iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Stížnosti advokátů na přísedící a jednání v kauze Ratha

Soudy odmítly manipulaci s výběrem přísedících v druhé větvi případu Davida Ratha: Právní zástupci firmy Metrostav a dalších obžalovaných v tzv. druhé větvi případu Rath a spol., kterou projednává Krajský soud v Praze (KS) neuspěli s námitkou proti způsobu, jakým byl sestaven senát soudu a určeni jeho přísedící. Jak zjistila Česká justice, zamítavé rozhodnutí KS na začátku července potvrdil Vrchní soud v Praze (VS).

Ke stížnosti, kterou KS v květnu předložil advokát Metrostavu Ondřej Blaha, se připojili při jednání další obžalovaní. V námitce byla vznesena pochybnost nad tím, zda některé změny v soudních odděleních a ve složení přísedících nebyly učiněny účelově. Jedná se především o to, že dva přísedící ze senátu soudce Iva Zelinky, který v roce 2016 rozhodl ve stejné věci o jejím vrácení státnímu zástupci k dopracování s tím, že mají vyloučeny a zničeny z důvodu údajné nezákonnosti pořízené odposlechy, byli změnou rozvrhu práce převedeni do nového oddělení. Soudce Zelinka totiž odešel do penze a věc převzal senát soudkyně Říhové, k níž byli k rozhodování do senátu určeni noví přísedící.

K povolání přísedících byl ale použit seznam přísedících zařazených do dotčeného soudního oddělení později, než obžaloba napadla soudu a obsazení oddělení, z něhož bylo při ustavení senátu čerpáno, bylo zjevně změněno, ačkoliv již byl učiněn první úkon ve věci, tedy nařízení hlavního líčení. To odporuje podle názoru advokátů zákonu o soudech a soudcích a také platné judikatuře Nejvyššího soudu. Pochybnosti vzbuzuje podle nich i to, že noví přísedící byli vybráni až na opakovaný pokus, kdy původní přísedící odmítli účast, aniž by bylo možné tuto věc jakkoliv ověřit. Navíc není zřejmé, proč nebyli do senátu přiděleni přísedící z původního senátu soudce Zelinky, kteří navíc disponovali důkladnou znalostí spisového materiálu.

Tyto okolnosti vedli právní zástupce obžalovaných k podezření, že tak bylo činěno se záměrem vyloučit z rozhodování přísedící, kteří zastávají názor o nepřípustnosti pořízených odposlechů jako důkazu. Z tohoto důvodů namítli podjatost obou stávajících přísedících. Při zmíněném květnovém jednání soudu byly vzneseny také pochybnosti o procesním postupu předsedkyně senátu, úzce související s postupem při kreaci nového senátu.

Podle názoru obhájců totiž není například zřejmé, jakým způsobem se předsedkyně senátu zabývala otázkou, zda obžalobu předběžně projednat či nikoli, když neměla v té době k dispozici senát. K nařízení hlavního líčení došlo v době, kdy senát ještě neexistoval.

Rozhodnutí, kterým předsedkyně senátu námitky zamítla, se opírá o konstatování, že ani jeden z přísedících, vůči kterým směřuje námitka podjatosti, nemá k obžalovaným ani věci žádný vztah. Soud také odmítl pochybnosti ohledně výběru přísedících, aniž by ovšem jakkoliv logicky vysvětlil, z jakého důvodu byli z výběru vyloučeni přísedící z původního senátu soudce Zelinky.

V argumentaci se opírá o nález Ústavního soudu z 3.8. 2016 (sp. zn. II. ÚS 2430/15), z něhož vyplývají nižší nároky na konkrétní určení přísedícího v rozvrhu práce soudu. „V tomto konkrétním trestním řízení (ve fázi řízení před soudem po opětovném podání obžaloby) se přitom dalo důvodně očekávat, že bude počtem jednacích dní a celkovou délkou řízení do vyhlášení rozhodnutí nadstandardně rozsáhlé. Proto, jak konstatoval Ústavní soud, „jsou zákonné požadavky na rozvrh práce soudu stran určení konkrétních přísedících méně specifikované než na určení soudce.“

Podle § 42 odst. 4 zákona o soudech a soudcích nesmí být rozvrhem práce pro příští kalendářní rok nebo změnou rozvrhu práce dotčeno rozdělení věcí ani zařazení soudců a přísedících do jednotlivých soudních oddělení provedené před jejich účinností, ale pouze pokud je to možné. Z odpovědí místopředsedů soudu je zjevné, že takový postup možný nebyl, a proto byly osloveny nově zvolené přísedící po složení slibu. Stran vedení záznamů o povolávání přísedících pro rozhodování v jednotlivých trestních věcech s uvedením důvodů odmítnutí ze strany přísedícího nutno podotknout, že zákon o soudech a soudcích ani rozvrh práce nestanovují povinnost soudu takové záznamy vést“, konstatuje se v písemném vyhotovení usnesení KS z května, které nedávno pravomocně potvrdil také VS v Praze. Petr Dimun, ceskajustice.cz

V ČR SOUDIT VE SLOVENŠTINĚ A POLŠTINĚ?

Experti vytkli ČR, že justice nevede trestní řízení ve slovenštině a polštině: K žádnému pokroku nedochází v České republice, co se týče používání jazyků menšin v trestním řízení. Účastník řízení z menšiny musí nejprve prohlásit, že neovládá češtinu, teprve pak může v řízení použít svůj jazyk. Týká se to zejména slovenštiny a polštiny, i když se u českých soudů nehovoří ani německy. K takovým závěrům dochází Výbor expertů Rady Evropy při hodnocení plnění Evropské Charty pro místní a menšinové jazyky. Hodnocení bylo uzavřeno 13. června 2019. Šlo o čtvrté vyhodnocení plnění Charty v pořadí. Štrasburk o výsledcích veřejně informoval 21. června 2019.

Kromě kapitol věnujícím se použití jazyků menšin v životě kulturním a mediálním, ekonomickém či sociálním, se Výbor věnoval rovněž možnosti menšin komunikovat svým jazykem v justici a s justicí. Výbor expertů Rady Evropy obecně hodnotil podmínky používání romštiny, polštiny, slovenštiny, němčiny a moravské chorvatštiny.

Že někdo umí česky, neznamená trestní řízení v češtině

S odkazem na předešlá hodnocení upozorňuje Výbor, že v otázce použití menšinových jazyků v trestním řízení nedochází k pokroku, když osoba musí stále podle zákona před použitím svého jazyka prohlásit, že neumí česky: „Ve II. a III. hodnotící zprávě urgoval Výbor české autority, aby z legislativy odstranily podmínku, že osoba před tím, než je jí umožněno použít v trestním řízení menšinový jazyk, musí prohlásit, že neumí česky.

Co se týče použití místních nebo menšinových jazyků justičními úředníky, situace se nezměnila. Výbor expertů znovu zdůrazňuje, že článek 9 paragraf 1 III. Části Charty se vztahuje na polštinu a slovenštinu a vytváří závazek pro justici garantovat právo obžalovaného použít jeho nebo její menšinový jazyk nezávisle na znalosti češtiny a bez zahrnutí dalších výdajů. Skutečnost, že mluvčí hovoří plynně jazykem majority neznamená, že tyto jazyky nemají být aktivně podporovány,“ stojí v posledním hodnocení České republiky.

Co se týče němčiny, Výbor ve zprávě doslova uvádí: „Němčina není jako menšinový jazyk v České republice u soudů ani na úřadech používána. Výbor expertů při návštěvě na místě zjistil, že z historických důvodů se při použití němčiny na veřejnosti mohou někteří německy mluvící cítit zastrašeni.“

Ohledně polštiny upozorňuje Výbor, že v trestním řízení musí být v tomto jazyce akceptovány důkazy – ať už ústní nebo písemné. „Účastníci řízení mají právo použít před občanským a správním soudem polštinu. Podle zákona budou překladatelé poskytnuti, kdykoli je to potřeba na náklady státu,“ popisuje Výbor situaci v ČR.

Více slovenštiny do médií a školek

V doporučení České republice pak Výbor uvádí, že stát má kromě garance použití polštiny v trestním řízení také zajistit produkci dokumentů a důkazů v polštině v civilním řízení a kdykoli se objeví polský mluvčí osobně před soudem v trestním řízení, produkovat v jeho jazyce dokumenty a poskytnout tlumočníka bez dalších poplatků. Doslova tatáž doporučení pak v sedmi bodech Výbor vydal ohledně slovenštiny.

V souvislosti s dalšími jazyky pak Výbor doporučuje mimo jiné podpořit média, aby mezi svá témata zahrnula respekt, porozumění a toleranci k němčině a romštině i moravské chorvatštině. Česká republika by rovněž měla nabízet reálně předškolní vzdělávání ve slovenštině, což dle tabulky činí zatím jen formálně. „Další proaktivní opatření musí být přijata, aby se zvýšilo používání slovenštiny v masových médiích,“ stojí ve zprávě Výboru.

Výbor hodnotil Českou republiku po třech letech přímo na místě v září 2018, uvádí se ve zprávě. Česká republika podle zprávy učinila ve vztahu k menšinám pokrok, například se lze vzdělávat v polštině a sdružení menšin mohou po pěti letech existence žádat dvojjazyčná místní pojmenování, avšak pokud počet jejich mluvčích dosáhne 10%obyvatel. Irena Válová, ceskajustice.cz

PIRÁTI S MICHÁLKEM CHRÁNÍ NSZ ZEMANA, ŽE NESTÍHÁ ZA 60 MILIARD BAKALU?

Návrh opozičních Pirátů, ODS a lidovců na změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a na stanovení jejich funkčního období kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně odmítne. Předloha podle vládních legislativců postrádá například úpravu průhledného postupu výběru vhodných kandidátů na místa vedoucích žalobců. Problematické je podle nich také zrušení institutu výtky, kterým je nyní možné řešit drobné nedostatky v činnosti státních zástupců.

Kabinet podle podkladů pro pondělní schůzi podpoří záměr posílení nezávislosti státních zástupců, změny ale musí být „promyšlené, koncepčně jednotné a vzájemně provázané“. „Z tohoto důvodu vláda prosazuje návrh novelizace zákona o státním zastupitelství připravený v gesci ministerstva spravedlnosti, který bude všechny tyto požadavky splňovat,“ stojí v předběžném stanovisku pro zákonodárce, které je sepsáno jako záporné.

Piráti v týdnu odeslali připomínky k vládní novele zákona o státním zastupitelství, kterou označili za „výsměch“. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek představil poslaneckou novelu zákona o státní zastupitelství spolu s ODS a KDU-ČSL již v červnu. „Předkládané vládní novele zákona o státním zastupitelství vytýkame především složení výběrové komise, do které má ministerstvo jmenovat většinu. To znamená, že ministr by měl rozhodující vliv na složení komise, a tedy i na výběr vedoucího státního zástupce. Piráti navrhují, aby v komisi měli většinu zástupci státního zastupitelství, a aby byly zapojeny soudy a další právnické profese,“ říká Michálek.

Vláda navrhuje, aby nejvyššímu státnímu zástupci končilo funkční období už za dva roky a vrchní státní zástupci by se podle vládního návrhu vyměnili současně. Piráti navrhují nejvyššího státního zástupce nechat ve funkci déle a vrchní státní zástupce obměnit s časovým odstupem. „Považujeme za neobhajitelné, aby po dobu aktuální výjimečné situace trvání trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše docházelo k obměně vedoucích představitelů státního zastupitelství, na kterou bude mít prostřednictvím jím navržené osoby ministra spravedlnosti vliv, protože tyto osoby mohou rozhodovat v jeho věci,“ dodává Michálek.

Ve hře jsou nyní hned čtyři obdobné návrhy, liší se některými parametry. Novelu podali už dříve poslanci opozičních TOP 09 a STAN, svou úpravu chystá také Senát. Jedním z hlavních cílů všech návrhů je zavedení možnosti odvolání vedoucích státních zástupců výhradně prostřednictvím kárného řízení. Vláda by napříště nemohla odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu a ministr spravedlnosti ostatní vedoucí žalobce pro závažné porušení povinností.
Opoziční novely i senátní předloha souvisejí s výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou (oba za ANO). S tím se objevily obavy z toho, že by nová ministryně mohla odvolat nejvyššího státního zástupce, což ale Benešová popírá. Za nezávislost justice a proti Benešové i premiéru Andreji Babišovi (ANO) se v Česku konala masivní shromáždění organizovaná spolkem Milion chvilek.

PŘED SOUDEM TVRDÝ MUŽ BERÁNEK, NAPADAL LIDI I INVALIDY

Městský soud v Praze začal projednávat případ Lea Beránka. Muž je obžalován z napadení několika lidí včetně invalidy loni v Praze. Za těžké ublížení na zdraví a vyhrožování se zbraní hrozí obžalovanému až 12 let vězení. Beránek, jenž už byl za obdobnou trestnou činnost ve vězení, jednu část obžaloby popřel.

Státní zástupkyně Ivona Horská v obžalobě viní Beránka z napadení celkem tří lidí. Podle ní se dopustil zločinu těžkého ublížení na zdraví, trojnásobného výtržnictví, pokusu o ublížení na zdraví a přečinu nebezpečného vyhrožování se střelnou zbraní. Devětadvacetiletý Beránek je kvůli těmto obviněním už přes rok ve vazbě.

Obžaloba naráží na dvě události, ve kterých se Leo Beránek dostal do potyčky. První se podle všeho odehrála loni na začátku května, kdy se dostal do potyčky s mužem před klubem Ateliér na Starém Městě a způsobil mu těžké zranění zejména na čelisti.

Obžaloba hovoří o „opakovaných brachiálních útocích na obličej“ a „knock-outování protivníka“. Podle Horské Beránek muže opakovaně udeřil do hlavy a také jej tvrdě kopl. Rány přivedly hosta klubu do bezvědomí a způsobily mu otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku. Podle Horské se ze zranění stále ještě muž léčí.

Vyhrožoval pistolí

„Nikdy jsem žádnou zbraň nepoužil, nemám to zapotřebí.“

Dalších trestných činů se Beránek podle obžaloby dopustil o pár dní později v jednom z pražských parků, kdy údajně napadl invalidního muže Michala Mekleše. Teleskopickým obuškem následně zmlátil Davida Gabriela, který seděl na lavičce vedle Mekleše a pokoušel se muže bránit. Beránek prý také vytáhl pistoli a vyhrožoval zastřelením psa, který byl na místě. Podle Horské zmáčkl spoušť střelné zbraně několikrát, ale výstřel nevyšel ani jednou.

Podle Beránka se ovšem obžaloba v mnoha bodech mýlí. Předsedkyni senátu Veronice Cukerové sice potvrdil, že muže před pražským klubem několikrát udeřil, ale ze zcela jiných důvodů. Podle něj se jednalo o pomoc ostatním lidem.
„V ranních hodinách, kdy jsme se s kamarádem odejít, jsem vyšli před klub a tam jsme spatřili muže, který někoho mlátil,“ uvedl. Sám přiznal, že útočníka znal z minulosti, několikrát si od něj koupil pervitin.

„Přišel jsem se jen bavit“

Jako první se podle Beránkova vyprávění snažila potyčku zastavit dívka, kterou útočník následně udeřil. Beránek se proto rozhodl zasáhnout. Jsem vychováván, že ženy se nemlátí. Zakřičel jsem na něj, ať přestane. Do klubu jsem se nepřišel porvat, přišel jsem se pobavit, dát si alkohol a jet domů. Zabránil jsem tomu, aby ten útočník dál někoho napadal a někomu ubližoval,“ tvrdil v pondělí obžalovaný.

Leo z Hotelu Paradise po získání anticeny zkopal muže, řeší to policie

Nebezpečný kop byl podle něj automatickou reakcí naučenou z thajského boxu. „Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha v téhle kombinaci sama vykopne,“ přesvědčoval soudkyni. Svému bezvládně ležícímu protivníkovi nepomohl a z místa činu odjel. Uvedl, že opodál stojící ochrance baru řekl, ať zavolá sanitku.

Soudkyni také přiznal, že ho útok a zejména jeho kop nohou mrzí. Podle svých slov se napadeného muže snažil zkontaktovat a zjistit, jak na tom je. Poté, co Beránka ovšem zadržela policie, se snažit přestal. Před soudkyní taktéž položil otázku, jak je možné, že on je souzen za to, že chtěl ostatní ochránit a pomoci jim před „původním násilníkem“.
V druhém incidentu se podle Beránka odehrálo vše úplně jinak. Před soudem rozsáhle popisoval, jak celá situace souvisí s o několik dní starší událostí. „Bylo to pár dní po té rvačce u klubu. Chtěl jsem přejít na jiné myšlenky a tak jsem sháněl drogy,“ přiznal před soudem a doplnil, že byl dva roky pravidelným uživatelem pervitinu.

Past na Beránka

Drogy sháněl u svého spolužáka ze školy, invalidního muže. Společně s dalšími lidmi ho pozval k sobě domů, aby si od nich mohl nakoupit drogy. Ten večer ovšem po požití drog společně s vodkou usínal a začal mít problémy se srdcem. To jej dovedlo k přesvědčení, že pozvaní lidé mu dali jinou látku, aby mu mohli vykrást byt.

V den zmiňovaného incidentu si jel Beránek vše vyříkat do parku. Na místo s ním podle jeho popisu jeli v jednom autě ještě další čtyři muži, z nichž znal pouze jednoho. „Zavolal jsem kamarádovi, vyrušil ho z nějakého jednání, aby mě do toho parku odvezl,“ popsal Beránek s tím, že on sám řidičský průkaz nemá. V parku podle něj došlo pouze ke slovní roztržce.

„Nikdy jsem žádnou zbraň nepoužil, nemám to zapotřebí,“ poznamenal u soudu. Beránek uvedl, že si lidé útok v parku vymysleli. „Byla to normální past. Měla zabránit tomu, abych šel na policajty kvůli té látce, co mi podali,“ řekl.
Soudkyně Cukerová v pondělí u soudu měla jednoho svědka z potyčky v parku – toho, kterého Beránek údajně zmlátil obuškem. Muž u soudu potvrdil, že ke rvačce mezi muži v parku opravdu došlo. Zároveň ovšem přiznal, že skutečnost, že za útokem stojí Beránek, se dozvěděl od policistů. Leo Beránek se zúčastnil reality show Hotel Paradise. Poté se snažil prosadit jako zpěvák. V roce 2013 získal ocenění nejhorší zpěvák v anketě Zlatý David. Tehdy po získání anticeny zkopal náhodného muže na ulici.

PREMIÉREM BRITŮ JOHNSON?

V Británii v pondělí večer skončilo několikatýdenní hlasování členů vládní Konzervativní strany, kteří vybírali nového stranického lídra a tedy i příštího britského premiéra. Favoritem je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Výsledek strana oznámí v úterý ráno. Ve středu pak novému šéfovi strany předá Mayová vládní otěže a s nimi i nelehký úkol vyvést Spojené království z Evropské unie.

Zhruba 160 tisíc členů Konzervativní strany mohlo prostřednictvím korespondenčního hlasování nového lídra vybírat do dnešních 18 hodin středoevropského času. Server The Independent upozornil, že o příštím britském premiérovi tak vlastně rozhodovalo pouhých 0,34 procenta oprávněných voličů.

Favoritem je už od počátku klání bývalý londýnský starosta Boris Johnson, který byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit před referendem v roce 2016. Mezi řadovými členy Toryů je Johnson miláčkem, který si vysloužil oblibu mimo jiné svým humorem a silným charismatem, píše Bloomberg.

Pro konzervativce je atraktivní také Johnsonův rozhodný přístup k brexitu. Oba kandidáti považují odchod země z EU bez dohody za krajní scénář, po kterém by sáhli v případě ztroskotání jednání s Bruselem. Johnson nicméně tvrdí, že není třeba mít z tvrdého brexitu a jeho negativních dopadů obavy. Naznačil dokonce, že je rozhodnutý tuto variantu protlačit parlamentem, i kdyby jej měl rozpustit.

Podle průzkumu mezi hlasujícími členy Konzervativní strany, který zveřejnil blog ConservativeHome, by Johnson mohl svého jediného soupeře ve finále, současného ministra zahraničí Jeremyho Hunta porazit poměrem 73 ku 27.
Předpokládaje Johnsonovu výhru, britští poslanci minulý týden preventivně odhlasovali pojistku, která premiérovi bere pravomoc vykázat je z křesel za nesouhlas s neřízeným brexitem, píše The New York Times. Nejen podle The Guardianu tím naznačili slabou podporu a očekávaný konflikt, kterých se Johnsonova vláda, v případě jeho zvolení, dočká.

Až dvanáct demisí

Proti Johnsonovi hovoří falešná čísla na červených autobusech v kampani za referendum, která i konzervativci vnímají jako špinavou hru s důvěrou voličů. Naposledy britové o jeho charakteru zapochybovali v červnu, když Johnsonovi sousedé volali policii kvůli vyostřené hádce s přítelkyní (psali jsme zde). Jeho romantické aférky jej v roce 2004 dokonce stály místo mluvčího strany pro kulturní záležitosti. Zdá se však, že výměnou za tvrdou brexitovou strategii jsou britští konzervativci ochotní nad Johnsonovými eskapádami přimhouřit obě oči.

Ženský křik a padající nábytek. U Borise Johnsona byla kvůli hádce policie

Hunt má podle průzkumu YouGov přízeň pouze čtvrtiny svých straníků, 74% konzervativců je nakloněných volit spíše jeho rivala. „Bude mi potěšením sloužit v Johnsonově vládě, pakliže nezvítězím,“ naznačil Hunt smíření s výsledkem při stranické akci v minulém týdnu. Naopak demisí na Johnsonovo pravděpodobné vítězství reagoval už v pondělí ráno náměstek šéfa britské diplomacie Alan Duncan. Krom nesouhlasu s odchodem z EU Duncan Johnsonovi vytýká, že nepodpořil bývalého britského velvyslance v USA Kima Darrocha v případu uniklých depeší.

The Telegraph o Duncanově rezignaci hovoří jako o první z očekávaných dvanácti. Úmysl odejít z vlády v případě Johnsonnova zvolení oznámili například ministr financí Philip Hammond (psali jsme zde), ministr spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, který se rovněž zapojil do boje o křeslo lídra konzervativců.
Do vlády by se naopak mohl vrátit někdejší ministr pro brexit Dominic Raab, který v listopadu minulého roku rezignoval kvůli nesouhlasu s předběžným textem dohody (psali jsme zde). Nahradit by údajně mohl Gaukeho na ministerstvu spravedlnosti. David Davis, další bývalý ministr pro odchod Británie z EU, by mohl podle The Telegraph převzít v brzku uvolněnou funkci ministra financí či zahraničí.

Snaha restartovat rozhovory

Johnson i Hunt chtějí znovu zahájit jednání o brexitové dohodě, Brusel je však neoblomný a nové rozhovory odmítá. Oba uchazeči o post britského premiéra navíc minulý týden odmítli takzvanou irskou pojistku, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. EU v minulosti opakovaně uvedla, že na dojednané pojistce trvá.

Nový lídr Konzervativní strany se ve středu ujme i funkce předsedy vlády. Dosavadní premiérka Theresa Mayová se ještě zúčastní svých posledních parlamentních interpelací a následně podá v Buckinghamském paláci do rukou královny Alžběty II. svou demisi. Panovnice vzápětí pověří sestavením vlády vítěze klání o post lídra konzervativců, který začne vybírat členy svého kabinetu.

Radši žádný brexit než odchod bez dohody, shodují se v průzkumu Britové

Očekává se, že nový premiér ve středu před svým sídlem v Downing Street pronese svůj první projev a večer oznámí jména některých nových členů kabinetu. Od čtvrtka budou mít poslanci Dolní sněmovny letní přestávku a do svých lavic se vrátí až 3. září. Prvního velkého veřejného projevu nového premiéra se však Britové pravděpodobně dočkají v pátek ráno na severu Anglie. Spekuluje se také o tom, že by nový předseda vlády mohl v ten samý den odletět do Bruselu ve snaze restartovat brexitové rozhovory.

Změna v čele opozice

V pondělí také zvolila svého nového šéfa liberální demokracie. Stala se jím dosavadní místopředsedkyně strany Jo Swinsonová. Nahradí předsedu Vince Cablea.

Devětatřicetiletá poslankyně, zvolená za skotský obvod East Dunbartonshire, porazila v souboji o předsednické křeslo někdejšího ministra energetiky Eda Daveyho. Členové strany jí dali 47 tisíc hlasů, její rival získal 28 tisíc hlasů, uvedla agentura Reuters. Liberální demokraté, kteří vystupují proti odchodu Británie z Evropské unie, skončili v květnových volbách do Evropského parlamentu druzí, získali asi dvacet procent hlasů.

Po ohlášení výsledků stranického hlasování Swinsonová prohlásila, že liberální demokraté jsou zastánci svobody. Brexit ale podle ní znamená menší svobodu pro Brity „v práci, v cestování a v lásce“.Na adresu pravděpodobného příštího předsedy vlády Johnsona pak prohlásila, že mu jde jen o kariéru. „Británie si zaslouží lepšího premiéra, než je Johnson,“ dodala tato amatérská maratónská běžkyně, která v koaliční vládě liberálních demokratů a konzervativců v letech 2010 až 2015 zastávala jednu z nižších vládních pozic. Odsoudila také antisemitismus, islamofobii a zločiny z nenávisti.

ZEMAN CHCE NA KULTUŘE ODBORNÍKA , HAMÁČEK PROSAZUJE NEODBORNÍKA ŠMARDU

Místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček nemíní měnit nominaci Michala Šmardy na ministra kultury. Nepočítá ani s tím, že by byl vedením resortu pověřen sám jako před rokem v případě diplomacie, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho, rovněž z ČSSD. Hamáček řekl, že věří, že blížící se schůzka premiéra Andreje Babiše a Miloše Zemana přinese řešení. Prezident při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je po dvou měsících připraven k 31. červenci vyhovět návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Ohledně kandidáta ČSSD Šmardy, k jehož jménu má výhrady, Zeman uvedl, že vyčká na rozhodnutí předsednictva ČSSD. To minulý týden posílilo Hamáčkův mandát a potvrdilo, že na Šmardovi trvá. „Prezident chtěl slyšet stanovisko předsednictva, to jsme dali k dispozici,“ uvedl v pondělí Hamáček.

Věří tomu, že se situace vyřeší, táhne se podle něj už příliš dlouho.

„Z našeho pohledu jsme udělali maximum, aby se to vyřešilo, uvidíme, jak dopadne pan premiér,“ řekl Hamáček.
Babiš minulý týden řekl, že pokud se vleklý spor nevyřeší na schůzce se Zemanem, pravděpodobně bude jednání pokračovat až po prázdninách. Hamáček s tím nepočítá. „Chceme věnovat prázdniny vyjednávání o rozpočtu. Není možné, aby to ministerstvo bylo řízeno nějak napůl, nebo ne úplně stoprocentně,“ uvedl. Srpen považuje za ideální dobu, aby se nový ministr zapojil do jednání o rozpočtu.

Hamáček vyloučil to, že by mohl být pověřen vedením kultury podobně jako loni od konce června do půlky října vedle vnitra působil i v čele diplomacie, než ČSSD místo Pocheho vybrala stávajícího ministra Tomáše Petříčka (ČSSD).

Ministerstvo zahraničí, to byla velmi specifická věc, na které stála ve svém počátku vláda. Rozhodně se to nechystáme opakovat. My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem, premiér podle koaliční smlouvy navrhl odvolání pana Staňka i jmenování pana Šmardy. Ten dokument leží na Pražském hradě, žádné další jméno na stole není,“ uvedl Hamáček.
Kdo je tady ministr? Šmarda se Staňkem se na selfie smáli teoriím novinářů

Nechystá se hledat jiné jméno ani akceptovat pověření jiného člena vlády vedením kultury. „Sociální demokracie jasně řekla, kdo má být ministr kultury. Já věřím, že to dopadne dobře,“ řekl s tím, že má mandát od předsednictva a je připraven se ho zhostit. Vyjednávání by mu měly usnadnit i demise ministrů ČSSD, které by měl dostat podle předsednictva k dispozici. „Až o to požádám, tak je dostanu. Já jsem o ně ještě všechny nepožádal. Mandát je jasný. Já je nepotřebuji, pokud je budu potřebovat, tak se na ministry obrátím,“ uvedl.

PRAKTICI: JAK PĚDEJÍT LETNÍM NEMOCEM

K prázdninám kromě dovolených a koupání bohužel neodmyslitelně patří typické letní nemoci. Ordinace praktických lékařů se plní pacienty s angínou, odřeninami nebo spálenou kůží. S horkým počasím přibývá rovněž případů dehydratace nebo úžehů. Praktičtí lékaři proto varují – nezapomínejte na pitný režim a pravidelné větrání místností, kde pobýváte. Podle MUDr. Josefa Štolfy ze Společnosti všeobecného lékařství (SVL) delší pobyt na slunci dělá problémy především seniorům a dětem.

Na brusle i kolo se raději oblečte

Čekárny praktiků o letních prázdninách hojně navštěvují pacienti s nejrůznějšími pohmožděninami a oděrkami. Silniční „lišeje“ z jízdního kola nebo in-line bruslí patří mezi nepříjemné úrazy, které si sportovci nejčastěji přivodí pádem na asfalt nebo beton. „Odřeniny je potřeba co nejdříve vyčistit, klidně zprvu jen čistou vodou. Jestliže je poranění hluboké, měl by ho vidět odborník. Jako prevenci odřenin doporučuji nepodcenit oblečení. Alespoň část těla jím lze ochránit. Navíc zabrání i spálení od sluníčka,“ říká MUDr. Štolfa.

Klimatizace: dobrý sluha, špatný pán

Škrábání v krku nebo dráždivý kašel vás můžou potrápit jak v práci, tak na dovolené. Obtíže má často na svědomí nesprávné používání klimatizace. Rozdíl mezi vychlazenou místností a venkovním prostředím by nikdy neměl být vyšší než 5 °C. Pouze správné nastavení teploty ale nestačí. Klimatizaci je také potřeba pravidelně čistit od prachu a bakterií. „Vzduch v klimatizované místnosti bývá přesušený, tím trpí naše sliznice. Pacienti si proto stěžují na suchý kašel nebo škrábání v krku. Příznaky zmírňuje pobyt na čerstvém vzduchu a doplňování tekutin,“ vysvětluje MUDr. Ivo Procházka ze Sdružení praktických lékařů (SPL).

Letní grilování a střevní potíže

K letním večerům patří posezení u táboráku nebo grilování, u kterého si musíte dát pozor především na dostatečnou úpravu pokrmů a čerstvost potravin. Nepropečené kuře v kombinaci se zkaženou majonézou může nepříjemně zaměstnat vaše střeva a zkazit celý večer. „Při průjmech doporučuji klid, černé uhlí a dostatek tekutin po malých dávkách. Jestliže jsou ale obtíže vyčerpávající a pacienta trápí velké křeče, měl by vyhledat lékaře. Průjem by neměli podceňovat ani lidé s nemocným srdcem nebo ledvinami. Dehydratace hrozí také u malých dětí,“ upozorňuje MUDr. Procházka.

Spáleniny nejen od slunce

Kvůli neopatrné manipulaci s grilem nebo s otevřeným ohněm stoupá v letním období také počet případů popálení. Poranění vám způsobí například žhavý uhlík. V případě spálení je nutné co nejrychleji zchladit postižené místo. Zmraženou zeleninu nebo led ale raději vynechte. K ošetření postačí studená voda. „Poraněné místo chladíme, dokud pálí, klidně i několik hodin nebo dokonce dnů. Můžeme tím zmenšit rozsah zranění. Ideální jsou studené obklady nebo chladicí sáčky. Nevhodné je naopak čerstvou ránu mazat krémem,“ uzavírá MUDr. Procházka.

Úpal nebo úžeh?

Trápí vás bolest hlavy, nevolnost, zvracení a máte spálenou kůži? V tom případě pravděpodobně trpíte jednou z typických letních nemocí – úžehem. První pomocí je přesun z přímého slunce do stínu. Uleví vám také tekutiny po malých dávkách a postupné ochlazování těla například sprchou. Úžeh lidé často zaměňují za úpal. „Příčinou úpalu není na rozdíl od úžehu sluneční záření, ale pobyt v horku. Od úžehu se liší tím, že se nemocným točí hlava, hůře se orientují a mohou mít i křeče v nohách. První pomoc je podobná jako u úžehu. Dotyčného je potřeba dostat z tepla a vlhkosti. K osvěžení jsou vhodné nápoje obsahující minerální látky,“ přibližuje MUDr. Štolfa.

Pozor na mokré plavky!

Léto je bohužel ideálním obdobím pro zánět močového měchýře. Mezi časté příčiny onemocnění patří mokré plavky, změny teplot nebo koupání ve znečištěných vodách. Zánět močových cest častěji postihuje ženy, a to především kvůli močové trubici, která je kratší než u mužů. „Jestliže je tkáň podrážděná například vlivem porodu nebo i pohlavním stykem, je riziko infekce větší. Ženy by měly dbát na dostatečnou intimní hygienu a vyvarovat se nošení mokrých plavek nebo těsného spodního prádla, které může tkáň zbytečně dráždit,“ nabádá MUDr. Procházka a dodává: „Obtíže by se v žádném případě neměly podceňovat. První dny je možné zkusit samoléčbu, tedy být v suchu a pít hodně tekutin. Pokud pálení neustoupí, je nutné navštívit lékaře, jenž určí léčbu. Setkávám se bohužel i s případy, kdy si ženy samy naordinují léky, které jim dá třeba sousedka. Bez vyšetření lékařem jde ale o hazard, který může vést ke zhoršení pacientčina stavu a léčbu zkomplikovat.“ Mgr. Markéta Pudilová, Mgr. Veronika Ostrá

ÚSPĚŠNÝ VÍKEND JEZDCŮ ČR V NĚMECKU

V pauze mezi návody mistrovství světa se jezdci ACCR Czech Talent Teamu - Willi Race zúčastnili závodů mezinárodního šampionátu Alpe Adria na Oscherslebenu, při kterém se zároveň jelo další kolo MMČR SZM na závodních okruzích. Na německém okruhu Oschersleben se o uplynulém víkendu odjely další závody mezinárodního šampionátu Alpe Adria, při kterém jsou také pořádány závody mezinárodního mistrovství České republiky silničních závodů motocyklů na závodních okruzích. Třída Supersport 300 se zároveň jede jako evropský pohár.

Pravidelným účastníkem těchto závodů je Miloslav Hřava, juniorský člen ACCR Czech Talent Teamu - Willi Race. Toho na trati tentokrát doplnili i týmoví kolegové Oliver König a Vojtěch Schwarz, kteří mají letní pauzu mezi závody v mistrovství světa Superbiků. Oliver i Vojta nejeli s motorkami, na kterých je vídáme ve světových Supersportech 300, ale měli k dispozici tréninkové stroje a také tu nebyla úplná podpora týmu. I přesto všichni tři naši jezdci od prvních tréninků dokazovali, že patří ke špičce ve startovním poli a zajížděli velice konkurenceschopné časy.

Standardem těchto závodních víkendů jsou dva závody. Ten první se odjel v sobotu a nemohl pro český tým skončit lépe. Oliver König vyhrál s náskokem přes pět vteřin. Miloslav Hřava skončil za stupni vítězů na místě čtvrtém a Vojtěch Schwarz po úvodním propadu až na chvost startovního pole dokázal pozice stáhnout a v cíli byl devátý. Druhý závod se odjel v neděli a Oliver jel od samého začátku opět o výhru.

Soupeři mu ale nic nedarovali a v cíli už to bylo velice těsné vítězství o 0,049 s nad Rickem Dunnikem. Míla dojel opět čtvrtý a Vojta se po pádu do závodu vrátil, ale dojel poslední. Pro Olivera to byly pochopitelně i dvě vítězství v českém šampionátu, Míla skončil čtvrtý a třetí a Vojta šestý a osmý. V celkovém hodnocení MMČR SZM na závodních okruzích Miloslav Hřava udržuje druhou pozici, Oliver König se vrátil na třetí místo a Vojtěch Schwarz uzavírá Top10, ale u obou je pochopitelně znát absence v minulých dvou závodních podnicích.

Oliver König: "Do Německa jsem se těšil. Brali jsme to jako trénink a testování. Jel jsem na motorce, kterou mi postavil můj dlouhodobý podporovatel Miloš Čihák. Vyzkoušeli jsme nějaké věci, které se nedají zkusit při závodním víkendu. V prvním pátečním tréninku mi motorka vůbec nefungovala, ale naštěstí jsme dokázali problém vyřešit. Ve druhém tréninku jsem skončil třetí se ztrátou 0,4 s na prvního. To jsme brali jako dobrý výsledek i vzhledem k tomu, že jsem jel na této trati a této motorce poprvé. Od sobotní kvalifikace jsem čekal trochu víc, ale bohužel se to nepodařilo podle představ, takže jsem startoval ze třetího místa."

"V prvním závodě jsem špatně odstartoval a propadl se na pozice kolem pátého místa. Postupně jsem se dostal před Jirku Nespěšného a Maxima Repáka a dojížděl Ricka Dunnika, který byl první. Ke konci závodu jsem ho i díky kolařům dojel úplně. V poslední zatáčce v nájezdu do posledního kola spadl a mě se podařilo vyhrát. Za to jsem byl rád, navíc jsem si zlepšil svůj čas na kolo."

"V neděli jsem ve Warm Upu skončil druhý, když jsme se s Rickem neustále přetahovali o první místo. Druhý závod už probíhal trochu jinak, protože jsem dobře odstartoval a držel se na třetím místě. Několikrát jsme si prohodili pozice s Maximem a poté jsem předjel i Ricka. V závěru závodu se mě oba dva snažili předjet zpátky, ale dařilo se mi první místo uhlídat. V cíli jsem byl první s minimálním náskokem. Chci poděkovat týmu, že mě pustili, Milošovi Čihákovi, všem mechanikům a těm, co nás podporují, byl to skvělý víkend a moc jsem si ho užil."

Vojtěch Schwarz: "Víkend pro nás byl hlavně v rámci tréninku a jel jsem na tréninkové motorce. Pátek probíhal celkem dobře. V prvním tréninku jsem skončil na šestém místě. Ve druhém tréninku to bylo horší, protože jsme udělali nějaké změny v nastavení, ale ty nebyly moc dobré. První závod probíhal docela dobře, ale ve druhém kole jsem udělal jezdeckou chybu, kdy jsem nedořadil v první zatáčce. Rázem jsem se ocitl mimo trať a skončil na posledním místě. Od té chvíle to byla stíhací jízda a dojel jsem devátý."

"Hodně jsme jezdili na starých pneumatikách, což bylo přínosné a nové jsem dostal až do nedělního závodu. To bylo hned znát na čase na kolo, ale bohužel se to neodrazilo do výsledku. V jedné ze zatáček došlo ke kontaktu s jinými jezdci a já se dostal mimo trať. Nechtěl jsem vyjet až do trávy, takže jsem se snažil rychle vrátit zpátky, ale najel jsem na patníky a spadl. V tu chvíli jsem nevěděl, co se stalo a dost jsem se uhodil do hlavy. Naštěstí se mi nic nestalo a mohl jsem závod dokončit. Děkuji týmu, sponzorům, fanouškům a všem, kteří nám věří."

Miloslav Hřava: "Jakub Smrž mi na Oschersleben udělal nové nastavení podvozku a byl jsem s tím velice spokojený. Vyhovovalo mi to, takže jsme během víkendu nemuseli dělat žádné změny. Místo na startu bylo dobré, mohlo to být lepší, ale byl jsem celkově spokojený a na závody se těšil."

"Start do prvního závodu se mi vůbec nepodařil, hodně jsem ztratil a poté jel celou dobu ve druhé skupině. Na první čtyři jezdce jsem nestačil, ale jeden z nich v závěru závodu spadl a já tím získal čtvrté místo. Ve druhém závodě se mi jelo lépe a startoval jsem z lepšího místa. Díky tomu jsem se chytil předních jezdců a jel jsem za třetím. Víkend se mi moc líbil, zazávodil jsem si a do českého mistrovství jsem získal jedno třetí místo. Děkuji týmu, Jakubovi, mechanikům, rodině a všem, co nás podporují."