iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ústavní soud proti řetězení trestů odnětí svobody

Ústavní soud (ÚS) se postavil proti dosavadní praxi řetězení více trestů odnětí svobody. Vyhověl ústavní stížnosti muže opakovaně trestaného za činy související s drogovou závislostí. Po nepodmíněném odsouzení mu justice nařídila vykonat postupně i dva dříve podmíněně odložené tresty. Jeho situaci bude znovu řešit Okresní soud v Písku, plyne z nálezu publikovaného na webu soudu.

Ústavní soudci dospěli k závěru, že pokud hrozí nepřiměřená kumulace trestů, nemusí soudy výjimečně přeměnit starší podmínku na nepodmíněný trest. Namísto toho mohou volit jiné prostředky doplňující odnětí svobody, například u drogové závislého nařídit léčbu, získání pracovní kvalifikace nebo stanovit podmínky pro vedení života po propuštění.
„Situace, ve které se stěžovatel nachází, je v mnohém problematická. Popsaná právní úprava nezabraňuje nepřiměřeně dlouhým výkonům trestů odnětí svobody a neumožňuje individualizaci trestů vzhledem k osobě pachatele,“ stojí v nálezu. Praxe kumulování trestů byla opakovaně kritizována praxí. Řetězení bylo označeno mimo jiné za „naprostou absurditu“ předsedou Městského soudu v Praze Liborem Vávrou.

Nezřídka totiž odsouzení vykonávají několik trestů odnětí svobody, které jim byly uloženy nezávisle na sobě za trestnou činnost spáchanou po vyhlášení prvostupňového odsuzujícího rozsudku za dřívější trestnou činnost. Na základě detailní analýzy odborné literatury a právních předpisů Ústavní soud došel k závěru, že současná právní úprava nezabraňuje nepřiměřeně dlouhým výkonům trestů odnětí svobody a dostatečně neumožňuje individualizaci trestů vzhledem k osobě pachatele.

Výslovně totiž neumožňuje soudcům zohlednit dříve uložené dosud nevykonané tresty při ukládání trestů za trestnou činnost spáchanou po vyhlášení prvostupňového odsuzujícího rozsudku pro předcházející trestnou činnost.
Muž si nejdříve vyslechl trest jeden rok odnětí svobody rok s podmínečným odkladem na dva roky. Podruhé byl odsouzen na 2,5 roku s dvouletou zkušební dobou. Teprve potřetí pak dostal tři roky nepodmíněně.

Poté okresní soud nařídil výkon prvního trestu odnětí svobody. Proti usnesení muž nepodal stížnost, jelikož dle svých slov celkový trest odnětí svobody v délce čtyř let považoval za přiměřený vzhledem k tomu, „jaké věci vyváděl, aby se poučil, polepšil a mohl se následně pokusit žít život normálního občana“.

Muž však už nesouhlasil s nařízením výkonu v pořadí druhého trestu odnětí svobody v délce 2,5 roku, jelikož by to znamenalo kumulovaný trest 6,5 roku. Pokládal jej za příliš přísný. Navrhoval proto, aby justice využila výjimečnou možnost zachování podmíněného odsouzení. Po zásahu ústavních soudců by měl okresní soud tuto možnost zvážit., ceskajustice.cz

STŘET ANO KVŮLI ÚSCHOVĚ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Po prázdninách se v Poslanecké sněmovně odehraje střet kvůli zákonu o realitním zprostředkování. Jádrem sporu je advokátní úschova při koupi nemovitosti. Nově by ji podle vládního návrhu mohly držet i realitní kanceláře. To prosazuje hlavně jednička na trhu M&M reality a její majitel a bývalý volební manažer hnutí ANO Petr Morcinek. Naopak expert hnutí ANO pro ochranu spotřebitelů, poslanec Patrik Nacher, s takovou novinkou nesouhlasí. Zásadně proti je i Česká advokátní komora (ČAK).

Nacher je zpravodajem zákona ve sněmovním Hospodářském výboru. Ten sice coby garanční výbor doporučil návrh nového zákona o realitním zprostředkování schválit ve vládní verzi, ústavně právní výbor ale jeho projednávání přerušil a jednání odložil až do září. Jeho stanovisko může být nakonec klíčové a postoj členů hospodářského výboru může ještě změnit. „Ano, jsem spíše proti. Myslím, ze by to neměl dělat subjekt, jehož hlavní činnost je zaměřena jinak a navíc jsou na obchodě přímo závislí,“ reagoval na dotaz České justice. Není bez zajímavosti, že v původním návrhu zákona, který Ministerstvo pro místní rozvoj v čele ministryní Klárou Dostálovou (ANO) připravilo, na úschovu prostředků realitní kanceláře nárok neměly.

Podle paragrafu 4 vládního návrhu realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, ani zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. Z dikce návrhu tak vyplývá, že je sice zakázané úschovu nabízet, ale nikoli provést.

Proti tomu, aby kromě advokátů, notářů a bank mohly poskytovat úschovu realitní kanceláře, se ostře postavila také Česká advokátní komora. Poskytování právních služeb je podle jejích zástupců činnost, kterou realitní zprostředkování nemůže z povahy věci zahrnovat, neboť je zákonem vyhrazena profesím, které poskytují zákonné garance kvality těchto služeb. To samé platí podle Komory o úschovách jakožto zajišťovacích instrumentech, které musí být realizovány nezávislými osobami.

Komora se nyní podle informací České justice obrátila na Českou národní banku jakožto regulátora finančního trhu s dotazem, zda se na úschovy prováděné realitními zprostředkovateli bude vztahovat zákon o platebním styku, který upravuje mj. práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby. Poskytování úschov realitními kancelářemi je podle vyjádření ČNB za stávající legislativy nezákonné. „Věcně jde o to, že úschovy prováděné notáři, advokáty a exekutory nejsou dle § 3 odst. 3 písm. d) bod 5 zákona o platebním styku platební službou, a proto se na ně tento zákon nevztahuje.

ČNB ve své odpovědi jednak upozornila na to, že stávající podoba návrhu zákona podle jejich výkladu neumožňuje realitním zprostředkovatelům provádět úschovy, nicméně zároveň s tím zastávají názor, že shora uvedená výjimka z definice platebních služeb se na realitní zprostředkovatele nevztahuje, jelikož taxativně vypočítává pouze úschovy u notáře, advokáta a exekutora,“ uvedla mluvčí Komory Iva Chaloupková.

Před úschovou v režii realitních kanceláří varovala při projednávání normy Legislativní rada vlády. „Častým případem je potom použití prostředků klientů na financování provozních nákladů realitního zprostředkovatele,“ uvádí ve svém stanovisku odborníci.

V rozporu s prioritami spotřebitelské politiky

Poslankyně Helena Válková s Taťánou Malou (obě ANO) na poslední schůzi ústavně-právního výboru navrhovaly úschovu peněz u realitních makléřů umožnit, ale podrobit kontrole ministerstvem spravedlnosti. Podle Jana Chvojky (ČSSD) ale z toho ministerstvo není nadšeno, neboť by na kontrolu muselo vyčlenit desítky lidí. Ve hře je tak varianta, podle níž by úschova byla možná, ale peníze by bylo možné použít jen v souladu s realitní smlouvou.

Milan Pour (ANO) zase podal pozměňovací návrh, který zakazuje realitním zprostředkovatelům brát do úschovy vyšší částky než 890 000 Kč. Opoziční poslanec Dominik Feri (TOP 09) připravil pozměňovací návrh, který úschovu realitkám opět zakazuje tak, jako to bylo v původním návrhu Ministerstva pro místní rozvoj.

Vládou předkládaný návrh zákona je podle Feriho v rozporu s Prioritami spotřebitelské politiky 2015 -2020, schválenými usnesením vlády ze dne 7. ledna 2015, s výsledky mezirezortního připomínkového řízení, zejména v rozporu s požadavky Ministerstva spravedlnosti, Hospodářské komory, České advokátní komory, Notářské komory, s názorem spotřebitelů i samotných realitních zprostředkovatelů na otázku bezpečnosti úschov, s evropskou normou 15733 (ČSN EN 15733), která upravuje evropské standardy poskytování realitních služeb, se samotnou důvodovou zprávou k návrhu zákona, která na několika místech sama vychází z argumentace, že realitní zprostředkovatelé nebudou úschovu provádět.

Naopak zastánci rozšíření úschov pro realitní kanceláře jsou Piráti. Předseda Poslaneckého klubu Jakub Michálek považuje ponechání úschovy pouze pro advokáty, notáře a banky za „cechovský návrh“, který by zbytečně omezil podnikání. Eva Paseková, ceskajustice, cz

VITÁSKOVÁ SOUDCŮM: NA SPRÁVNÍ PRÁVO NIKDO NEBYL, PŘIJALI JSME VESECKOU

Okresní soud v Jihlavě dnes po zrušení původního rozsudku znovu řeší případ bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové. Podle jejího obhájce má soud prokázat, proč Vitásková jmenovala další místopředsedkyní ERÚ Renátu Veseckou. Za její jmenování dostala původně podmíněný trest. Jako svědci u soudu vypovídali bývalí místopředsedové úřadu. Na důvodech jmenování Vesecké se neshodli. Soud bude pokračovat odpoledne.

„Odvolací soud směřoval jednoduše ke zjištění motivace paní Vitáskové, proč jmenovala paní doktorku Veseckou. Jestli to bylo zajištění jejího prospěchu, nebo proto, aby řádně fungoval úřad. To je předmětem dokazování,“ řekl obhájce Tomáš Gřivna.

Vitásková čelí obvinění kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, když jmenovala další místopředsedkyní Veseckou, ačkoli nesplňovala zákonnou podmínku sedmileté praxe v energetice. Vitásková ve své dnešní výpovědi zopakovala, že se pro úřad snažila zajistit odborníky především na správní právo, protože právní agenda výrazně narůstala. Byly za tím tisíce licencí na fotovoltaické elektrárny i přesun povinností ze Státní energetické inspekce na ERÚ.

„Personálně jsme byli vybaveni přiměřeně,“ oponoval před soudem bývalý místopředseda Antonín Panák. Podle něj na ERÚ přišlo po přesunu kompetencí z inspekce 30 až 40 úředníků. Podle Ireny Demenyové, která na ERÚ stále pracuje, se naopak nedařilo obsazovat volná právnická místa. Totéž uvedl i další z bývalých místopředsedů Martin Laštůvka. Snahu najít odborníky s právní praxí Vitásková před soudem doložila dopisy adresovanými Soudcovské unii nebo Unii státních zástupců.

Kauzu k jihlavskému soudu vrátil odvolací soud v Brně. Původně soud Vitáskovou potrestal podmíněným trestem dva roky s odkladem na 30 měsíců. Rozsudek padl loni v listopadu. Obhájce Vitáskové požadoval zproštění obžaloby. Státní zástupce pro ni chtěl nepodmíněný trest 3,5 roku vězení. Soudce Zdeněk Chalupa uložený nižší trest odůvodnil i délkou soudního řízení, které začalo v lednu 2016.

Vesecká už dřív před soudem tvrdila, že potřebnou praxi získala při řešení soudních případů týkajících se energetiky. Soud takovou argumentaci neuznal. Vitásková stála v čele úřadu sídlícího v Jihlavě v letech 2011 až 2017. Vesecká byla místopředsedkyní od listopadu 2014 do června 2015.

Vitásková byla stíhaná také kvůli kauze solárních podvodů. Stíhání se týkalo elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Majitelé byli odsouzeni za to, že dostali od ERÚ licence na základě nepravdivých revizních zpráv a získali podvodně právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu. Vitáskovou původně brněnský krajský soud poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací senát ji pak pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit. Neukončená solární kauza byla také důvodem toho, proč na začátku srpna Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu, kterou se Vitásková domáhala na státu 35 milionů korun za své trestní stíhání.

NA RADY ADVOKÁTŮ KOLÁČEK NENASTOUPÍ DO VĚZENÍ VE ŠVÝCARSKU

Švýcarsko vyzvalo podnikatele Antonia Koláčka, který je v Česku obžalovaný v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS), aby 19. srpna nastoupil v souvislosti s tunelováním MUS do švýcarského vězení. Koláček však vzkázal, že na doporučení advokátů a "po celkovém zvážení své životní situace" výzvu neuposlechne.

„Potřebuji se plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Nemohu zklamat své přátele, kteří mi věří, a jednoduše odejít do vězení a ukončit celý příběh MUS bez odpovídajícího prozkoumání a vysvětlení,“ uvedl Koláček, který si má ve Švýcarsku odpykat za mřížemi 52 měsíců. Vinu dlouhodobě odmítá, privatizace těžební společnosti byla podle něj „úspěšná a společensky prospěšná“.

Finančník, který minulý týden oslavil šedesáté narozeniny, vnímá nastalou situaci jako jakési domácí vězení. Plánuje přebývat v Česku a necestovat. „Jsem s tím smířený. Nevadí mi, že budu mít omezení. Pořád je to větší prostor než vězení, to je jedna věc. A druhá věc - dává mi to možnost se obhájit,“ řekl. Zdůraznil, že se nechce nikde skrývat. Švýcarská strana ho prý zatím neinformovala o možných následcích neuposlechnutí výzvy.

Podnikatel byl ve Švýcarsku odsouzen v roce 2013 za podvod, praní špinavých peněz a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Do tamního vězení měl původně nastoupit letos v květnu, požádal ale Švýcary o odklad až do pravomocného rozhodnutí českého soudu v kauze MUS. Nyní zveřejnil, že Švýcarsko jeho žádost minulý měsíc zamítlo.

Proti zamítnutí žádosti se chce Koláček odvolat k soudu v Lausanne. „To bude trvat pravděpodobně několik měsíců. Nikdo neví, jak soud rozhodne, ale zatím Švýcarsko nikdy nerozhodlo v náš prospěch,“ podotkl. „Švýcarsko může a nemusí vydat zatykač. Možná počkají na výsledek toho odvolacího řízení,“ řekl. Manažer už dříve popsal, že má nastoupit do zařízení v kantonu St. Gallen, konkrétně v městečku Buchs poblíž hranic s Lichtenštejnskem. Ve vězení by se prý staral o zvířata a rostliny.

Koláčkův právník Bohdan Žáček upozornil, že pokud by finančník nastoupil do švýcarského vězení, tak by jeho trestní stíhání v ČR český soud velmi pravděpodobně zastavil. Koláček by se tak již ve vlasti nemohl hájit. Žáček podotkl, že podle zavedených konvencí domácí stát nevydává odsouzené bez jejich souhlasu k výkonu trestu do cizího státu. „Lze tu nechat uznat (švýcarský) rozsudek, to ale není jednoduchý postup. Teoreticky si to dovedu představit, ale prakticky ne,“ dodal právník.

Škoda za 3,2 miliardy

Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. V české větvi případu zahájil pražský městský soud hlavní líčení loni v listopadu a termíny jednání jsou momentálně nařízené až do dubna příštího roku.

Obžaloba tvrdí, že Koláček a další obžalovaní vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté údajně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

„Moje hlavní očekávání je, že český soud dopadne dobře. Tam nemám pochybnosti, i když si dokážu představit, že to bude trvat ještě dlouho,“ uzavřel Koláček. Ve švýcarském vězení už si odpykává trest Koláčkův spoluobviněný Petr Kraus. Policie ho v květnu zadržela na ženevském letišti, když cestoval za svým advokátem.

SOUDCI ZAMÍTLI JANOUŠKOVI ŽÁDOST O PROMINUTÍ TRESTU

Odsouzený lobbista Roman Janoušek s konečnou platností neuspěl s žádostí o prominutí zbytku trestu vězení. Zamítl jí pražský vrchní soud, uvedla dnes Česká televize (ČT). Z trestu 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem zatím Janoušek strávil za mřížemi zhruba rok a čtvrt, poté mu byl přerušen ze zdravotních důvodů.

„Mohu pouze potvrdit, že v případu bylo rozhodnuto,“ řekla mluvčí soudu Simona Heranová. Rozhodnutí podle ní bylo neveřejné a doposud nebylo rozesláno účastníkům řízení. Z justiční databáze však vyplynulo, že odvolací senát potvrdil březnový verdikt pražského městského soudu.

Mluvčí městského soudu Markéta Puci na jaře uvedla, že podle soudce jsou vzhledem k Janouškovu aktuálnímu zdravotnímu stavu nadále splněny podmínky pro přerušení výkonu trestu, nikoliv však pro jeho úplné prominutí.
Předseda senátu pražského městského soudu Tomáš Kubovec zamítl Janouškovu žádost o prominutí zbytku trestu už podruhé. Loni vzal mimo jiné v úvahu charakter lobbistovy trestné činnosti a to, že si odpykal pouze menší část uloženého trestu.

Tentokrát soudce upozornil také na to, že při vyhovění žádosti by fakticky zanikla možnost trest v budoucnu vynutit, a že je tedy na místě obezřetný postup a zcela jednoznačné vyhodnocení Janouškova zdravotního stavu.Opilý Janoušek srazil v roce 2012 ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl dočasně propuštěn na svobodu.

NELEGÁLNÍ DROGU ZKUSÍ KAŽDÝ TŘETÍ

Nějakou nelegální drogu během života vyzkoušel přibližně každý třetí Čech, nejčastěji šlo o marihuanu. Od pondělí bude jejich uživatelům s odvykáním pomáhat i národní linka pro odvykání, která dosud pomáhala s odvykáním kouření, pitím alkoholu a patologického hraní.

Linka pro odvykání funguje od roku 2016, nejdříve se zaměřovala na pomoc s ukončením kouření. Za dobu svého fungování poskytla služby přibližně 2500 lidem. „Je to jeden z těch prvků, jak se nám daří bojovat se závislosti na kouření,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vyzdvihl také účinnost protikuřáckého zákona. Analýza představená už dříve ukázala, že mezi lety 2016 a 2018 ubylo hospitalizací kvůli infarktům a kvůli astmatu. Kuřáků ubylo především mezi mladými lidmi (celý text naleznete zde).
Později linka rozšířila svou pomoc na odvykání alkoholu a patologického hraní. Od pondělí se pak nově zaměří i na pomoci uživatelům drog - marihuany, extáze, nových syntetických drog, kokainu, pervitinu, opioidů a dalších.
Dva miliony kuřáků

Potom, co klient vytočí číslo 800 350 000, bude podle svého problému přesměrován na příslušného specialistu. Zatímco v roce 2016 měla linka přes stovku klientů, v první polovině roku 2019 jich bylo 750. „Lze očekávat, že bychom měli letos atakovat 1500 klientů,“ nastínil prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek. Drtivá většina (75 procent) jich volala kvůli odvykání kouření.

„Je dobré si uvědomit, jaké úspory má stát, když tyto služby podporuje. Linka obslouží za rok zhruba 1000 kuřáků a úspěšnost odvykání je 40 procent, se závislostí tak skoncovalo 400 lidí. Náklady na léčbu jednoho kuřáka jsou dva miliony. Služba tedy ušetří zhruba 800 milionů korun,“ uvedl Kohoutek. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové platí pravidlo, že vydaná koruna na prevenci ušetří čtyři koruny na řešení závislostí.

Podle dokumentu s vládní protidrogovou strategií v Česku denně kouří dva miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600 000 Čechů, zhruba 100 000 z nich popíjí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900 000 lidí. Závislých na hraní je 80 000 až 120 000. Pervitin a opioidy si píchá asi 45 000 lidí.
Další rozvoj linky

Ministerstvo plánuje službu dále rozvíjet. „Chceme linku umístit na krabičky cigaret, aby byla co nejviditelnější pro uživatele tabáku,“ dodal Vojtěch. V současnosti je na nich její webová adresa. Linku financuje úřad vlády. Na půlroční fungování v roce 2016 vydal 600 000 korun, předloni 1,6 milionu, loni 1,5 milionu a letos 2,1 milionu. Ministerstvo zdravotnictví letos přispělo milionem korun a letos asi 750 000 korun.

LOZICE VESNICÍ ROKU PARDUBICKA

V Lozicích nedaleko Chrudimi se v neděli uskutečnilo slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2019. Z rukou hejtmana Martina Netolického, radních Hany Štěpánové a Václava Kroutila převzala nejvyšší ocenění hostitelská obec. Předány byly také další stuhy a ceny hodnotící komise. Celkově se v letošním roce do soutěže v kraji přihlásilo 17 obcí. Vítězná obec získá kromě postupu do celostátního kola také finanční dar jeden milion korun od Ministerstva pro místní rozvoj a 500 tisíc od Pardubického kraje.

„Lozice zaujaly porotu určitě tím, že i přesto, že se jedná o poměrně malou obce, tak je zde velmi aktivní spolkový život a dobrovolní hasiči. Zároveň má obec velmi aktivní zastupitelstvo v čele s panem starostou Novotným, který je ve funkci desítky let a vždy hledá cesty, jak pomoci co nejvíce občanům. Určitě si zaslouží uznání za odvahu, když se pustil do vybudování kanalizace v obci za 30 milionů korun, protože obecní rozpočet jsou pouhé tři miliony korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický a připomněl, že vítězná obec získá finanční odměnu jak od státu, tak od kraje.

„Vzhledem k velikosti obecního rozpočtu je částka jeden milion korun od státu a 500 tisíc z krajského rozpočtu velmi výraznou vzpruhou pro jednotlivé rozvojové aktivity,“ řekl hejtman Netolický, který od starosty Jaroslava Novotného převzal také klíč od obce.

Kromě nejvyššího ocenění si své stuhy převzali zástupci dalších čtyř obcí. Modrou stuhu za společenský život na obci získal Koclířov na Svitavsku, Bílá stuha za činnost mládeže putuje do Trhové Kamenice, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se mohou nově pochlubit v Radiměři a do Vendolí zamířila Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Všechna ocenění tak míří do okresů Chrudim a Svitavy. Za stuhy získají obce z krajského rozpočtu 120 tisíc korun.

V letošním ročníku Vesnice roku soutěží celorepublikově 206 obcí. Nejvíce přihlášených je z Jihočeského kraje, a to 25, naopak nejméně, celkem 5, z kraje Moravskoslezského. V Pardubickém kraji se zúčastnilo 17 obcí. „Snažíme se každoročně motivovat starosty obcí, aby se do soutěže přihlásili, a ukazuje se, že se naše obce neztratí ani v celoevropském měřítku, jelikož v loňském roce získala obec Poříčí u Litomyšle titul v soutěži Entente Florale,“ řekl radní Václav Kroutil. Zkušenosti s vítězstvím v krajském kole Vesnice roku má krajská radní Hana Štěpánová, které působila v pozici starostky Morašic nedaleko Litomyšle. Ty se staly Vesnicí roku Pardubického kraje v roce 2007.

Komise hodnotila aktivitu obcí například v oblasti společenského života, podnikání včetně spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem, občanskou vybavenost nebo péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

FOGLAR NA HRADĚ V LEDČI NAD SÁZAVOU

Tři roky trvalo Milanu Teslevičovi vybudovat základ jediného muzea věnovaného významnému českému spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Expozice aktuálně čítající šest místností se nachází na Hradě Ledeč nad Sázavou v blízkosti Sázavy s dohledem na Sluneční zátoku, kterou Foglar popisuje ve svých dílech. Muzeum, které vzniklo k výročí 110 let narození Jaroslava Foglara a až s pedantskou precizností dokumentuje život a dílo spisovatele si stejně jako náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla můžete prohlédnout i s autorem expozice.

Ve spolupráci s městem Ledeč nad Sázavou a správou hradu tady vznikla v rekordním čase expozice, kterou zdobí stovky portrétů Jaroslava Foglara od jeho čtyř let až do roku 1999. Malíř, ilustrátor a autor expozice Milan Teslevič je podle získaných nejen portrétových fotek všechny vlastnoručně kreslil metodou stínování propisovací tužkou. Jeho portrétování Jaroslava Foglara má od letošního června také vlastní zápis v České knize rekordů a kuriozit.

„K rekordu bylo přihlášeno 340 portrétů, ale už nyní připravuju knihu portrétů, kde jich bude shromážděno na pět stovek,“ upozorňuje Milan Teslevič. Podle jeho návrhu postupně vznikají velkoformátové tapety navozující atmosféru jednotlivých zákoutí románových Stínadel. Nechybí početná sbírka ježků v kleci, z různých materiálů, různých velikostí umístěných v originální šestiboké vitríně. „Jako malý kluk jsem po přečtení Rychlých šípů musel mít vlastního ježka v kleci. Mezi vystavovanými originály jsem objevil i jeden podobný tomu mému,“ říká Martin Kukla.

Obrovské množství dobového materiálu, ale i autentických rekvizit z knih, které do muzea v Ledči nad Sázavou posílají lidé z celé republiky zasazuje Milan Teslevič do scén téměř dogmaticky kopírujících scény z Foglarových knih – například skutečná Stínadla, velkým překvapením bude do budoucna rozšíření muzea o prostory půdy hradu, kde má vzniknout nejen klubovna Rychlých šípů, ale i scéna volby velkého Vonta z kostela sv. Jakuba. Milan Teslevič pravděpodobně částečně rozluštil „záhadu“ kultovní možná pražské čtvrti, ve které se Záhada hlavolamu odehrává, byť autor její identitu nikdy neprozradil. Staré pavlače, křivolaké uličky byly totiž ve své době typické pro každé větší město, ulici Stínadla najdete i v Ledči nad Sázavou. Jen ty vzkazy na zdech domů tu chybí...

Foglarovi příznivci a obdivovatelé jeho autorských knih mohou pobýt v replice jeho domácnosti. Vše musí být přesně na svém místě – od sirek po telefony. Vše precizně a přesně položeno na místa, která dokumentují fotografie. Foglarův osobní život je v expozicích zachycen sérií dokumentů – nechybí vysvědčení, skautské průkazy, korespondence, novinové články, medaile, dopisy. Ing. Jitka Svatošová

NA HRAD ROŠTEJN SE OPĚT VRACÍ JAZZ

V neděli 18. srpna se na romantickém hrádku nedaleko Telče uskuteční další Jazz na Roštejně. „Tato tradiční akce se na Roštejně konala pravidelně, a to již od 80. let minulého století. Bohužel z důvodů rekonstrukce objektu nebyla v posledních letech pořádána, a proto jsme velmi rádi, že se akci podařilo obnovit. A věříme, že se postupně navrátí ke svému věhlasu, neboť jazz k tomuto hradu patří,“ zve na hudební svátek náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Tato odpolední akce se odehraje v místech tzv. předhradí, kde je zastřešené podium se zázemím a odkud je krásný pohled na atypickou sedmibokou věž, která je pro hrad charakteristická. Momentálně je navíc zcela mimořádně obklopena lešením, což zase nebude na dlouhou dobu jen tak k vidění. Atmosféru místa navíc umocňují i okolní smíšené lesy. Od 14 hodin se na podiu postupně představí Humpolecký Dixieland, Swing Trio Telč, Jazz Quintet Třešť a Jazz Joint. Předpokládané ukončení je kolem 19.30 hodin.

Vstupenky je možné už nyní zakoupit v rámci předprodeje na pokladně hradu Roštejn nebo v Muzeu Vysočiny Jihlava, a to až do 17. srpna. Tyto vstupenky jsou cenově zvýhodněné a vychází na 100 Kč. Na místě budou také k dispozici, a to za 150 Kč. „Proto neváhejte a pořiďte si je v předstihu, rozhodně se to vyplatí. Dětem do 15 let bude umožněn vstup zdarma. A tak si můžete s celou rodinou udělat příjemný výlet a strávit společné nedělní odpoledne na hradě. I v průběhu jazzového festivalu budou probíhat prohlídky hradu, který od letošní turistické sezony nabízí nové zajímavé expozice. Historická trasa Lovecké sídlo v proměnách dějin zavede návštěvníky do různých dějinných období a představí živý obraz života na loveckém sídle

Hrad Roštejn se těší velkému návštěvnickému zájmu. Od začátku letních prázdnin do expozic zavítalo přibližně 18 tisíc návštěvníků. A to i přesto, že na hradě pokračují exteriérové stavební úpravy. Stavební práce jsou však koordinovány tak, aby minimálně omezovaly hradní provoz. Díky tomu je možné na tomto loveckém hrádku pořádat kulturní akce a ještě v průběhu prázdnin se zde dvě větší uskuteční.

V pátek 30. srpna si milovníci pohádek užijí neobvyklé letní kino přímo na nádvoří. Promítat se budou hned dvě televizní pohádky – O Radkovi a Mileně a Černá Fortuna. Obě dvě byly natáčené na Roštejně, a protože nejsou tolik známé, stojí za zhlédnutí. A nezatíží rodinný rozpočet, protože vstupné bude zdarma. Poslední srpnovou sobotu se hrad Roštejn připojí k již tradiční celorepublikové akci s názvem Hradozámecká noc. Nevšední prohlídky budou zaměřené na dobové stravování. Ale i na září je pro návštěvníky přichystáno další zpestření, tentokrát v podobě filmových prohlídek. Ing. Eva Neuwirthová

PĚSTOUNI PŮJDOU ZDARMA NA OSTRAVSKU DO SVĚTA TECHNIKY

Moravskoslezský kraj chce poděkovat lidem, kteří mají děti v pěstounské péči. Pěstouny i veřejnost kraj pozve na už 3. ročník Dne pěstounství, který se uskuteční 12. října 2019. Pěstouni si budou moci vyzvednout volné rodinné vstupenky do Světa techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Ostatní návštěvníci Dne pěstounství získají do Světa techniky 20% slevu. Kromě volných vstupenek do Velkého a Malého světa techniky je pro pěstouny připraveno 100 vstupů na Bolt Tower. Počet je omezený s ohledem na provozní možnosti této atrakce.

Volné vstupenky pěstouni získají na stánku Moravskoslezského kraje oproti voucheru, který pro ně bude po konci letních prázdnin připravený na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Je tedy potřeba, aby si pěstouni vouchery na svých úřadech podle místa trvalého bydliště vyzvedli, ještě než vyrazí na Den pěstounství do Ostravy. Ostatní návštěvníci pak budou moci na stánku Moravskoslezského kraje získat na vstupenky do Malého nebo Velkého světa techniky slevu 20%.

„Snažíme se snižovat počet dětí, které musí vyrůstat v ústavních zařízeních. Všem je přece jasné, že kluk nebo holčička, kteří žijí v přirozeném rodinném prostředí, mají lepší předpoklady pro zdravý psychický i sociální vývoj. Doufám, že i Den pěstounství bude motivací pro ty, kteří zatím váhají, jestli se mají nějakého dítěte ujmout. O pěstounské péči se lidé budou moci během akce více dovědět například na krajském informačním stánku. Všichni pěstouni jsou pro nás důležití.

Chceme jim poděkovat, připravit pro ně výjimečný den a taky je potěšit volnými vstupenkami do Světa techniky,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který nad akcí Den pěstounství opět převzal záštitu.
Nárok na voucher má pěstoun, společně posuzovaná osoba, partner pěstouna žijící ve společné domácnosti, včetně pěstounů na přechodnou dobu a nezaopatřené děti ve věku od 3 do 26 let (biologické i přijaté) žijící v pěstounské rodině. Děti do 3 let mají do Světa techniky vstup zdarma automaticky.
Vouchery si pěstounské rodiny musí vyzvednout na svém místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí