iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

VSZ Bradáčová u soudu s Vitáskovou, dopisy se ztratily?

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a ústavní soudce Tomáš Lichovník dnes svědčili před jihlavským okresním soudem v případu zneužití pravomoci úřední osoby, z nějž je obžalovaná bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Soud zajímalo, zda s nimi Vitásková jednala o nedostatku právníků v ERÚ. Vitásková nakonec jmenovala místopředsedkyní úřadu Renátu Veseckou, která neměla potřebnou praxi. Zbývá vyslechnout dva svědky, soud proto jednání odročil na 16. října.

Vitásková dnes soudu předložila dopisy z roku 2013 adresované Bradáčové jako představitelce Unie státních zástupců a Lichovníkovi jako funkcionáři Soudcovské unie. Žádá je v nich o spolupráci s personálním zajištěním úřadu. Ani Bradáčová, ani Lichovník si na dopisy nepamatují, řekli před soudem. Nevylučují ale jejich existenci. „Musím jenom říci, že za zvláštnost považuji, že (dopis) není v archivu unie,“ řekla Bradáčová.

Vitásková na dotaz novinářů, proč dopisy dokládající její snahu o řešení personálních otázek ještě před nástupem Vesecké předložila až nyní, řekla, že je předtím nepovažovala za důležité.

Jihlavský soud se případem znovu zabývá od pondělka. Původní podmíněný trest z loňského listopadu odvolací soud v Brně v březnu zrušil. „Odvolací soud směřoval jednoduše ke zjištění motivace paní Vitáskové, proč jmenovala paní doktorku Veseckou. Jestli to bylo zajištění jejího prospěchu, nebo proto, aby řádně fungoval úřad. To je předmětem dokazování,“ řekl už dřív obhájce Vitáskové Tomáš Gřivna.

Vitásková odmítá, že pozici místopředsedkyně úřadu vytvořila účelově pro někdejší nejvyšší státní zástupkyni Veseckou. Úřad podle ní čelil nárůstu právní agendy a potřeboval zkušeného právníka zejména z oblasti státní správy, což Vesecká splňovala.

Původně soud Vitáskovou potrestal podmíněným trestem dva roky s odkladem na 30 měsíců. Její obhájce požadoval zproštění obžaloby. Státní zástupce chtěl 3,5 roku vězení. Soudce Zdeněk Chalupa uložený nižší trest odůvodnil i délkou soudního řízení, které začalo v lednu 2016. Vitásková stála v čele úřadu sídlícího v Jihlavě v letech 2011 až 2017. Vesecká byla místopředsedkyní od listopadu 2014 do června 2015.

Vitásková byla stíhaná také kvůli kauze solárních podvodů. Stíhání se týkalo elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Brněnský krajský soud ji poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací senát ji pak pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit.
Neukončená solární kauza byla také důvodem toho, proč na začátku srpna Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu, kterou se Vitásková domáhala na státu 35 milionů korun za své trestní stíhání.

JUDR. RYCHETSKÝ: KOMPETENCE SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ SE PODLE ÚS NEMĚNÍ

Právní úprava kompetencí vyšších soudních úředníků se měnit nebude. Ústavní soud (ÚS) dnes nevyhověl návrhu Okresního soudu v Liberci na provedení škrtů. Částečně návrh zamítl, částečně odmítl jako nepřípustný. Liberecký soud kriticky poukazoval hlavně na oprávnění vyšších soudních úředníků rozhodovat o zastavení exekuce. Podle dnešního nálezu však nejde o protiústavní úpravu ani o zásah do výlučné kompetence soudní moci.

Vyšší soudní úředníci podle ÚS zrychlují a zefektivňují soudní řízení, ovšem nenahrazují soudce. Zákon dnes již vylučuje, aby soudní řízení skončilo rozhodnutím úředníka bez možnosti opravného prostředku, o němž by rozhodoval soudce.
„Veškerá rozhodování vyšších soudních úředníků jsou rozhodování, která předcházejí vlastnímu soudnímu řízení, je to jakési předsunuté řízení. Každé jejich rozhodnutí může být napadeno opravným prostředkem, o kterém rozhoduje nezávislá soudní moc,“ řekl soudce zpravodaj Pavel Rychetský.

Sporný paragraf 11 zákona je konstruován formou negativního výčtu. V úvodu říká, že vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a ve správním soudním řízení může provádět úkony soudu prvního stupně. Dále zákon vymezuje výjimky z tohoto oprávnění, například vedení jednání, rozhodování formou rozsudku nebo rozhodování o předběžném opatření. Žádná z výjimek však výslovně nedopadá na rozhodování o návrhu na zastavení exekuce, nařízené na základě dřívějšího rozhodnutí soudu. Takové oprávnění vyššího soudního úředníka je podle libereckého soudu v rozporu s ústavou.

Liberecký soud poukazoval na starší nález ÚS z roku 2013. Tehdy plénum část zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství zrušilo s časovým odkladem. Důvodem byly příliš široké a nejasně vymezené kompetence úředníků. Soud tehdy varoval před proměnou soudního rozhodování v úředničinu.

Novela pak rozšířila výjimky z obecného oprávnění úředníků. Norma ale dosud zahrnuje formulaci, že vyšší soudní úředník může provádět veškeré úkony soudu prvního stupně s výjimkou těch, které vylučuje tento nebo jiný zákon.
ÚS v dnešním nálezu uznal, že se odchýlil od svého dřívějšího postoje. Nadále prý není udržitelný výklad, že vyšší soudní úředníci mohou konat samostatně jen úkony jednoduché a rutinní povahy, které nepřekročují jejich pomocnou roli. Vychází podle dnešního nálezu z nesprávného předpokladu, že rozhodnutí vyššího soudního úředníka v podstatě nahrazuje rozhodování soudce, ačkoli podle platného zákona jde pouze o doplnění soudního řízení, umožňující rychlejší projednání věci.

„Jde o statisíce různých úředních aktů a rozhodnutí, kterými se zefektivňuje práce soudů,“ uvedl Rychetský. Kdyby měli všechny úkony dělat sami soudci, byli by tak zahlcení, že by nemohli plnit svou základní roli, což je ochrana práv a svobod občanů, doplnil Rychetský.

ADVOKÁTI ODMÍTAJÍ ZÁKON O HROMADNÝCH ŽALOBÁCH

Česká advokátní komora (ČAK) uplatnila vůči návrhu zákona o hromadných žalobách celou řadu připomínek, a to jak koncepčních, tak věcných. Přestože Ministerstvo spravedlnosti některé body návrhu přepracovalo, negativní hodnocení Komory zůstává. Vadí ji mimo jiné to, že Evropská unie připravuje směrnici o reprezentativních žalobách, která má co se týče spojování žalob vyjít více vstříc spotřebitelům. „Je otázka, proč vláda předkládá návrh zákona ještě před přijetím evropské legislativy; takovýto krok postrádá běžnou logiku transpozice právních předpisů EU,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Podle stanoviska Legislativního odboru ČAK není důvod pro přijetí zcela nového procesního zákona, navíc tak obsáhlého a složitého, jaký vláda schválila. Nutné je také brát v potaz připravovanou legislativu EU, která v tomto směru představuje další výrazný zásah do stávající podoby civilního soudního procesu. „Rovněž je sporné, zda se má tento právní předpis stát součástí právního řádu ČR ještě před přijetím rekodifikace civilního práva procesního, na které se pracuje a která bude představovat lex generalis ve vztahu k zákonu o hromadných žalobách. Mělo by se tedy podle názoru ČAK postupovat obráceně – nejprve připravit obecnou právní úpravu a na ni následně „roubovat“ zvláštní procesní předpisy,“ tlumočila aktuální stanovisko Legislativního odboru ČAK České justici mluvčí Iva Chaloupková.

Ministerstvo návrh po meziresortních připomínkách „překopalo“ a v nové verzi upřednostnilo žaloby přihlašovací (opt-in). Nyní navrhuje řízení o zpřístupnění důkazního prostředku s pojistkami pod sankcí 10 milionů, připouští zvláštní roli nevládních organizací a stanovuje nově soudní poplatky. Příslušnost soudu, povinnost zastoupení advokátem a odměna žalobce v pozměněné formě zůstávají. Návrh by měl na vládu zamířit na podzim. „Očekáváme, že v srpnu a v září ho projednají komise Legislativní rady vlády a pak i samotná Legislativní rada vlády, ze zákona na to mají 60 dnů od předložení,“ uvedl zástupce ministerstva Martin Bačkovský.

Změny, které provedlo Ministerstvo spravedlnosti nejsou podle ČAK nijak zásadní a nemění koncepci, která advokátům vadí. „Týká se to i připomínek České advokátní komory – k mnohým sice bylo přihlédnuto a byly zohledněny při úpravách návrhu zákona, což lze kvitovat s povděkem (přičemž se jednalo zejména o připomínky, které se týkaly advokátní mlčenlivosti a částečně i o připomínky, které limitují dopad hromadných žalob na civilní proces v ČR, jako jsou početní limity pro uplatnění obou forem hromadných řízení apod.), nicméně k zásadním změnám v koncepci zákona pochopitelně s ohledem na zadání nedošlo, a tak lze vyjádřit určitou míru obav, že návrh zákona i nadále např. nezahrnuje dostatek opatření proti zneužití hromadných žalob,“ dodává Chaloupková.

ČAK dále varuje před dopadem zákona na hospodářské prostředí a obává se, že po jeho účinnosti bude nutné ho s ohledem na zkušenosti z praxe znovu upravovat tak, jak jsme svědky např. u insolvenčního zákona.

Zásadní připomínky k návrhu zákona o hromadných žalobách uplatnil v rámci justice také Nejvyšší soud. Vadil mu mimo jiné investorský přístup žalob. „Tímto způsobem se – za přispění státu – ovšem (hromadné) civilní řízení mění v tržní prostor, kde namísto ochrany práv půjde v první řadě o generování profitu,“ uvedli zástupci soudu a návrh označili za nezpůsobilý. Jeho výhrady ale resort spravedlnosti nereflektoval. Představitelé Nejvyššího soudu nyní odmítli upravenou verzi zákona komentovat. „Plně se (Nejvyšší soud pozn. red) přitom odkazuje na své připomínky, které zpracoval a zaslal v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Zpracování připomínek bylo ze strany Nejvyššího soudu poměrně podrobné, vzalo je na vědomí i občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na jednom ze svých zasedání, a to poté, co se s nimi měli možnost seznámit všichni soudci civilního kolegia,“ sdělil České justici mluvčí Petr Tomíček. Soud na šesti stranách připomínek kriticky analyzoval nesprávné pojetí rozsudků a opravných prostředků, roztříštěnost, nejednoznačnost i komplikovanost, která klade enormní nároky na soudy nebo praktické dopady postavení člena skupiny, který je i není účastníkem řízení. Nesprávně je podle Soudu pojat předmět řízení a „pozoruhodně“ jsou v návrhu vyjádřeny účely řízení. Eva Paseková, ceskajustice.cz

SPOR O ŠUMAVU, ABSENCE INFORMACÍ A OBCHÁZENÍ SAMOSPRÁV

Jihočeský kraj se domáhá na Správě Národního parku Šumava (Správa) a Ministerstvu životního prostředí (MŽp), aby nadále nepokračovaly v procesu nové zonace Národního parku Šumava (NPŠ). Naopak se domáhá toho, aby byly vypracovány a předloženy nové zásady péče o území parku. Ty jsou totiž podle názoru kraje nutnou podmínkou pro vznik nové podoby zón parku. Vyplývá to ze správní žaloby, kterou kraj podal na obě instituce a kterou má Česká justice k dispozici.

Kraj se domáhá u soudu zrušení procesu zonace žalobou na nezákonný zásah. „Tímto zásahem bylo přímo zasaženo proti žalobci jako vyššímu územně samosprávnému celku, vlastníkovi pozemků a osobě, která dbá o všeobecný rozvoj území kraje ku prospěchu občanů. Nezákonnost zásahu spočívá v nedodržení ZOPK (Zákon o ochraně přírody a krajiny, pozn. redakce) a zákona o obcích při schvalování nové zonace, kdy zásah přímo zkrátil práva žalobce nakládat se svým majetkem a činit takové kroky, které by přispěly k příslušnému rozvoji dotčeného území“, konkretizuje se v žalobě důvod pro její podání a formu

Žaloba na nezákonný zásah byla zvolena proto, že se jí napadá rozhodnutí Rady NPŠ o nové zonaci ze 7. června letošního roku, které podle kraje nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 65 správního řádu. Rada NPŠ, kterou tvoří zástupci dotčených obcí (z každé obce jeden zástupce) a krajů (Jihočeského a Plzeňského) a Horské služby, totiž není správním orgánem, který by bylo možné samostatně žalovat. Rozhodnutí Rady však podmiňuje další kroky, vedoucí až k vydání vyhlášky MŽP o nové zonaci parku.

A MŽP podle kraje „nečinilo kroky k tomu, aby nesprávný postup Správy NPŠ napravilo, naopak se Správou NPŠ úzce spolupracovalo a instruovalo ji, jakým způsobem má při projednání návrhu zonace postupovat“. Zvolenou žalobou proti nezákonnému zásahu je podle názoru kraje možné brojit proti nesprávnému postupu správních orgánů tehdy, pokud jejich postup nelze napadnout ani žalobou proti rozhodnutí, ani žalobou na nečinnost. Což má být tento případ.

Právníci kraje opírají oprávnění kraje podat žalobu v této věci o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), které se týkalo žaloby města Ostravy proti státu (6 Aps 1/2013 – 51). Město Ostrava před devíti lety vedlo spor se státem ohledně jeho údajně nedostatečné péče o zdejší ovzduší. V tomto případě NSS potvrdil aktivní legitimaci města žalobu podat, z čehož kraj dovozuje i obdobné oprávnění v případě vyššího samosprávného celku, tedy kraje. Mimoto je kraj vlastníkem nemovitostí (silnice II. a III. třídy, pozemky) v dotčeném území Šumavy.

Žaloba je postavena na základní námitce, totiž že dosavadní proces přípravy nové zonace NPŠ není transparentní, přezkoumatelný, a ne všechny dotčené osoby měly podle kraje možnost se k jeho obsahu vyjádřit. Stejně tak mu nepředcházela podle kraje analýza současného stavu a odborná debata.

Podle názoru kraje bude mít nová podoba zón parku dopad na občany obcí a měst v jeho areálu, přičemž stanoviska obcí často neprošla ani hlasováním v zastupitelstvech, někdy vzniklo jen po dohodě se starostou obce. Charakter zón má přitom přímý vliv na územní plánování a rozvoj obcí a měst, obojí se jim musí podřídit, přičemž například územní plán obce či města musí být projednáván důkladně a s náležitým předstihem. Tudíž i dvouměsíční lhůta, kterou Správa parku dala samosprávám k projednání, je v tomto ohledu nedostatečná.

„Pokud zákon předpokládá, že takto důležité dokumenty schvaluje zastupitelstvo obce, jakožto nejvyšší orgán obce, tak z daného za použití argumentace a minori ad maius, tedy od menšího k většímu plyne, že i schvalování nové zonace mělo být projednáno v zastupitelstvech jednotlivých obcí, která jako jediný orgán mohla a měl závazně rozhodnout, jak budou delegáti v dané věci hlasovat,“ domnívají se právníci kraje.

A nedostatečné byly i informace, které měly dotčené samosprávy k dispozici pro své rozhodování. „Vzhledem k neexistenci plánu péče (zásad péče), k nevyhodnocení současného stavu ekosystémů a k nevyhodnocení dosavadního způsobu péče o přírodu, se mohly obce v podstatě jenom vyjádřit k zonaci, která přímo zasahuje jejich území, ale o ochraně přírody neměl nikdo tyto informace v ucelené podobě“, kritizuje mj. kraj proces vzniku rozhodnutí Rady parku. Kraj tak v žalobě navrhuje 22 obcí, dvě právnické osoby a tři fyzické osoby, o nichž se domnívá, že nebylo šetřeno jejich právo, jako osoby zúčastněné na řízení.

Právě ve zmíněné absenci plánu péče vidí kraj základní problém, neboť z něj plynou konkrétní zásady ochrany přírody, a tedy i práva a povinnosti dotčených subjektů. Proces přípravy nových zón NPŠ tak probíhá, ačkoliv 5 let chybí zásady péče, přičemž každý z ostatních národních parků projednává zonaci za jejich platnosti, argumentuje se v žalobě. „Bez zásad péče by vůbec neměla být zonace schvalována, byť se Správa NPŠ snaží účelově zmírňovat jejich důležitost. Žalobce však trvá na opaku, neboť nynější situaci lze přirovnat k tomu, jako kdyby obce schvalovaly územní plán, ale bez textové části, což by bylo samozřejmě nemyslitelné.

Ostatně, kdyby zásady péče byly skutečně tak marginálním dokumentem, jak se snaží vnutit členům Rady zástupci NPŠ, pak by zcela jistě zákon o ochraně přírody a krajiny u nových národních praků nepředpokládal předřazení zahájení projednání zásad před projednání zonace (viz § 9 odst. 4 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.)“, konstatuje žaloba. Fakt, že správa parku spěchá na schválení zón, ačkoliv neplní podle kraje zákonnou povinnost v podobě předložení plánu péče, v němž se přesně popisují podmínky v těchto zónách, činí proces podle kraje nepřezkoumatelným.

Proces přípravy nových zón také podle kraje postrádá odbornou analýzu jednotlivých území a je zatížen i nepřesnostmi v jejich vymezení. „Žalobce postrádá ve vztahu k navržené zonaci detailní analýzu současného stavu ekosystémů a vyhodnocení dosavadní péče chybí ve vztahu k navržené zonaci. Nelze ověřit, že zóny jsou vytýčeny správně“, uvádí se v žalobě s tím, že například dnes již některá území navržená na nejpřísnější ochranu představují holé oblasti s negativním dopadem na okolní krajinu a je tudíž otázkou, zda mají podléhat nejpřísnější ochraně.

Kraj po soudu mj. žádá, aby proces označil za nezákonný a rozhodnutí Rady parku zrušil. A zároveň by měl soud Správě a MŽP uložit, aby do šesti měsíců poté připravily, projednaly a schválily nový návrh vymezení zón ochrany přírody v parku. „Správě Národního parku Šumava se ukládá, aby provedla důkladnou, transparentní a přezkoumatelnou analýzu současného stavu ekosystémů a důkladnou analýzu dosavadního způsobu péče. Po provedení a vyhodnocení těchto analýz se ukládá Správě Národního parku Šumava, aby předložila, projednala a schválila nové zásady péče, a to nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku“, zní jeden z pěti bodů petitu žaloby. Petr Dimun, ceskajustice.cz

NOVÉ VOLBY VE STRAKONICÍCH

Komunální volby ve Strakonicích se zopakují. Ústavní soud (ÚS) odmítl druhou stížnost vítězného hnutí Strakonická Veřejnost i starosty Břetislava Hrdličky jako neopodstatněnou. O výsledku neveřejného řízení informoval ÚS na webu. Stížnosti podalo i město a samostatně městská rada, soud je označil za neoprávněné navrhovatele. Starosta trvá na tom, že Strakonická Veřejnost ve volbách postupovala správně.

Opakování voleb dvakrát nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích kvůli tomu, že Strakonická Veřejnost byla údajně zvýhodněná v kampani. Na základě první série stížností ÚS rozhodnutí krajského soudu zrušil a nařídil mu, aby lépe vysvětlil, o co opírá své závěry o možném ovlivnění výsledku hlasování a dělby mandátů. Napodruhé krajský soud volby znovu zneplatnil. Tentokrát ÚS označil jeho postup za správný.

Krajský soud i ústavní soudci se pozastavili nad tím, že hlasovací lístky a pomocné sčítací archy jsou už skartované. Nelze tak přesně zjistit rozsah panašování, tedy kroužkování kandidátů napříč kandidátními listinami. Justice byla při zkoumání možného dopadu na výsledek voleb odkázaná na matematické výpočty. Podle ÚS byl postup městského úřadu při skartaci překvapivý.

„Krajský soud provedl řadu dalších statistických srovnání výsledků voleb, z nichž vyplynul jednoznačný závěr o vysoké intenzitě porušení volebního procesu s vlivem na výsledek voleb; postupoval tak přesně v duchu závazného právního názoru, který vyslovil ÚS ve svém nálezu, a své závěry jasně, srozumitelně, logicky a přesvědčivě odůvodnil,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.„Trváme na tom, že jsme dělali všechno správně,“ řekl Hrdlička a dodal, že rozhodnutí soudu nemá nic společného s realitou.

Proti volbám podal loni na podzim žalobu Karel Janský, lídr hnutí Změna pro Strakonice, které získalo 4,23 procenta hlasů. Nových voleb se zúčastní v koalici se STAN, spolupráci nabídne dalším stranám. „Myslím, že se (rozhodnutí) stane precedentem a pomůže zlepšit kulturu v České republice. O volbách se začne víc přemýšlet a mnohé subjekty si uvědomí, že podvádět se nemá. Problém ve Strakonicích se táhne pět let, kdy si Strakonická Veřejnost zprivatizovala město. Neexistuje rozvoj, občané dostávají MHD zadarmo, je to nebezpečný precedens,“ řekl Janský.

Komunální volby loni vyhrála vládnoucí Strakonická Veřejnost výsledkem 51,1 procenta. Získalo 16 z 21 mandátů. Janský ve stížnosti tvrdil, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách. „Soud rozhodl podle papírů. Skutečnost ho asi v podstatě moc nezajímá. Pokládá za divné to, co se tady stalo, protože to není obvyklé, tak prostě říká, že to asi není dobře,“ komentoval Hrdlička.

Kvůli dvěma rozhodnutím krajského soudu nezasedlo ve Strakonicích od října 2018 zastupitelstvo. Město vede rada se starostou, hospodaří s omezeným rozhodováním a na základě rozpočtového provizoria. Ministr vnitra teď musí podle volebního zákona do 30 dnů vyhlásit nové volby ve vhodném termínu. Naposledy termín stanovil na 14. září 2019, ÚS ale vykonatelnost jeho rozhodnutí odložil.

U ÚS napodruhé rozhodoval o strakonických volbách tříčlenný senát s předsedou Jaromírem Jirsou. Odlišné stanovisko zaujal soudce Jan Filip. Podle něj se podařilo prokázat jen potenciální, nikoliv reálné ovlivnění dělby mandátů. Ocenil rozsáhlou argumentaci krajského soudu, upozornil ale, že justice v běžných povolebních lhůtách nebude mít na takové rozbory čas. „Zdá se tak, že při dalších obecních volbách se mají krajské soudy na co těšit a soudci jejich správních senátů by již měli uvažovat o přihlášce ke studiu politologie či psefologie,“ uvedl Filip. Psefologie je sociologická disciplína zabývající se voliči a volbami. I Filip ale souhlasí s odmítnutím stížností, už jen kvůli skartaci hlasovacích lístků.

VÉČKAŘ BÁRTA CHCE OD STÁTU 20 MILIONŮ

Ministerstvo spravedlnosti uspělo u Nejvyššího soudu s dovoláním ve sporu o odškodnění pro Víta Bártu. Bývalý ministr dopravy a někdejší šéf strany Věci veřejné žádal od státu přes 20 milionů korun za trestní stíhání pro údajnou korupci. Nejvyšší soud konkrétně v červenci zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo pro Bártu příznivé.

Věc se vrací městskému soudu k dalšímu řízení, konstatoval Nejvyšší soud. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Bližší komentář s ohledem na doručování účastníkům řízení neposkytl ani mluvčí soudu Petr Tomíček. Bárta chtěl od státu 20 milionů za zásah do svého osobního i politického života, další tři miliony za nesprávný úřední postup po pravomocném zproštění obžaloby.

Obvodní soud pro Prahu 2 jeho žalobu zamítl se zdůvodněním, že žádost o odškodnění podal po překročení šestiměsíční promlčecí lhůty. Rozsudek, který Bártu zprostil obvinění z korupce, nabyl právní moci v březnu 2013. Bárta uplatnil nárok vůči státu v dubnu 2014.

Městský soud ale vyslyšel argumenty, že promlčecí lhůta neběžela po dobu, kdy Nejvyšší soud rozhodoval o stížnosti pro porušení zákona a o dovolání, které v Bártův neprospěch podali tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Podle odvolacího soudu začala lhůta běžet až v lednu 2014. Bárta tak měl čas na podání žaloby do července 2014.
Zatímco spor o 20 milionů městský soud vrátil první instanci k novému projednání, na zbývající tři miliony podle pravomocného rozhodnutí soudu nemá Bárta nárok. Nejvyšší soud nyní zrušil právě tu část rozsudku odvolacího soudu, která se týkala možného nároku na 20 milionů korun.

Bývalý vrcholný politik byl zproštěn obvinění z korupce po dvouletém stíhání. Obžaloba tvrdila, že dal úplatek tehdejším stranickým kolegům, poslancům Jaroslavu Škárkovi a Kristýně Kočí, aby k němu byli loajální a prosazovali jeho zájmy. Škárka údajně úplatek přijal a část peněz použil. Bárta, který v souvislosti s kauzou rezignoval na funkci ministra, se hájil tím, že šlo o půjčky. Bárta už dříve dostal od ministerstva spravedlnosti 335.000 korun za náklady na právní zastoupení v trestní kauze, úřad se mu také omluvil.

VNITRO: KORUPCE NEJVÍCE ZASAHUJE ZAKÁZKY SPORTU, ZDRAVOTNICTVÍ

Korupce v ČR postihuje politiku, ekonomiku i společnost, ale nejde o systémový problém, nýbrž o selhávání jednotlivců. Také loni se korupce a organizovaný zločin vyskytovaly zejména v oblasti veřejných zakázek, stavebnictví, nákupech pro zdravotnictví a IT pro stát. Zasaženy korupcí jsou všechny oblasti sportu. Počet odsouzených za korupci však loni klesl. Analýza případů spojených se starosty, hejtmany a radními naopak ukázala korupci na hranici statistické chyby. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018, kterou vydalo ministerstvo vnitra a schválila vláda.

Korupce v České republice je i není problém, vyplývá ze Zprávy: „Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství i společnost. Je přítomna ve všech zemích světa a zasahuje každou oblast lidské činnosti, zasahuje tedy i ČR. Nelze však konstatovat, že by se jednalo o systémový problém provázaný s konkrétní činností či oblastí, spíše lze konstatovat, že korupční činnost v ČR v roce 2018 byla úzce vázána na morální selhání jednotlivce. Přesto lze specifikovat určité činnosti a oblasti, v nichž se vyskytuje častěji, uvádí ministerstvo vnitra samostatnou kapitolu Zprávy věnovanou korupci.

Že jde v České republice o závažný jev uvádí rovněž letošní výroční zpráva o činnost Nejvyššího státního zastupitelství, která rovněž upozornila na korupci, která podle státních zástupců navíc roste, informovala již dříve Česká justice.
Počet osob odsouzených za korupci v roce 2018 však klesl, vyplývá ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti, jak ji předložilo ministerstvo vnitra: „Pro trestné činy úplatkářství (§ 331-334 TZ) bylo odsouzeno 69 osob, což představuje pokles oproti počtu odsouzených v roce 2017 o 11 osob,“ uvádí se v materiálu.

Stav nezměněn: státní zakázky, sport, zdravotnictví

Jak dále uvádí Zpráva ministerstva vnitra, co se týče korupce v ČR nedochází k žádnému vývoji. Korupce stále provází státní a veřejné zakázky: „Stejně jako v roce 2017 byla tzv. velká korupce v roce 2018 v ČR spojena zejména s oblastí zadávání veřejných zakázek, konkrétně se stavebními zakázkami, nákupem zdravotních zařízení a s oblastí IT služeb. Tak jako v roce 2017, tak i v roce 2018 se korupce a s ní spojený organizovaný zločin v oblasti veřejné správy soustředil především na ovlivňování zakázek na externí služby pro úřady,“ stojí ve Zprávě.

Dalším notoricky korupčním oborem je zdravotnictví, zejména nákupy předražených přístrojů, technologií a služeb za úplatu těm, kdo o nákupech rozhodují. „Společnosti soutěžící o získání zakázky na dodávky zdravotnického materiálu se snaží uplácet osoby, které rozhodují o tom, jaký materiál, a především od koho, nakoupí. Korupce je v těchto případech velice latentní,“ stojí ve Zprávě.

Rovněž letitý problém korupce ve sportu přetrvává: „V roce 2018 stejně jako v předešlých obdobích jsou korupčním jednáním zasaženy téměř všechny oblasti sportu, zejména v souvislosti s ovlivňováním či falšováním výsledků zápasů, s pořádáním sportovních zápasů, při rozhodování orgánů sportovních klubů, se zneužíváním fondů klubu určených pro sportovní účely pro vlastní obohacení nebo v rámci přestupu hráčů,“ uvádí se ve Zprávě.
Fenomén: Investiční podvody zahraničních korporací

Typickým fenoménem ve sportovní korupci jsou podle zprávy Číňani: „Typickým projevem signalizujícím možné podezření na korupční jednání v souvislosti se sázkovým podvodem je vstup nového majitele, zpravidla ze zahraničí, do sportovního klubu nižší kategorie a příchod nových hráčů. V této souvislosti lze poukázat např. na aktivity ze strany čínských subjektů. Situace v roce 2018 ukázala, že tento celosvětový fenomén se nevyhnul ani ČR,“ upozorňuje vnitro.
Konkrétní korupce v ČR je pak spojena mimo jiné s Vietnamci.

„Co se týká korupce tzv. na nižší úrovni, která však i přesto představuje aktuální problém, pak byly zaznamenány korupční případy, na nichž se podílí příslušníci některých cizineckých skupin v ČR, kteří v souvislosti s vyřizováním svých žádostí uplácí úředníky, přičemž toto jednání je v rámci jejich komunity považováno za běžné a nezbytné (jedná se např. o vietnamskou menšinu),“ stojí ve Zprávě.

A zcela novým fenoménem jsou zahraniční obchodní korporace, které v ČR páchají investiční podvody: „Nový fenomén představují investiční podvody páchané prostřednictvím internetu se zapojením cizozemských obchodních korporací. Tuto hrozbu již před několika lety detekoval rovněž Europol,“ uvádí se doslova ve Zprávě.

Korupce na radnicích je jen zlomek

Korupce naopak není nikterak výrazně rozšířená mezi volenými zastupiteli – starosty, radními a hejtmany. Vnitro spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím vyhotovilo na základě usnesení Ústavně právního výboru parlamentu a rovněž na základě vyžádané součinnosti od ministerstva spravedlnosti materiál „Analýza trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků“.

Z předmětné analýzy vyplývá, že korupce na úrovni starostů, hejtmanů a radních je takřka na úrovni statistické chyby: „Z analýzy trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků za období let 2013–2017 zejména vyplývá, že tato oblast trestné činnosti tvoří z celkového objemu kriminality statisticky zcela zanedbatelný zlomek. Jedná se o méně než 0,03 % ze všech trestních řízení (za období pěti let se jedná o 438 věcí při celkovém počtu 1 331 328 vydaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení),“ uvádí se doslova ve Zprávě vnitra.

Boj proti korupci zaštiťuje Andrej Babiš

„Nepotvrdila se prezentovaná konstatování, že orgány činné v trestním řízení přepínají trestní represi vůči voleným funkcionářům územních samosprávných celků,“ uvádí se ve Zprávě. Gestorem vládní protikorupční politiky je ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády. Předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „RVKBK“) coby poradního orgánu vlády pro oblast boje s korupcí je předseda vlády Andrej Babiš, připomíná vnitro, že boj proti korupci zaštítil svojí autoritou premiér. Irena Válová, ceskajustice.cz

OKAMURA O MEDIÁLNÍ ŽUMPĚ

Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se má podle rozhodnutí soudu omluvit Ústavu nezávislé žurnalistiky, provozovateli serveru HlídacíPes.org. Okamura v příspěvku na Facebooku označil web za podvodný, spojený s miliardářem a filantropem Georgem Sorosem, novináře také nazval "mediální žumpou". Politikův právník Petr Přikryl pro iDNES.cz uvedl, že Okamura s rozhodnutím nesouhlasí. „Počkáme si ovšem na písemné vyhotovení rozsudku, poté budeme jednat,“ uvedl a doplnil, že podá odvolání proti rozsudku.

Okamura v příspěvku, kvůli kterému by se měl omluvit, reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100 000 korun. U soudu dnes zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20 000 korun.

Okamura následně na sociální síti uvedl, že je web podvodný a „spojený s penězi George Sorose“. „Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany,“ uvedl mimo jiné Okamura. Přiložil také obrázek společností, jež jsou podle něj se Sorosem propojeny a jejichž cílem je podle něj „rozklad tradičních hodnot“.

Ústav nezávislé žurnalistiky v žalobě požadoval, aby se Okamura za tvrzení omluvil. Soudkyně Růžena Kučerová žalobě vyhověla. „Kritika není přiměřená, nevychází z žádného konkrétního pravdivého základu,“ uvedla soudkyně. Omluvu musí Okamura zveřejnit na svém facebookovém profilu.

ZÁVODNÍK SALAČ NA ZÁVODY V BRITÁNII

Grand Prix Rakouska mistrovství světa silničních motocyklů o víkendu skončila na Red Bull Ringu. Závod třídy Moto3 byl ovlivněn mokrou tratí a Filip Salač doplatil na kontakty s ostatními soupeři. Po propadu na poslední pozici se pustil do stíhací jízdy.

O uplynulém víkendu na okruhu Red Bull Ring skončila Velká cena Rakouska mistrovství světa silničních motocyklů. V neděli ráno všechny probudil déšť a ranní zahřívací tréninky se proto odjely na mokré trati. Ta rychle osychala a Filip Salač na ní dokázal zajet pěkné sedmé místo. Když už to vypadalo, že by mohla být trať suchá, začalo opět pršet a před závodem nejslabší třídy Moto3 to byla loterie s pneumatikami.

Díky rychle osychající stopě zvolil Filip Salač pneumatiky na sucho. Na začátku závodu bojoval ve skupině o bodovaná místa, ale poté přišlo několik kontaktů s ostatními soupeři, penalizace za překročení limitu trati a jezdec týmu Redox Prüstel GP se musel vydat na stíhací jízdu ze zadních pozic. Do cíle svou KTM nakonec přivezl na 19. místě.

Další závody mistrovství světa silničních motocyklů se pojedou při Grand Prix Velké Británie na okruhu Silverstone od 23. do 25. srpna 2019. Zároveň jde o 12. Velkou cenu letošní sezóny.

Filip Salač

"Nedělní program v Rakousku začal ranním Warm Upem, ve kterém jsme jeli na mokrých pneumatikách. Postupně trať ke konci osychala, já dojel sedmý a měl s motorkou dobrý pocit. Cítil jsem, že jsme na závod připraveni. Před závodem ještě pršelo, takže jsme nevěděli, zda pojedeme na suchých nebo mokrých pneumatikách. Nakonec jsme tak jako ostatní zvolili slicky, ale poslední dvě zatáčky byly i ke konci závodu stále mokré. Celkem to klouzalo, dalo se tam hodně ztratit, ale také hodně získat. Na celé trati byla suchá stopa široká kolem jednoho metru, takže jakmile se udělala chyba, nešlo na slickách na zbytku mokré trati hned zatočit.

Do závodu jsem dobře odstartoval, ale v první zatáčce jsem přišel asi o dvě místa, protože jsem nechtěl riskovat. Kolo poté mě v první zatáčce vystrčil ven Alonso Lopez a následně jsem měl další tři kontakty, po kterých jsem vyjel mimo trať a propadl se na poslední místo. Byl jsem z toho rozhozený, protože jsem se pokaždé kvůli ostatním dostal mimo suchou stopu, musel vyjet na mokrou trať a ztratil hodně míst. Od druhé půlky závodu jsem jezdil časy na kolo jako skupina, která bojovala o desáté místo.

Moc mě to mrzí, myslím si, že je to jeden z mých nejhorších závodů. Motorka fungovala docela dobře, možná mohla být trochu rychlejší, ale určitě měla na lepší výsledek, než na 19. místo. Celý víkend se docela dařilo, až na sobotu, kdy jsem nezjel jedno rychlé kolo. Uvidíme, jaké to bude v Silverstone, protože je to trať, kterou neznám. Chci poděkovat všem, co mě podporují a zároveň se jim omluvit, příště bude líp." Ing. Eva Koňáková

ZPŘÍSNÍ PODMÍNKY PROVOZU UHELNÉ SKLADKY V OSTRAVSKÉ HUTI

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil přezkum integrovaného povolení pro koksovnu ve společnosti Liberty Ostrava. Prašnost z uhelné skládky budou minimalizovat další opatření. Kraj tak pokračuje ve snaze zlepšovat životní prostředí celého regionu.„Oblaky prachu, které se vznášely v okolí skládky uhlí, jsem viděl na vlastní oči. Považuji za nepřijatelné se s podobnými incidenty smiřovat.

Huť plní všechny zákonné limity, proto jsem přesvědčený, že je nutné podmínky provozu zpřísnit. Inicioval jsem přezkoumání integrovaného povolení, které společnost Liberty Ostrava v minulosti od krajského úřadu získala,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že Moravskoslezský kraj s novým vedením společnosti navázal na jednání o dobrovolné dohodě o snižování negativních vlivů na životní prostředí.

„Díky přezkumu integrovaného povolení nastavíme další opatření, které úlety prachových částic ze skládky uhlí co nejvíce eliminuje. Chceme určit přísnější podmínky provozu, které budou konkrétní, vymahatelné, ale hlavně účinné. Aktuálně je mezi podmínkami například pravidelné zvlhčování materiálu, zhutňování hromad nebo nařízení, jak s uhlím manipulovat. Věřím, že nová opatření prašnost v okolí uhelné skládky výrazně sníží,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová s tím, že první návrhy na realizaci dalších opatření budou známy po letních prázdninách. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

JÍZDU LINKOVÝMI AUTOBUSY CESTUJÍCÍM ZPŘÍJEMNÍ „SMART VYCHYTÁVKY“

Chytřejší ODISka, úhrada jízdného platební kartou i v příměstských autobusech, elektronické informační panely a další „smart vychytávky“ zavedla společnost KODIS do veřejné autobusové dopravy.

„Smart je pro nás vše, co šetří lidem čas a peníze za použití moderních technologií. Ve veřejné autobusové dopravě začínáme modernizací odbavovacího systému dopravců. Znamená to třeba zavedení ‚chytřejší‘ krajské dopravní čipové karty ODISky. V Ostravě se také skvěle osvědčil nákup jízdenky bankovní platební kartou, proto ji zavádíme i u dalších dopravců v příměstské dopravě. Odbavení je rychlejší, pohodlné, pro cestující cenově výhodnější. Předpokládáme, že brzy bude možné platební kartou platit i u Českých drah,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že rozvoje se mimo jiné dočkal také informační systém pro cestující, mění se stávající centrální dopravní dispečink.

„Cílem veškerých ‚chytrých‘ aktivit je, aby veřejnými ekologickými dopravními prostředky, v nichž je samozřejmost klimatizace, wifi, možnost platit kartou a chytrými mobily, informační systém a další ‚smart‘ služby jezdilo více cestujících,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka, který také za společnost KODIS převzal cenu za chytrý systém pro zúčtování jízdného v Moravskoslezském kraji. Na 16. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018 cenu udělilo Sdružení pro dopravní telematiku.

„Tento projekt využívající k odbavení cestujících v prostředcích veřejné dopravy bankovní karty a dynamického výpočtu nejvýhodnější ceny jízdného podle počtu a délky uskutečněných jízd s garancí maximální ceny je po Londýnu druhou implementací na světě. Společnost KODIS, která v Moravskoslezském kraji zajišťuje organizaci veřejné dopravy, byla investorem této akce. Je to obrovské ocenění naší práce a našich vizí, které uvádíme do života a neustále zlepšujeme naše služby ve veřejné dopravě,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.
Projekty zavádění smart technologií:

Elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy:

Společnost KODIS pořídila v letech 2014 a 2015 56 elektronických informačních panelů zobrazujících aktuální odjezdy spojů veřejné dopravy. Kromě toho KODIS spravuje dalších 86 panelů ve vlastnictví jiných subjektů. Města a obce o ně mají velký zájem, proto přibylo dalších 42 panelů rozmístěných v 25 městech a obcích Moravskoslezského kraje.
Vytvoření, dodávka a implementace softwarového řešení pro Multikanálový odbavovací systém:

V průběhu roku 2019 bude zásadním způsobem rozšířena možnost platit jízdné ve veřejné dopravě bezkontaktními platebními kartami, případně mobilními telefony. Rozšíří se možnosti využívání existující dopravní karty ODISky i pro jiné než dopravní účely. Stávající úspěšný systém úhrady jízdného prostřednictvím platebních karet se zastropováním denního jízdného, který od roku 2016 funguje u Dopravního podniku Ostrava, se postupně rozšíří do příměstské autobusové dopravy, nejprve v relaci Ostrava - Havířov.

Součástí připravovaného upgrade vyhledávače spojení v rámci aplikace Můj ODIS bude nabízena možnost pořídit si jízdenku ve formě QR kódu. Začátkem roku 2019 převzal KODIS od dopravců vydavatelství ODISek, s tím souvisí potřeba zásadního upgrade backoffice a e-shopu. ODISka nové generace umožní navíc nové funkce, a to využití např. ve školství (identifikace žáka, resp. studenta v rámci školních služeb) nebo u dopravců mimo území ODIS.

Zpracování studie proveditelnosti centrálního krajského dopravního dispečinku

Stávající centrální dispečink ODIS pracuje v tzv. automatickém režimu - vyhodnocuje dodržování smluvních výkonů, zajišťuje přípoje. Cílem je dispečink rozšířit na tzv. živý s dispečery a zavést další služby nepřímo spojené s veřejnou dopravou (provoz na komunikacích, parkování, sdílení kol apod.). Upgrade 5 čteček čipových karet ODISka pro využití u dopravce RegioJet v rámci zapojení dopravce do ODIS.

Z iniciativy MSK a společnosti KODIS byly od července 2018 do ODIS zapojeny tři spoje dopravce RegioJet v úseku Návsí – Ostrava hl. n., aby bylo vytvořeno atraktivní spojení v rámci kraje i pro uživatele Tarifu ODIS. Pro kontrolu a evidenci jízdních dokladů – ODISek ve vlacích RegioJet byly pořízeny repasované čtečky včetně potřebných SW úprav.
b ČR (SZM) Mgr. Nikola Birklenovám, tisková mluvčí