, že její závěry byly postaveny na nesprávných informacích, které jí poskytl fakticky nabyvatel akciového podílu. Vyšetřovací komise je názoru že ČR by měla dostát principu čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU a poskytnout Evropské komisi objektivní pravdivé a relevantní údaje spolu s vyčíslením nedovolené veřejné podpory poskytnuté spol. KARBON INVEST v roce 2004.

Evropská komise poté, co zjistí, že její rozhodnutí bylo založeno na nepravdivých skutečnostech, může podle unijních předpisů zrušit již přijaté rozhodnutí. Přitom již v minulosti mohlo být toto jednání iniciováno.

URGOVAT ZPRÁVU KOMISAŘKY VESTAGER EK

Vyšetřovací komise zjistila, že MF v minulém volebním období neformálně oznámilo, žeprivatizace mohla obsahovat prvky podpory. Proto vyšetřovací komise již v roce 2018 oslovila komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager a Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Komisařka vyšetřovací komisi sdělila, že podle informací Evropské komise probíhá na národní úrovni trestní řízení ve věci znaleckého posudku a Evropská komise vyčká výsledku řízení.

VLÁDA ČR ŽÁDAT EK O VEŘEJNOU PODPORU VE VĚCI OKD

Vyšetřovací komise se domnívá, že existuje dostatek skutečností, které opravňují Evropskou komisi k zahájení tzv. formálního vyšetřovacího řízení ve věci protiprávní státní podpory v tomto případě, a je toho názoru, že Evropská komise setrvává v nečinnosti. Vláda ČR by měla žádat Evropskou komisi o opětovné otevření řízení o poskytnutí této veřejné podpory.

Nelze zapomínat, že účinek státní či veřejné podpory, která byla poskytnuta příjemcům, stále trvá a narušuje hospodářskou soutěž v ČR i jinde v EU. Protiprávně získané prostředky jsou investovány do nemovitostí, vlastnictví cyklistických klubů, obchodů s luxusním zbožím či do médií a pomáhají tak z těchto trhů vytlačovat konkurenty, kteří podnikají za běžných podmínek.

Druhou možností dosažení téhož výsledku je podat formální stížnost ve věci protiprávní státní
podpory, popř. připojit se k již podaným stížnostem a pokusit se o vrácení chybějících miliard do státního rozpočtu.

EK PROŠETŘIT TELIČKU, PODRAZIL ČR

Vyšetřovací komise se v souvislosti s řízením o protiprávní státní podpoře rovněž zabývala činností bývalého eurokomisaře a lobbisty Pavla Teličky, společníka společnosti BXL Consulting, ve které byl dále společníkem pan P. Ježek a společnost Becker Poliakoff zastoupená panem M. Klimplem.

Jak vyplývá z registru lobbistů EP a z obchodního rejstříku, pan Telička vykonával v minulosti činnost ve prospěch společností spjatých se společností KARBON INVEST (resp. jejími dceřinými společnostmi) a skupinou NWR. Becker Poliakoff a BXL Consulting mají také spojitosti s podnikatelskými aktivitami pana Bakaly. Bývalý spolupracovník a přítel Pavla Teličky Alexander Italianer, byl v době vyřizování stížnosti na protiprávní veřejnou podporu generálním ředitelem Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž EU a měl možnost případ ovlivnit.

Pavel Telička jakoukoliv spolupráci či diskusi na toto téma s Alexanderem Italianerem sice odmítl, přesto se vyšetřovací komise domnívá, že tyto osoby mohly být ve střetu zájmů a ovlivnit rozhodnutí Evropské komise. Výroční zpráva NWR z r. 2008 uvádí, že společnost BXL Consulting ltd. byla financována měsíčními odměnami za poradenství a dále prostřednictvím úhrad kapesních výdajů a cílových odměn vázaných na úspěšné dokončení určitých úkolů. Vyšetřovací komise se domnívá, že jde o formu úhrady lobbistické činnosti.

Telička v EU nejdříve pracoval pro Bakalu, od něhož podle médií dostával ročně 7 až 10 milionů ročně. Pak zastupoval v EU ČR.

První stížnost u Evropské komise

To, že podíl v OKD byl privatizován ve skutečnosti podnikatelům kolem Zdeňka Bakaly, vzbudilo nevoli u dalších zájemců o tento podíl, zejména u skupin J&T a Penta. Společnost Penta Finance, a. s., v lednu 2005 podala proti privatizaci stížnost u Evropské komise z důvodu nedovolené veřejné podpory. Evropská komise (konkrétně GŘ pro energii a dopravu) se na základě této stížnosti dotázala České republiky. Položila celkem 4 otázky, které se týkaly procesu privatizace a na které mělo odpovědět Ministerstvo financí.

MÍSTO MF ODPOVÍDALI ADVOKÁTI POKORNÝ A WAGNER

Vyšetřovací komise zjistila, že skutečným autorem odpovědi nebylo Ministerstvo financí a jeho úředníci, ale advokáti advokátní kanceláře PWP –, jak vyplývá ze zkoumaných dokumentů, pravděpodobně Radek Pokorný a Richard Wagner.

Advokátní kancelář PWP v dané době zastupovala nabyvatele akciového podílu v OKD, společnost KARBON INVEST a hájila jeho zájmy. Odpověď byla úředníky pouze formálně upravena a zaslána Evropské komisi jako odpověď MF. Přitom pro členské státy platí zásada loajality, která dle názoru vyšetřovací komise byla v tomto bodě porušena (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU, popř. předchozí ustanovení Smluv).

NEPRAVDIVÉ INFORMACE ADVOKÁTŮ, POSUDKY, TRŽNÍ CENA

Sama tato skutečnost je nepochybně naprosto nepřijatelná, ovšem odpověď, kterou tato advokátní kancelář fakticky zpracovala, dokonce obsahuje nesprávné, zavádějící a nepravdivé informace, přičemž zamlčuje jiné, podstatné informace. Nepravdivé informace se týkají zejména znaleckých posudků, tržní ceny a transakce mezi vlastníky společnosti KARBON INVEST, V. Koláčkem a Otavou a Charles Capital (Zdeňkem Bakalou).

Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv. V případě dotčených advokátů se může také jednat o porušení etických norem advokátní profese (etického kodexu České advokátní komory).

Druhá stížnost u Evropské komise

Druhá stížnost byla v lednu 2008 podána sdružením nájemníků ze stejného důvodu jako první stížnost. Česká republika měla odpovědět na otázky Evropské komise, které se týkaly privatizace.

Oproti předchozímu případu Česká republika najala na zpracování odpovědi mezinárodní advokátní kancelář CMS Cameron Mc Kenna. Podobně jako v minulém případě došlo v rámci zpracování odpovědi k spolupráci s právními zástupci nabyvatele – s bruselskou advokátní kanceláří Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, včetně toho, že této advokátní kanceláři byly nestandardně poskytnuty neveřejné dokumenty.

NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDEK DOUCHY

MF také na odpovědi spolupracovalo se znalcem Rudolfem Douchou z VOX CONSULT, který zpracoval původní, dle vyšetřovací komise nepravdivý znalecký posudek a snažil se jej v této odpovědi obhájit a který posléze čelil trestnímu stíhání. Stejně jako v minulém případě se vyšetřovací komise domnívá, že MF poskytlo zavádějící, nepřesné a nepravdivé informace, přičemž jiné, podstatné a důležité informace Evropské komisi zamlčelo.

Nepravdivé či zavádějící informace ministerstvo poskytlo, zejména pokud jde o znalecký posudek, jiná ocenění či výnosy bytového fondu OKD. Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv nebo trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. V případě dotčených advokátů se může také jednat o porušení etických norem advokátní profese (etického kodexu AK).

BAKALA 29,3 MILIONŮ TŘEM POLITICKÝM STRANÁM NA VOLBY

Jak je uvedeno níže, v roce 2009 a 2010 daroval Z. Bakala třem politickým stranám (ODS, TOP 09, Věci veřejné) 29,3 mil. Kč. Podle názoru vyšetřovací komise nelze vyloučit, že přístup MF by mohl být ovlivněn tímto darem, neboť v úřednické vládě byl ministrem financí nominand za ODS Eduard Janota a vrchním ředitelem MF Tomáš Uvíra, rovněž (neúspěšný) nominand ODS.

NOVÉ POSUDKY BYTŮ, VYŠŠÍ CENA, EK O TOM NEINFORMOVÁNA

Jak již bylo výše uvedeno, Ministerstvo financí si nechalo zpracovat znalecké posudky ke dni privatizace od dvou znaleckých ústavů. Tyto posudky byly poté vyhotoveny v červenci 2011 a září 2011 (tedy po rozhodnutí Evropské komise) a ukazovaly, že tržní cena bytů byla minimálně dvojnásobná. Ministerstvo financí tedy vědělo, že znalecký posudek, na němž bylo založeno rozhodnutí Evropské komise, je zjevně nesprávný, avšak o této skutečnosti neinformovalo.

Evropskou komisi, aby mohla revidovat své rozhodnutí, a ani nečinilo jiné kroky, které by závažnosti závěrů znaleckých posudků odpovídaly. Kromě toho právní nástupce společnosti KARBON INVEST poskytl Evropské komisi analýzu zpracovanou společností Ernst & Young, s. r. o., která obsahuje mimo jiné indikativní ocenění (tzv. Indicative valuation analysis) bytového fondu. Toto ocenění oceňuje byty na částku od 32 200 Kč do 43 200 Kč (v závislosti na scénářích).

FIRMA NA OCENĚNÍ BYTŮ BEZ LICENCE

Podle vyšetřovací komise toto ocenění vůbec nezohledňuje mnohé podstatné skutečnosti (mimo jiné také to, že byty i bytové domy byly v dané době v rámci privatizací obecních bytů prodávány za mnohem vyšší ceny) a komise ho považuje za nesprávné. V tomto ohledu je zarážející skutečnost, že společnost Ernst & Young neměla v době zhotovení ocenění oceňování nemovitostizapsáno v obchodním rejstříku jako předmět své činnosti. Podle živnostenského rejstříku totiž neměla v dané době oprávnění poskytovat oceňování nemovitostí (jako vázanou živnost), což ale fakticky učinila tím, že za úplatu poskytla shora uvedené ocenění v rámci poskytnuté analýzy.

V tomto ohledu se mohla společnost Ernst & Young dopustit správního deliktu neoprávněného podnikání podle § 61 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Problém vyšetřovací komise spatřuje také v tom, že renomovaná nadnárodní společnost podává ocenění v takto závažné věci, aniž by měla oprávnění, přičemž samotné ocenění vzbuzuje velké pochybnosti. Je otázka, zda je to ojedinělý exces, či běžná praxe, která by měla samozřejmě závažné důsledky vzhledem k rozsahu činností, které skupina Ernst & Young v českém hospodářství vykonává.

Ze zjištění vyšetřovací komise vyplývá, že motivace k těmto krokům ze strany národních orgánů byla vysvětlována ochranou domnělých zájmů ČR před vznikem finančních škod, čímž došlo k opětovnému porušení čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU. Přitom v rozporu s obecným povědomím by ČR nehrozily žádné sankce, pouze by musela vymáhat nedovolenou podporu od příjemců nedovolené podpory, tak aby došlo k obnovení rovnováhy na trhu.

OKD VYPLATILA NA DIVIDENDÁCH 65 MILIARD

Za období ovládání NWR společnost OKD vyplatila celkem na dividendách minimálně 65 mld. Kč (počítáno pouze od r. 2006); média spekulovala o částce až 100 mld. Kč, neboť se snažila odhadnout i další transfery probíhající mezi OKD a NWR. Aby OKD byla schopna vyplácet dividendy, postupně si brala půjčky od NWR.

Společnost OKD byla tedy vysoce zisková společnost, která nebyla, vinou vlastníků a managementu, připravována na útlum těžby a příchod negativního období, přestože podle podkladů měly společnosti NWR i OKD vážný důvod vytvářet rezervy a opravné položky.

Na OKD měly dopad i ručení za NWR a spoludlužnictví úvěrů. Maximalizace výplaty dividend a splátky půjček společnosti NWR dovedly společnost v krizovém období do stavu insolvence a donutily vedení společnosti podat insolvenční návrh.

ÚVĚRY NEPOTŘEBOVALA, PŘESTO ZÍSKÁVALA ZA VYSOKOU CENU

OKD neměla úvěry od bank, ale byla financována krátkodobými půjčkami od mateřské společnosti za nepřiměřeně vysokou cenu. Společnost však díky výrazné ziskovosti žádné financování nepotřebovala. Společnost OKD lze charakterizovat jako společnost výrazně zaměřenou na výplatu dividend, což je v produkční oblasti výraznou výjimkou.
Kromě dividendové „strategie“ lze jako nevýhodnou strategii vyhodnotit poskytování vnitropodnikových půjček.

Společnost předčasně splatila komerční úvěry od bank a nahradila je půjčkami od mateřské společnosti za výrazně vyšších sazeb. Z tohoto důvodu (rozdíl v úrocích) jsou podány společností OKD žaloby na fyzické osoby na objem ve výši nejméně 1, 77 mld. Kč. V rámci průběhu konkurzního řízení byla podána další žaloba v listopadu 2016 na NWR a Z.
Bakalu na zaplacení 24 546 499 252 Kč. Dále byla podána žaloba v květnu 2017 na neplatnost výplaty dividend ve výši 12 095 025 041 Kč na NWR, Zdeňka Bakalu, Petera Kadase, BXR Group a CERCL Mining.

Ve výročních zprávách za rok 2014 a 2015 je uvedeno, že OKD poskytuje záruku za vydané dluhopisy ve výši 300 mil. EUR (resp. 338), záruku za úvěr mateřské společnosti ve výši 35 mil. EUR (resp. 35,8) a je spoludlužníkem úvěru čerpaného NWR ve výši 48,726 mil. EUR (resp. 48,961). Důvodem insolvenčního návrhu vedením společnosti byly právě závazky z titulu těchto ručení a spoludlužnictví.

OKD bylo výdělečnou (tj. nejvýznamnější) součástí skupiny NWR, vyplácelo mateřské společnosti NWR vysoké dividendy. Navíc spol. NWR načerpala velké objemy půjček, za které OKD ručila či spoluručila. Dividendy (cca 65 mld.), které OKD vyplatila společnosti NWR, však nebyly použity na splacení těchto půjček, a tak ručitelské závazky (cca 11,6 mld.) na OKD zůstaly a následně byly důvodem pro insolvenci OKD.

PROŠETŘIT GARANCE ZA ÚVĚRY

Vyšetřovací komise se domnívá, že je nezbytné prošetřit garance za úvěry NWR a spoludlužnictví s NWR, zda se nejednalo o pro OKD nevýhodné transakce z pohledu trestní odpovědnosti, neboť OKD byla příjemcem půjček od NWR za nepřiměřeně vysoké úroky a zároveň byla spoludlužníkem či ručitelem za tyto půjčky, což bylo důvodem podání návrhu na insolvenci.

Financování od mateřské společnosti za nevýhodnějších podmínek, než za jakých se financovala na finančním trhu, je vhodné posoudit z pohledu porušování povinnosti při správě cizího majetku a daňové trestné činnosti, neboť do nákladů lze zahrnout uhrazené úroky do maximální výše v místě a čase obvyklé. Kromě toho půjčky byly využívány k vylepšení peněžních toků, a tím i vyplácení dividend.

Zároveň lze doporučit posouzení činnosti KPMG jako spolupodílející se osoby napomáhající vlastníkovi a vedení v jejich činnosti. Auditor KPMG (prováděl audit OKD i NWR po celé období) ve svých zprávách o ověření účetních závěrek a výročních zpráv OKD prakticky pouze následoval či reflektoval texty výročních zpráv OKD. Jeho činnost lze hodnotit jako nedůslednou, nezodpovědnou a napomáhající vlastníkům a managementu realizovat jejich osobní zájmy.

Vyšetřovací komise si je vědoma, že v současné době jsou skutečnosti úpadku spol. OKD
předmětem prověřování orgánů činných v trestním řízení. /r/