iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Hromadné žaloby míří na vládu, efektivnější justice

Bez rozporů s oficiálním i připomínkovými místy míří nakonec ke schválení do vlády návrh zákona o hromadných žalobách. Ministerstvo návrh zásadně „překopalo“ a v nové verzi upřednostnilo žaloby přihlašovací. Resort navrhuje řízení o zpřístupnění důkazního prostředku s pojistkami pod sankcí 10 milionů, připouští zvláštní roli nevládních organizací a stanovuje nově soudní poplatky. Příslušnost soudu, povinnost zastoupení advokátem a odměna žalobce v pozměněné formě zůstávají.

Právě investorský charakter žalob vadil v připomínkách Nejvyššímu soudu. Ústavou zaručenému konceptu civilního procesu je podle jeho zástupců cizí byznys se žalobami a nároky i investování do nich. Advokátní předpisy navíc zakazují, aby se advokát stal investorem žaloby za účelem dosažení zisku. Na tyto zásadní připomínky resort nereagoval. „Obecné připomínky Nejvyššího soudu směřovaly k základním koncepčním otázkám zákona, které vycházejí z vládou schváleného věcného záměru, k němuž se dříve Nejvyšší soud nijak nevyjádřil,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti.

O tom, že návrh zákona o hromadných žalobách míří do vlády, informovalo ve středu 31. července 2019 ministerstvo spravedlnosti. „Současné vládě šlo o to, aby ti, co před soudem uplatňují stejné nebo podobné nároky, mohli svá práva uplatňovat společně. Dojde tak ke zrychlení, zjednodušení a v neposlední řadě ke zlevnění celého soudního řízení. Schválení zákona by mělo přispět k úspoře na straně účastníků řízení, k výraznému odlehčení soudů a k urychlení soudního řízení. Ve svém důsledku tak bude znamenat efektivnější a hospodárnější justici,“ uvedla k novému zákonu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Materiál má spolu s důvodovými zprávami, vypořádáním připomínek a s návrhy doprovodných zákonů takřka 600 stran. Vzhledem k tomu, že konečná verze zákona se poměrně zásadně liší od původního návrhu, dochází k odklonu od původní myšlenky, kterou inicioval exministr Robert Pelikán. Jeho návrh z americké předlohy přímo vycházel, ministerstvo se ho nyní snaží více přizpůsobit evropskému právu. Vliv na to zřejmě má i to, že Česko bude muset implementovat směrnici o reprezentativních žalobách, která vzniká v Bruselu. Podle specialisty na korporátní právo, advokáta Michala Sylly, jsou úpravy zákona jen malým krokem správným směrem. „Nadále mi však chybí důvěryhodná odpověď na to, proč potřebujeme hromadné žaloby jako celek. Vhodný čas na jejich zavedení vzhledem k legislativnímu vývoji rovněž není,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Českou justici.

Zásadní změnou je zavedení principu přihlašovacího (opt-in) jako základního principu hromadné žaloby, „pokud zákon nestanoví jinak“. Pro možnost žalovat hromadně principem odhlašovacím (opt-out) pak návrh v § 34 stanovuje podmínky: Skupinu lze určit, žalobce doloží písemný souhlas zájmové osoby (nevládní nezisková organizace – pozn. red.) nebo 50 členů skupiny, v téže věci není vedeno jiné odhlašovací řízení, jestliže hodnota práva člena skupiny nepřesahuje hodnotu 5000 Kč nebo směřuje-li žaloba na zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu nebo seč má za to, že oprávněné zájmy členů není lepené vymáhat jednotlivě.

Zájmová osoba, tedy nevládní nezisková organizace včetně právnických osob zapsaných na seznam Evropské komise v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele bude moci podat přihlašovací i odhlašovací žalobu. Zájmová osoba, která nepodala žalobu, bude mít právo podat k soudu vyjádření. Zákon přímo stanoví u odhlašovacího řízení povinnost žalobce spolupracovat se zájmovou osobou.

Za odhlašovací žalobu vždy vyšší poplatek

O tom, že si zpracovatel návrhu přeje, aby byla odhlašovací žaloba, kdy se skupinově soudí lidé, aniž by o tom museli vědět používána výjimečně, svědčí nastavení soudních poplatků. Připojená novela zákona o soudních poplatcích stanoví poplatek za odhlašovací žalobu vždy vyšší, než za přihlašovací žalobu, kdy se lidé musí ke svému nároku přihlásit.
________________________________________
Poplatky mají vypadat takto:
1. Za návrh na zahájení přihlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité plnění 30 000 Kč
2. Za návrh na zahájení odhlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité plnění
3. a) do částky 5 000 000 Kč včetně 50 000 Kč
4. b) v částce vyšší než 5 000 000 Kč 1 % z této částky; částka nad 500 000 000 Kč se nezapočítává
5. Za návrh na zahájení hromadného řízení v ostatních případech 20 000 Kč
6. Za návrh na zahájení řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 10 000 Kč
________________________________________
Za nesplnění povinnosti pokuta 10 milionů

Ještě zajímavější je nově pojaté řízení o zpřístupnění důkazního prostředku, které je přímo součástí zákona o hromadných žalobách. Ten, kdo podá návrh na zpřístupnění důkazního prostředku, bude muset složit tentýž den částku 100 000 Kč, aniž by výsledek byl zaručen. O návrhu bude rozhodovat soud, přičemž při rozhodování zohlední konkrétní zákonem vymezené okolnosti.

Pokutou ve výši 10 milionů korun nebo 1% obratu za poslední ukončené účetní období pak budou sankcionováni ti, kteří nesplní povinnost zpřístupnit dokumenty, ale také ti, kteří nesplní soudem uloženou povinnost chránit obchodní tajemství nebo utajované informace.

Limity, rejstříky, seznamy

Odměna žalobce bude moci činit 25% z přisouzeného plnění, tuto hodnotu nebude smět překročit. Povinnost advokátního zastoupení zůstává i v novém návrhu jakožto i podmínka solventnosti žalobce a její doložení pojištěním nebo bankovní zárukou ve výši 5 000 000 korun. Z návrhu zákona vyplývá, že žalobcem se rozumí správce skupiny, který bude muset být po splnění podmínek akreditován u ministerstva spravedlnosti, přičemž žádost má být zpoplatněna částkou 10 000 Kč a prodloužení akreditace částkou 7000 Kč. Ministerstvo povede seznam těchto akreditovaných osob.

Krom toho má vzniknout rejstřík hromadných žalob, kam mají být žaloby zapisovány. Rejstřík bude veřejný až po akreditaci u soudu, do interního rejstříku budou moci soudci nahlédnout po podání žaloby, aby bylo známo, že byla žaloba podána. Možnost editace budou mít pouze příslušný krajský, vrchní a Nejvyšší soud.

Kromě rejstříku akreditovaných osob a rejstříku hromadných žalob budou muset soudy vést i přesné rejstříky členů skupin. Povinnost aktualizovat seznamy budou mít podle návrhu žalobci. Protože povinnost vést různé seznamy budou mít různé osoby, ministerstvo spravedlnosti zajistí jejich jednotný formát a formuláře, uvádí se v materiálu základní teze k provedení zákona o hromadných žalobách. Irena Válová, ceskajustice.cz

ADVOKÁTNÍ KOMORA PROTESTUJE O ZAPOJENÍ DO DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

Advokátní komora protestuje proti tvrzení o zapojení advokátů do daňové trestné činnosti: Za hanebnost paušalizace označuje v otevřeném dopise policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi předseda České advokátní komory (ČAK) Vladimír Jirousek tvrzení Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve zprávě za loňský rok, že u daňové trestné činnosti je patrné časté zapojení advokátů jako řídících článků organizovaných skupin. Dopis byl zaslán na vědomí i ministru vnitra Janu Hamáčkovi a řediteli NCOZ SKPV Michalu Mazánkovi. Česká justice jej má k dispozici a publikuje ho v plném znění.
________________________________________
Vážený pane policejní prezidente!

Jako každý rok, zveřejnil ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ SKPV) plk. JUDr. Michal Mazánek Výroční zprávu za r. 2018 (Zpráva 2018), která se obsáhle zabývá organizovaným zločinem, přitom výsledky šetření různorodé kriminality povětšinou dokládá odkazem na konkrétní případy (viz např. kauzy „moderního otrokářství“, tzv. „případ soudce“ nebo oblast trestné činnosti osob původem z Ruska nebo Vietnamu). Totéž však rozhodně nelze říci o sice stručném, ale hrubě dehonestujícím konstatování, které se týká advokátů a daňových poradců. Pod bodem 3.4.1. Zprávy 2018 (Problematika daňové kriminality) spadající do Sekce finanční kriminality se bez dalšího uvádí:

„U daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin“. Stejné „sdělení“ pak odeznělo na tiskové konferenci prezentované zprávou ČTK. Takto pojatou veřejnou „informaci“ nelze označit jinak než jako lživou a vůči drtivé většině advokátního stavu, který svou činnost vykonává v souladu s Etickým kodexem, za urážlivou. Odborník si snad položí otázku, jak časté ono zapojení advokátů (daňových poradců) v r. 2018 bylo, resp. kolik advokátů zmíněné zločinecké organizované skupiny řídilo. Laická veřejnost (vyjma t. č. našich klientů) však na podobně formulovaný „údaj“, navíc prezentovaný policejní autoritou, reaguje jednoduše: advokáti jsou kriminálníci a lumpové.

Jelikož Vás, pane prezidente, tímto dopisem mj. žádám, abyste se zasadil o vynětí zmíněné urážlivé a paušalizující pasáže ze Zprávy 2018, včetně prezentace této úpravy prostřednictvím ČTK, nezbývá, než abych byl v rámci dané problematiky konkrétní. V současné době tvoří advokátní stav 13 501 advokátů a 2 905 koncipientů. Představenstvo ČAK, jako vrcholný orgán, pravidelně na svých měsíčních zasedáních rozhoduje jednak o pozastavení advokátní činnosti trestně stíhaných advokátů (dle ust. § 9 odst. 2 písm. a/ zákona o advokacii), jednak o vyškrtnutí ze seznamu advokátů těch členů stavu, kteří byli za trestnou činnost pravomocně odsouzeni (ust. § 8 zákona o advokacii).

Dovoluji si připomenout, že zahájení trestního stíhání jsou advokáti povinni nahlásit v zákonem stanovené lhůtě, přitom porušení této povinnosti je kárným deliktem. V r. 2018 bylo ohledně daňové trestné činnosti zahájeno stíhání tří advokátů a jednoho koncipienta a pouze v jedné věci (sic!) byla součástí kvalifikace uvedena účast na organizované zločinecké skupině! Nad rámec uvedeného a pro úplnost jsme rozhodovali o pozastavení činnosti ještě v dalších třech obdobných případech, avšak zdůrazňuji, že šlo vesměs o trestní stíhání zahájené v r. 2015 (mj. z důvodu zprošťujících rozsudků byla některá řízení zastavena, což zdůrazňuji v návaznosti na institut presumpce neviny). O vyškrtnutí ze seznamu advokátů jsme v r. 2018 rozhodovali (a rozhodli) v jednom případě daňové trestné činnosti. Jinak řečeno, pod Zprávu 2018 za uvedený rok spadá pouze cca 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) advokátního stavu (!), což, jak jistě uznáte, rozhodně není „časté zapojení advokátů jako řídících článků organizovaných skupin“. (Pozn.: Na daném rozsahu určitě nic podstatného nezmění případně dodatečně nahlášená trestní stíhání, s nimiž se v intencích zákona nepochybně vypořádáme).

V návaznosti na výše uvedené si dovoluji připomenout, že advokacie je v civilizované společnosti neodmyslitelnou součástí justice, zajišťující naplnění podmínek spravedlivého procesu, dále pak poskytující ochranu a prosazování zákonných práv klientů při nedělitelném důrazu na plnění zákonem předepsaných povinností. Paušální dehonestace, jíž se nám dostalo jednou obecnou větou zařazenou do veřejné Zprávy 2018, je vůči našemu stavu jednoduše hanebná, navíc, což je snad ještě důležitější, podrývá kredit advokátů u občanů a ve společnosti vůbec, v souhrnu pak podrývá důvěru v právní charakter státu.

Dovoluji si ještě připomenout, že členové policejního sboru jsou častými klienty advokátů. Rozvádí se, vedou majetkové spory, řeší převody nemovitostí atd., a mimo jiné je nemálo jedinců, které hájíme v trestních procesech. Ale nikdy bych si nedovolil z pozice své funkce oznámit veřejnosti, že: „U trestné činnosti, kterou se v rámci obhajob zabývají advokáti, je patrné časté zapojení členů Policie ČR“. Už proto ne, že nepochybuji, že drtivá většina policistů zaslouží respekt, a totéž by mělo platit o vztahu policie k advokacii.

Vážený pane prezidente, není to poprvé, kdy se ve Výroční zprávě NCOZ objevilo podobné obecné „sdělení veřejnosti“ týkající se advokátů. Tím spíše je nutné danou problematiku označit za závažnou. Mám za to, že bychom věc měli řešit v rámci společné schůzky, a to za Vaší účasti a účasti ředitele NCOZ plk. Mazánka s tím, že za ČAK bych jednal já a místopředseda představenstva pro věci trestní JUDr. Tomáš Sokol.

Očekávám Vaši odpověď s návrhem termínu schůzky v průběhu září 2019.
S úctou, JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory, ceskajustice.cz

KASAČNÍ STÍŽNOST V KAUZE MYTNÉHO

Ministerstvo dopravy a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podaly kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v kauze mýtného. Brání se tak rozsudku Krajského soudu v Brně, který v červenci vyhověl žalobě společnosti Kapsch a zakázal uplatňovat smlouvu mezi ministerstvem dopravy a konsorciem Czech Toll a Sky Toll na provoz mýtného systému od letošního prosince. Stěžující strany chtějí, aby kasační stížnost měla odkladný účinek, řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Úmysl podat kasační stížnost oznámil již v červenci ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), dnes na podání upozornila Česká televize.„Podali jsme ji současně s ministerstvem,“ uvedl Švanda. Kapsch se prostřednictvím soudních sporů snaží dostat znovu do hry o miliardovou zakázku na mýtný systém.

Kapsch podal proti postupu a rozhodnutí ÚOHS již dvě žaloby. V první požadoval znovu prošetřit námitky směřované k ÚOHS proti podmínkám mýtného tendru. Jde například o námitku, která se týkala porušování zásady rovného zacházení. V tomto případě Krajský soud v Brně Kapschi vyhověl v květnu. ÚOHS podal kasační stížnost, která není dosud vyřešená. Návrh na odkladný účinek NSS zamítl a Kapsch v pondělí podal další žalobu proti nečinnosti ÚOHS.

Ve druhém sporu, kterého se týká i dnešní kasační stížnost, Krajský soud v Brně vyhověl žalobě Kapsche, v níž se domáhal toho, aby ÚOHS znovu přezkoumal smlouvy státu s konsorciem Sky Toll a Czech Toll a zakázal plnění smlouvy.
Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll uspělo ve sledovaném mýtném tendru s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Na pozici správce mýta tak má na konci roku vystřídat společnost Kapsch. Podle vyjádření konsorcia je nový mýtný systém hotový a připravený k zahájení zkušebního provozu podle stanoveného časového harmonogramu.

„Kapsch vybudoval a posledních 13 let provozuje mikrovlnný systém za řádově 30 miliard korun. CzechToll poskytne modernější systém na širší síti silnic a dálnic a jeho desetiletý provoz za 7,2 miliardy. S ohledem na jednoduché porovnání cen je nejvyšším zájmem České republiky, aby byl mýtný systém společnosti CzechToll spuštěn,“ řekl v červenci ČTK mluvčí CzechToll Miroslav Beneš. Rozdíl mezi nabídkovou cenou 10,75 miliardy a cenou 7,2 miliardy za desetiletý provoz podle něj tvoří položky za případné změny, které stát může, ale nemusí požadovat.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy.

SOUDKŮV KOMIKS MURIEL A ANDĚLÉ PATŘÍ DĚDICŮM

Odvolací městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí, že komiks Muriel a andělé patří dědicům zemřelého kreslíře Káji Saudka. Dílo v roce 2013 koupil sběratel Tomáš Šmídek. Saudkovi příbuzní však tvrdili, že komiks mu byl před desítkami let odcizen a proto po jeho smrti patří jim. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Šmídek komiks v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun. Originál komiksu byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám, komiks byl vydán až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků.

Z dokazování u Obvodního soudu pro Prahu 8 vyplynulo, že originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že muž tvrdil, že komiks od Saudka dostal jako záruku za půjčení peněz.
Saudkovi přátelé ale uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal. Po Helmichově smrti příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil Šmídek. Detailně se sporu věnuje tento článek.

Šmídek pak chtěl komiks vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu. Před zahájením předaukční výstavy v roce 2014 ale dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny. Policisté poté případ odložili, protože se nepodařilo prokázat, že by dílo bylo odcizeno. Komiks je od té doby v soudní úschově.

Podle předsedy odvolacího senátu Michaela Nipperta nebylo prokázáno, že Helmich vlastnického práva ke komiksu nabyl. „V řízení před soudem prvního stupně nebyl proveden žádný přímý důkaz, který by prokazoval vlastnictví pana Jiřího Hemlicha k předmětu úschovy,“ řekl Nippert. Posledním právoplatným vlastníkem komiksu tak byl podle něj Kája Saudek.

Způsob, jak se komiks k Helmichovi dostal, je možné hodnotit jen na základě spekulací, doplnil soudce. I pokud by šlo o záruku za půjčené peníze, jak uvedli svědci, tak starý občanský zákoník neznal institut propadlé zástavy, Helmich tak vlastnického práva nemohl nabýt ani v dobré víře. Mužovi příbuzní tak komiks podle Nipperta nikdy nevlastnili. „Žádný z právních předchůdců žalovaného (Šmídka) nebyl vlastníkem předmětu úschovy, neboť právní úprava (...) neumožňovala nabytí vlastnického práva od nevlastníka,“ vysvětlil soudce. Šmídek také podle něj nemohl nabýt vlastnického práva komiksu tzv. vydržením.

Soudce zdůvodňuje svůj prvoinstanční rozsudek (únor 2019):

Saudkovi dědicové žalovali kromě Šmídka i aukční síň 1. Art Consulting Brno, to však bylo podle obvodního soudu nadbytečné. Žalobu v této části proto zamítl. I tuto část odvolací soud potvrdil, aukční síň totiž prý vlastnické právo k předmětu úschovy neuplatňovala.

Manželka kreslíře Hana Saudková rozhodnutí soudu uvítala. „Bude-li můj, tak ho ukážu světu, vydáme knihy s rodinou a bude to jako náš šperk,“ odpověděla na otázku, jak s komiksem naloží. Zástupce Šmídka na čtvrteční vyhlášení rozsudku nepřišel. Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do kómatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.

LÉTO MUŽSKÉ PLODNOSTI NEPŘEJE? PO LÉTĚ A PLESE HASIČŮ JE PRÁVĚ NEJVÍCE DĚTÍ

Cestování do oblíbených prázdninových destinací za vidinou zaslouženého odpočinku může mít neblahý dopad na mužskou plodnost. V kolonách, kterým se kvůli letním opravám českých silnic lze jen stěží vyhnout, jsou řidiči i pasažéři vystaveni nejen vysoké koncentraci zplodin výfukových plynů, ale i vysokým teplotám. Ty mají negativní vliv na kvalitu spermií.

„Civilizační zátěž, která nepříznivě působí na mužskou plodnost, bohužel příliš ovlivnit nemůžeme. O to důležitější je vyhnout se dalším rizikům, která celou situaci ještě zhoršují,“ varuje specialista na reprodukční medicínu MUDr. Pavel Otevřel z kliniky Reprofit. Zejména v letních měsících, kdy teplota atakuje hranici 30 °C, by si muži měli dávat pozor na zahřívání svých partií v oblasti klína. Módní upnuté kalhoty nebo těsné spodní prádlo doporučují odborníci v letních měsících ponechat ve skříních. Vášniví cyklisté, kteří se v létě hojně věnují oblíbenému sportu, by si měli dopřát vždy dostatek času na rekonvalescenci, aby nedocházelo ke stálému přehřívání varlat. To samé platí také pro motorkáře, protože při dlouhých jízdách tráví hodně času vsedě, a k tomu ještě v neprodyšných kožených kalhotách.

„Ve varlatech je obvykle o 2 °C nižší teplota, než je ta tělesná. Vyšší teplota ve varlatech působí negativně na vývoj spermií a způsobuje pokles jejich počtu. Stejně tak díky trvalému vystavení znečistěnému životnímu prostředí může docházet ke zvýšení oxidačního stresu ve varlatech a k následnému poškození správné funkce spermií. Pokud je tento proces podpořen zvýšenou teplotou, může být výsledný efekt ještě horší,“ vysvětluje Mgr. Soňa Kloudová, Ph.D., vedoucí laboratoří kliniky Reprofit. „V některých případech se například kvůli častému saunování, sezení, opakovaným horkým koupelím nebo po prodělaném horečnatém onemocnění můžeme setkat i s těžšími poruchami počtu spermií. Tento stav naštěstí není nevratný. Po několika měsících, kdy se muži problematické činnosti vyhnou, se kondice jejich spermií většinou zlepší,“ dodává Mgr. Soňa Kloudová.

Obecně reprodukční specialisté nedoporučují dlouhé posedávání, ať už v práci, za volantem, na palubě letadla nebo doma u televize. Za vůbec nejhorší považují práci s notebookem na klíně nebo dlouhé jízdy autem při zapnutém vyhřívání sedadel. Tyto činnosti by měly být pro muže toužící po potomcích úplné tabu. „Je prokázané, že plodnost mužů i žen snižují také výfukové zplodiny, především z dieselových motorů, které se koncentrují hlavně v místech s hustým provozem,“ dodává MUDr. Pavel Otevřel. Dlouhé prázdninové cestování by proto muži měli kompenzovat nošením prodyšného oblečení, minimalizací stresu a pokud tráví dovolenou v teplých přímořských lokalitách, tak i průběžným ochlazováním se ve vodě.

Podle statistik kliniky Reprofit se ideálními hodnotami spermiogramu může pochlubit jen přibližně 10 % jejich klientů. Řada z nich by přitom ještě před 70 lety byla považována za neplodné. Zatímco dnes bere WHO jako normu 15 milionů spermií na mililitr, dříve byla spodní hranice 20 milionů. Při hodnocení se kromě počtu spermií hledí také na jejich pohyb a morfologii neboli správný tvar. Mgr. Markéta Pudilová, Ing. Ivana Šalbabová