iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Prasata ČR i vepřové se znovu můžou vyvážet do Srbska

Zrušení zákazu dovozu prasat, vepřového masa a výrobků z  něj z  České republiky do Srbska dnes ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi slíbil jeho srbský protějšek Branislav Nedimović. Na jednání v  Praze se také domluvili na spolupráci při řešení Afrického moru prasat (AMP).

Srbský ministr rovněž přislíbil, že se bude zabývat možností dovážet české pivo v tancích do Srbska.

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat se svým srbským kolegou a řešit například vývoz našich výrobků. Ministr Nedimović od příštího týdne zruší zákaz dovozu našeho vepřového masa a masných výrobků do Srbska a chce také řešit možnost dovážet do Srbska české pivo v tancích. Dohodli jsme se na další spolupráci a vzájemné podpoře,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jako jedno z  opatření proti zavlečení nákazy AMP v  Srbsku platil zákaz dovozu a tranzitu živých prasat, vepřového masa a výrobků z  něj z  řady zemí Evropy včetně ČR. Tento zákaz bude od příštího týdne zrušen a začne systém regionalizace, kdy bude zákaz dovozu uplatňován pouze na nákazou zasažené oblasti ČR.

Srbský ministr představil investiční příležitosti a podpory a záměr rozvinout zpracovatelský průmysl s  exportním potenciálem. I proto chce MZe nabídnout našim zemědělským a potravinářským firmám v  příštím roce možnost podnikatelské mise do Srbska za účasti ministra Tomana.

Ministr Nedimović také přislíbil prověření možnosti dovozu českého piva v  tancích do Srbska. Jenom vývoz piva z  ČR do Srbska se v  posledních dvou letech zvýšil téměř o 40 % a dosáhl rekordní úrovně. Proto chceme export této komodity i nadále rozvíjet.

Republika Srbsko patří mezi prioritní země Ministerstva zemědělství z  hlediska agrárního zahraničního obchodu. Od února 2016 působí v  Srbsku český agrární diplomat, který přispívá mj. ke zvýšení povědomí o české zemědělské mechanizaci, jejíž export do Srbska se v  posledních letech pohybuje v  řádu milionů korun ročně. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

PARDUBICKO POMÁHÁ SE VZDĚLÁNÍM NA ZAKARPATÍ

Zástupci Pardubického kraje otevřeli v rámci pracovní cesty do Zakarpatí rekonstruovanou učebnu českého jazyka na Užhorodské státní univerzitě. Kraj podpořil vzdělávání zdejších studentů částkou 300 tisíc korun. Druhou zastávkou krajské delegace byly Korytňany, kde kraj podpořil částkou 500 tisíc korun rekonstrukci a nákup nábytku ve zdejší mateřské škole.

„Na Užhorodské univerzitě funguje katedra bohemistiky, kterou navštěvují studenti, jejichž cílem je následně získat práci v České republice. Vzhledem k podmínkám výuky a možnostem univerzity jsme podpořily vybavení a rekonstrukci počítačové učebny, která dnes patří mezi nejmodernější v rámci celé univerzity, částkou 300 tisíc korun. I díky pomoci české lektorky, se tak studenti mohou efektivněji připravovat na studium či práci u nás,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Společně s vedením univerzity jsme se domluvili, že pro příští rok připravíme projekt na výměnu studentů, kteří budou moci 14 dní chodit do některé z našich středních škol a komunikovat se svými vrstevníky,“ řekl k připravovanému projektu hejtman.

Ten společně s dalšími zastupiteli navštívil také obec Korytňany nedaleko Užhorodu. Zde v letošním roce kraj přispěl nejprve částkou 400 tisíc korun na kompletní rekonstrukci mateřské školy a následně částkou 100 tisíc korun na pořízení nábytku ve druhém zařízení v obci. „Jedná se již o několikátý objekt školy či školky, jehož rekonstrukci jsme z krajského rozpočtu podpořili. Díky fondu ViZa máme jistotu, že budou finanční prostředky vynaloženy skutečně na projekty, které jsou schválené. Navíc vždy chceme minimálně stejný příspěvek také od ukrajinské strany,“ sdělil hejtman Netolický. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

KOLOČAVSKÁ NEMOCNICE ZACHRAŇUJE I TURISTY ČR

Rok poté, co Pardubický kraj daroval do nemocnice v Koločavě sanitní vůz, byla dokončena první etapa rekonstrukce tohoto zdravotnického zařízení. Kraj poskytl částku 500 tisíc korun. V rámci plánované druhé etapy přislíbil hejtman v příštím roce obdobnou částku. Zástupci regionu zároveň nemocnici předali ultrazvuk, který dříve sloužil v Orlickoústecké nemocnici a při průběžné obnově vybavení již nebyl potřebný. Do současné doby byl nejbližší ultrazvuk ve 30 kilometrů vzdáleném městě Mižhiri.

„Koločavská nemocnice je velmi důležitá nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty včetně těch českých. V minulosti již podle místních obyvatel několikrát pomohla při záchraně života českých návštěvníků Karpat. Ti do kraje Ivana Olbrachta a Nikoly Šuhaje jezdí čím dál více, a proto chceme přispět k tomu, aby se jim v případě potřeby dostalo co nejlepší péče. Také proto jsme minulý rok darovali sanitní vůz a v letošním roce kromě dokončení první etapy rekonstrukce nemocnice darujeme také ultrazvuk z Orlickoústecké nemocnice.

Koločava dosud tento přístroj neměla a pacienti museli jezdit přes hřeben do 30 kilometrů vzdáleného Mižhiri,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V příštím roce předložíme v rámci pokračující spolupráce se Zakarpatím návrh na uvolnění dalších 500 tisíc na druhou etapu. Ukrajinská strana se zavázala, že k této částce přidá jeden milion korun, což je i více než běžně po partnerech požadujeme. Tímto se ukazuje, že je pro ně samotné projekt velmi důležitý a rozhodně má smysl,“ doplnil hejtman Netolický. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

SBÍRKA STUDENTŮ POMOHLA NA KOLOČAVĚ

Poté, co Pardubický kraj v minulém roce uspořádal vzdělávací cestu pro studenty středních škol na Zakarpatí o do oblasti Volyně, uspořádali mezi sebou studenti těchto škol sbírku na pomoc svým vrstevníkům v Koločavě. Za částku přesahující 50 tisíc korun poté pořídili počítač, tiskárnu, psací potřeby či různé drobné dárky. Pardubický kraj pak v příštím roce plánuje finančně pomoci s některým z připravovaných projektů, mezi které patří rekonstrukce jediné tělocvičny v obci, či oprava střechy.

„V loňském roce jsme poprvé uspořádali vzdělávací cestu pro studenty našich gymnázií do Zakarpatí a oblasti Volyně. Na studentech bylo patrné, že je zázemí jejich vrstevníků překvapilo a vlna solidarity z jejich strany byla de facto okamžitá s tím, že mezi sebou uspořádají sbírku. V rámci zúčastněných škol se podařilo vybrat přes 50 tisíc korun, za které po dohodě s koločavskou školou pořídili studenti počítač, tiskárnu s příslušenstvím, ale také různé psací potřeby, slabikáře, sešity nebo hračky,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že sbírku uspořádala gymnázia v Litomyšli, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a pardubické Gymnázium Mozartova.

„Tato aktivita nás utvrdila v tom, že tyto cesty mají smysl, protože studenti si poté daleko více váží toho, co mají, ale také dokáží pomoci druhým, kteří nemají takové štěstí jako oni. Jsem přesvědčený, že i v rámci dalších cest budou studenti připraveni pomoci,“ řekl hejtman.

Zástupci kraje zároveň s ředitelem školy a starostou Koločavy jednali o další možné pomoci této školy, kterou navštěvuje okolo 500 studentů z téměř devítitisícové obce a jejího okolí. „Problémů, které škola řeší je celá řada. Jedním z nich je samozřejmě střecha, která je opravována vždy jen v případě havárie a zcela jistě by potřebovala kompletní rekonstrukci. Investici by vyžadovala také jediná tělocvična v širokém okolí. Vzhledem ke stavu parket hrozí při každém tělocviku zranění dětí, jelikož parkety křivé a v některých místech již praskají. Nyní musí místní určit, který projekt je z jejich strany prioritní, zajistit spolufinancování a následně můžeme debatovat o investici z naší strany,“ uvedl hejtman Martin Netolický. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

VYSOČINA ZVÍTĚZILA V SOUTĚŽI

Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil i v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání profesních šancí a slaďování osobního a pracovního života. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra s názvem Úřad roku Půl na půl obhájila Vysočina již poosmé v řadě.

Obhájení 1. místa je, s ohledem na zvyšující se konkurenci v sociálních přístupech zaměstnavatelů k zaměstnancům a vzhledem k nárokům, které přináší veřejný i soukromý život, rok od roku těžší. Přesto jsme prokázali, že jsme za poslední rok dosáhli dalšího rozvoje aplikace tohoto tématu v praxi a mohli jsme se pochlubit novými hmatatelnými přínosy našeho snažení.

Mezi subjekty veřejné správy jsme nositeli těch nejlepších praxí. Především tím, že naše politika rovných příležitostí je nejen vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale dbá na začlenění všech zaměstnaneckých skupin, všech skupin obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem podstatně znevýhodněny ve svém postavení. To však s ohledem na to, že veřejná správa má k dispozici pouze veřejné prostředky a ctíme zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a kromě toho také přiměřenosti. Uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije. Ing. Jitka Svatošová
BAREVNÉ VÁNOCE NA VYSOČINĚ

K adventu na Vysočině už neodmyslitelně patří Barevné Vánoce, které se vždy začátkem prosince konají v sídle Kraje Vysočina. Krajské domovy pro seniory, dětské domovy, vybrané střední školy i další spolupracující organizace zde každoročně nabízejí originální vánoční dárky, dekorace i tradiční vánoční pochoutky a cukroví. Přijďte načerpat předvánoční náladu a inspiraci a potěšit své blízké ručně vyrobeným dárkem za příznivé ceny. Barevné Vánoce začínají už za necelý týden ve čtvrtek 6. prosince v 9.30 hodin.

Přibližně 50 organizací i jednotlivců zaplní všechna patra kongresové budovy sídla kraje, kde představí to nejlepší, na čem celý rok pracovali. Nebude chybět pletené a háčkované zboží, proutěné košíky, svíčky, výrobky ze dřeva i keramiky, dekorace a mnoho dalšího. Přinesené nebo na místě zakoupené vánoční dárky opět zdarma zabalí studenti Hotelové školy z Třebíče.

Těšit se můžete na oblíbené zabijačkové pochoutky, švestkovou omáčku, staročeskou vánočku a další dobroty připravené krajskými příspěvkovými organizacemi. Správnou předvánoční náladu doplní improvizovaná kavárna Pohodička z Náměště nad Oslavou i oblíbený fotokoutek. Novinkou letošního roku, kterou byste určitě neměli minout, je stolek s fotočínem.

„Také letos můžete napsat své vánoční přání do naší Ježíškovy pošty. Třem vybraným splníme jejich přání, i když možná trochu netradičním způsobem,“ zve do sídla kraje vedoucí sekretariátu hejtmana Ivana Šteklová. Ing. Eva Neuwirthová

VYROVNANÝ ROZPOČET V OLOMOUCI?

Jako vyrovnaný předloží radní zastupitelstvu návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2019. Schvalovat se bude 14. prosince na druhém jednání Zastupitelstva města Olomouce v novém volebním období.

„Návrhu rozpočtu, který aktuálně prošel třetím čtením, předcházela řada velmi náročných jednání včetně dvou zasedání investiční komise. Radě města se ho podařilo sestavit jako vyrovnaný. Pro návrh už zvedla ruku většina členů finančního výboru a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu,“ popsal složitost sestavování městského rozpočtu na příští rok primátor Mirek Žbánek.

Příjmová kapitola rozpočtu pro rok 2019 počítá s částkou 2,579 miliardy korun. To je zhruba o 127 milionů korun více než v roce 2018. „Nárůst této položky je dán zejména v oblasti daňových příjmů a také v oblasti dotačních titulů,“ vysvětluje ekonomická náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Pokud jde o výdaje, budou nižší než v roce 2018. Celková částka 2,541 miliardy korun zahrnuje provozní i kapitálové výdaje. V částce jsou tedy zahrnuty jak velké investice a opravy, tak i provozní náklady, rozpočty na provoz příspěvkových organizací, objednávky veřejných služeb pro město či mzdové náklady. „Snížení plánovaných výdajů je ovlivněno navýšením splátek jistin z přijatých úvěrů. Za pozitivní pro rozpočet naopak považuji snížení provozních výdajů, zejména v kontextu toho, že výdaje pro příspěvkové organizace včetně škol jsou ve stejné výši nebo dokonce vzrostly,“ zdůrazňuje ekonomická náměstkyně Kolářová.

„Co se týká přípravy rozpočtu, ocitáme se ve velmi složitém období, protože finance města celkově nejsou v  takové kondici, jakou bychom si přáli,“ řekl primátor. „Tato rada měla možnost do tvorby rozpočtu zasáhnout jen z části, není to rozpočet, ze kterého bychom jásali, ale snažíme se o maximum možného. Znamená to, že detailně diskutujeme každou jednotlivou položku v každé konkrétní oblasti,“ popsal primátor.

Na INVESTICE je více peněz než před dvěma lety

Za prioritní témata rada města považuje zejména investice, opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a na veřejných prostranstvích, obnovu veřejné zeleně, participaci komisí městských částí, naplňování koncepce Smart city, modernizaci informačních systémů pro občany a posílení Městské policie – tedy i pořádku ve městě.
Na investice a velké opravy nad dva miliony korun je v rozpočtu pro příští rok určeno skoro 456 milionů korun, což je o 90 milionů více než v roce 2017. „Na investice do dopravní infrastruktury je určeno 22 milionů, další téměř 2 miliony korun jsou vyčleněny na zajištění projektů do dopravní infrastruktury,“ říká investiční náměstek primátora Martin Major.

Pro příští rok je tak v kapitole nové investice zařazena například rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, v ulici Erenburgova za celkových 28,5 milionu korun, kterou nově pokryje tichý asfalt, čímž budou splněny hlukové limity pro hluk z provozu. Ve stejné kapitole jsou i stavba nové nadregionální cyklostezky Nedvězí - Bystročice za 5,4 milionu a příprava stavby dalšího úseku nadregionální Jantarové cyklostezky v ulicích Hodolanská a Libušina, stejně jako zřízení čtvrtého ramene křižovatky na tř. Kosmonautů za 2,5 milionu korun. „Do plánovaných investičních akcí patří samozřejmě i ty investice, které pokračují z letošního roku. Patří sem protipovodňová opatření s vyčleněnou částkou 10,5 milionu, hasičská zbrojnice Chválkovice za téměř 15 milionů i zateplení mateřské školy Nedvědova za 42 milionů korun,“ vypočítává náměstek Major.

Významné peníze směřují i na přípravu investičních akcí, kde figurují - úprava křižovatky Polská x Rooseveltova (300 tisíc korun), projekční příprava rekonstrukce zimního stadionu (300 tisíc korun), křižovatka ulic Erenburgova x Na Trati (100 tisíc korun) projektové dokumentace na cyklostezky Samotišky – Droždín – Bystrovany (150 tisíc korun), přístup pro cyklisty do Smetanových sadů (70 tisíc korun), tramvajová trať III. etapa (500 tisíc korun), nebo projektová dokumentace na úpravu sociálního zařízení v Čechových sadech (100 tisíc korun). „V příštím roce chceme věnovat také preventivním opatřením v oblasti ochrany obyvatel, proto počítáme s vybudováním výstražného a informačního systému města, do kterého investujeme zhruba 27 milionů korun,“ vyzdvihuje Martin Major.

Opravy škol a více zeleně

Na investice do škol putuje částka ve výši 33 milionů. Z peněz se podaří vybudovat nové odborné učebny v ZŠ Gorkého za 15 milionů, v ZŠ Holice za 7,5 milionu i v ZŠ Heyrovského za 6,2 milionu, na rekonstrukci střechy v ZŠ Rožňavská jsou v rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun. Z toho předpokládaná dotace činí 23,3 milionu korun. „Dotace u investic do školských zařízení činí zpravidla devadesát procent, u energetických opatření čtyřicet procent,“ komentoval dotace do oprav škol náměstek Matouš Pelikán.

Kromě toho počítá rozpočet v oblasti školství i dalšími nestavebními investicemi, kde je alokována částka 3,8 milionu korun na obnovu vybavení školních jídelen. Na údržbu a obnovu lokalit dětských hřišť a sportovišť míří částka 2,3 milionu. Další důležitou položkou je obnova historických památek, na kterou je v rozpočtu vyčleněna částka téměř 53 milionů korun a patří sem mimo jiné i plánovaná rekonstrukce historické radnice včetně věže, na níž by město mělo získat dotaci 11,7 milionu korun.

Na obnovu veřejné zeleně ve městě se podařilo radním částku, oproti letošnímu rozpočtu výrazně navýšit. „Nejvíce to pocítí výstaviště Flora, kde dojde k obnově vegetačních prvků za 2,2 milionu korun v parcích včetně zelených ploch. Město bude dále pokračovat v revitalizaci městských zelených ploch, kde v péči o zeleň je alokována částka 50 milionů. K navýšení došlo i u prostředků pro komise městských částí a to o 1,9 milionu, které jsou určeny pro opravy a estetizaci veřejných ploch,“ popisuje odpovědný náměstek primátora Pavel Hekela.

Na podporu využití volného času dětí a mládeže, sociální oblasti, cestovního ruchu a sportu, na obnovu kulturních památek a do oblasti životního prostředí míří z rozpočtu prostřednictvím dotačních programů města celková částka ve výši 86,5 milionu korun.

Mzdy vzrostou

Velký problém při sestavování rozpočtu znamenalo i zákonné navýšení mezd. „Jde o povinné navýšení, na které nám stát nedal ani korunu. Na základě novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinného od 1. ledna 2019, mimo jiné dochází k navýšení stupnice platových tarifů o pět procent,“ objasnil primátor. Pro zhruba pět stovek zaměstnanců státní správy a dvě stovky zaměstnanců samosprávy celková částka činí 14,8 milionů korun. „Zákonné navýšení musí být poskytnuto i zaměstnancům příspěvkových organizací města,“ doplnila ekonomická náměstkyně Eva Kolářová.

Celkové zadlužení města se podařilo snížit o částku 137 milionů korun. „V příjmové části rozpočtu bohužel stále doplácíme na státem stanovené rozpočtové určení daní. Olomouc kvůli tomu od roku 2007 přichází ročně o sto padesát milionů korun,“ objasňuje primátor Mirek Žbánek. Podle něj je to handicap, který se těžko dohání a v řádu let minulých by vytvořil částku 1,5 miliardy korun. Mgr. Radka Štědrá, vedoucí oddělení, tisková mluvčí

JDEME DO VODÍKU, DOHODL SE KRAJ S OSTRAVOU

Vedení Moravskoslezského kraje a města Ostravy se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura proto dnes v  ostravské pobočce Impact Hub podepsali memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie. Na zavádění vodíkové mobility v  regionu se bude podílet také společnost Vítkovice Cylinders. Uzavřela o tom memorandum s  Moravskoslezským krajem.

Veškeré tyto kroky podnikají představitelé kraje, města i průmyslového gigantu proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v  regionu. Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak i na „dobu bezuhelnou“.

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí. To je pro náš kraj, který trápí časté smogové situace a nemůže se zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární. Elektromobilita a hlavně vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý - z  výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v  budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. I pro historicky průmyslovou Ostravu se mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve všech oblastech. Kupříkladu v  dopravě si Ostrava vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselovou trakci do roku 2020 a zcela ji nahradit ekologickými vozidly, převážně na elektřinu, částečně na CNG. Pokrok se ale nedá zastavit, a proto chceme zahájit v podmínkách ostravské MHD i testování vozidel na vodíkový pohon. Jsme přesvědčení, že veřejná správa by v případě takových projektů měla stát v první linii,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Aktivity kraje v oblasti vodíkové mobility budou zahrnovat nejen spolupráci s  městem Ostravou na pilotním projektu vybudování první plnicí vodíkové stanice a zajištění provozu vybraných autobusových linek DPO, jejichž autobusy budou mít vodíkový pohon. „Zaměříme se na pilotní provoz veřejných autobusů na vodík. Začneme s  obnovou vozového parku na Karvinsku, počítáme tu alespoň s  deseti vodíkovými autobusy.

Postupně budou přibývat další veřejné autobusy na vodíkový pohon pro celou dopravní oblast kraje, také automobily pro úřady a příspěvkové organizace kraje, a pokud se nám podaří homologace, tak i vlaky. Počítáme i se samostatnými projekty na tzv. ‚ozelenění vodíku‘, tedy s  výrobou vodíku z  obnovitelných zdrojů,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka, který dnes podepsal také memorandum o společném postupu při zavádění vodíkové mobility v  Moravskoslezském kraji se společností Vítkovice Cylinders.

„Vodíkové technologie máme připraveny. Jsme už dnes dodavateli čtyř z pěti velkých technologických světových hráčů - jak z oblasti energetiky, tak mobility a skladování. Máme vyřešeno skladování pro tlaky 350, 500 a 1000 barů a naší vlajkovou lodí je hydrogen transport, čili přeprava v mobilních zásobnících. Jsme rádi, že právě náš domovský Moravskoslezský kraj se chová osvíceně, sleduje nejmodernější trendy a rozhodl se vyjít z vodíkového pravěku Česka a nasadit jako vůbec první kraj v ČR tyto technologie v masovém měřítku," řekl předseda představenstva Vítkovice Cylinders Jan Světlík. 

OCENILI HANDICAPOVANÉ UMĚLCE

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených udělil hejtman kraje Ivo Vondrák ceny umělcům s handicapem. Vítězná díla i další tvorbu umělců se zdravotním postižením si dnes (29. 11.) zájemci mohou prohlédnout v  Galerii výtvarného umění v  Ostravě na výstavě Svět kolem nás.

Ocenění handicapovaným umělcům předal hejtman kraje dnes (29. 11.), v  rámci vernisáže výstavy Svět kolem nás. „Lidé mívají tendenci brát své zdraví jako samozřejmost. Proto je dobré si čas od času uvědomit, že s  námi žijí i ti, ke kterým se osud nechoval   přívětivě. Moravskoslezský kraj na tyto lidi myslí nejen v  rámci sociální oblasti.

Podporujeme sportovce s  handicapem, příležitosti se snažíme vyrovnávat i v  oblasti kultury. Tvorba handicapovaných umělců může pomoci tomu, aby se lépe začlenili do společnosti a  cítili se být její součástí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě ocenění předá výhercům i finanční ohodnocení. „Mezi vítězná díla rozdělíme 50 tisíc korun. Řekl bych ale, že pro tyto umělce je mnohem cennější, že díky jejich tvorbě lidé lépe pochopí život, problémy a vnímání světa handicapovaných,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

První místo a finanční ocenění 25 tisíc korun získal Petr Kubal za kresbu tuší  s  názvem Pohodář. Za kolektivní dílo Květinová variace získali ocenění a 15 tisíc korun klienti ostravského denního stacionáře Žebřík Tereza Zahrajová, Karolína Vondroušová, Zuzana Kučerová a Martin Volf. Tito umělci společně vytvořili malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu. Za mozaiku s  názvem Poušť byla oceněna Tereza Šmídová, která obdržela odměnu 10 tisíc korun.

Čestná uznání si převzali Miroslava Domesová, Miluše Martínková, Petra Ďurková, Zdeňka Vlčková a Anežka Neužilová za sérii heraldických znaků Ostravy a tří jejích městských částí. Za básnickou sbírku ULICÍ DOLOROSA si čestné uznání odnesl Ondřej Hložek.

Vítěznou tvorbu si mohli zájemci prohlédnout v  proběhu celého dne v  Galerii výtvarného umění v  Ostravě. Součástí výstavy byla také díla, která vznikla díky stejnojmennému projektu Svět kolem nás. V  průběhu celého roku měli handicapovaní umělci možnost navštěvovat dvě desítky výtvarných dílen, které byly přímo určené pro dospělé s  postižením zraku, nevidomé a dospělé s  mentálním a kombinovaným postižením.

„Problematika hendikepu je pro Galerii výtvarného umění v  Ostravě důležitá a jsem moc rád, že se hendikepovaným s  podporou Moravskoslezského kraje můžeme intenzivně a opakovaně věnovat už tolik let,“ uzavřel ředitel Galerie výtvarného umění v  Ostravě Jiří Jůza.

CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Upozornit na výjimečné osobnosti severní Moravy a Slezska má anketa Osobnost Moravskoslezského kraje. Spolu s  desátým ročníkem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost ji dnes (29. 11.) vyhlásil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Přihlásit firmu, obec nebo společnost ve veřejném sektoru do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost může veřejnost do konce února 2019.

„Těším se na nominace. Každý z  účastníků soutěže přináší do života našeho kraje nový příběh plný lidskosti jako protiklad rezignace nebo planého kritizování. Dokud totiž dokážeme uvažovat o dobrých věcech a přinášet je do života, aby sloužily nejen nám samotným, ale také těm kolem nás, pak jsme na správné cestě a dokážeme se vyrovnat s problémy, které život přináší,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Je přesvědčen o tom, že je důležité vyzdvihnou jednotlivce i celé týmy a poděkovat jim za to, že dělají pro kraj, pro občany více, než je jejich povinnost a než jim ukládá zákon. „To je podstata společenské odpovědnosti. Klíčem k  úspěchu jsou lidé vzdělaní, pracovití, motivovaní, altruističtí,“ dodal hejtman s  tím, že samotná nominace a úspěch v  soutěži mohou jejím účastníkům pomoci zviditelnit se v  konkurenci a motivovat ostatní.

„V  době, kdy jsou všichni nastaveni především na výkon a zisk, a kdy je čím dál těžší prosazovat zájmy společenské, je to příležitost, jak se společensky odpovědné firmy mohou zviditelnit jak mezi konkurencí, tak u potencionálních uchazečů o zaměstnání. Zaměstnance je náročné si získat a udržet, a tím, že má o ně firma zájem, a dává to dostatečně najevo, se stává žádaným zaměstnavatelem,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Soutěž Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s  Radou kvality ČR již od roku 2009 – letos je vyhlášen 10. jubilejní ročník. Moravskoslezský kraj je průkopníkem této soutěže v  Česku a inspiruje ostatní. Soutěž je rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzuje řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřuje se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností a další.

Hejtman Ivo Vondrák vyhlásil i druhý ročník ankety Osobnost Moravskoslezského kraje. Loni měla tato anketa velký úspěch a překvapil vysoký počet přihlášených. Hlavním cílem je upozornit veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro druhé ohromnou inspirací.

„Znáte ve svém okolí někoho, kdo je ve vašich očích hrdina? Nominujte ho. Může to být politik, lékař, umělec nebo třeba ‚jen‘ babička odvedle, mimořádná celou svojí duší a činy,“ vyzval hejtman Ivo Vondrák.

Osobnost Moravskoslezského kraje se bude vybírat ve dvou kolech. V  prvním kole bude osobnost nominovat veřejnost. Lidé budou mít k  dispozici anketní lístek, který odešlou elektronicky nebo poštou na moravskoslezský krajský úřad. Nominace budou přijímány do konce února. Z  těchto návrhů pak pětičlenná komise v  čele s  hejtmanem vybere vítěze.

Loni občané kraje nominovali celkem 53 osobností, hodnotící komise z  nich vybrala vítěze - českého herec, režiséra, divadelního ředitele, scenáristu, publicistu,  moderátora, pamětníka holocaustu a bojovníka za svobodu Luďka Eliáše.

DOHODU S OKK KOKSOVNY A AL INVEST BŘIDLIČNÁ

Moravskoslezský kraj dnes (29. 11.) uzavřel s  akciovými společnostmi OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v  regionu. Podepsali ji hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a předseda představenstva obou společností Petr Otava.

Po Třineckých železárnách, společnostech BorsodChem MCHZ a Teva Czech Industries s.r.o jde o další dva podniky, které se s  Moravskoslezským krajem dohodly  a zavázaly k aktivitám, jež podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k  menšímu zatížení životního prostředí v  regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s  mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s  významnými průmyslovými podniky je jedna z  možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj v  dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. Finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z  krajského rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity vedoucí k  tomu, abychom v  regionu dýchali čistější vzduch.

Společnost OKK Koksovny, a.s. se v  dobrovolné dohodě do roku 2020 kromě jiného zavázala k opatřením na minimalizaci nestandardních stavů posílením preventivní údržby a  oprav zařízení. Předpokládá, že každoročně na to vynaloží 700 tisíc korun. Každý rok také vloží 100 tisíc korun do fondu města Ostravy na ozdravné pobyty dětí a minimálně 200 tisíc korun půjde na monitoring kvality ovzduší v  Ostravě-Přívozu.

Společnost AL INVEST Břidličná, a. s. například zakoupí zametací stroj pro čistění komunikací, aby snížila prašnost v  areálu podniku. Uvede do provozu moderní recyklační linku organických rozpouštědel se zachytáváním nasycených par emisí těkavých organických látek. Minimálně za 20 tisíc ročně vysadí v  areálu společnosti zeleň. Do konce příštího roku také vypracuje energetickou koncepci, která povede ke snížení energetické náročnosti výrobních a obslužných provozů.

PO KONCERTĚ ZHASNE TRIKOLORA NA BOLT TOWER

Velký galakoncert v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích bude vrcholem oslav 100. výroční vzniku Československa. Symbolem oslav je trikolora, kterou Moravskoslezský kraj během Colours Of Ostrava rosvítil na Bolt Tower v  Dolních Vítkovicích. Po koncertě trikolora zhasne a věž bude opět svítit jako dříve.

Koncert, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj, se uskuteční 4.  prosince, vstupenky pro veřejnost jsou v předprodeji. Kromě už zveřejněných interpretů jako David Stypka s kapelou Bandjeez, Janáčkova filharmonie Ostrava či improvizační kvartet Tři Tygři se návštěvníkům představí například i Boris Urbánek, Elis Mraz či Patricie Janečková. „Koncert složí hold všem významným umělcům, kteří v průběhu let 1918 až 2018 výrazně přispěli k rozvoji kultury v Moravskoslezském kraji. Myslím, že si návštěvníci užijí příjemný večer plný zajímavých vystoupení, ale taky humoru,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj ke koncertu vydává reprezentativní publikaci, která přibližuje sto let kultury v  regionu. „Kniha je rozdělená do pěti kapitol, které se věnují výtvarnému umění, literatuře, hudbě, filmu a divadlu. Čtenáři si tak připomenou tvorbu nejvýznačnějších umělců, kteří svým uměním přesáhli hranice Moravskoslezského kraje a často i republiky,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro kulturu Lukáš Curylo, který publikaci dnes (29. 11.) pokřtil společně s  hejtmanem kraje Ivo Vondrákem a jejím autorem Ladislavem Vrchovským.

„Tuto knihu si zdarma odnese každý návštěvník koncertu Janáček a Tři Tygři. Takže kromě kulturních zážitků všechny čeká i tento příjemný bonus,“ dodal náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

„V programu koncertu se objevují i další zvučná jména. Návštěvníci se mohou těšit i na vystoupení Evy Dřízgové, Václava Moryse, nadějné ostravské kapely Places, dechový orchestr složený z hráčů orchestru operety Národního divadla moravskoslezského, spojených pěveckých sborů Moravy a Slezska a dalších,“ řekl za pořádající spolek Společnost pro kulturu a umění jeho předseda Ladislav Vrchovský.

Režii koncertu má na starost Janka Ryšánek Schmiedtová, která řekla: „Společně se Třemi tygry pracujeme na tom, jak co nejlépe skloubit roli průvodců důstojným večerem s potenciálem jejich improvizačního umu. Protože i důstojný večer může mít humor a šmrnc, nápad i styl. Už teď mohu prozradit, že se bude i trochu tančit a snad dokonce zlehounka zpívat!“

Člen improvizační skupiny Tři Tygři Albert Čuba k účinkování řekl: „Tři Tygři mají radost, že se můžou vydat do úplně nového teritoria, protože jak známo, šelmy potřebují především volnost. Gong je teritorium skutečně rozlehlé, což nám umožní pořádný rozběh za kořistí - a tou je humor a legrace ve všech jeho podobách. Těšíme se, že především s  hudebníky filharmonie vytvoříme pořádnou zoo. Vladimír Polák již avizoval, že se pokusí strhnout dirigenta, aby převzal vedení koncertu.“

Vstupenky na galavečer Janáček a Tři Tygři jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketstream. Publikace věnovanou vývoji kultury v Moravskoslezském kraji je v ceně vstupenky, jeho návštěvníci ji tedy při odchodu dostanou zdarma. 
Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí