iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

ÚS: V nejlepším zájmu dítěte péče obou rodičů

V nejlepším zájmu dítěte je zpravidla péče a výchova obou rodičů, zdůraznil Ústavní soud (ÚS) v dalším z řady nálezů věnovaných kontaktu rodičů s dětmi. Nebrání-li tomu závažná okolnost, měl by rodič, který nemá děti v péči, dostat možnost stýkat se s nimi i ve školních dnech, nejen o víkendech.

„Důvodem pro nerozšíření styku s druhým rodičem nemůže být samotný nesouhlas rodiče, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, ani obecný poukaz na nevhodnost změny zažitého a fungujícího režimu styku,“ rozhodl ÚS. Senát se zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou dnes vyhověl stížnosti otce a zrušil rozhodnutí Městského i Krajského soudu v Brně.
Pisatel stížnosti je otcem dětí narozených v letech 2007 a 2011. Před pěti lety je soudy svěřily do péče matky. Otec se s nimi mohl stýkat každý druhý víkend. Tehdy žila matka s dětmi v Brně a otec v Ostravě. Později se ale přestěhoval do Brna a požádal o změnu režimu, aby mohl být s dětmi i ve všední dny.

Soudy rozhodly, že není důvod měnit zažitý režim. Podle ÚS ale dostatečně nezkoumaly, zda by změna byla v zájmu dětí, nebo ne, jak by prakticky ovlivnila jejich každodennost, vztah s otcem a další vývoj. Krajský soud podle ÚS v podstatě pohlížel na kauzu v obrácené perspektivě. Místo posuzování, zda je silný důvod proti rozšíření styku s otcem, řešil, zda existuje důležitý důvod pro rozšíření.

„Je třeba obecně vycházet z premisy, že být spolu znamená pro rodiče a jeho dítě jeden ze základních prvků rodinného života a v nejlepším zájmu dítěte zpravidla je péče a výchova ze strany obou rodičů,“ stojí v nálezu.
Ústavní soudci připomněli, že režim pracovního týdne se liší od víkendů i prázdnin. Prohlubuje vztah a posiluje vazby rodiče a dítěte, mohou-li spolu trávit nejen volné dny, ale zažívat rutinu všedních dní spjatou s povinnostmi, starostmi i radostmi.

„Nevyhovění návrhu dotčeného rodiče na rozšíření styku s dítětem lze odůvodnit zásadně jen rozporem s nejlepším zájmem dítěte, podloženým konkrétními okolnostmi a skutečnostmi v řízení prokázanými,“ uzavřel ÚS. Brněnské soudy se musí návrhem zabývat znovu.

KÁRNÁ ŽALOBA NA SOUDCE KYDALKU ZA PRŮTAHY

Na soudce Městského soudu (MS) v Praze Kamila Kydalku míří další, v pořadí již třetí kárná žaloba. Bez bližších podrobností to České justici potvrdil předseda MS Libor Vávra. Podle informací České justice jde tentokrát o žalobu nikoliv z důvodu výroků či postojů soudce, ale pro průtahy.

Trestní soudce MS v Praze Kydalka zatím text kárné žaloby neobdržel. „O ničem nevím. Žádnou výtku jsem nedostal, ani neformální,“ reagoval. Podle informací České justice je mu tentokrát navržen finanční postih. Kydalka dlouhodobě trápí zdravotní problémy, kvůli kterým se loni opakovaně omlouval z jednání kárného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS).

Předchozí kárné žalobě soudce čelil kvůli výrokům do médií o amnestii Václava Klause, kdy na kameru obecně hovořil o možnosti, že si aboliční část amnestijního rozhodnutí, tedy zastavení vleklých trestních stíhání, někdo objednal a zaplatil a že něco podobného je podle něj v Česku možné. Podle NSS je takové vyjadřování u soudce nevhodné a Kydalka si po vleklém řízení nakonec z Brna „odnesl“ důtku.

Poprvé stanul před kárným senátem v roce 2015 kvůli tomu, že vstoupil do debat kolem komunálních voleb obci Mnichovice. Senát ho v roce 2015 uznal vinným, žádný postih mu neuložil. Jako dostatečný trest hodnotil samotné projednání kárné žaloby.

Kydalka vnímal rozhodnutí kárného senátu jako omezení své svobody projevu a neúspěšně se obrátil na Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Na svém Facebooku se často vyjadřuje k politickým otázkám, přestože to Soudcovská unie soudcům nedoporučuje, ceskajustice.cz

SOUD PRANÝŘUJE MINISTERSTVO DOPRAVY

Podle soudu je nepřijatelné, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na smlouvu uzavřenou v rozporu s předběžným opatřením, které on sám vydal a kterým její uzavření zakázal, hleděl pro účely správního řízení jako na smlouvu uzavřenou. Krajský soud v Brně to uvedl v rozsudku ve věci sporu společnosti Kapsch, která ÚOHS zažalovala.
Antimonopolní úřad podle soudu nesprávně zastavil správní řízení, aniž by se vypořádal s námitkami společnosti Kapsch proti mýtnému tendru.

Soud v odůvodnění rozsudku souhlasí se společností Kapsch, že takový postup znamená absolutní popření smyslu zákazu uzavření smlouvy plynoucího z předběžného opatření žalovaného. „Na smlouvu, k jejímuž uzavření došlo přes zákaz jejího uzavření (jejíž uzavření bylo porušením zákazu vyplývajícího z předběžného opatření vydaného žalovaným), nelze pro účely vedení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, v němž může být uloženo nápravné opatření podle § 263 ZZVZ, a tedy pro účely aplikace § 257 písm. j) ZZVZ v rámci takto vedeného řízení, hledět jako na smlouvu uzavřenou; pokud by tomu tak mělo být, fakticky každý zadavatel by se mohl (při dostatečné „drzosti“, která by však již byla zpětně reálně nezhojitelná, pokud jde o možnost efektivního dozoru nad zadávacími procesy) vyhnout faktickému přezkumu úkonů zadavatele v řízení před žalovaným a veškerá oprávnění žalovaného vést správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 249 a násl. ZZVZ (kdy ještě lze do běžícího zadávacího řízení zasáhnout nápravným opatřením) by se ukazovala jako zcela neúčinnými, a tedy v rozporu především se smyslem a jednotlivými pravidly směrnice Rady č. 89/665/EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/66/ES. Podle čl. 1 odst. 1 bodu 3 uvedené směrnice je třeba neúspěšným uchazečům (dodavatelům – účastníkům zadávacích řízení) garantovat právo na rychlý a efektivní přezkum rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení,“ uvádí se v rozsudku.

Podle směrnice musí členské státy zajistit, aby opatření přijímaná v souvislosti s přezkumným řízením stanovila pravomoci přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů předběžná opatření směřující k nápravě domnělého protiprávního jednání nebo k zabránění dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění pozastavení daného zadávacího řízení nebo výkonu rozhodnutí učiněného veřejným zadavatelem. Postup, který ÚOHS zvolil, je podle soudu nesprávný, nepřiléhavý a nerespektující především východiska a obecná pravidla podávaná ze shora uvedené směrnice.

Výklad, který zastává ÚOHS i ministerstvo dopravy, je podle soudu projevem nesrozumitelné a současně nesprávné aplikace práva. „Již ze shora uvedeného tedy zdejší soud dovozuje, že k uzavření smlouvy na plnění předmětu žalovaným přezkoumávané veřejné zakázky dne 20.9.2018 došlo v rozporu s předběžným opatřením vyplývajícím z rozhodnutí žalovaného č.j. S0406/2017/VZ-34610/2017/521/OPi ze dne 23.11.2017.

Na takto uzavřenou smlouvu s ohledem na výše uvedené nelze podle zdejšího soudu pro účely řízení před žalovaným, jež směřuje k uložení nápravného opaření před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, hledět jako na uzavřenou, a tedy nebyl dán důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. j) ZZVZ. Už proto byly podmínky pro zastavení řízení nesplněné. Proto je napadené rozhodnutí nezákonné a zdejší soud jej pro nezákonnost zrušil podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V něm bude žalovaný respektovat shora podaný závazný právní názor zdejšího soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.); o rozkladové argumentaci žalobce tudíž předseda žalovaného rozhodne věcně,“ stojí dále v rozhodnutí. ÚOHS už avizoval, že proti němu podá kasační stížnost, totéž chce učinit ministerstvo dopravy jako zúčastněná osoba.

Ministerstvo dopravy nestálo o nižší cenu, sprintovalo k uzavření smlouvy s Kellnerovou firmou

Ministerstvo dopravy loni v září na provoz systému uzavřelo smlouvu na deset let s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, ÚOHS výsledky tendru, posvětil. Kapsch chtěl, aby soud prověřil, zda antimonopolní úřad nepochybil, když zastavil řízení o závažných námitkách proti mýtnému tendru, aniž je věcně přezkoumal.

Kapsch například tvrdil, že při výběrovém řízení je znevýhodněný mikrovlnný systém oproti družicovému a že ministerstvo dopravy jako zadavatel uvádělo nepravdivé informace a porušovalo zásadu rovného zacházení. Krajský soud v Brně nyní v senátu složeném z předsedy Davida Rause a soudců Petra Šebka a Kateřiny Kopečkové vyhověl stížnosti společnosti Kapsch a konstatoval, že předběžné opatření, kterým ÚOHS zakázal Ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem tendru o tzv. „nové mýto“, platil.

Konsorcium firmy CzechToll, která patří do portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a společnosti SkyToll zvítězilo v mýtném tendru s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Ministerstvo dopravy ovšem překvapivě nevyžilo možnost deklarovanou v zadávací dokumentaci – jednat dále mimo jiné o finančně výhodnějších nabídkách s účastníky tendru. O předběžné nabídce přitom chtěl jednat jak maďarský zájemce tak Kapsch.

Před podpisem smlouvy Kapsch nabídl cenu o 250 milionů nižší než firmy CzechToll a SkyToll. V říjnu loňského roku dokonce Kapsch nabídl cenu za provozování elektronického systému výkonového zpoplatnění ve výši 6,9 miliard korun. Smlouva mezi ministerstvem dopravy a konsorciem SkyToll/CzechToll byla ale podepsána v podezřelé rychlosti poté, co ÚOHS odmítl projednat námitky Kapsche. Nynější mikrovlnnou technologii chce stát vystřídat satelitní, nový systém by měl zahájit provoz nejpozději v první den příštího roku. Probíhající soudy a nové rozhodování ÚOHS však mohou mít ještě na celou zakázku podstatný vliv, ceskajustice.cz

ČIŽP NA SEVERU MORAVY 1705 KONTROL, POSTIHY ZA 15 MILIONŮ

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2018 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend. V Moravskoslezském kraji provedli inspektoři 1705 kontrol a uložili 279 pravomocných pokut v celkové výši 15 316 390 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku a neprovádění opatření proti šíření kůrovců.

Pokuty pro Lesy ČR a JT Company byly zároveň nejvyššími sankcemi vyměřenými Oblastním inspektorátem Ostrava. „Třetí nejvyšší pokutu pak v kraji dostala společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. za opakované porušení zákona o obalech. Firma dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit recyklaci či využití obalů z výrobků, které uváděla na český trh,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů.

Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss. Mgr. Bc. Radka Nastoupilová, tisková mluvčí

REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE NA VYSOČINĚ

Tuto sobotu se v rámci Mezinárodního dne dětí konají další oslavy svátku železničářů. V železniční stanici Jihlava a v přilehlých prostorách čeká návštěvníky pestrý program a chybět nebudou ani jízdy parním vlakem. V sobotu brzy ráno vyjíždí parní vlak s lokomotivou „Kafemlejnek“ z Telče do Dobronína. Jízdy parním vlakem si pak zájemci užijí také mezi Havlíčkovým Brodem a Rantířovem a moderní jednotka RegioPanter pojede z Jihlavy do Havlíčkova Brodu a zpět. Na návštěvníky čeká výstava parních lokomotiv, historické i moderní vozy, drezíny a speciální vozy. Mohou se také těšit na ukázky drážní hasičské techniky, vyzkoušet simulaci záchrany lidského života, prohlédnout si stánek s vybavením Armády ČR a své střelecké umění si nejen děti mohou vyzkoušet v bezpečném prostředí laserové střelnice.

Připraven je také bohatý doprovodný program. Na své si přijdou příznivci country, pro které je v průběhu dne připraveno několik tanečních vystoupení. Spojení lehkosti a ladných pohybů ve výškách divákům přinese akrobacie na šálách, na kterou naváže třicetiminutový workshop pro veřejnost. A pro potěšení nejmenších návštěvníků je připraven skákací hrad, foto koutek, malování na tvář a vláček hráček s hernou. Celodenní program začíná v 9:00 a potrvá do 17:00 hodin.

Regionální dny železnice letos hostí i další města. První se již odehrál v dubnu v Praze v rámci Středočeského železničního dne, následovat bude ten v Jihlavě 1. 6. a v průběhu září se Regionální dny železnice budou konat v Karlových Varech, Brně, Hradci Králové, České Třebové, Praze, Ostravě, Rumburku a v Olomouci. Největší událostí ale bude Národní den železnice 2019, který se tentokrát uskuteční v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Ing. Eva Neuwirthová

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYSOČINĚ

Za pomoci evropských dotací se daří Kraji Vysočina pokračovat v transformaci sociálních služeb. Příprava projektů a staveb s následným stěhováním ze stávajících ústavů do komunitních domácností začleněných do běžné uliční zástavby je nyní aktuální pro 64 klientů Domova Háj a 66 klientů Domova Kamélie Křižanov. Zatímco např. bydlení ve Světlé nad Sázavou se začne za několik týdnů stavět, na dodávku staveb ve Žďáře nad Sázavou a Novém Městě na Moravě bylo nyní vyhlášeno výběrové řízení.

„Transformace Domova Háj má za sebou úspěšně dokončenou první fázi. Už déle než rok spokojeně žije prvních šest klientů na nové adrese ve Světlé nad Sázavou. Další dvě fáze transformace zajistí realizaci dalšího bydlení pro Domov Háj ve Světlé nad Sázavou, dále i v Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Chotěboři a Havlíčkově Brodě,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Podle informací jeho kolegy pro krajské sociální služby Pavla Fraňka by Kraj Vysočina mohl stihnout přestěhování Domova Háj do konce roku 2021. Současný objekt domova pak bude uvolněn pro další využití. Domov Háj bude nově nabízet i ambulantní službu sociálně terapeutické dílny pro 8 klientů.

„Pro klienty Domova Kamélie se už nyní opravují dva domy v Třešti a prostřednictvím veřejné zakázky kraj poptává dodavatele stavby v Novém Městě na Moravě a Žďáře nad Sázavou. Kraj Vysočina chce realizovat také stavby transformovaného bydlení v Jihlavě Pávov a Měříně, kde má v budoucnu fungovat také denní stacionář,“ doplňuje Martin Kukla.

Kraj Vysočina plánuje dále vytvořit komunitní bydlení pro 12 klientů Domova ve Věži, s tím, že obě domácnosti by měly vzniknout v běžné zástavbě obce Věž. „Nejedná se o transformaci, ale o navýšení kapacity. Projekt byl podán do Výzvy 82 programu IROP. Úspěšně jsme prošli hodnocením a nyní čekáme, zda získáme dotaci. Náklady na tento projekt jsou cca 38 miliónů korun, na které bychom mohli čerpat až 34 miliónů korun,“ doplňuje Pavel Franěk. Ing. Jitka Svatošová

MUZEUM VYSOČINY NA SEZNAMU VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Po napínavém čekání na výsledek správního řízení obdrželo jihlavské muzeum rozhodnutí o zápisu do seznamu výzkumných organizací. „Zápis do seznamu výzkumných organizací je pro Muzeum Vysočiny Jihlava oceněním jejich dlouhodobé odborné činnosti, která je na velmi vysoké úrovni. A je stěžejní, že se jedná o zápis trvalý a nebude potřeba opakovaně prokazovat, že jsou naplňovány ze strany jihlavského muzea definiční znaky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová s tím, že tímto se muzeu otevírá cesta žádat o finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje.

Správním úřadem, který je od 1. července 2017 pověřen výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na tomto seznamu jsou zapsány organizace, které požádaly o zápis a úspěšně prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí, které stanovily předpisy Evropské unie. Tyto podmínky se vztahují i na subjekty v minulosti zapsané do seznamu výzkumných organizací vedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace. A již i zde bylo jihlavské muzeum zapsáno. Zápis do seznamu výzkumných organizací je tedy důkazem o tom, že správní orgán v rámci řízení o zápisu do tohoto seznamu ověřil splnění všech povinných znaků. Všechny orgány státní správy automaticky mohou považovat subjekty uvedené v seznamu za výzkumnou organizaci a nemusí je dále zkoumat, což je rovněž velikou výhodou.

Muzeum Vysočiny Jihlava je tak v seznamu po boku fakultních nemocnic, výzkumných ústavů a institutů nebo univerzit. Z muzeí zde figuruje například Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, nebo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Kompletní seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V současné době realizuje jihlavské muzeum jako řešitel nebo spoluřešitel čtyři projekty zaměřené na vědu a výzkum, které jsou financovány z grantových zdrojů. Celkový objem finančních prostředků je ve výši cca 22 milionů korun. Jedná se o projekty zaměřené na archeologický výzkum, montanistiku, kulturní dědictví a kampanologii. Ing. Eva Neuwirthová

STUDENTI Z VYSOČINY NA EXKURZI NA ČVUT

V listopadu loňského roku zahájil Kraj Vysočina novou aktivitu podpory technického vzdělávání – teoretickou část speciálně připraveného kurzu Autonomní vozidlo. Kurz připravil Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a má za cíl vybraným studentům a pedagogům krajských středních průmyslových škol představit základy fungování systémů vozidla, které nepotřebuje řidiče.

Ve čtvrtek 23.5. proběhla druhá – praktická část kurzu, v rámci které dostali studenti a učitelé možnost navštívit výzkumné a vývojové centrum firmy Valeo v Praze a vědecko-technologický park v Roztokách u Prahy, kde provádí ČVUT svůj výzkum a testování ve specializovaných laboratořích.

Všichni zúčastnění tak měli unikátní možnost vidět pracoviště, kde dochází k vývoji nejpokročilejších technologií v oblasti automobilního průmyslu, užití různých senzorů, systémů automatického parkování bez přítomnosti řidiče ve vozidle, systémů testování nových technologií spalovacích motorů a systémů detekce překážky a následného automatického brždění.

To, jak jedinečná pracoviště účastníci navštívili, dokladovala velmi přísná omezení zakazující jakékoliv pořizování obrazové dokumentace, nahrávání apod. I přes to byl program tak zajímavý, že po skončení domluveného programu pokračovaly diskuse žádostmi o další specializované exkurze. Sami studenti si také během kurzu domluvili pracovní stáže v laboratořích ČVUT, kde budou moci své znalosti dále rozvíjet. Proto je zřejmé, že se tato spolupráce kraje, středních škol a univerzity osvědčila a budeme ji v následujících letech dále rozvíjet.

Navíc celá aktivita dostala i mezinárodní rozměr, neboť se jí zúčastnili studenti a učitel ze Stredné odborné školy informačných technológií z Bratislavy, kteří byli v tomto týdnu na odborné stáži v pelhřimovské střední průmyslové škole.
Ing. Eva Neuwirthová