iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Nedbalosti a bezohlednost soudce Langáška z Liberce

Liberecký soudce se dopustil „hrubé nedbalosti a bezohlednosti“, ke kárnému senátu ani nepřijel: Soudce liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) Petr Neumann bude mít za opakované nerespektování rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (VS) a průtah nižší plat. Rozhodl tak kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Tomášem Langáškem, přičemž senát odmítl navrženou dohodu o provinění a kárném opatření.

Soudce Neumann, který nyní předsedá senátu v případu, v němž figuruje liberecký hejtman Martin Půta, se podle předsedy KS Luboše Dörfla (kterého u jednání zastupoval „pobočkový“ místopředseda Roman Buchal pozn. red.) dopustil kárného provinění ve čtyřech případech. Ve dvou z nich měl opakovaně nerespektovat rozhodnutí odvolacího soudu, což vedlo ke změně senátu a v jednom z případů také v důsledku k zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení.

Dále se měl soudce dopustit průtahu, kdy více než rok nereagoval na návrh státního zástupce a hlavní líčení ve věci nařídil záhy před podáním kárné žaloby. Poslední skutek se týkal případu, kdy u jedné osoby nařídil soudce její zatčení, aby ji pak nechal po jejím zadržení propustit telefonátem policejnímu orgánu, aniž by provedl řádné vazební řízení.
Pondělní jednání kárného senátu čelilo hned zpočátku dvěma komplikacím. Předně nedorazil kárně žalovaný, který se měl ve čtvrtek omluvit emailem s tím, že má problémy se zády, ale dává souhlas s jednáním v nepřítomnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o projednání navržené dohody o kárném provinění a opatření, byla to nakonec komplikace podstatná.

Dohoda byla navíc senátu předložena až v den jednání, jakkoliv byla uzavřena již 6. září. Původně přitom strany navrhly dohodu, která počítala s opatřením v podobě snížení platu o 10 procent na dobu jednoho roku, včetně závazku soudce, že rezignuje na funkci k lednu 2020. Poté, co byly strany upozorněny kárným senátem na drobnou nesrovnalost a otázku přiměřenosti kárného opatření, uzavřely dohodu novou, kde bylo opatření v podobě snížení platu o 15 procent.

Omluva neakceptována

Kárný senát nicméně po krátké přestávce rozhodl, že se dohoda odmítá a kárná žaloba bude projednána. Důvody odmítnutí návrhu na dohodu byly dva: předně její uzavření a akceptace kárným senátem je podmíněna osobní účastí kárně žalovaného, který ji tak svojí nepřítomností zmařil. A pak měl senát pochybnosti o postoji kárně žalovaného, neboť ve vyjádření k dohodě, kdy setrval na svých názorech a pochybení neuznal, popřel soudce podmínku dohody v podobě sebereflexe a uznání pochybení.

Kárný senát neakceptoval ani soudcovu omluvu, neboť termín jednání byl stanoven dlouho dopředu, omluva musí být z vážných důvodů a řádně doložena lékařskou zprávou. Podstatnou stránkou kárného řízení je totiž podle soudce Langáška veřejné projednání věci za přítomnosti kárně žalovaného, což může mít i podstatný vliv na uložené kárné opatření.

Z jednání pak vyplynulo, že soudci Neumannovi byla již dvakrát uložena kárnými senáty důtka, přičemž v posledním případě ještě nebylo kárné opatření zahlazeno, což mělo vliv i na výši trestu. U kárného senátu zaznělo také stanovisko místopředsedy VS v Praze pro trestní úsek, vypracované na základě vyjádření předsedů odvolacích senátů tohoto soudu. Podle nich trpí rozhodovací praxe soudce Neumanna setrvalými nedostatky, včetně nedostatečné erudice. Jeho rozsudky nejsou dostatečně odůvodňovány a soudce se dopouští průtahů.

Pasivní rezistenci nelze připustit

Kárný senát dal nakonec zapravdu kárnému žalobci ve třech případech, a to ohledně nerespektování rozhodnutí odvolacího soudu a průtahu. Jakkoliv kárný senát nehodnotil soulad konkrétních rozhodnutí soudce s trestním řádem, musel dát zapravdu opakovaným námitkám odvolacího soudu. Podle soudce Langáška nemá kárné řízení sloužit k odstrašování soudců a zabránit jejich kultivovanému právnímu dialogu, nerespektování rozhodnutí odvolacího soudu však lze připustit jen ve výjimečných případech a s pregnantním a logickým zdůvodněním. Pokud by soudce kultivovaně oponoval právnímu názoru a splnil pokyny odvolacího soudu, nemuselo by to být hodnoceno jako kárné provinění. Nelze ale připustit soudní pingpong, revoltu bez pokusu o vysvětlení či pasivní rezistenci, což vykazoval postup kárně žalovaného, který často pouze opsal zdůvodnění ze zrušeného rozhodnutí.

VS přitom v obou kárně žalovaných případech jasně předestřel, v čem je rozhodnutí soudce Neumanna nelogické, aniž by dával pokyny ke skutkovým zjištěním. Kárně žalovaný přesto setrval na svém a taktéž kárnému senátu pouze sdělil, že na svém postoji i nadále trvá. Jedná se tak podle Langáška o velmi závažnou, hrubou nedbalost, svědčící navíc o bezohlednosti k účastníkům řízení. Jako kárný delikt byl shledán i více než roční průtah ve věci.

Naopak zproštěn byl soudce Neumann kárného obvinění za „telefonickou vazbu“. Kárný senát konstatoval, že trestní řád byl v této věci sice formálně porušen, neboť zadržený nebyl dodán soudu a ten nerozhodoval o vazbě (policie zadrženého pouze vyslechla, zjistila jeho aktuální pobyt a poučila jej o povinnosti dostavit se k soudu), nicméně zvoleným postupem soudce byla paradoxně šetřena práva zadrženého. Smyslem porušených ustanovení je totiž ochrana obviněného a k delšímu omezení svobody by došlo, pokud by byl trestní řád důsledně dodržován.

Kárný senát ovšem zdůraznil, že musel vycházet pouze z kárného návrhu. „Nehodnotili jsme tedy samotné vydání pokynu k zatčení a zda zde byl pro takový postup důvod, tedy zda nedošlo ke zneužití příkazu k zatčení k něčemu jinému, než je rozhodování o vazbě“, poznamenal předseda kárného senátu Tomáš Langášek.
Kárný senát tak soudci Neumannovi uložil kárné opatření snížení platu o 20 procent na dobu jednoho roku. Petr Dimun, ceskajustice.cz

ZEMAN: BABIŠ SCHOPNÝ PREMIÉR, NECHCI JUSTIČNÍ PINGPONG

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici. Prezident to dnes řekl v rozhovoru se serverem Blesk.cz. Zeman tento týden uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Dnes doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. Abolici musí podepsat také premiér nebo jím pověřený člen vlády.

Zeman dnes řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství už pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v případu Čapího hnízda. „Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil,“ zdůvodnil své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno.

„Jestliže by nedej bůh došlo k tomu soudnímu pingpongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti – buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm,“ řekl prezident.

Prezident také odmítl, že by se zpronevěřil svým slovům před zvolením o tom, že Babišovi abolici neudělí. „Strašný rozdíl je v tom, že abolice, kterou uděluje prezident, aniž by předtím vyslechl názor státních zástupců, ho zesměšní. Já sám jsem řekl, že bych to považoval za svévolné jednání. Na druhé straně, je-li k dispozici velmi obšírná zpráva pana státního zástupce (Jaroslava) Šarocha schválená jeho nadřízeným panem státním zástupcem (Martinem) Erazímem, pak je z čeho vycházet. To je naprosto odlišná situace,“ řekl.

Svůj výrok prezident nepovažuje za tlak na rozhodování nejvyššího státního zástupce, který má tři měsíce na přezkoumání rozhodnutí městského státního zastupitelství. Podle něj by byl tlak na státní zastupitelství jen to, kdyby o abolici mluvil bez existujícího pravomocného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Babiše i ostatních obviněných.
Babiš kontrasignaci své abolice odmítl. „Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti,“ napsal ČTK v textové zprávě, ceskajustice.cz

RADY PRÁVNÍKŮ PRO ZASTUPITELE V PRAZE

Odborníci poradí, jak nepřekročit hranici trestní odpovědnosti zastupitele: Jak se orientovat v právních pojmech a nepřekročit hranici trestní odpovědnosti, to poradí zastupitelům, radním, starostům i hejtmanům odborníci na semináři Zastupitel v právu. Sérii vzdělávacích seminářů pro komunální politiky připravily společně hned čtyři instituce: Česká advokátní komora, Nejvyšší státní zastupitelství, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Ambicí pořadatelů je usnadnit voleným zástupcům obcí, měst i krajů jejich náročnou a odpovědnou práci a zlepšit jejich orientaci ve složitých právních problémech. Dozvědí se, kam sahá jejich odpovědnost v rozhodovacích procesech a také jak jednat, aby se nedostali do střetu s trestním právem.

„Starostové jsou nejdůvěryhodnější a nejlépe hospodařící subjekty v republice, jak ukázal nejeden průzkum,“ říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „musíme udělat vše proto, aby měli co nejvíc informací o svých zákonných povinnostech, ale i právech. Čím širší bude jejich právní povědomí, tím lépe budou vědět, jak minimalizovat rizika spojená s výkonem své funkce.“

„Rádi starostům a dalším zastupitelům s orientací v naší právní džungli pomůžeme, považujeme to za svou stavovskou povinnost. Lektorský tým ČAK je velmi zkušený a rozhodně má auditoriu co sdělit. Čím širší bude právní povědomí zastupitelů, tím lépe budou vykonávat svou funkci. Iniciátorem celé akce je Česká advokátní komora v součinnosti s Unií obhájců. V té souvislosti je třeba zdůraznit, že Unie obhájců danou problematiku dlouhodobě pečlivě a na základě veřejně přístupných dat sleduje,“ doplňuje předseda ČAK Vladimír Jirousek.

Nejvyšší státní zastupitelství představí nedávno zpracovanou analýzu, která přiblíží fakta o případech, v nichž figurují volení funkcionáři samospráv. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k tomu dodává: „Věřím, že námi prezentovaná čísla uvedou na pravou míru některé zkreslené představy, které kolují ohledně role veřejné žaloby ve vztahu ke komunálním zastupitelům. Jsem rád, že NSZ stálo na počátku celé myšlenky na tuto vzdělávací akci.“

Seminář probíhá ve třech termínech, 24. září a 17. října 2019 v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze a 7. listopadu 2019 v sídle veřejného ochránce práv v Brně. Mezi přednášejícími se vystřídá řada odborníků, například Marie Kostruhová z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zástupce akademické obce Martin Richter, advokáti Tomáš Sokol a Petr Toman nebo náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík, ceskajustice.cz

VAGONKA HMS DOVOLÁNÍ K NS

Zaměstnanci společnosti Heavy Machinery Services (bývalý Legios) se obrátili na soud.
Firma Heavy Machinery Services (HMS), která vyráběla vagony, je v konkurzu a dluží přes 3,3 miliardy Kč, podala dovolání k Nejvyššímu soudu, aby jí změnil a ustanovil odděleného insolvenčního správce pro pohledávky. Firma uvádí, že insolvenční správkyně Petra Hýsková je podjatá. Krajský soud v Českých Budějovicích i Vrchní soud tento návrh HMS již dříve zamítly. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud opakovaně zamítl reorganizaci firmy HMS a v červnu prohlásil konkurz na její majetek. Pohledávky zatím uspokojeny nebyly. Věřitelé si na konci srpna v Českých Budějovicích zvolili nový věřitelský výbor. Výrobce vagónů HMS, dříve známý jako Legios, je v úpadku od února 2014. HMS má sídlo v Českých Velenicích na Jindřichohradecku.
Firma v dovolání uvádí, že pochybuje o nepodjatosti Hýskové vůči advokátovi HMS. Argumentuje tím, že ačkoli neexistuje povinnost předkládat věřitelskému výboru ke schválení platby za právní služby poskytnuté dlužníkovi, Hýsková to udělala.

„Odvolací soud dospěl k závěru, že neexistují důvody k pochybnostem o nepodjatosti insolvenční správkyně, ačkoli dlužník je přesvědčen o opaku. (…) Jednání insolvenční správkyně dlužníka vůči jeho právnímu zástupci jednoznačně svědčí o její podjatosti, respektive zaujatosti vůči jeho osobě, pro kterou by měla být vyloučena z některých úkonů insolvenčního řízení, a pro tyto by měl být ustanoven oddělený insolvenční správce,“ uvádí HMS v dovolání.

Společnost HMS pronajímala areál v Lounech firmě Legios Loco. Hýsková dala společnosti Legios Loco v červnu výpověď a areál uzavřela, kvůli sporům tam zasahovala policie. Hýsková poté areál pronajala výrobci brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ, jejímž většinovým vlastníkem je Czechoslovak Group. Legios Loco je od poloviny července v insolvenci, insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Podle krajského soudu se řídicí struktura HMS prolíná s vedením společnosti Legios Loco.
Legios Loco uvádí, že insolvenční správkyně HMS Petra Hýsková paralyzovala činnost Legiosu v areálu. Hýsková říká, že Legios Loco nespolupracuje a jedná obstrukčně.