iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Předsudečná nenávist, nesprávné chování, dopustit každý

Nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu, není extremista. Svým jednáním ovšem šíří strach, štěpí společnost a vyvolává antagonismy. Tak vnitro popsalo osobu projevující předsudečnou nenávist – jednání, jehož nový název schválila na konci dubna česká vláda. Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno.

Vláda označení „předsudečná nenávist“ schválila spolu s výroční zprávou o Extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 na svém jednání 29. dubna 2019. „Zpráva nově vedle pojmu extremismus zavádí označení projevy ,předsudečné nenávisti´. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické,“ uvádí se k novému pojmu ve Zprávě ministerstva vnitra.

Nevolají po svržení režimu

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů.

Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva.
„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Oslabují systém a štěpí společnost

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která takoví lidé znamenají pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí:

• Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
• Nerespektují koncept základních lidských práv.
• Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
• Šíří strach ve společnosti.
• Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
• Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
• Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
• Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Kdo? Okamura, SPD, Hej občané, Čest, svoboda, respekt

V kapitole věnované výhradně předsudečné nenávisti pak ministerstvo vnitra označuje za jejího nejvlivnějšího šiřitele Tomio Okamuru a jeho stranu SPD: „Nejvlivnějším aktérem na poli šíření náboženské či etnické nesnášenlivosti je hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). Někteří jeho členové byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených proti muslimům, imigrantům či Romům . SPD záměrně cílí na skupiny obyvatel, u kterých předpokládá, že manipulativní informace, které jim soustavně předkládá, nebudou podrobovat kritické reflexi.“
Dalšími subjekty jsou ty, které nastolovaly témata jako uprchlická krize, exekuce nebo rovnou šířily konspirační teorie. „Do tohoto spektra lze zařadit např. skupiny Čest, svoboda a respekt, Hej, občané ad.,“ uvádí vnitro, které dodává, že některé skupiny zasáhl panslavismus, slovanská vzájemnost s dominancí Ruské federace.

Distanc od rasismu nezakládá beztrestnost

Jak dále vyplývá ze Zprávy, často se takové společensky závadné jednání odehrává na internetu, kde přechází v trestnou činnost: „U části české společnosti přetrvává přesvědčení, že prostředí internetu je do značné míry anonymní. Někteří autoři nenávistných textů se přitom mylně domnívají, že trestně právní odpovědnost se vztahuje pouze na příslušníky extremistických hnutí (např. neonacisty) nebo že formální distancování se od extremismu či rasismu zakládá jejich beztrestnost,“ uvádí se doslova ve výroční zprávě vnitra.

„Stávající praxe orgánů činných v trestním řízení tuto falešnou domněnku vyvrací. Nejvyšší státní zastupitelství poskytlo, za účelem prevence, několik případů jednání, které byly ze strany státních zastupitelství, či soudů posuzovány jako trestné,“ pokračuje zpráva několika příklady. Jde o komentáře k událostem šířeným na Facebooku, příspěvky v diskusi nebo nápis na stěně výtahu, jejichž autoři skončili před soudem. NSZ pro účely Zprávy poskytlo celkem sedm typově podobných případů, nejvíce je jich z Prahy.

Zatímco případ nápisu ve výtahu skončil pokutou, za příspěvky do diskuse byli autoři potrestáni odklonem:
________________________________________

• Trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 26. 11. 2018 byl obviněný L. G. uznán nepravomocně vinným ze spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 13. 10. 2018 napsal na stěnu výtahu mj. text „Cikáni žije se vám dobře z našich daní? Hitlera na vás kurvy černé.“ Byl mu uložen peněžitý trest ve výši 20.000 Kč.
• Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného K. N. pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle § 355 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi uvedl: „Cikáni jsou jako medúzy – otravní a k ničemu.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání jednoho roku.
• Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi ze dne 25. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného P. D. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi pod článkem o iránských uprchlících uvedl: „Měli tu rodinu pozabíjet, však co kurva. Nějaký muslim, koho to zajímá? Postřílet je do jednoho.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání šesti měsíců.
• Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal dne 15. 10. 2018 obžalobu na P. H. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že ve facebookové diskusi pod článkem s fotografií novorozence I. K. uvedl: „Je to opad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let potomků. Takže za mě, dupnout na krk.“
________________________________________

Současně se schválením výroční zprávy odsouhlasila vláda rovněž koncepci boje proti těmto jevům pro rok 2019. Z textu koncepce ovšem vyplývá, že pro boj s těmi, kteří oslabují režim a rozvrací systém, chybí odborníci i peníze.
Ústavní soud: Strašení lidí zatím není zákonem regulováno

Rovněž zpráva o extremismu za 1. čtvrtletí roku 2019 už pracuje s „předsudečnou nenávistí“ a její šiřitelé jsou podle vnitra stále tytéž osoby spolu s notoricky ve zprávách o extremismu jmenovaným periodikem Aeronet, kde došlo podle vnitra k rozkolu s SPD.

Jako příklad předsudečné nenávisti je nově zmíněna politická strana Mostečané Mostu: „Ústavní soud řešil stížnost na kontroverzní kampaň Sdružení Mostečané Mostu před komunálními volbami. Doslova v usnesení uvedl: ,To, že se volební subjekt rozhodne získat hlasy vyvoláváním strachu a působením na nejnižší pudy voličů, je z morálního i společenského hlediska jistě zavrženíhodné, není nicméně v moci soudů, aby toto chování za současné právní úpravy korigovaly.´ Obdobný případ spojený s kampaní subjektu Otevřená radnice Most si od tamního magistrátu vyžádalo státní zastupitelství. V tomto druhém případě policisté nejprve předvolební slogany vyhodnotili jako přestupek,“ uvádí se v první zprávě roku 2019 k předsudečné nenávisti, Irena Válová, ceskajustice.cz

SMĚŠNÝ POŽADAVEK EK EU

Evropská komise žádá unijní soud, aby potvrdil, že Česká republika, Polsko a Maďarsko nesplnily v souvislosti s jednorázovým programem přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót své povinnosti plynoucí z unijního práva. Před soudem, který se dnes žalobou na tři země začal v Lucemburku zabývat, to uvedla zástupkyně komise Zuzana Malůšková s tím, že takový rozsudek bude potvrzením zásad vlády práva v EU.

Země nepopírají, že pravidla přerozdělování neplnily, bylo to však podle nich odůvodněné, především kvůli udržení pořádku a bezpečnosti. Připomínají také, že program nefungoval, přesunuto nakonec bylo výrazně méně migrantů, než byly původní předpoklady.

Česko poukazuje též na to, že postup, který vůči trojici zemí komise zvolila, má obvykle za cíl napravovat stav, kdy právní řád členské země unie není v souladu s evropským právem. V dané situaci ale není podobná náprava možná, protože jednorázový programu už skončil, a tak je postup komise podle Prahy „formalistický“.

Dnes strany soudu pouze představují své postoje a rozhodnutí ještě nepadne. Generální advokátka soudu Eleanor Sharpstonová dnes oznámila, že svůj pohled na spor, kterým se soud ale nemusí při konečném rozhodování řídit, oznámí 29. července. Rozsudek samotný se dá očekávat zřejmě na konci letošního roku. Podle komise by mělo znít tak, že tři země své povinnosti plynoucí z rozhodnutí Rady EU o relokačním programu ze září 2015 nesplnily. „Skutkový stav je jednoznačný,“ uvedla Malůšková před soudem.

„Tento rozsudek bude velmi důležitý z hlediska potvrzení, že povinnosti mají být dodržovány, což je základním kamenem zásady vlády práva v unii. Stejně tak je důležité zdůraznit význam zásady solidarity, na níž je unie založena,“ dodala zástupkyně komise.

Zástupci Polska a Maďarska Boguslaw Majzcyna a Miklós Fehér soudu připomněli, že otázky národní bezpečnosti jsou výhradně v působnosti členských zemí unie. Jejich potřeby v této oblasti se mezi členskými státy výrazně liší a v jejich zájmu mohou podle Varšavy i Budapešti státy v některých případech omezit i platnost práva EU.

Podle názoru Budapešti je celá žaloba ze strany komise politicky motivovaná a nesmyslná, protože země by ani v případě odsouzení nemohla dodatečně splnit podmínky už ukončeného jednorázového programu.

Český zástupce u soudu Martin Smolek připomněl, že česká zkušenost při snaze postupovat u relokací podle pravidel ukázala, že Itálie a Řecko, odkud měli být migranti přebíráni, „buď nereagují vůbec nebo nereagují adekvátně“. Česko podle něj nemohlo brát vážně nabídku na převzetí migrantů bez dokladů. „Když jsme nedostali adekvátní reakci, tak proč jsme potom měli pokračovat?“, zeptal se soudu.

„Formalistický způsob je obhajitelný, ale možná není v této souvislosti úplně správný. Smyslem řízení pro porušení povinností není napomínání států,“ upozornil český zástupce Smolek. Řízení, které se nyní koná před soudem EU, má podle Prahy především směřovat k nápravě stavu, kdy je právní řád členské země v rozporu s unijním právem a je třeba situaci změnit. „Komise ale podávala žalobu v momentě, kdy platnost obou relokačních rozhodnutí už skončila,“ upozornil Smolek.

Česko mohlo podle něj na upozornění komise, které žalobě předcházely, formálně reagovat. „Záležitost by tak byla vyřešena. Ale k čemu by takový krok fakticky vedl? Není za takové situace řízení pro porušení smlouvy čistým formalismem?“, podotkl.

Komise by proto podle něj měla konkrétně říct, jak si nyní představuje nápravu, protože Praze není smysl celého řízení jasný. Napravit porušení už totiž podle Smolka nelze, na jednorázový program nenavazuje žádná legislativa a „už neexituje účel, pro který byla relokační rozhodnutí přijata“. Podle něj je tedy možné, že komise mohla jednat daleko dříve, protože bylo už celkem brzy zjevné, že program v původním rozměru naplňován není.

Komise loni v lednu poslala trojici středoevropských zemí k unijnímu soudu kvůli jejich odmítání podílet se na jednorázovém programu přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Konkrétním právním důvodem je, že přestaly v pravidelných intervalech oznamovat, kolik migrantů jsou schopny na svém území přijmout. Program, na kterém se státy EU přes odpor Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska shodly v roce 2015, skončil po dvou letech v září 2017.
Slovensko a Maďarsko neuspěly u unijního soudu s žalobou na způsob, jakým bylo o programu rozhodnuto. Soud tehdy naopak řekl, že jednorázový mechanismus byl adekvátní reakcí na migrační krizi.

Mechanismus kvót měl pomoci Řecku a Itálii, kam se uchýlilo množství uprchlíků mířících do Evropy ze Sýrie, ale také z dalších států, třeba z Afriky. Obě jihoevropské země příliv migrantů nezvládaly. Plán předpokládal přesun až 160.000 lidí s nárokem na mezinárodní ochranu, ovšem státy si z Řecka a Itálie rozebraly jen o něco více než 32.000 osob, oznámila v prosinci Evropská komise.

ÚS UKONČIL NÁLEZ O TELEKOMUNIKAČNÍM PROVOZU

Ústavní soud (ÚS) dokončil očekávaný nález k problematice uchovávání provozních a lokalizačních údajů z telekomunikačního provozu. Vyhlásí jej 22. května, vyplývá z programu jednání. Operátoři data uchovávají půl roku, na vyžádání je poskytují policii či tajným službám. Vyšetřovatelé tak mohou například zjistit, zda spolu určití lidé komunikovali po telefonu, případně, kde se pohybovali. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv.

Zrušení současné právní úpravy navrhla v roce 2017 skupina poslanců. Argumentovali zejména ochranou soukromí a osobních údajů. „Údaje, které se shromažďují, jsou velmi citlivé,“ uvedl za poslance advokát Jan Vobořil. Plošné shromažďování považují poslanci za nepřípustné, půlroční dobu uchovávání za příliš dlouhou, okruh trestných činů, u kterých lze o data žádat, mají za příliš široce vymezený. Navíc prý neexistují dostatečné záruky proti zneužití dat.
O plenárním jednání jsme psali zde: Ústavní soud rozhoduje, zda omezí shromažďování a využívání údajů o telekomunikačním provozu

ÚS projednává většinu kauz neveřejně, v případě uchovávání dat udělal výjimku. V březnu plénum vyslechlo názory řady odborníků. Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová řekla, že kdyby policie ztratila možnost žádat od operátorů údaje z telekomunikačního provozu, přišla by o jeden z důležitých důkazních prostředků, u některých trestných činů obtížně nahraditelný.

„Na počátku je to důkaz, který umožňuje policii, aby dohledala důkazy další, stěžejní,“ popsala Bradáčová. Také podle ředitele policejního Útvaru zvláštních činností Vladimíra Šibora získávají kriminalisté od operátorů významné indicie. Pokud by nemohli žádat o provozní a lokalizační údaje, bude nutné získávat informace jinými, někdy invazivnějšími prostředky.

Šibor připomněl, že v letech 2011 a 2012, po předchozím zrušujícím zásahu ÚS, narostl počet odposlechů. „Prostě se to záplatovalo, ta funkcionalita chyběla,“ uvedl Šibor. Bradáčová zdůraznila, že provozní a lokalizační údaje jsou důležité i pro partnery v zahraničí při vyšetřování drogové kriminality, obchodu s lidmi či zbraněmi, ale také terorismu.

Vedoucí brněnského Ústavu práva a technologií Radim Polčák uvedl, že rozsah uchovávaných údajů je v Česku poměrně široký a bylo by možné uvažovat například o vyšší míře zabezpečení dat. Celkově se ale právní úprava nijak výrazně nevymyká zemím EU.

POSTOLOPRTY ŽÁDAJÍ OD STÁTU OMLUVU

Město Postoloprty bude žádat od státu omluvu a pět milionů korun za zásah do své pověsti. Soud nedávno zprostil viny zastupitele, kteří schválili v minulém volebním období prodej obecního majetku. Starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov) dnes řekl, že nejprve bude město usilovat o vyrovnání mimosoudní cestou.

Plnou moc při zastupování města dostala na základě rozhodnutí rady advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Plnou moc v zastupování dostala paní Hamplová také od devíti tehdejších zastupitelů, kteří stáli před soudem,“ uvedl starosta. Každý z nich bude žádat omluvu a dva miliony korun z titulu ochrany osobnosti.

V roce 2015 zastupitelstvo schválilo prodej nemovitosti na náměstí. V minulosti se o to pokoušelo několikrát, ale nenašel se kupec. Schválená cena byla milion korun. Rozhodnutí napadl jeden z místních, který chtěl objekt také koupit. Podle podané obžaloby byl prodej uskutečněn za nevýhodnou cenu. Revizní posudek při hlavním líčení u soudu v Chomutově ukázal, že cena nevýhodná nebyla. Prodej schválil i Pavel Růžička (ANO), jehož stíhání bylo zastaveno poté, co poslance nevydala ke stíhání Sněmovna.

Zprostit viny zastupitele navrhla v závěrečné řeči státní zástupkyně. Na chyby v procesu podle Pištory upozorňovali zastupitelé od počátku. „Město a samotní zastupitelé poškodila hlavně odfláknutá práce státního zastupitelství,“ řekl Pištora.

Případ Postoloprty: Policie i státní zástupkyně ignorovaly důkazy ve prospěch obžalovaných, od počátku byly pochybnosti o klíčovém důkazu. Podle zjištění rozsudek ještě není pravomocný. Řízení v případu poslance Růžičky je zastaveno a obžaloba týkající se obviněného Růžičky zatím nebyla vzata zpět.

Veřejnou omluvu a odškodnění budou město a zastupitelé žádat od Nejvyššího státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. Napřed se pokusí o mimosoudní řešení. „Pokud se věc nevyřeší, obrátíme se na soud,“ řekl starosta.
Proces podle Pištory vážně poznamenal život stíhaných zastupitelů, jeden z nich kvůli stíhání nedostal vízum k návštěvě své dcery v cizině. Majetkovou újmu podle starosty utrpěl i městský úřad s ohledem na náklady na advokátní kancelář. Z devíti lidí, kteří stáli před soudem, jich sedm vykonává funkci zastupitele i v současném volebním období.

MANAŽER ČEPRA KADLEC NA 7 LET DO BASY

Bývalý generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec byl v dubnu odsouzen ke čtyřem letům vězení za porušení povinností při správě majetku státní společnosti. Ve středu mu soud trest navýšil na sedm let, když ho uznal vinným také z krácení daně. Soud uložil Kadlecovi mu také peněžitý trest ve výši půl milionu korun. Verdikt není pravomocný, Kadlec vinu za daňový únik odmítá.

Pražský městský soud se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Kadlec nepřiznal a nezdanil zhruba 35 milionů korun, které v době Kadlecova šéfování Čepru přišly na jeho soukromý švýcarský účet. Výši škody způsobené České republice vyčíslil státní zástupce Pavel Prygl na 11,4 milionu korun. Kadlecovi hrozilo za krácení daní pět až deset let vězení, Prygl pro něj žádal souhrnný trest v horní polovině sazby a pětimilionový peněžitý trest.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem Čepra byl Kadlec od května 2003 do srpna 2005. O otevření účtu ve švýcarské RBS Coutts Bank si zažádal dva měsíce po nástupu do funkce. Na účet mu pak v letech 2003 a 2004 přicházely vysoké částky v dolarech a eurech od společností General Parcel Europe a lichtenštejnské Shira Anstalt. Bližší informace o původu zaslaných částek se policii nepodařilo získat, protože firmy byly následně zrušeny.
Bývalí manažeři Čepra si mají odpykat čtyři roky a zaplatit 260 milionů

Kadlec, jenž v minulosti vedl také Národní bezpečnostní úřad a působil i v Bezpečnostní informační službě, trvá na tom, že peníze danit nemusel. Byly prý totiž jen půjčkou, kterou později vrátil. Půjčku - respektive úvěr zajištěný směnkou na 1,5 milionu amerických dolarů - mu podle něj zprostředkovala žena jménem Claudia Becková, která figurovala v Shira Anstalt. Ta však jeho verzi nemohla soudu potvrdit ani vyvrátit, protože už zemřela.

Soud uznal Kadlece vinným už podruhé. Napoprvé mu loni za daňový únik uložil 5,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest. Muž se odvolal k vrchnímu soudu a až jemu předložil listiny, které podle něj dokládají jeho tvrzení o půjčce. Odvolací senát proto původní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k doplnění dokazování. Prygl dnes listiny označil za podvržené.

Čtyřnásobné porušení povinnosti při správě majetku Čepra, za které byl Kadlec pravomocně odsouzen minulý měsíc, spočívalo v nevýhodných obchodech. Čepro za Kadlecova vedení levně prodávalo pohonné hmoty firmě Czech Energospace a draze je kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků.

Czech Energospace přitom v té době neměla žádnou historii ani majetek. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si Kadlec založil švýcarský účet. Propojení se však nepodařilo zmapovat. Kadlec musí podle dubnového verdiktu uhradit Čepru škodu ve výši 260 milionů korun s úroky.

NEJVÍCE NÁRAMKŮ VĚZNI NA SEVERU ČECH

Každý elektronický náramek pro odsouzené obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb pachatelů Foto: archiv
Elektronické náramky jsou v ostrém provozu od září loňského roku a Ministerstvo spravedlnosti spustilo v těchto dnech nové webové stránky věnující se právě elektronickému monitoringu. Stránky nabídnou veřejnosti pravidelně aktualizované informace o počtu monitorovaných osob, odpovědi na nejčastější otázky související s trestem domácího vězení a řadu dalších zajímavostí. Z webu například vyplývá, že nejvíce náramků mají odsouzení v Severních Čechách. Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.

Do programu elektronického monitorování v rámci alternativních trestů nebo opatření bylo od zahájení monitoringu v září 2018 zařazeno k uvedenému datu 206 osob. Nyní má náramek 124 vězňů, z toho jsou 104 osoby s uloženým trestem domácího vězení, 19 osob je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a 1 osoba z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

Na úvodní stránce webu ministerstva naleznou zájemci každý týden aktualizovaný počet osob, u kterých je nasazen výkon elektronické kontroly trestu domácího vězení, nahrazení vazby dohledem a podmíněného propuštění s dohledem. A to vše přehledně rozděleno podle soudních krajů. Pravidelně aktualizován bude také údaj o celkovém počtu osob, které elektronický náramek už měly. Nejnovější čísla hovoří o tom, že od startu monitoringu bylo do systému zařazeno již 206 osob.

V polovině května byly náramky použity u vězňů v těchto číslech:

Nové stránky se dělí do čtyř oblastí. Část věnující se elektronickému monitorovacímu systému jako takovému obsahuje například informace o technologii, kterou systém využívá, nebo slovníček pojmů z oblasti elektronického monitoringu a odpovědi na časté otázky. Informační text k elektronickému monitorovacímu systému si mohou zájemci stáhnout také ve formě brožury.

Další tematická oblast se zaměřuje na výběr těch ustanovení z právních předpisů, která umožňují využití elektronického monitorovacího systému u alternativních trestů a opatření. Laická i odborná veřejnost pak jistě ocení statistickou část. Ta přináší aktuální informace o počtu monitorovaných osob a zachycuje vývojové trendy. Údaje je možné prohlížet z několika hledisek: podle soudních krajů, podle uplatněné sankce, podle pohlaví a také podle věkových skupin.
Poslední část webových stránek se věnuje historii trestu domácího vězení a elektronického monitoringu u nás a poznatkům a zkušenostem ze zahraničí, ceskajustice.cz

JEZDCI ČR NA OKRUHU LE MANS

S pátou Grand Prix se mistrovství světa silničních motocyklů přesouvá na legendární okruh Le Mans ve Francii. Filip Salač se na víkend těší, protože má tuto trať rád, navíc při nedávném testování v Jerezu nalezli dobré nastavení motorky.
Mistrovství světa silničních motocyklů čeká o nadcházejícím víkendu již pátá Velká cena letošní sezóny. Poté, co se MotoGP přesunulo do Evropy, se nyní bude závodit ve francouzském Le Mans. Okruh Bugatti dlouhý 4,2 km nabízí spoustu různorodých zatáček, které má rád i český nováček v šampionátu Filip Salač.

Jezdec týmu Redox Prüstel GP trať dobře zná z dřívějších závodů juniorského mistrovství světa a navíc sem přijíždí po vydařeném testu. Ten proběhl v Jerezu hned po minulé Grand Prix a spolu s týmem se podařilo naladit jeho KTM tak, že se na ní cítí mnohem lépe. Uvidí se, zda budou tyto změny fungovat i v Le Mans.

Filip Salač: "Do Le Mans se moc těším, je to jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Už jsem tam v minulosti závodil při juniorském mistrovství světa a jednou se zadařilo a jednou ne. Uvidíme, jak letos. Je to krásná trať se všemi typy zatáček, jak rychlými, tak pomalými, nechybí esíčka a klopené zatáčky, takže je to zajímavý okruh.

Při testech v Jerezu se nám podařilo nalézt dobré nastavení a uvidíme, zda to bude fungovat i v Le Mans. Přišli jsme na dobrý grip zadního kola a pokud to takhle bude pokračovat, tak by to mohlo být dobré. Podle předpovědi počasí má pršet od pátku až do neděle, tak jsem zvědavý, zda se to vyplní nebo ne. Mě je jedno, zda bude mokro nebo ne, mám rád obojí. Nyní jsem na cestě na místo a od zítra začnu tvrdě pracovat a soustředit se na závody. Moc děkuji všem za podporu!"

MMČR MINIRACING V CHEBU PŘIVÍTÁ VŠECHNY TŘÍDY

Závodní sezóna 2019 mezinárodního mistrovství České republiky - Miniracing bude tento víkend pokračovat závody v Chebu. Oproti úvodním dvěma podnikům se tu nyní představí všechny vypsané třídy.

Mezinárodní mistrovství České republiky - Miniracing v sobotu 18. května 2019 pojede již třetí podnik letošního kalendáře. V předchozích dvou závodech v Českých Budějovicích a v Písku vždy jela jen část vypsaných tříd, nicméně v Chebu se představí úplně všichni. Díky tomu se diváci mohou těšit na velice nabitý harmonogram. Cheb se navíc vrací do kalendáře MMČR po pěti letech, kdy se tu jelo naposledy mistrovství Evropy v roce 2014.

Mezinárodní mistrovství ČR se tu pojede ve třídách Minimoto Junior A, Minimoto Junior B, Senior Open 50, Mini GP Stock, Mini GP Open, Jawa 50 RS, Jawa 50 GP a Minimotard. Mezinárodní přebor ČR bude ve třídě Mini GP O. Dle účasti v prvních závodech se očekává účast přes 80 závodníků. Mezi nimi se ve třídě Minimotard představí svěřenec Pavla Kejmara Jan Ulman, mistr Evropy v Supermoto ve třídě 85 ccm, který přijal pozvání na tyto závody. Do Chebu přijedou také přední závodníci ADAC Minibike Cupu Lukáš Pelikán a Filip Novotný.

Chebský závodní okruh má jednotný asfaltový povrch a měří 1 202 metrů. Jeho šířka se pohybuje od 8 do 11 metrů. Jeho výhodou je i to, že se dá jeho délka různě upravovat. Hlavní program je tradičně naplánován na sobotu, kdy jezdce čekají nejprve volné tréninky, kvalifikace a odpoledne závody. Kdo chce, tak může na trati trénovat již v pátek za poplatek: celodenní jízdy (10:00 - 18:00) za 800 Kč a půldenní (14:00 - 18:00) za 400 Kč. Depo bude otevřené již od čtvrtka od 18:00.

Po závodech v Písku přišlo rozhodnutí, které jistě ocení všichni jezdci na strojích Ohvale. Vzhledem k výborné účasti jezdců s těmito stroji ve třídě Mini GP Open, budou jezdci odměňováni poháry. Oproti speciálům Mini GP Open nemají šanci dosáhnout na stupně vítězů, ale odměnu si zaslouží. Body se však nadále budou započítávat do MMČR ve třídě Mini GP Open.

Aleš Eder - člen komise SZM AČR za Miniracing: "Jsem moc rád, že se závody Miniracing do Chebu vrátily. Okruh známe velice dobře z tréninkových campů či závodů německého poháru, kterého se naši junioři pravidelně účastní. Abych řekl pravdu, ani neznám důvody, proč před lety Cheb vypadl z kalendáře MMČR, ale to není asi podstatné. Jsme rádi, že se sem vracíme a to z několika důvodů. Je tu vynikající zázemí, vstřícný a profesionální personál okruhu a také je trať vhodná jak pro třídy Mini GP, tak pro Minimoto, neboť se dá dle potřeby krátit jeho délka, což nám naprosto vyhovuje. Všechny proto srdečně zveme na další závody MIniracing."

POHÁROVÉ PEUGEOTY MÍŘÍ NA KRUMLOV

V okolí Českých Budějovic a Českého Krumlova se v pátek a v sobotu uskuteční již 47. pokračování Rallye Český Krumlov. V náročné, ale velmi oblíbené soutěži bude o další letošní body bojovat také šest posádek seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZ.

Zpátky ve hře bude v Krumlově Matěj Kamenec, který po havárii na Valašce vynechal šumavský podnik. „Havárie v samotném závěru úvodní Valašky mě pochopitelně moc mrzí. Odstoupili jsme z prvního místa, a navíc jsem kvůli tomu musel vynechat Šumavu. Díky kamarádům ze Sparrow Racing týmu a novým partnerům se nám podařilo navýšit rozpočet tak, abychom dotáhli celou sezónu. Společně s Honzou Houštěm se budeme snažit smazat bodové manko a zajet co nejlépe. Těšíme se na další závody v Peugeot Rally Cupu,“ svěřil se krátce před zahájením seznamovacích jízd Matěj Kamenec.

Průběžný lídr seriálu René Dohnal loni překonal krumlovské prokletí a na jihočeskou soutěž je dobře připravený. „Letos se do Krumlova opravdu těšíme, začátek sezóny nám vyšel skvěle v cupu, dvoukolkách i ve třídě. Blíží se polovina sezóny a právě jihočeská soutěž může naznačit, kdo má nejlépe nakročeno k celkovému vítězství. Krumlov je proslulý svojí náročností a hlavně nečekanými přeháňkami. Před rokem jsme ze servisu odjížděli v tropickém počasí, ale hned úvodní erzety se po průtrži mračen změnily v rozbahněná koryta. Tím chci říci, že i když Krumlov znám a vím, co nás čeká, bude pro nás lepší jet hlavou a zbytečně neriskovat,“ poodhalil svojí taktiku René Dohnal.

Překvapit může také Petr Gargulák, který pravidelně zajíždí slibné časy, ale zatím ho vždy zastavily technické problémy. „Z prvních dvou podniků nás vyřadila technika, a to mě mrzí hlavně proto, že pro získání zkušeností potřebuji najíždět co nejvíce kilometrů. Jedině tak si můžu být jistější v samotné jízdě i přípravě rozpisu. Takže taktika na Krumlov je pro mě jasná, potřebuji dojet až do cíle,“ poznamenal Petr Gargulák.

Bez šancí není ani Jirka Pohlídal a Milan Obadal. Rychlý bude určitě také Honza Kornhefr, který svůj potenciál dokázal třetím místem na domácí Šumavě. Sedmačtyřicátý ročník Rallye Český Krumlov, jehož součástí je také MČR v rallye historických vozidel, odstartuje v pátek v 16:00 hodin superspeciálkou na českobudějovickém výstavišti. Jan Koudelka

ANALÝZA ODHALILA PŘEDRAŽENÉ ZAKÁZKY

S příchodem GDPR všechna města zřídila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Piráti zpracovali analýzu, která porovnává, jak se s novou povinností vyrovnaly různé pražské městské části. Zatímco Praha 3 za analýzy k GDPR zaplatila přes tři a půl milionu korun a nepravomocně dostala i pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Praha 4 zaplatila jen něco přes dvě stě tisíc.

Minulé vedení Prahy 3 také platilo skoro 270 tisíc měsíčně za služby, za které srovnatelně velká Praha 11 platí 11 tisíc měsíčně. Analýzu představil její autor a pirátský místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl během mimořádného zastupitelstva MČ, které svolala opozice kvůli odvolání tajemníka úřadu. Právě tajemník tisky se zakázkami předložil Radě a Piráti jej za řešení problematiky GDPR kritizovali. Praha 3 totiž z analýzy vychází ve všech ohledech nejhůře. Na základě pirátské analýzy nové vedení Prahy 3 náklady výrazně snížilo.

„Nad tím, jak se u nás dříve hospodařilo, zůstává rozum stát. Udělat si srovnání nikoho nenapadlo, manažerské řízení chybělo. Co stálo Prahu 3 každý měsíc víc jak čtvrt milionu, vyšlo jinde na jedenáct tisíc. Zakázku na vstupní analýzu pak Praha 3 účelově rozdělila na dvě a zaplatila tři miliony neznámé rok staré firmě, za což již městské části ÚOHS nepravomocně uložil pokutu. Jinde dělaly analýzy renomované společnosti za méně než polovinu. Když už takto utrácet, bylo by výhodnější najmout dva právníky na plný úvazek. V tuto chvíli zvažujeme další právní kroky, včetně trestního oznámení pro porušení péče řádného hospodáře,” dodává Štrébl.Martina Vacková, PR Manager pro KS Praha