iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ústav struktury a mechaniky hornin si připomíná 90 let

Výzkumné pracoviště nacházející se v  pražské Libni v  areálu původní Vydrovy továrny na výrobu poživatin nese od roku 1994 název Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky (ÚSMH AV ČR). Letos si připomíná 90 let své existence, a to mimo jiné i vydáním publikace o své historii Věda pod Rokoskou.

Výzkum v  instituci byl od počátku svázán s  uhlím a jeho těžbou, zpracováním a využitím, v  současné době se zde badatelé věnují mnoha dalším oborům zkoumajícím horniny a horninové prostředí. Zpracovali například inženýrsko-geologický posudek, který analyzoval příčiny masivního sesutí svahu v  roce 2013 na dálnici D 8 ve směru na Drážďany.

„Velmi oceňuji práci, kterou odvedli vědci z ústavu právě při vypracování posudku k  odhalení příčiny sesuvu na dálnici D 8. Nezůstali však jen u toho, ale vytvořili poté dokument, který bude sloužit jako příručka při projektování liniových staveb právě s  ohledem na možná rizika sesuvů,“ uvedla předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Připomněla také, že ústav byl jeden z  prvních ústavů Akademie věd, který zformuloval výzkumný program v  rámci Strategie AV21, a to program Přírodní hrozby. Podle ní je to jeden z  nejlepších programů Strategie AV21 a je značně viditelný a srozumitelný na veřejnosti.

Ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc., uvedl, že vědci v ústavu se i dnes věnují výzkumu a využití uhlíku, tedy základnímu prvku tvořícímu uhlí, i když na zcela jiné bázi a úrovni než kdysi. „Další obory se zaměřují na výzkum zemětřesení, současných i prehistorických, na zkoumání svahových pohybů, a to nejen v  České republice, ale i v  extrémních polárních a vysokohorských oblastech.

Naši odborníci provádějí různá pokročilá měření a výzkumy po celém světě, například na Špicberkách, v  Peru, v  Himálajích, Kalifornii či Etiopii,“ řekl. Doplnil, že aktivity odborníků jsou zaměřeny i na využití geotermální energie, zkoumání vlastností a úpravy hornin, technologií jejich zpracování či vývoj materiálů. Připomněl, že v  nedávné době byly zahrnuty do výzkumu i environmentální technologie. Josef Stemberk stojí v  čele této instituce od roku 2012, ústav má přibližně 120 pracovníků.

Ředitel dále zmínil, že v  rámci Strategie AV21 Přírodní hrozby ústav pořádá tematické semináře pro odbornou i laickou veřejnost, mimo jiné nechal natočit dokumentární film Pohyby o bádání na Špicberkách a vyvíjí i další aktivity, aby upozornil na přírodní rizika, která hrozí například ve  stavebnictví, ale i v  jiných oborech.

U příležitosti 90. výročí existence vydal ÚSMH publikaci Věda pod Rokoskou, která shrnuje dějiny výzkumného pracoviště, v nichž se ve velké míře zrcadlí i dějiny České republiky. Věnuje se také současnosti ústavu a výhledům do budoucna. Autory publikace s  podtitulem Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a jeho předchůdců jsou odborníci z  Masarykova ústavu Akademie věd Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová a Jiří Šoukal. Na obsahu se podíleli i odborníci z  ÚSMH. Publikaci autoři podrobně představili v  pátek 23. listopadu 2018 účastníkům slavnostního vzpomínkového setkání, které se u příležitosti devadesátiletého výročí ústavu uskutečnilo v  reprezentačním zařízení Akademie věd ve Vile Lanna v  Praze 6. Marie Fialová

VYSOČINA STIPENDIA UČŇŮM HUTNÍK, KREJČÍ, SKLADNÍK

Na odměnu za tříleté studium mají nově nárok všichni učni Hutník, krejčí a skladník - Kraj Vysočina rozšířil výčet středoškolských studijních oborů, při jejichž studiu a splnění podmínek, budou moci žáci pobírat stipendia a nově také odměnu za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. „Důvodem této změny je snaha vedení Kraje Vysočina o intenzivnější motivaci mladých lidí ke studiu učebních oborů. V současné době na naše stipendia dosáhne v průměru 34 procent žáků ve středních školách v podporovaných oborech,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Mezi 27 stipendijními studijními obory s krajským stipendiem nově s platností od letošního školního roku figurují hutník, krejčí a operátor skladování, tedy obory o jejichž studium je v současné době dle statistik středních škol minimální až nulový zájem. U vybraných učebních oborů, např. pekař, kameník nebo zedník bylo zvýšeno měsíční stipendium ze 700 na 1000 korun, další vybrané nematuritní obory mohou náctiletí na Vysočině studovat se stipendiem 700 a 400 korun měsíčně. Tyto vybrané obory jsou navíc v případě dobrých výsledků z teorie i praxe "odměňovány“ prospěchovým stipendiem 2000 korun za pololetí. V minulém roce bylo podle původních pravidel mezi 790 stipendistů na všech bonusech rozděleno 2,633 miliónu korun z rozpočtu Kraje Vysočina.

Hlavní novinkou v krajské stipendijní politice je odměna za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. Ta bude podle informací Jany Fialové už v letošním školním roce náležet žákům všech nematuritních, tedy učebních oborů zařazených v rozdělení oborů do skupiny H, kteří však nespadají do vyjmenovaných oborů, ale úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a mimo jiné studovali celou dobu se stanoveným průměrným prospěchem .

Tito žákyně a žáci na závěr studia mohou získat odměnu 10 tisíc korun. „Kraj Vysočina má v navrhovaném rozpočtu na rok 2019 připraveny na výplatu krajských stipendií tři milióny korun, tedy částku stejnou jako letos. Odhadem předpokládáme, že tyto peníze nám budou příští rok stačit,“ odhaduje Jana Fialová s tím, že stipendijní podpora má dlouhodobý příznivý efekt. Podle krajských statistik počet žáků v oborech s možností získání stipendijní podpory vzrostl o 1% oproti loňskému roku.

Kraj Vysočina poskytuje studijní i motivační stipendia od školního roku 2010/2011. Od roku 2013 je podpora vyplácena kontinuálně po celé při roky studia. Do současné doby bylo mezi žáky rozděleno 20 146 000 korun. Ing. Jitka Svatošová

PARTNERSTVÍ VYSOČINY S ITÁLIÍ?

V letech 2006 až 2010 byl italský region Friuli Venezia Giulia (česky Furlánsko – Julské Benátsko) jedním ze zahraničních partnerů Kraje Vysočina, ale kvůli nízké aktivitě nebyla smlouva o spolupráci v roce 2010 prodloužena. To by se však nyní mohlo změnit, protože hejtman Jiří Běhounek i prezident regionu Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, který je ve funkci od dubna letošního roku, vyjádřili snahu toto partnerství oživit. Zintenzivnění vzájemných vztahů obou regionů deklaroval prezident Fedriga při své návštěvě na Vysočině v závěru minulého týdne.

„Italským partnerům nabízíme možnost rozvíjet partnerství v řadě oblastí, vytipovali jsme například oblast školství, sportu, kultury nebo cestovního ruchu. Potenciál vidíme rovněž ve výměně zkušeností v oblasti zdravotnictví nebo paliativní péče,“ nastínil budoucí vztahy s italským regionem hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a doplnil, že nyní už se budou ladit konkrétní kroky spolupráce, tak aby byla pro obě strany zajímavá a přínosná. Prezident regionu Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga vyjádřil na Vysočině přání a zároveň představu, aby spolupráce obou regionů byla komplexní a dlouhodobá, ne jen založená na jednorázových akcích nebo vzájemných návštěvách.

„S Furlánskem – Julským Benátskem nás váže společná historie i kulturní blízkost v evropském prostoru. Pojítkem může být třeba osobnost geniálního barokního architekta a stavitele italského původu Jana Blažeje Santiniho Aichla nebo propagace památek zapsaných na seznam UNESCO. Na území italského regionu se jich nachází hned pět, u nás pak tři, což je nejvíce ze všech krajů v Česku“ doplnila náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Po jednání s vedením kraje navštívila italská delegace město Třebíč. Zde měli možnost prohlédnout si krajskou střední průmyslovou školu, ekotechnické vzdělávací centrum Alternátor, obuvnickou firmu Selva Shoes i třebíčskou chloubu, baziliku sv. Prokopa. Ing. Eva Neuwirthová

DOHODA S TEVOU, POMŮŽE ZLEPŠIT VZDUCH V REGIONU

Moravskoslezský kraj (27. 11.) uzavřel se společností Teva Czech Industries s.r.o. dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v  regionu. Podepsali ji hejtman Ivo Vondrák a jednatelé společnosti Richard Szrajbr a Jaroslav Chylík.

Třetí firma, která se s  Moravskoslezským krajem dohodla  a zavázala se k aktivitám, jež podnikne nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k  menšímu zatížení životního prostředí v  regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s  mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s  významnými průmyslovými podniky je jedna z  možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj v  dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Finančně podpoříme ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z  krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické, podělíme se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancujeme další aktivity vedoucí k  tomu, abychom u nás dýchali čistější vzduch,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se v  dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala investovat do roku 2020 minimálně 20 milionů korun do ekologických a bezpečnostních řešení. Každoročně také zajistí údržbu zeleně a komunikací v  areálu společnosti a novou výsadbu za půl milionu korun a bude nakupovat energii jen z  obnovitelných zdrojů.

„Uvědomujeme si dopady naší výrobní činnosti na životní prostřední. Snažíme se je minimalizovat tím, že trvale zlepšujeme technologické procesy, používáme účinná zařízení pro zachycování emisí a omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší. Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod a od příštího roku budeme používat k pokrytí našich energetických potřeb pouze zemní plyn, jehož energetický potenciál maximálně využíváme odběrem tepla z odpadních plynů,“ řekl Jaroslav Chylík, jednatel opavské společnosti Teva Czech Industries.

„V  současné době jednáme s  dalšími významnými průmyslovými podniky v  regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod. Závazky těchto provozovatelů se budou lišit v  závislosti na umístění jejich provozů, charakteru jejich činnosti i na finančních možnostech,“ dodala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

CHYTRÁ SOUTĚŽ UŽ V  KRAJI ZACHRÁNILA LIDSKÉ ŽIVOTY

Telemedicínské měření na dálku je jedním z  „chytrých projektů“, které se realizovaly díky podpoře Moravskoslezského kraje. Zjištěné hodnoty tohoto měření přivolají v  případě potřeby lékařskou pomoc, známe případy, kdy byl dokonce zachráněn lidský život. Chytrá řešení tak v  provozu obstála, kraj bude v  jejich podpoře pokračovat.

Telemedicínské měření bylo jedním z  projektů, které byly nejlépe vyhodnoceny v  soutěži o nejlepší chytrá řešení, kterou v  loňském roce organizoval Moravskoslezský kraj. Na realizaci nejlepších šesti projektů kraj přispěl celkovou částkou 2 a půl milionu korun. Loňský vítěz soutěže - Národní dohledové centrum Ústavu vývoje a klinických aplikací nasadilo 47 přístrojů, které na dálku měří zdravotní stav pacientů ve třech sociálních zařízeních v  kraji. Je sledováno 228 uživatelů, aniž by byla potřebná jejich návštěva nemocnice nebo lékaře. Díky tomu se nejen zvýší pohodlí uživatelů, ale také se sníží počet převozů sanitními vozy.

„Byli jsme zvědaví, jak senioři na tuto technickou vymoženost zareagují. Měli jsme dokonce obavy, zda na telemedicínu přistoupí. Nakonec se ukázalo, že pacienti měření takzvaně na dálku vítají. Lékaři mají data o pacientech okamžitě k  dispozici a jsou upozorněni na jejich zhoršený stav přes internetový portál. Mohou tak pružně reagovat, například úpravou medikace, popřípadě výjezdem za pacientem,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že za dobu fungování naměřily telemedicínské sety u pacientů přes 1200 alarmujících hodnot.

„Telemedicína už dokonce několikrát zachránila lidský život. Při běžném pravidelném měření se například ukázalo, že paní v  Domově Příbor měla několikanásobně vyšší hodnotu glykémie. Na základě toho za ní takto na dálku vyslal lékař sanitku a pacientka byla hospitalizována v  nemocnici. V  příštím roce proto tyto sety, které na dálku měří například také teplotu, okysličení krve, EKG nebo třeba plicní ventilaci, nasadíme i v  dalších domovech. Senioři se budou cítit bezpečněji, jejich stav bude pravidelně monitorovaný,“ dodal hejtman kraje Ivo Vondrák.

V  loňské soutěži byly úspěšné i projekty vyřizování dokladů přes internet nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. „Podpořili jsme rozjezd nejzajímavějších chytrých projektů a ukázalo se, že lidé na ně čekali. Moderní technologie nám umožňují mít život jednodušší a pohodlnější. Zpětná vazba od uživatelů i data o využití chytrých projektů hovoří za vše. Jejich zavádění proto budeme rozšiřovat,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro chytrý region Jakub Unucka.

Jedním z dalších úspěchů loňské soutěže byl projekt z  oblasti čisté mobility. Deset nabíjecích stanic nainstalovala v  kraji společnost Elektro-projekce. Nejvíc vytížené jsou ty v Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm. Jednu rychlonabíjecí stanici na principu EV Smart, která dobije auto v  řádu desítek minut, zprovoznila společnost CDS Cars v  Karviné. Nabíječek využilo k  dnešnímu dni přes 500 elektromobilistů. Všechna nabíjení jsou do konce roku 2018 pro uživatele elektromobilů zdarma. Celkově se už využilo kolem pěti tisíc kilowatthodin elektřiny, což je úspora osmi tun oxidu uhličitého. V  roce 2019 Moravskoslezský kraj podpoří výstavbu dalších dvaceti stanic.

„Podporou elektromobility chceme lidi naučit, že existuje i jiná možnost, než jezdit na naftu nebo na benzín. Je to mezistupeň a příprava na přechod na vodíkovou dopravu. Právě ve vodíku a jeho šetrnosti k  životnímu prostředí je budoucnost, ke které Moravskoslezský kraj směřuje,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka a doplnil: „Loňská soutěž má své hmatatelné výsledky. V  Moravskoslezském kraji je spousta talentovaných a odvážných lidí se zajímavými nápady. Chceme potvrdit, že si titul Smart region stále zasloužíme, takže chystáme další programy na podporu inovačních technologií a start-upů. Těším se na všechny smělé nápady a věřím, že se opět najdou takové, které bude stát za to podpořit a dotáhnout jejich realizaci.“ Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí