iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Nekonečné prověřování zneužitím práva pro mocenský boj

JUDr. Nespala: Nekonečné policejní prověřování zneužitím práva pro mocenský boj: Podle člena prezídia Unie obhájců České republiky advokáta Marka Nespaly dochází v současnosti k hypertrofii slabé fáze přípravného řízení a největším problémem trestního řízení se stává nekonečné prověřování. Nekonečné prověřování je mocenský nástroj likvidace lidí, selháním legislativy a zásahem do soukromí lidí, který mimo jiné generuje úniky z trestních spisů. Podle slov známého obhájce by pomohla i malá změna: Aby o prodloužení prověřování rozhodoval soud.

- Co to je slabá fáze přípravného řízení?

Jde o slangový výraz pro fázi přípravného řízení nazývanou prověřování. Jde o úsek mezi §158 a 160 trestního řádu. Nepleťme si ji s vyšetřováním, to je zcela jiný časový i právní úsek trestního procesu. Úsek, o kterém hovoříme se nachází mezi zahájením úkonů trestního řízení a zahájením trestního stíhání konkrétní osoby. V tomto úseku nemá sprostý podezřelý prakticky žádná práva, a to včetně práv základních.

- Ale policie přece potřebuje pro svoje pátrání nějaký čas, aby zjistila, co se stalo, zajistila důkazy a prověřila roli všech osob ve všech souvislostech. Přece nelze například podezřelému z vraždy v této fázi zajišťovat práva tak, aby mohl znemožnit už počátek pátrání…

Přesně tak byla koncipována úprava z roku 1961. Avšak v současné době v rámci protikorupční revoluce se smysl aplikace prověřování zcela otočil. Pro lepší pochopení si můžeme vzpomenout na třicet let starou anekdotu: Jaký je rozdíl mezi VB a Stb? VB odhalila trestný čin a pátrá po pachateli. Stb odhalila pachatele a pátrá po jeho trestné činnosti.
Krásně to popsal můj starší a uznávaný kolega Josef Lžičař v nedávném rozhovoru pro Českou justici na případu organizovaných krádeží motorových vozidel. Policie věděla o pachatelích, ale nechala je krást, až do okamžiku, kdy škoda přesáhla pět milionů korun a byla tedy jistota jejich odsouzení k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Stalo se to, i když jde o postup zjevně nezákonný, protože podle §2 odst. 3 Trestního řádu je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví – zásada legality.

- Možná se do takového postupu promítá nejen zákon, ale i zkušenost se soudy?

Ano, lze to s hodně velkou rezervou snad i chápat. Jenže existují mnohem nebezpečnější případy a situace z oblasti politicko-ekonomické, kdy jsou zahájeny úkony trestního řízení a v jejich rámci hojně nasazovány operativně technické pátrací prostředky pouze na určité zájmové osoby. Výsledkem je trestní stíhání těchto osob za skutky, k nimž došlo až po zahájení prověřování pro úplně jiná podezření, která se navíc v mnoha případech ukázala jako nedůvodná. Nejen, že tato činnost je v rozporu se smyslem současné právní úpravy, tedy je nezákonná, ale její závažnost je stupňována ještě v dalších dvou aspektech.

- V jakých dvou aspektech?

Předně je to absolutní monitoring společensko-politicko-ekonomických vztahů, čímž konkrétní orgány výkonné moci získávají nežádoucí vliv v politické a hospodářské oblasti.

A za další je to vytvoření mocenského nástroje k likvidaci nepohodlných zájmových fyzických a právnických osob mimo jiné prostřednictvím medializace, a to v oblasti politické soutěže a hospodářské soutěže, osobní rivalitu nevyjímaje. Tyto úniky však s ohledem na doposud přesně právně nevymezený klacek veřejného zájmu ve smyslu čl. 17 Listiny nelze prakticky v souvislosti s ochranou zdroje novináře vyšetřit. V této souvislosti je třeba si uvědomit další dvě věci: Nenaplnění usnesení předchozí poslanecké sněmovny ze září 2017, jimiž byla schválena závěrečná zpráva vyšetřovací komise k prověřování úniků z trestních řízení.

Ač tato zpráva byla přijata plénem Poslanecké sněmovny prakticky jednomyslně, její výstup v tomto volebním období zůstává oslyšen.

Ta druhá věc s tím souvisí. Jsou to opětovné úniky citlivých informací z živých trestních spisů. Za všechny mohu uvést spor mezi Hradem a vydavatelem deníku Mladá fronta Dnes ohledně nepravdivých a dehonestačních výroků v souvislosti se zemními pracemi v Lánské oboře, kde redaktoři v čele s Lukášem Valáškem velmi sofistikovaně vytvářejí dojem o nekalých praktikách Kanceláře prezidenta republiky a Lesní správy Lány při nakládání s kamenivem a umocňují je citací policejních odposlechů třetích osob, přestože toto trestní řízení s podstatou lánských kamenolomů nesouvisí. Jde o tak intenzivní zásah, že jsme vyjma celkem běžné civilní žaloby byli nuceni přistoupit i ke zcela ojedinělému kroku – podání trestního oznámení pro pomluvu.

Můžeme vést teoretickou debatu o míře prověřování podle našeho mírně fosilního trestního řádu, avšak jednoduchou odpověď na legitimitu postupu orgánů činných v trestním řízení dávají články 17 a 18 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: zákaz zneužití práva a omezení výkonu práv.

- Jak tyto dva články konkrétně souvisí s tématem?

Tyto nepříliš frekventované články Úmluvy vyvřely nebývale významně na povrch práva v loňském roce, a sice v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Navalnyj v. Rusko.

Celá tato problematika každodenní možnosti nezákonného omezování základních práv a svobod je pak výsledkem dlouhodobého selhávání v legislativním procesu tvorby nového trestního řádu. Neboť orgány činné v trestním řízení si samozřejmě vytvářejí pro sebe důkazní komfort a ojedinělé zásahy Ústavního soudu prostě tuto mezeru generálně vyplnit nemohou.

Pro pochopení této problematiky stačí drobná úvaha ohledně jednoty trestního práva hmotného. Lze si jen těžko představit omluvitelnost postupu orgánů činných v trestním řízení v případě násilných trestných činů, zejména vraždy, když bylo dáno důvodné podezření o zjištění mrtvoly a vraha a nekonečným prověřováním by byl vrah ponechán na svobodě v režimu sledování, aby se pak následně pohodlněji zjišťovali jeho spolupachatelé či pomocníci nebo jeho společensko-politicko-ekonomická pohnutka. A pod kontrolou orgánů činných v trestním řízení by takový pachatel vraždil dál.

Dalším problémem této nekonečnosti je zapouzdření § 159, ods. 2 a §158d, ods. 2 Trestního řádu. Státní zástupce prakticky neomezeně může prodlužovat prověřování o dva, tři nebo šest měsíců a zároveň povolovat nasazení operativně technických prostředků vyjma telefonické komunikace a zásahu do soukromí.

Žijeme v době , kdy do telefonu duševně zdravý člověk neřekne už nic podstatného a domů si v zásadním rozsahu práci nebere. Gró jednání se odehrává v sídlech korporací, v restauracích nebo v advokátních kancelářích. Zásah do podnikatelského soukromí a do chráněné komunikace například mezi advokátem a klientem je ryze v působnosti státního zástupce, který je v této oblasti pánem sám sobě.

- Vidíte nějaké východisko – není to přece poprvé, co spolu hovoříme o tzv. nekonečném prověřování a jeho následky pro osobní život lidí.

I zde by stačila malá změna po vzoru například Itálie, kde po uplynutí určitých lhůt musí o prodloužení prověřování na základě řádně odůvodněných a doložených návrhů rozhodnout soud. Žádoucí by byla i v současnosti chybějící právní úprava tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu, jak ve svém brilantním článku navrhuje profesor Jiří Jelínek. Irena Válová, ceskajustice.cz

PŘEDČASNÉ VOLBY O MĚSÍC POZDĚJI?

Parlamentní strany a ministerstvo vnitra se rozhodly uložit prezidentovi změnou Ústavy povinnost vyhlásit případné předčasné volby do sněmovny do deseti dní po rozpuštění sněmovny a současně osmdesát dní před jejich konáním. Důvody pro nové lhůty mají být prodloužení kampaně a zavedení korespondenčního hlasování. Chtějí-li však politici konat volby i nadále v pátek a v sobotu, prezident může mít na jejich vyhlášení méně dní.

Podle současného znění článku 17 Ústavy se předčasné volby do Poslanecké sněmovny musí konat do šedesáti dnů po jejím rozpuštění. Prezidenta až dosud Ústava v tomto článku nejmenovala. V navrhované novele se nyní objevuje konkrétní povinnost prezidenta vyhlásit volby.

Zástupci parlamentních politických stran a ministerstva vnitra nově navrhují prodloužení předvolebního období v případě „předčasných“ voleb do Poslanecké sněmovny tak, aby se konaly do 90 dnů od jejího rozpuštění (oproti stávajícím 60 dnům), uvádí se v předkládací zprávě ke změně článku 17 Ústavy. Zároveň má být v článku 17 Ústavy škrtnut výraz volby do „obou komor“ a nahrazen výrazem do Poslanecké sněmovny.

Podle důvodové zprávy potřebují politici další měsíc na kampaň: „Navrhuje se prodloužit lhůty volebního procesu v případě ,předčasných´ voleb do Poslanecké sněmovny, aby se volby v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny konaly do 90 dnů poté. Prodloužením lhůt bude zajištěn podobný časový prostor politickým stranám a politickým hnutím, resp. jejich kandidátům, a nezávislým kandidátům pro volební kampaň jako při řádných volbách,“ vysvětluje pak příčinu změny důvodová zpráva.

Další měsíc je potřebný pro tisk a posílání lístků

Předkládací zpráva na rozdíl od zprávy důvodové však uvádí jediný důvod změny: „Prodloužení se jeví nezbytné s ohledem na budoucí realizaci záměru vyjádřenému v Programovém prohlášení vlády zavést korespondenční hlasování,“ stojí v předkládací zprávě doslova.

Tento důvod pak rozvádí důvodová zpráva k danému návrhu: „Prodloužení lhůt volebního procesu v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny na lhůty odpovídající řádným volbám je podmínkou pro zavedení korespondenčního hlasování v zahraničí, které si za cíl stanovila vláda v programovém prohlášení. Dle současné právní úpravy Ústavou a volebním zákonem stanovené zkrácené lhůty pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny neumožňují technicky zajistit korespondenční hlasování, neboť tato alternativní forma k prezenčnímu hlasování vyžaduje tisk hlasovacích lístků v dostatečném předstihu tak, aby voliči byl dán dostatečný časový prostor pro jejich úpravu a zpětné odeslání příslušnému volebnímu orgánu,“ stojí v důvodové zprávě. Irena Válová, ceskajustice.cz

POKUTA ZA MAZÁNÍ NA FACEBOOKU?

Obavy ze zaplavení sociálních sítí urážlivými, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky budou patřit k důvodům, kvůli kterým vláda ANO a ČSSD zřejmě odmítne poslanecký návrh na trestání omezování svobody projevu na těchto platformách. Podle podkladů pro středeční schůzi kabinet také zpochybní řešení záležitosti trestním právem a za nepřiměřenou označí výši sankcí. O předloze, za níž stojí Václav Klaus mladší (ODS), rozhodnou zákonodárci.

Za mazání příspěvků uživatelů by provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo podle navrhované novely až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. „Absurdita navrhované pokuty až 50 milionů korun vynikne ve srovnání například se shodnou výší pokuty stanovené pro provozovatele jaderné elektrárny za porušení povinností týkajících se provozu jaderného reaktoru,“ napsali legislativci do předběžného stanoviska pro zákonodárce, které bude kabinet schvalovat.

Novela podle nich navíc obsahuje řadu neurčitých pojmů nebo slova a obraty, které právní řád používá k něčemu jinému. Například pojem „příspěvek“ chápe české právo podle vládních právníků výhradně jako peněžitý příspěvek, nikoli jako informaci nebo obsah sociálních sítí.

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval podle předlohy tří desítek poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Míří na jejich provozovatele a správce. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejno

Provozovatelé nebo správci sociálních sítí podle předkladatelů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní autoři. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé nebo správci sociálních sítí „svévolně či preventivně“ omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely.

OBLIBA KONÍ NA PARDUBICKU

Na letošním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 v Praze byla vyhlášena ve spolupráci s časopisem Kam po Česku a společností Incheba Expo Praha anketa „Kraj mého srdce 2018“. Jejím cílem je zmapovat a meziročně porovnat vývoj oblíbenosti krajů z pohledu návštěvníků, kde chtějí trávit svůj volný čas. Pardubický kraj v této anketě bezkonkurečně vyhrál v kategorii „Koně a koňské stezky“.

Radní Pardubického kraje pro cestovní ruch a sport René Živný neskrýval svou radost a ocenění okomentoval slovy: „Pardubickému kraji koně zkrátka padnou jako ulití, čehož jsou si vědomi i lidé, kteří nám již potřetí díky svým hlasům umožnili zvítězit. Ani v ostatních kategoriích však nikterak nezaostáváme a máme rozhodně co nabídnout.“ PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NÁSILÍ LZE ZASTAVIT

Pod tímto názvem se v sídle Kraje Vysočina konalo interdisciplinární setkání Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty, které se zapojují do řešení domácího násilí. „Připravený program, alespoň tedy ve mně, budí velká očekávání. Jsem potěšen, že navzdory závažnosti tématu násilí se jím zabývá řada odborníků, kteří dokazují, že toto téma nemůže být ve společnosti tabu,“ podpořil v úvodu konference důležitost medializace této problematiky náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Objasnění podstaty násilného chování, zvládání vzteku a agrese se ve své přednášce věnovala vedoucí Intervenčního centra Kraje Vysočina Jana Volná. Další příspěvky již byly zaměřeny na nezbytnost práce se všemi aktéry domácího násilí, jak s dospělými, tak dětskými obětmi, a také s osobami násilnými. Úspěšné modely této práce představily Jana Levová, ředitelka obecně prospěšné společnosti města Brna Spondea a vedoucí SOS centra Diakonie v Praze Anna Stodolová.

Intervenční centrum pro Kraj Vysočina působí v Jihlavě a je součástí krajské příspěvkové organizace Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina. V loňském roce využilo služeb tohoto centra téměř 200 osob ohrožených domácím násilím. Za celou dobu svého působení zaměstnanci Intervenčního centra pracovali s více jak 2500 ohroženými osobami a jejich dětmi. Ing. Eva Neuwirthová

NA VYSOČINĚ NA CYKLISTICKÝCH TRASÁCH 1.6 MILIONU LIDÍ

Celkem už 1 648 084 průjezdů nebo průchodů zaznamenalo 12 automatických sčítačů, které Kraj Vysočina osadil postupně od roku 2016 na cyklotrasách a cyklostezkách. „Historicky nejvyšší denní návštěvnost v počtu 2779 průjezdů nebo průchodů zaznamenal sčítač na cyklostezce Pilák u Žďáru nad Sázavou 5. července 2016. Na cyklostezkách v Lukách nad Jihlavou a Přibyslavi, kde monitoring běží od srpna 2017, to bylo shodně 29. dubna 2018, kde sčítače evidují 1801 resp. 1960 záznamů,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Za údaji komentovanými Janou Fischerovou hledejme loňské krásné jarní počasí s teplotami kolem 25 st. Celsia, které tehdy naplnily rekreační stezky tak, že v těchto lokalitách rekordní dubnová denní dubnová maxima už nepřekonaly ani letní dny. Na číslech roku 2018 je dobře patrné, že se abnormálně hezké jaro promítlo nejen do dubnových, ale i květnových celkových čísel, která byla v absolutních číslech lepší než výsledky sčítání v poměrně proměnlivém červnu. „Od července 2018 monitoruje sčítač i vytíženou nábřežní cyklostezku v Havlíčkově Brodě, kde byl rekordní počet za sledované období nasčítán v neděli 16. září 2018, a to 2062 průjezdů cyklistů a průchodů chodců.

V této lokalitě, kde se jedná o městskou stezku se smíšeným provozem cyklistů a pěších, je zajímavé i procento cyklistů z celkového počtu záznamů v průběhu jednotlivých měsíců. Až do září je to téměř polovina uživatelů a ještě v listopadu tvoří téměř čtvrtinu záznamů právě cyklisté. Dokazuje to, že městská cyklistika se stává téměř celoroční záležitostí. Tato čísla mohou pomoci obcím i při obhajobě žádostí o financování dopravní infrastruktury např. ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ říká Petr Stejskal, cyklokoordinátor Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina nabízí městům a obcím prostřednictvím své dotační politiky možnost spolufinancovat projekty v oblasti základní a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu. Podávat žádosti v rámci vyhlášeného programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ s alokací 11 miliónů korun je možné od 5. do 15. 3. 2019. Oprávněným příjemcům, zejména obcím, nabízí ve třech podprogramech možnost získání dotace na rozvoj doprovodné infrastruktury, zpracování projektové dokumentace a možnost spolufinancování údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby obecně místních a účelových komunikací určených pro cykloturistiku a cyklodopravu vč. cyklostezek příp. objektů podmiňujících jejich funkci.

Znění výzvy, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webu https://www.fondvysociny.cz/dotace/ . Příkladem stavby před dokončením, podpořené Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, je podchod a podjezd pro cyklisty pod frekventovanou silnicí I/23 v Třebíči na ul. Sucheniova. „Podjezd bezpečně propojuje centrum města s oblíbeným Libušiným údolím a dále se rozvíjející městskou část Borovina. Současně je přínosným řešením v rámci cyklotrasy Jihlava – Třebíč – Raabs. Spojení aspektu městské cyklodopravy a cykloturistiky je ideálním příkladem synergie investovaných prostředků v této oblasti,“ uzavírá Petr Stejskal. Ing. Jitka Svatošová

NA VYSOČINĚ PODPOŘÍ PESTROST LESNÍCH POROSTŮ

Tento týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku přetrvávající kůrovcové kalamity a možnosti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Na semináři vystoupili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, Mendelovy univerzity v Brně, Lesní ochranné služby a Ministerstva zemědělství.

Odborný seminář zahájil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, který komentoval alespoň část aktivit kraje, kterými se snaží napomáhat vlastníkům lesa v tomto pro ně nelehkém období.

Přednáška profesora Otakara Holušy z Mendlovy Univerzity v Brně byla zaměřena především na příčiny kůrovcové kalamity a na budoucí dřevinnou skladbu lesů na Vysočině. Během této přednášky bylo zdůrazněno, že příčinami současné kůrovcové kalamity jsou zejména sucho, a to v kombinaci s dřevinnou skladbou současných lesních porostů.

Současné lesy na Vysočině jsou totiž tvořeny převážně smrkem ztepilým, který na značné části Vysočiny není stanovištně vhodnou dřevinou. Je tedy nutné, aby vlastníci lesů při obnově napadených lesních porostů vycházeli především z přírodních podmínek konkrétních obnovovaných lokalit a v souvislosti s tím volili stanovištně nejvhodnější druhy lesních dřevin tak, aby vznikaly nové porosty s pestrou druhovou skladbou se zastoupením smrku ztepilého do 50 %, kdy smrk může dočasně plnit funkci „výplňové“ dřeviny.

Pozornost byla v programu dále věnována možnostem poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, a to jak z rozpočtu kraje, tak i státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu jsou vlastníky lesa nejčastěji využívané dotační tituly na zalesňování holin sazenicemi, využívání ekologicky šetrných technologii. Pro letošní rok to zcela jistě budou i nově podporovaná opatření proti kůrovci – asanace kůrovcového dříví a další.

Kraj Vysočina bude nadále pomáhat vlastníkům lesů v boji proti kůrovci. V současné době připravil program na podporu hospodaření v lesích z Fondu Vysočina, o kterou je možné žádost od 1. března 2019. Ta je zaměřena zejména na podporu činností sledujících se vznikem lesů s pestřejší druhovou skladbou. Patří k nim zejména zřizování oplocenek, výsadba a ochrana poloodrostků a odrostků a opakovaná výchova lesních porostů. Ing. Jitka Svatošová

PRO ZKUŠENOSTI VE FRANCII

V posledních letech čerpá Pardubický kraj řadu zkušeností v podpoře sociálního podnikání i dobrovolnictví ve francouzském partnerském Regionu Centre. Konkrétní spolupráci na další dva roky tu v minulých dnech domluvili radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a vedoucí sociálního odboru Helena Zahálková.

„Navštívili jsme například družstevní sociální podnik v Orleans, kde všichni zaměstnanci jsou zároveň členy družstva, a tak jsou přímo zainteresováni na celkových výsledcích podniku i na nakládání se ziskem,“ říká Pavel Šotola.

Další spolupráce byla navázána se školou sociální práce, která vzdělává Francouze formou řady kurzů. V říjnu přijede do Pardubického kraje 12 studentů této školy, kteří navštíví některé sociální služby a sociální podniky.

„V dalším období chceme pokračovat i ve výměně dobrovolníků, kterou jsme zahájili v roce 2017. První dobrovolník, který je z Dětského domova z Dolní Čermné, by měl odjet do Francie už v polovině března. Po prázdninách dojde k výměně ještě dvou dobrovolníků z našeho kraje i Regionu Centre. Dobrovolnická činnost je v každé zemi vykonávána po dobu šesti měsíců,“ pokračuje Pavel Šotola.

Zástupci sociálních podniků a neziskového sektoru z Pardubického kraje se vydají do partnerského regionu v září. Hlavním cílem cesty bude praktické seznámení se s legislativním prostředím sociálních podniků ve Francii, s formami spolupráce speciálních škol se sociálními podniky a s oblastmi, kde sociální podniky působí.

„Dále by se zástupci z našeho kraje měli seznámit s projektem CAP ASSO a jeho rolí v neziskovém sektoru. Projekt je zaměřen na postupnou profesionalizaci neziskovek, a to vytvářením pracovních míst v tomto sektoru,“ uzavírá čerstvé zkušenosti z Francie Pavel Šotola. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů