iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Memorandum krajů o zvýšení kvality středního školství

Úroveň vzdělávání ve středních školách napříč republikou není dobrá, a proto je třeba urychleně pracovat na změnách, které povedou ke zlepšení situace. Právě s takovým společným cílem jednali v úterý 5. března 2019 u kulatého stolu v Praze zástupci Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR, představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další zainteresovaní. Výsledkem jednání se stal podpis memoranda, které obsahuje tři prioritní kroky ke zvýšení kvality středního školství.

„Z pohledu hejtmanů je situace v regionálním středním školství neúnosná, úroveň vzdělávání stále klesá, kromě toho nemáme žádné kompetence v oblasti soukromého středního školství, ať se to týká spektra nabízených oborů nebo počtu přijatých žáků. Už v minulém roce proto vyzvala celostátní tripartita i Asociace krajů ČR ministerstvo školství, aby problém řešilo. V tuto chvíli chceme spolu s dalšími aktéry, pro které je stav středního školství klíčový, spolupracovat v konkrétních oblastech vymezených společným memorandem.

Memorandum zahrnuje především zvýšení pravomoci krajů coby zřizovatelů středních škol, to znamená, že chceme mít možnost projednávat s řediteli plánované počty přijatých žáků, rádi bychom měli příležitost vyjadřovat se k novým kapacitám soukromých středních škol. Dále nám jde o rozvoj kariérového poradenství spojeného s testováním a hodnocením výsledků studia v 5. a 9. třídě základních škol. Chceme podpořit polytechnické vzdělávání s důrazem na duální vzdělávání ve spolupráci s firmami, nově by měl být zaveden předmět zaměřený na techniku,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje, která setkání u kulatého stolu zorganizovala.

Prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý řekl, že by se Hospodářská komora chtěla více ztotožnit s tím, co se děje v oblasti středního vzdělávání v krajích. „Chci se přihlásit ke spoluzodpovědnosti zaměstnavatelů za úroveň vzdělávání, zaměstnavatelé by měli mít podíl i na tvorbě vzdělávacích programů. Nabízím co nejužší spolupráci právě s kraji,“ uvedl Vladimír Dlouhý, který také pozval zástupce Asociace krajů ČR na mezinárodní konferenci k učňovskému vzdělávání, již pořádá Evropská aliance učňů právě ve spolupráci s HK ČR. Akce má název „From School To Work“.

Podporu zvýšení pravomocí krajů jako zřizovatelů středních škol vyslovila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. „Zvýšení těchto pravomocí, ale i polytechnické vzdělávání chceme dostat i do věcného návrhu školského zákona, včetně oblastí jako je rozvoj internetu věcí, kybernetické bezpečnosti či umělé inteligence,“ vysvětlila a dodala: „V oblasti duálního vzdělávání už je dnes velmi známý projekt v Moravskoslezském kraji, do kterého se zapojila řada škol a firem. Tento projekt by se měl přenést ještě i do dalších krajů.“ Připomněla také příklady dobré praxe, kde už společné aktivity škol a firem dlouhodobě fungují, například na SPŠ Ostrov v Karlovarském kraji.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík apeloval na aktéry setkání, aby se změny ve vzdělávacích programech a revize vzdělávacího rámce velmi důsledně komunikovaly s pedagogickou veřejností. V případě, že by se zaváděly nové předměty zaměřené na brannou výchovu či techniku, by měli mít pedagogové možnost se k věci vyjádřit. Zároveň podpořil snahy zúčastněných o zvýšení kvality středního školství.
Ve společné diskusi shrnul kromě jiného hejtman Moravskoslezského kraje a gestor Komise pro školství Asociace krajů ČR Ivo Vondrák závěry, na kterých se komise shodla v oblasti zvýšení kvality vzdělávání během svého posledního zasedání.

„Přišli jsme s návrhy řešení, které zahrnují zaprvé potřebu cílit na nekvalitní školy. V tomto ohledu by ministerstvo školství mělo začít konat a i na základě údajů České školní inspekce vymazat soukromé školy, které nesplňují parametry kvalitního vzdělávání. Dále jde o průběžné ověřování vzdělávacích výsledků žáků a jejich následné vyhodnocování. Důraz klademe také na kariérové poradenství a testování studijních předpokladů. Nutné je rovněž zavedení duálního vzdělávání. Všechny návrhy řešení je nutné co nejrychleji zavést do života,“ zdůraznil Ivo Vondrák. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová na to reagovala tím, že ze sítě středních škol by měly být vymazány nejen nekvalitní soukromé, ale i veřejné školy. A v této věci by mělo s kraji především spolupracovat ministerstvo školství. „Chtěla bych také požádat ministerstvo školství, aby měly kraje k dispozici veškerá data k plánovaným záměrům a změnám,“ doplnila.

V závěru jednání u kulatého stolu došlo k podpisu memoranda, v němž signatáři deklarovali společné cíle pro rozvoj středního školství. Memorandum zahrnuje mimo jiné i to, aby se kapacity otevíraných tříd středních škol vyvíjely podle predikcí potřeb trhu práce, dále aby se v rámci přijímacího řízení na střední školy nastavilo 2. kolo přijímacího řízení na dvě přihlášky, nikoliv na neomezený počet, jako tomu bylo dosud. Zvláštní podporu by pak měla mít kvalitní výuka matematiky, mimo jiné prostřednictvím přípravy a realizace kampaně "2020 - rok na podporu matematiky". Jana Pavlíková, Asociace krajů ČR

DVA UČITELÉ NA VYUČOVACÍ HODINĚ?

Hodina matematiky na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích není rozhodně nudná. Studenti mohou využít moderní vybavení nové multimediální učebny, kterou spolufinancoval Pardubický kraj. Navíc v řadě hodin výuky pracují ve třídě zároveň dva pedagogové. Na takovou vyučovací hodinu zavítal radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.

Tandemová výuka je speciální druh výuky, při které pedagoga doplňuje kolega, odborník z praxe nebo začínající učitel. Společně vedou hodinu a vzájemně se doplňují, inspirují, pomáhají si navzájem a podporují studenty při práci.
Na pardubickém gymnázium používají tuto „párovou“ metodu výuky druhým rokem. „Chceme zefektivnit výuku matematiky a více ji přiblížit širokému spektru studentů. Díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme schopni takto vyučované hodiny finančně zabezpečit. Pedagogové jsou za práci navíc ohodnoceni,“ sdělil ředitel gymnázia Petr Harbich.

„Model vyučování, kdy jsou ve třídě zároveň dva pedagogové, by se měl postupně uplatňovat v našem základním a středním školství. Dojít by mělo i ke snížení počtu žáků ve třídě. Obě opatření by nesporně prospěla úrovni vyučování a přípravě žáků na budoucí uplatnění. Dnešní hodina geometrie se sehraným duem učitelů a soustředěnými žáky pro mě byla velkým potěšením,“ sdělil své poznatky Bohumil Bernášek.

Na gymnáziu v Pardubicích praktikují navíc tandemovou výuku i v množství hodin českého jazyka, angličtiny, španělštiny, biologie, fyziky, chemie, základů společenských věd či tělesné výchovy. „Tato metoda je pro naše žáky přínosem a rozhodně v ní budeme pokračovat,“ dodal ředitel gymnázia.. Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů

KRAJ SE DOHODL S KOKSOVNOU NA VÝROBĚ VODÍKU PRO AUTOBUSY

Na spolupráci při výrobě čistého paliva pro krajskou autobusovou dopravu se dohodli náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a předseda představenstva průmyslové skupiny MTX Group, a. s., které patří i ostravská koksovna Svoboda, Petr Otava. Krajské veřejné autobusy by tak v budoucnu mohly jezdit ekologicky - na vodík vyrobený z koksárenského plynu.

Tato spolupráce Moravskoslezského kraje s průmyslovým podnikem přispěje i ke zlepšení ovzduší v Ostravě – při výrobě čistého vodíkového paliva se využije odpad vznikající při zpracování koksu, který se pak většinou spaluje a zatěžuje životní prostředí.

„Vodík je velkým tématem po celém světě, protože dokáže velmi účinně a bezemisně vyrábět elektrickou energii bez drátů nebo baterek. Proto je ideální pro pohon automobilů nebo autobusů. Samotná výroba vodíku je však náročná, a hlavně, bez levné elektřiny, i velmi drahá. U nás však díky těžbě uhlí můžeme k výrobě využít i jiné suroviny, jako jsou typicky důlní a koksárenské plyny - tedy odpad, který se dnes většinou bezúčelně spaluje a zatěžuje životní prostředí. K našemu kraji navíc těžký průmysl dlouhodobě patří a osobně jsem přesvědčen, že tomu tak ještě dlouho bude. Ale musíme udělat vše, aby průmysl zatěžoval životní prostředí co nejméně. Výroba vodíku se proto přímo nabízí,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Nabídli jsme účast našich odborníků při výzkumu na nově vznikajícím energetickém výzkumném centru na VŠB-TUO a jsme připraveni poskytnout zázemí a zdroje pro ověřování výsledků výzkumu v našem závodě,“ řekl Petr Otava s tím, že o efektivnějším využití plynu, který v závodu ostravské koksovny při výrobě koksu vzniká, uvažuje společnost delší dobu. „Přeměňovat koksárenský plyn na opravdu čisté palivo pro autobusy, jejichž pořízení zvažuje město Ostrava a Moravskoslezský kraj je opravdu dobrý nápad. Proto věříme, že se společný projekt povede a užitek z toho budou mít všichni, tedy jak naše společnost, tak kraj i samotní občané,“ dodal Petr Otava.

Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě vloni, kdy podepsalo s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie. Veškeré tyto kroky podnikají proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu. Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak i na „dobu bezuhelnou“.

Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti vodíkové mobility zahrnují nejen spolupráci s městem Ostravou na pilotním projektu vybudování první plnicí vodíkové stanice a zajištění provozu vybraných autobusových linek DPO, jejichž autobusy budou mít vodíkový pohon. „Zaměříme se na pilotní provoz veřejných autobusů na vodík. Začneme s obnovou vozového parku na Karvinsku, počítáme tu alespoň s deseti vodíkovými autobusy. Postupně budou přibývat další veřejné autobusy na vodíkový pohon pro celou dopravní oblast kraje, také automobily pro úřady a příspěvkové organizace kraje, a pokud se nám podaří homologace, tak i vlaky,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka. Mgr. Nikola Birklenová,
tisková mluvčí

KRAJ NEDOVOLÍ ANI GRAM ŠKODLIVIN NAVÍC

Představitelé Moravskoslezského kraje mají k rozšíření ostravské spalovny nebezpečného odpadu stále stejný jednoznačný postoj. „Záměr rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách vyvolává bouřlivé diskuze. Rozumím lidem, že chtějí dýchat co nejčistější vzduch, já sama mezi ně patřím. Krajská samospráva důrazně vyžaduje, aby případným navýšením kapacity spalovny nedošlo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší.

Také nechceme připustit, aby se k nám do regionu vozil cizí odpad,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Dodala, že je nutné si uvědomit, že produkce nebezpečných odpadů se v Moravskoslezském kraji v poledních letech zvýšila na téměř 340 tisíc tun ročně. Toto množství výrazně převyšuje stávající kapacitu spalovny, která je aktuálně 25 tisíc tun ročně. Kromě samotné produkce musíme počítat i s odstraňováním starých ekologických zátěží a sanacemi, nicméně řešení musí být maximálně ekologické.

„Odpůrci spalovny často nechtějí slyšet nezpochybnitelná fakta a nechávají se strhnout emocemi. Neumím si představit, že by se v našem regionu nebezpečný odpad někde ukládal a čekal, až si s ním poradí příští generace. To svým dětem prostě nemůžeme udělat. Nebezpečný odpad se zlikvidovat musí, jiné řešení nevidím. Musíme ale pohlídat, aby nová zařízení využívala nejmodernější technologie a kompenzačními opatřeními zaručila, že nenavýší emise škodlivin do ovzduší. A opakuji, že důrazně trváme na tom, aby se u nás zpracovával pouze odpad, který si my sami vyprodukujeme,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

SOUBOJ O PRVNÍ PŘÍČKU BASKETBALISTŮ KOLÍN-PRAHA

Basketbalistů GEOSAN Kolín -USK Praha, 9.3.19, 17:45, Kolín. Shodných devět výher mají oba účastníci sobotního klání. Sovy jedou na půdu Kolína, který si v minulém kole poradil na své palubovce s Hradcem Králové 85:76. Pražané zase s přehledem uhájili domácí palubovku 95:65 před nájezdem Nové huti. Letošní vzájemná bilance hovoří kladněji pro USK Praha. Vyhrál dvě ze tří střetnutí. To poslední vyhrál až po prodloužení. Jedinou porážku s Kolínem si připsal na jeho půdě, když mu podlehl v dramatické a sporné koncovce rozdílem tří bodů. Sobotní duel může hodně napovědět o vývoji ve skupině A2 nadstavbové části. Vítěz tohoto střetnutí navíc převezme vedení této tabulky. /mš/

4 MILIONY NA VENKOVSKÉ PRODEJNY NA VYSOČINĚ

Už třetím rokem mohou obce požádat Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny o peníze na zachování dostupnosti služeb – tedy na podporu zachování prodejen potravin nebo smíšeného zboží. „Venkovský obchod je mnohdy jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny, je také centrem pro sociální kontakt, má jedinečnou komunitní funkci. V minulých dvou letech na dotaci dosáhlo téměř 150 sídel, mnohdy opakovaně,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Podpora na udržení venkovských prodejen je určena pro obce do 5 000 obyvatel, prodejna však musí být umístěna v sídle (části obce) do 400 obyvatel. Pro přiznání dotace je pak dále důležité, kolik dní v týdnu má prodejna otevřeno, zda poskytuje další např. finanční služby, ale i podíl obyvatel v seniorském věku. Kraj Vysočina je připraven kofinancovat provoz prodejny maximálně ze 70%, nejvýše částkou 50 tisíc korun. Díky podpoře Kraje Vysočina se daří zachovat prodejny například v Opatově, Markvarticích nebo Komárovicích.

V roce 2017, kdy byl program Venkovské prodejny poprvé vyhlášen, pomohl nakonec 53 obcím, které si mezi sebe rozdělily 1,67 miliónů korun. Pro velký zájem a velice příznivou odezvu ze strany obcí byl program minulý rok posílen. Na dotaci dosáhlo 92 obcí, které si po kontrole vyúčtování mezi sebe mohou rozdělit až 3,7 miliónu korun.

O vyhlášení dalšího dotačního titulu Venkovské prodejny 2019 rozhodne na březnovém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Žádosti bude možné fyzicky nebo elektronicky předkládat v termínu od 23. dubna do 10. května 2019. Ing. Jitka Svatošová

DOTACE EU NA MODERNIZACE SILNIC

S třiadvaceti dopravními stavbami se Kraj Vysočina aktuálně uchází o spolufinancování nákladů na dopravní stavby z IROP Doprava výzvy s názvem Vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Ze 14,4 miliard korun, které má ministerstvo pro místní rozvoj připraveno k rozdělení mezi všechny kraje, se zatím podařilo Kraji Vysočina na rekonstrukce a modernizace silnic plnící funkce silnic vyšší třídy, získat téměř 1,4 miliardy korun na spoluúčast úhrady uznatelných výdajů u dvanácti předložených akcí.

„V případě první stavby Golčův Jeníkov – spojení s D1, Velký Beranov obchvat, Nové Veselí – obchvat a modernizace silničního spojení Střítež – Salavice – Výčapy – Štěpánovice je vybrán dodavatel a stavby budou letos zahájeny,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Další desítka připravených krajských dopravních staveb podaná do 70. výzvy IROP Doprava je nyní v hodnocení. Jde o akce za další cca 1,6 miliardy korun s vyčíslenou 1,1 miliardou korun uznatelných nákladů ideálně spolufinancovanou z IROP. Mezi těmito připravenými stavbami figuruje např. modernizace zbývajících tří úseků silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem nebo jedna z nejnákladnějších dopravních staveb realizovaná v historii Kraje Vysočina – jihovýchodní obchvat Jihlavy za bezmála jednu miliardu korun. „Ke stavbám, které Kraj Vysočina nechce odkládat, patří modernizace průtahu Třeští. Tuto a jmenované stavby na II/602 budeme schopni v případě nedosažení na evropské dotace realizovat z vlastního krajského rozpočtu,“ potvrdil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla s tím, že jihlavský obchvat je projekčně připraven, probíhá stavební řízení a kraj směřuje k získání stavebního povolení.

Jeho realizace přichází stále v úvahu za podpory EU dotace, v úvahu připadá i spolufinancování jeho realizace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, protože se jedná o stavbu strategickou pro přepravu komodit pro stavbu dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Z dopisu ministryně pro místní rozvoj adresovaného náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina Martinu Kuklovi je zřejmé, že o evropských dotacích 70. výzvy nebylo definitivně rozhodnuto.

Vedle staveb, které má Kraj Vysočina v plánu realizovat za podpory EU, bude v letošním roce realizovat opravy mostů za 229 miliónů a opravy a modernizace silnic za téměř 370 miliónů korun z vlastních zdrojů. Konkrétní výčet všech plánovaných oprav a modernizací je součástí příloh Rozpočtu Kraj Vysočina 2019. Dalších 50 miliónů korun je Kraj Vysočina podle Martina Kukly připraven uvolnit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny z přebytku hospodaření na opravy silnic po zimě. O jejich definitivním užití rozhodne do 14ti dnů krajské zastupitelstvo. Ing. Jitka Svatošová

STIPENDIA ŽÁKŮM STŘEDOŠKOLSKÝCH OBORŮ

V I. pololetí školního roku 2018/2019 dosáhlo na výplatu motivačního stipendia poskytovaného Krajem Vysočina žákům vybraných středoškolských oborů 393 žáků z celkového počtu žádostí o motivační stipendium 1 164 (33,8 %) a vyplacena mezi ně bude celkově stipendia ve výši 1 311 000 korun.

Mezi podporovanými obory jsou nově doplněny obory „Hutník, Krejčí a Operátor skladování“. Podporovaných oborů motivačních stipendií je tedy nově dle Pravidel Rady Kraje celkem 26. Jde o tyto obory: modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud a od školního roku 2014/2015 obor zemědělec-farmář, od školního roku 2016/2017 montér suchých staveb, autolakýrník a karosář, od školního roku 2017/2018 elektromechanik pro zařízení a přístroje a od školního roku 2018/2019 hutník, krejčí a operátor skladování.

Pro všechny žáky platí nová pravidla, kde se výše základního stipendia stanoví ve třech úrovních pro různé skupiny podporovaných oborů. Pro obory skupiny A činí výše základního stipendia 1 000 Kč měsíčně, pro obory skupiny B činí výše základního stipendia 700 korun měsíčně a pro obory skupiny C činí výše základního stipendia 400 korun měsíčně. Výše prospěchového stipendia zůstává stejná 2 000 korun za pololetí školního roku shodně pro všechny tři skupiny oborů.

Nově bude ve II. pololetí školního roku 2018/2019 vyplacena „odměna za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“ žákům ostatních oborů skupiny H, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 1 Pravidel po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v 3. ročníku, a to jednorázovou částkou 10 000 korun za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v Čl. 4, odst. 6) a 7) Pravidel (prospěchového stipendia) a současně při splnění podmínky, že po celou dobu studia alespoň ve čtyřech pololetích bude mít žák průměrný prospěch do 2,00 a zbývající 2 pololetí průměrný prospěch do 2,50 (na pořadí nezáleží). Tímto chce Kraj Vysočina odměnit žáky s nejlepšími studijními výsledky ostatních oborů skupiny H, které nebyly dosud podporovány.

Od školního roku 2010/2011 Kraj Vysočina podporuje vybrané obory odborného vzdělávání systémem motivačních stipendií. Od roku 2013 je již podpora vyplácena kontinuálně po celé tři roky studia. Od začátku poskytování podpory do 30. 12. 2018 bylo na stipendia poskytnuto z rozpočtu kraje celkem 20 146 000 korun. Ing. Jitka Svatošová