iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Drogy ženou lidi do vězení, 10 procent stíhaných cizinci

Téměř deset procent všech stíhaných osob jsou cizinci, vede drogová trestná činnost: Česká republika se loni stala cílovou zemí nelegálního přistěhovalectví. Léta 2014 – 2015, kdy územím státu cizinci pouze procházeli, byla výjimkou. Počet cizinců stíhaných za různou trestnou činnost v ČR se mírně zvyšuje, ačkoli cizinci spáchali meziročně méně skutků. Na prvním místě v počtu nelegálních přistěhovalců jsou Ukrajinci. Co se tyče veškeré kriminality, vede mezi cizinci opět drogová trestná činnost.

Vyplývá to z poslední výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství. Zpráva předkládá přílohou kapitoly „Trestná činnost cizinců a trestná činnost spojená s nelegální migrací“ vlastní tabulky, ale v komentáři odkazuje na Zprávu o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Takovou zprávu vydává každoročně ministerstvo vnitra.
Informace o tom, že pro nelegální přistěhovalce se ČR stává cílovou zemí, pochází právě z předmětné zprávy:

„Ze Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017) plyne, že v posledních letech se ČR z hlediska důvodu nelegální migrace pro většinu osob stala zemí cílovou. Výjimkou bylo období celosvětové migrační vlny, která se na území ČR projevila ke konci roku 2014 a gradovala v roce 2015. V této době byla ČR hojně využívána cizinci jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí,“ uvádí výroční zpráva NSZ. „Od roku 2016, po opadnutí vlny tranzitní nelegální migrace, je ČR k pohybu do dalších zemí EU/Schengenu zneužívána v menší míře,“ dodává k tomu zpráva.
Ve statistikách ministerstva vnitra se pak opakovaně objevuje důvod nelegálního pobytu či příjezdu: Je to práce v České republice.

Ukrajinci, Moldavané, Vietnamci

Nejvyšší státní zastupitelství poté předkládá přesná čísla: „V roce 2018 bylo zjištěno celkem 4 992 osob (+254, +5,4 %) při nelegální migraci na území ČR. Z celkového počtu bylo 4 653 osob (tj. 93,2 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 339 osob (tj. 6,8 %) zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.“ Vnější hranicí jsou míněna letiště – pozn. autorky.

Podle Zprávy NSZ bylo rovněž v roce 2018 zjištěno při nelegálním pobytu 4 653 cizinců (+165, +3,7 %). „Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů převládali občané ze třetích zemí (4 504 osob, tj. 96,8 %) nad občany EU. První místo ve statistice opět obsadili občané Ukrajiny (1 470 osob, tj. 31,6 %). S odstupem se na druhém místě umístili občané Moldavska (567 osob, tj. 12,2 %). Na třetím místě byli občané Vietnamu (312, tj. 6,7 %),“ uvádí se ve zprávě.

Od vstupu do Schengenu jsou stíhaných jednotky

V příloze grafů a tabulek pak lze najít historické srovnání počtu stíhaných za překročení státní hranice: Podle tabulky II/6a bylo za umožnění nedovoleného překročení státní hranice historicky nejvíce osob stíháno v roce v letech 1998 – 2004, kdy počet stíhaných osob překročil číslo dvě stě. Historicky nejvíc lidí bylo za umožnění nedovoleného překročení státní hranice stíháno v roce 1999, šlo o 260 osob.

Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, počet stíhaných osob za nedovolené překročení státní hranice setrvale klesá. V roce 2005 bylo stíháno 130 osob, rok poté už jen 70 osob. Na základě rozhodnutí vlády ČR z roku 2003 vstoupila dne 21. prosince 2007 Česká republika do schengenského prostoru. V noci z 20. na 21. prosince musely být zcela zrušeny kontroly na státních hranicích ČR, které se začaly nazývat vnitřními hranicemi Schengenu.

Od té doby je dle přehledu Nejvyššího státního zastupitelství počet stíhaných v desítkách až jednotkách. V kritickém roce 2015 bylo za překročení státní hranice ČR stíháno 26 osob, obžalováno bylo 25 osob, ve zkráceném řízení bylo vyřízeno 63 osob a 55 lidí bylo vyřízeno návrhem na potrestání. Loni bylo za totožný čin stíháno 7 osob, obžalováno 7 osob a odklonem vyřízeno po třech osobách.

Drastické snížení je logické, protože Schengen znamená volný pohyb osob bez hranic a bez hraničních kontrol, jakkoli zásadní stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu došla k závěru, že Česká republika je stále povinna své hranice kontrolovat a že například ani statut žadatele o azyl osobu neopravňuje hranice překračovat, jak už dříve Česká justice informovala.

Současný trestní zákon zná v paragrafech 339 – 342 v souvislosti s překračováním hranice a přistěhovalectvím tyto skutky: Násilné překročení státní hranice, organizování umožnění nedovoleného překročení hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a neoprávněné zaměstnávání cizinců.
Drogy, praní peněz, nehody, podvody

Také co se týče počtu skutků spáchaných cizinci, odkazuje NSZ znovu ke Zprávě o stavu vnitřní bezpečnosti: „Podle Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017) cizinci spáchali 7 932 (-112, -1,4 %) trestných činů, tedy 8,5 % objasněných trestných činů. V roce 2018 se z celkového počtu 84 990 trestně stíhaných osob podle policejní statistiky jednalo o 7 817 (+109, +1,4 %) cizinců, což představuje 9,2 % (+0,4 %) z počtu stíhaných osob,“ uvádí výroční zpráva NSZ.

První příčku v trestných činech obsadily opět drogy: „Cizí státní příslušníci se výraznější měrou i v průběhu roku 2018 podíleli především na páchání trestné činnosti na úseku drog. Dalšími druhy trestné činnosti, které byly v případě cizinců zaznamenány, jsou trestné činy související s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. i v souvislosti s dopravními nehodami, neplněním vyživovací povinnosti, s legalizací výnosů z trestné činnosti (spáchané např. tak, že cizinec si založí u českého peněžního ústavu účet, na který přicházejí podvodně vylákané platby ze zahraničních účtů, které jsou následně vybírány), výjimečně je to i zvlášť závažná trestná činnost proti životu a zdraví, ať již páchaná v cizinecké komunitě, nebo i na občanech ČR,“ popisuje situaci zpráva. „Vyskytly se i případy, kdy se cizí státní příslušníci začali objevovat jako tzv. bílí koně v korporacích zapojených do daňové trestné činnosti. Cizinci páchají i majetkovou trestnou činnost spáchanou v kyberprostoru (internetové podvody),“ upozorňuje NSZ. Podle údajů ministerstva vnitra bylo k 31. 12. 2018 v ČR registrováno 566 931 cizinců ze 3. zemí a ze zemí EU, Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Irena Válová, ceskajustice.cz

PREZIDENTKA SOUDCŮ ZEMANOVÁ ŘEŠILA S BENEŠOVOU VÝBĚR LIDÍ K SOUDŮM

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová a viceprezident František Kučera jednali s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. „Předmětem jednání byla diskuse o legislativní úpravě výběru soudců a soudních funkcionářů,“ řekl České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Pracovní schůzky se počátkem minulého týdne zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Michal Franěk. Diskutovalo se o legislativních návrzích ministerstva spravedlnosti, zejména o výběrových řízeních na funkcionáře soudů.

Podle zástupců Soudcovské unie panuje shoda na nutnosti nalézt účinný nástroj pro zástup soudce v případě dlouhodobé nepřítomnosti. Za tím účelem budou pokračovat jednání o projektu emeritní soudce nebo tzv. létající soudce. Další diskuse se týkaly působení soudců při výběru vedoucích státních zástupců a ostatních aktuálních otázek soudnictví.
Česká justice také informovala o tom, že na vrchní soudy se možná vrátí rozhodování o kárných žalobách soudců a státních zástupců. Dospěla k tomu již dříve jednání mezi zástupci ministerstva spravedlnosti a obou nejvyšších soudů, ceskajustice.cz

EXSOUDCE KOZÁK PODAL DOVOLÁNÍ PROTI PODMÍNCE

Nejvyšší soud (NS) obdržel dovolání bývalého soudce Krajského soudu v Brně Jana Kozáka. Dostal podmínku za údajnou snahu zasáhnout do insolvenčního řízení. Dovolání proti pravomocnému rozsudku podal také druhý odsouzený, právník Martin Zvoníček. Vyplývá to zjistila z justičních databází. K nejvyšší instanci dorazil spis minulý týden.

Kozák vinu od počátku popíral. Už dříve byl v důsledku podání obžaloby dočasně zproštěn funkce soudce. Pravomocný rozsudek pro něj znamenal konec v justici. Nyní už na seznamu soudců vedeném ministerstvem spravedlnosti nefiguruje.
Městský soud v Brně vyměřil Kozákovi za zneužití pravomoci úřední osoby 15 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Odvolací Krajský soud v Ostravě zkrátil zkušební dobu na dva roky.

Podle obžaloby se Kozák snažil zařadit do insolvenčního řízení vedeného jiným soudcem pohledávku fyzické osoby na 450.000 korun. Termín pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení končil 31. srpna 2016, soudce se podle obžaloby spornou pohledávku snažil 7. září na podatelně soudu zařadit do běžného procesu.

Předstíral, že ji nalezl ve svém spisu, do kterého byla vložena omylem, a chtěl ji datovat k 31. srpnu. Podatelna to odmítla. O totéž se podle obžaloby snažil ještě 13. září v soudní kanceláři, úřednice ale pohledávku přinesla do podatelny, kde jí požadované datum znovu zpětně nedali.

SOUDCI V LIBERCI OSVOBODILI EXŘEDITELE NEMOCNICE NEČESANÉHO

Liberecký krajský soud pro nedostatek důkazů osvobodil bývalého ředitele nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného, jeho manželku Šárku a zástupce zdravotnické firmy MedicCor. Obžaloba vinila Nečesaného z přijetí úplatků ve výši 23 milionů korun, hrozilo mu pět až 12 let vězení. Od počátku jakékoliv korupční jednání odmítal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal. Pro Nečasného požadoval devět let vězení a pro další dva obžalované podmíněné trest

„Máme za to, že státní zástupce neunesl důkazní břemeno, protože provedenými důkazy nebyla vina obžalovaných zcela jednoznačně a nepochybně prokázána,“ uvedla za senát jeho předsedkyně Eva Drahotová. Podle ní ale existuje podezření, že se mohl Nečesaný trestné činnosti dopouštět jiným způsobem. „Nicméně my jsme vázáni popisem skutku,“ dodala.

Nečesaný čelil obvinění, že dostával úplatky v letech 2009 a 2010, kdy byl ředitelem liberecké nemocnice. Čtyřem vybraným firmám podle tvrzení obžaloby umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistil, aby dodávaly výrazně více zboží. Úplatky podle spisu neinkasoval přímo, ale přes společnost Sarmed, kterou založila jeho manželka Šárka. Přes tuto firmu poskytoval Nečesaný poradenské, konzultační a další služby. Státní zástupce Lukáš Otipka považoval spolupráci Sarmedu s nemocnicí za fiktivní.

Nečesaný od počátku odmítal, že by porušil zákon. „Čtyři roky zkaženého života,“ popsal své pocity po vynesení rozsudku. „A uvědomění, že čím bezradnější a bezzubější je obžaloba, tím více dostává obžalovaný mediální vinu,“ řekl. Nečesaný je nadále přesvědčen, že obvinění souvisí s jeho bojem za osvobození syna Lukáše, který byl obžalován z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Syn Nečesaného se osvobozujícího verdiktu dočkal také letos. Předtím ho hradecký soud dvakrát poslal ve vězení, na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu.
Slova soudkyně o možném jiném protiprávním jednání dnes Luděk Nečesaný odmítl. „Nemám tušení, co paní soudkyně myslela,“ řekl novinářům. Tvrdí, že vždy jednal v zájmu liberecké nemocnice. „Rozhodně ne v neprospěch nemocnice a rozhodně ne účelově a ve svůj prospěch,“ dodal.

Nečesaného manželka Šárka byla obžalována z legalizace výnosů z trestné činnosti s trestní sazbou tři až osm let vězení. Ze zástupců zdravotnických firem byl mezi obžalovanými Tomáš Macháček. Za podplácení mu hrozilo rok až šest let vězení. Macháček na účet Sarmedu od jara 2009 do podzimu 2010 poslal 870.000 korun. U dalších tří firem policie nezjistila konkrétní odpovědnou osobu za údajné úplatky. Obžaloba se domnívala, že Nečesaný nezákonně získal skoro 10,4 milionu korun od společnosti Medtronic Czechia, přes devět milionů z firmy B. Braun Medical a více než dva miliony od firmy NT Medica.

VE SNĚMOVNĚ DIGITÁLNÍ OBĚH DOKUMENTŮ S ELEKTRONICKÝM PODPISEM

Předseda Podvýboru pro digitalizaci a e-Sbírku Jakub Michálek (Piráti) ve sněmovně odstartoval digitální oběh dokumentů. „Podvýbor nově úřaduje elektronicky a dokumenty se podepisují pomocí uznávaného elektronického podpisu. Ten mají členové podvýboru nahraný ve svých občanských průkazech a testuje se v pilotním projektu, který se v případě úspěchu bude moci rozšířit na další výbory Sněmovny,“ vysvětlil Michálek České justici.

O spuštění projektu elektronických podpisů Michálek s dalším poslancem Pirátů Ondřejem Profantem požádali vedení Poslanecké sněmovny již po volbách. Pilotní projekt proběhl úspěšně a poslanci podvýboru tak mají plně elektronické pozvánky i zápisy. „Na Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku jsme si na začátku tohoto roku odhlasovali, že přejdeme na plně elektronický oběh dokumentů. Rádi bychom šli příkladem i dalším výborům. Dokonce jsem přesvědčil i takového konzervativce jako je Marek Benda, aby si pořídil elektronickou občanku a ověřoval zápis elektronicky,“ uvedl Michálek.

Na popud Pirátů Kancelář Poslanecké sněmovny v současné době připravuje řadu seminářů a školení v oblasti elektronických podpisů. Představitelé strany dlouhodobě vyzývají k šetření papírem a také se snaží aby poslanci měli možnost dokumenty podepisovat třeba u domova. „Do budoucna bych rád podstatně zrychlil zveřejňování elektronicky podepsaných zápisů,“ dodává předseda podvýboru s tím, že také požádal zástupce Ministerstva vnitra, aby zjednodušili používání elektronické občanky.

Zprovoznění je zatím složité a je potřeba 5 bezpečnostních kódů, což je příliš složité a většina lidí si je není schopná zapamatovat. „Pokud nebude elektronická občanka jednoduchá, nebude se používat a dopadne to jako s Opencard, která nakonec nic moc neuměla,“ myslí si Michálek. Už před rokem Piráti iniciovali podávání písemných interpelací elektronicky přes datovou schránku. Řada ministrů však odpovědi podepisuje stále ručně, ceskajustice.cz

AREÁL VAGONKY V LOUNECH BUDE VYUŽÍVAT FIRMA DAKO

Areál lounské vagonky společnosti Heavy Machinery Services (HMS) bude využívat firma firma DAKO-CZ. Jediný český výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla si komplex pronajal od insolvenční správkyně. Cílem operace je záchrana lounské vagonky. V tiskové zprávě to dnes uvedla insolvenční správkyně Petra Hýsková. DAKO-CZ počítá, že využije zaměstnance, kteří ve vagonce působí. Řekl to mluvčí DAKO-CZ Andrej Čírtek.

Českobudějovický krajský soud koncem června znovu zamítl reorganizaci společnosti HMS, která má sídlo v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Soud zároveň na majetek firmy prohlásil konkurz a na 21. srpna svolal schůzi věřitelů.
„Po vyhlášení konkurzu jsem jednala v zájmu věřitelů, mezi kterými jsou i státní organizace, banky či dodavatelé, aby nedošlo k dalšímu snížení hodnoty HMS a aby byly maximálně uspokojeny všechny pohledávky. Stěžejní je, aby v areálu HMS zůstala zachována výroba tak, aby podnik i jeho zaměstnanci měli do budoucna perspektivu,“ uvedla Hýsková.

Vagonka v Lounech dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku. V areálu v poslední době hospodařila společnost Legios Loco, která podle Hýskové převzala obchodní záležistosti po HMS. „Bohužel stejně jako v případě celého insolvenčního řízení firma Legios Loco nespolupracuje a naopak jedná obstrukčně tak, aby cíle konkurzu nebylo dosaženo,“ uvedla Hýsková. Zástupci Legios Loco to popírají a tvrdí, že insolvenční správkyně svým jednáním ohrožuje miliardový majetek firmy.

Podle zástupců firmy Legios Loco, která z těchto prostor dostala zcela nestandardně okamžitou výpověď, se jedná o důsledek nekalého konkurenčního boje. „Jednoznačně se potvrzuje podezření z dlouhodobě připravovaného nepřátelského převzetí jednou předem vybranou ekonomickou skupinou,“ uvedl generální ředitel Legios Loco Petr Vlček.

DAKO-CZ by podle Čírtka mělo využívat celý areál vagonky v Lounech. „Nájemce doufá, že postupně využije potenciál zkušených pracovníků z regionu včetně těch, kteří doposavad pracovali pro společnosti HMS nebo Legios Loco. Ani jedna z těchto společností ale nepředala evidenci svých zaměstnanců, proto DAKO-CZ uvítá, když se na ní zaměstnanci těchto firem v případě zájmu o spolupráci obrátí přímo,“ uvedl Čírtek.

V areálu vagonky v Lounech dnes v noci opět zasahovali policisté. Podle nich se jednalo o zatím blíže nespecifikovanou konfliktní situaci. Policie v areálu zasahovala už před týdnem. Podle neoficiálních informací tehdy skupina lidí chtěla zabránit insolvenční správkyni v inventarizaci majetku ve firmě.

SVATBA LANGMAJERA A GONDÍKOVÉ, PAK KONCERT

Jiří Langmajer (53) a Adéla Gondíková (45) se vzali. Svatba byla v rodinném prostředí sportovního areálu v Kostelci u Křížků. Kromě rodiny pozvali také kolegy a hostů na veselce bude přes tři sta. Po svatbě byl připravený koncert skupiny J.A.R. s podtitulem Kouba se žení, který naznačoval hereckou svatbu.

Přestože ještě v pátek Langmajer i Gondíková v Karlových Varech o svatbě mlžili a říkali, že jde jen o pozvánku na koncert (Kouba je jméno Langmajerovy postavy z filmu Copak je to za vojáka - pozn. red.), v sobotu si řekli Ano.
Nevěsta měla krajkové šaty, které si před pár dny vybrala ve svatebním salonu, jehož je tváří. Ženich oblékl tmavý oblek.
Mezi hosty nechyběl bratr nevěsty Dalibor Gondík, či její kolegové z divadla Mahulena Bočanová, Richard Genzer, Sagvan Toffi, Pavel Vítek. Dorazili také Martin Dejdar s chotí, režisér Jiří Strach a další.

Gondíková a Langmajer spolu chodí od roku 2011 a o svém soukromí moc nemluví. Partneři se několikrát potkali i v práci. Kromě představení Ani za milion, Manželský poker a Jo, či muzikálu Mamma Mia! hráli společně také ve filmech Doktor od jezera hrochů a Seznamka, kde Gondíková hrála Langmajerovi manželku.

„Vlastně jsme se vždycky někde nějak potkávali, protože český herecký rybník je malý. Ale asi by ani jednoho z nás v životě nenapadlo, že spolu jednou budeme žít. Nicméně já k lidem s předsudky nepřistupuju, potřebuju se vždycky přesvědčit sama, jaký kdo je a jak se chová, a stejně jsem přistupovala i k Jirkovi,“ řekla před třemi lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Taky jsem o něm slyšela divný věci. Ale vždycky, když jsme spolu točili, hrozně hezky jsme si popovídali. Nikdy se mi nestalo, že by mě nepozdravil nebo se tvářil nějak nadřazeně. Přitom jsem od lidí slýchala, jak je hroznej, že ráno přijde na plac a v maskérně ani nepozdraví, jenom si lehne, nechá se nalíčit a jde zase dál,“ dodala. „ Na mě je moc hodný (smích). A protože mu trochu vidím do hlavy, tak vím, že když ráno nepozdraví v maskérně, tak to není tím, že je namyšlený, ale protože vlastně ještě spí a je úplně mimo...“

SEX PODLE HUDEBNÍHO VKUSU S COUNTRY

Mají raději anální sex než ostatní, stejně tak intimní hraní rolí, jsou největšími vyznavači nebo vyznavačkami milostné pozice vespod. A jsou vůbec nejspokojenější se svým sexuálním životem. Stoupenci country z průzkumu, který studoval intimní život podle hudebního klíče, vysoce čnějí.

Celkem vzala anketa prodejce vstupenek TickPick v úvahu patnáct hudebních stylů. Nebyl to vědecký výzkum, nescházel mu však docela vysoký počet respondentů, dostal se k číslu 1 010, přičemž se leckteré odborné studie opírají o nižší účast. A analýza výsledků nebyla ochuzená o vlastně docela erudované a bystré postřehy.

Spokojenost: na chvostu pop, heavy metal, alternativa

Pozorné a nápadité je například vysvětlení, proč jsou mezi všemi respondenty milovníci country s 66,3 procenty nejspokojenějšími se svým sexuálním životem. Je to možná proto, uvádí zpráva serveru TickPick, že hudební styl vzešlý z jihu a západu Spojených států často nahlíží sex skrze intimitu, emocionální blízkost a romantické napojení.
A jako příklad uvádějí autoři průzkumu skladbu Strawberry Wine od Deany Carterové, v níž se zpívá o „první chuti lásky“, která po sobě zanechá „věčné vzpomínky“. Nebo píseň Dierkse Bentleyho Come a Little Closer, v níž vzdává hold „sladkému poddání se“. Možná jsou fanoušci country sexuálně nejspokojenější právě díky onomu romantickému náhledu na sex, naznačují autoři průzkumu.

A mají i objasnění pro poslední příčku, co se spokojenosti s intimním životem týče, která zbyla na stoupence popu. Možná vysvětlení nabízejí vlastně hned dvě. Buď je to tím, že se milovníci popu rekrutují z řad mladších lidí, kteří se sexuálně ještě hledají. Nebo za to může skutečnost, jak se sex v popových písních popisuje: odkazy jsou v popových textech plné bolesti, násilí, dobývání, podmaňování si. A to se může podepsat jak na ložnicových očekáváních, tak na vnímání intimních chvil.

Drogy, sex a muzika. Velká trojka stimuluje stejnou část mozku

Slavné motto šedesátých let dává dohromady tři zdroje exaltace a rozkoše zcela po právu, tvrdí věda. Hudba, a nemusí to být jen rokenrol, totiž na náš mozek působí stejným způsobem jako sex a drogy. Stimuluje jeho opiátový systém.
Na druhém místě se ohledně spokojenosti se sexem, která byla nahlížena skrze hudební styly, za country umístilo blues, poté jazz, čtvrté bylo reggae, poté hip-hop/rap. Naopak políčka před úplně posledním popem obsadila klasická hudba, za ní klasický rock, alternativa a heavy metal.

Fetiše pro klasické rockery nejsou

Fanoušci country se umístili první i v preferenci análního sexu (36,9 procenta), za nimi byli stoupenci heavy metalu (34,3 procenta), elektronické taneční hudby (34,2 procenta), muzikálů (31,2 procenta) a folku (29,7 procenta).
A sexuální hravost a zvídavost country party od Nashvillu potvrzuje i její prvenství v kategorii hraní sexuálních rolí (47,7 procenta), kdy za sebou nechala folkaře (47,5 procenta), milovníky muzikálů (47,1) a s větším odstupem stoupence klasické hudby (42,3) a metalisty (42,1).

Vyznavači nápaditého spodního prádla jsou pak naopak zejména mezi milovníky popu (nejméně oslovuje fanoušky klasického rocku) a milovníky foot fetišismu zase jazzmani (nejméně ho ocení posluchači country).
Pro BDSM mají největší slabost vyznavači indie rocku, za nimi následují stoupenci muzikálových melodií, popu, alternativy a folku, další zůstali tak za nimi, že je v žebříčku zadavatelé ankety ani neuvedli.
A autoři průzkumu shrnují, že vůbec nejmenší náklonnost k fetišismu obecně mají posluchači klasického rocku.

Anketa se navíc zaměřila i na polohy sexuálního aktu. Obecně nejpopulárnější byla poloha, kdy muž je vzadu, speciálně oblíbená však byla u stoupenců hip-hopu/rapu. „Není to náhodou,“ tvrdí autoři průzkumu a odkazují na mnohé narážky právě na onu pozici, které se objevují v textech tohoto žánru. Zmiňují ji například songy Wiz Khalifa nebo Wyclefa Jeana, zatímco Snoop Dogg nazval Doggystyle rovnou celé své album, připomínají. Stejně silně a výrazně jako zastává hipo-hop/rap pozici vzadu, preferují stoupenci popu misionářskou polohu.

U dalších pozic nebyla dominance toho kterého žánru tak přesvědčivá, ale přece jen se na první místo v poloze, kdy je žena nahoře, probojoval heavy metal, který ovládl rovněž reverzní polohu, kdy je nahoře naopak muž. Prvenství v pozici lžic pak zůstalo vyhrazeno folkařům a folkařkám.

Nakonec průzkumníky zajímalo, jak jsou na tom ctitelé různých žánrů s antikoncepcí. Nejvíce na ni dbají metalisté a metalistky, následovaní stoupenci indie rocku, hip-hopu/rapu, alternativy, pětici uzavírá jazz. Naopak na chvostu se tlačí milovníci blues, R&B/soulu, klasického rocku, popu - a vůbec nejméně zodpovědní jsou v tomto ohledu milovníci country.