iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zařídí Babiš vládního zmocněnce pro cestovní ruch ČR?

Už řadu let se hovoří o tom, že by vláda ČR měla mít ministra pro cestovní ruch, jako byl dříve, protože z cestovního ruchu se dostávají v ČR dom státního rozpočtu miliardy. Bohužel, za poslední léta se to nestalo. Neschopný premiér Sobotka poškodil nejen celou ČR, ale i ČSSD. Chovanec, Zaorálek, Birke a spol. Sobotkovi jen naslouchali a báli se ho zastavit v rozhazování milionů na uprchlíky a dalších nesmyslností.

V Německu teď za uprchlíky chtějí trestně stíhat Merkelovou, která uznala chyby, a uprchlíky nyní z Německa posílají zpět do svých zemí. Bude se stíhat za rozházení milionů ČR na uprchlíky i Sobotka? Postarají se o to ministři vnitra Hamáček a ministr spravedlnosti Kněžínek?

Za komunistů byl Vládní výbor pro cestovní ruch, který se řádně staral o turisty u nás i v zahraničí. Existovali také vládní zmocněnci, jako např. Otakar Ferfecký pro dostabu Národního divadla a pro opravu dálnice z Prahy do Brna, a mnozí další. Všechny problémy stavařů vždycky řešil s vládou vládní zmocněnec, který byl průbojný a trval na rychlém vyřešení potíží stavařů. Vládní zmocněnec byl velkou pomoci.

I dnes je vládní zmocněnec Jiří Cienciala pro Moravskoslezský a Severočeský kraj, který řeší problémy v těchto regionech. A zřejmě úspěšně.

Když vznikala Babišova vláda, Babiš sliboval nová ministerstva. Hovořilo se o tom, že vznikne i ministerstvo cestovního ruchu, které bude spojeno s ministerstvem kultury, nebo některým jiným. Babiš od toho ale nakonec z různých důvodů upustil. A jeho poradci ho k tomu nedonutili, nebo je neposlechl. Možná jim to bylo jedno, protože kdyby šéfovi ANO poroučeli, mohl by se s nimi rozloučit. Přišli by tak o výnosná koryta. Většina poslanců a senátorů z ANO se raději o zlepšení situace v ANO, jako je zbytečné rozhazování milionů, se raději s nikým o tom nebaví, aby náhodou nenarazili a neudělali si špatné jméno u Babiše. Stejně jednají i Faltýnek nebo Brabec a spol.

EXPERTI CESTOVNÍHO RUCHU VOLAJÍ PO POMOCI

V minulých dnech se konalo v pražském hotelu Kampa Fórum cestovního ruchu, které představuje největší nezávislou komunikační platformu pro koordinaci a  prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví, tak vně. Vzniklo na základě vládou schválené Koncepce státní politiky cestovního ruchu v  České republice na období 2014 – 2020, jejíž garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj v  čele s  ministryní Klárou Dostálovou.

Cílem Fóra je formulovat aktuální problémy odvětví cestovního ruchu v  ČR, efektivněji prosazovat nutné změny, navrhovat zpracování odborných studií a spolupracovat na vyhodnocení ročních akčních plánů Koncepce. Mezi důležité funkce přitom patří komunikace s  institucemi veřejné správy, tj. aktivní podpora profesních zájmů v  meziresortních a pracovních skupinách při orgánech státní správy na všech úrovních.

Aktuálně má Fórum cestovního ruchu 15 členů a 7 uzavřených memorand o spolupráci, čímž sdružuje nejvýznamnější aktéry v  cestovním ruchu. Zastupuje tak zájmy více jak 190 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu.

Přesto členové Fóra cestovního ruchu v čele s předsedou Viliamem Sivkem se svěřili novinářům, že je třeba hledat další pomoc u Babišovy vlády, a proto byl nejlepší vládní zmocněnec pro cestovní ruch, když vláda nemá ministerstvo pro cestovní ruch. Náměstek pro cestovní ruch u ministryně Dostálové naprosto nestačí, protože se zabývá spíš jinou činností, nebo cestovním ruchem, kde se získávají miliardy do státní pokladny.

PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ SEZONU

Provozovatelé lyžařských středisek finišují údržbu vozových parků především pásových vozidel pro údržbu sjezdových tratí i běžeckých tras. Podobně je tomu u zařízení pro zasněžovací technologii, která je již v  mnoha lyžařských areálech rozmístěna na pozicích, odkud bude technické zasněžování spuštěno s  první pozitivní mrazivou předpovědí.

Nutnou povinností provozovatelů je také zajistit pravidelné revize dopravních zařízení – lyžařských vleků a lanových drah, které taktéž v  tomto období ve většině lyžařských středisek probíhají. Podobně je tomu také v  oblasti vzdělávání a proškolení osob pověřených různými činnostmi v  osobní lanové dopravě. ALDR zajišťuje celé portfolio vzdělávání v  této oblasti, aktuálně 3. 11. 2018 odstartoval podzimní běh školení obsluh lyžařských vleků pro oblast Vysočinu, následovat budou další horské oblasti napříč celou ČR.

S  přihlédnutím k  aktuálnímu vývoji cen energií, investicím provozovatelů, a především rostoucími náklady v  oblasti mezd je na místě očekávat nárůst cen přepravních tarifů (skipasů), ale také dalších návazných služeb (lyžařské školy, půjčovny vybavení a servisy, ubytování, gastronomie, volnočasové aktivity a wellness) v  rozmezí 15-20 %.

NEDOSTATEK PRACOVNÍKŮ

Provozování lanové dopravy-lyžařských středisek a služby v  cestovním ruchu obecně se potýkají s  markantním nedostatkem pracovní síly. Někteří provozovatelé byli již v  loňské sezóně dokonce nuceni k  omezení provozu a nebyla tak plně vyžita kapacita některých zařízení či provozoven. Tato situace přetrvává i nadále. Podobně jako v  ostatních odvětvích by se jevila jako řešení částečná automatizace některých procesů – ta je ovšem z  hlediska finančních nákladů a povahy, resp. sezónnosti provozů lyžařských středisek nereálná. Důsledkem jsou tak rostoucí náklady na mzdy, což povede ke zvýšení cen za poskytované služby.

NEDOSTATEK VODY NA ZASNĚŽOVÁNÍ

Zpočátku roku 2018 proběhlo v  českých mediích mnoho reportáží zabývajících se návrhem novely vodního zákona v  důsledku které by mělo dojít ke zpoplatnění odběru povrchové vody pro zasněžování lyžařských středisek. Ke spokojenosti českých provozovatelů a také s  přispěním intervence ALDR bylo od tohoto záměru upuštěno, jelikož bylo vyhodnoceno, že by tento záměr nikterak nepřispěl k  řešení problematiky sucha či zadržení vody v  krajině, s jakým byla předmětná novela koncipována.

NEŘEŠÍ SE POTÍŽE S PRŮVODCI

Pražský návrh novely živnostenského zákona na převedení průvodcovské činnosti na vázanou živnost projednává Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR jako tisk č. 247. Návrh je odůvodněn opakovanými žádostmi organizací působících v cestovním ruchu a průvodcovské činnosti (Sdružení průvodců ČR, Asociace průvodců ČR, Pražská informační služba) o legislativní úpravu a stanovení odborného vzdělání a praxe pro výkon činnosti, který by odpovídal významu kulturního dědictví České republiky. Upozorňuje na případy nekvalifikovaného výkonu průvodcovských služeb v  praxi a poskytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících informací osobami bez příslušného vzdělání.

Proto je navrhováno opětovné zavedení živnosti vázané na vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání v oboru historie nebo cestovní ruch či absolvování zkoušky profesní kvalifikace nebo rekvalifikace průvodce, a výkon průvodcovské činnosti pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost. Zahraničním průvodcům poskytujícím služby na našem území bude uložena povinnost ohlášení a doložení způsobilosti před prvním poskytnutím služby u nás stejně jako je tomu v  zemích EU, kde jsou průvodci vázanou živností.

Za návrhem stojí obecný zájem na ochraně a interpretaci kulturního a přírodního dědictví naší země, na ochraně spotřebitele, tzn. návštěvníka, a snaha o zvyšování kvality průvodcovských služeb, sjednocení podmínek hospodářské soutěže s průvodci v zahraničí, zejména v sousedním Rakousku
a na Slovensku.

V České republice máme 59 středních a vyšších odborných škol cestovního ruchu, akreditované vysokoškolské studijní obory, 28 autorizovaných osob pro profesní zkoušku průvodce cestovního ruchu a 5 pro zkoušku průvodce Prahou. Za posledních pět let profesní zkoušku průvodce cestovního ruchu vykonalo 1607 osob a průvodce Prahou 780 osob. V Praze splňuje profesní kvalifikaci průvodce Prahou více jak 1400 osob. Bohužel stále více návštěvníků doprovází nekvalifikovaní průvodci a zejména absolventi škol a zkoušek profesní kvalifikace se nemohou uplatnit v praxi.

Návrh se sice týká hlavně Prahy, ale také třeba Kutné Hory, Českého Krumlova, západočeských lázní i jižní Moravy. Není namířen proti vedoucím zájezdu (tour manažerům) ze zahraničí, kteří u nás doprovázejí zejména návštěvníky z  asijských zemí.

Činností průvodce cestovního ruchu (doprovodu návštěvníků na území ČR, případně přeshraničnímu poskytování průvodcovských služeb v EU) se u nás věnuje asi 4500 osob. Z toho polovina podniká v Praze a Středočeském kraji. Zbytek připadá na ostatní regiony. Činnost průvodce cestovního ruchu nebo vedoucího zájezdu vykonává jako hlavní výdělečnou činnost asi 20 % osob. Mimo tyto statistiky jsou průvodci, kteří působí na našem území bez živnostenského listu (dočasně nebo trvale). Ti zpravidla nemají odbornou způsobilost ve smyslu navrhované úpravy. Jejich odhad činí asi 1500 osob.

Projednávání návrhu je na samém počátku. Po mnoha letech hledání řešení se nakonec Praha rozhodla předložit konkrétní návrh a bude záležet na poslancích a senátorech, zda uspěje.

PODPORA VENKOVSKÉ TURISTIKY

Hlavním tématem letošního roku je ve Svazu venkovské turistiky a agroturistiky realizace projektu Podpora a rozvoj kvality služeb venkovské turistiky v  ČR 2018, který navazuje na dlouholeté úsilí Svazu o rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturistiky u nás.

Projekt má tři hlavní části, které na sebe úzce navazují: dokument Strategie rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR, materiál Metodiky pro podnikatelské subjekty ve venkovské turistice a systém podpůrných nástrojů pro zájemce o certifikaci svých zařízení a kontrolory kvality.

Na dokumentu strategie pracuje realizační tým pod vedením předsedkyně Svazu Ing. Zdenky Noskové a pracovní skupina složená ze zástupců organizací cestovního ruchu, profesních zemědělských svazů a vysokých škol. Na pracovní jednání jsou rovněž přizváni zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a agentury CzechTourism. Společnou ambicí je vytvořit podklad pro efektivní a strategické řízení produktů venkovského cestovního ruchu na národní i regionální úrovni a nastavit sledování trendů a vývoje  oboru. Zástupci organizací i poskytovatelů služeb se sešli již dvakrát na jednání na Vysočině a 27. 11. je čeká poslední společné pracovní setkání.

Materiál metodiky je určený pro malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří nejčastěji podnikají ve venkovské turistice. Kromě přehledu platné legislativy bude obsahovat i doporučení pro ubytovatele, regionální produkty, zážitkové služby, zásady interpretace místního dědictví a principy tvorby úspěšných produktů venkovské turistiky. Metodika bude k  dispozici v  tištěné i elektronické podobě na konci roku 2018.

V  rámci podpory a rozvoje certifikačního systému značek Ubytování v  soukromí, Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v  regionech vzniká nejenom systém online elektronické certifikace (softwarová aplikace), ale také manuály pro žadatele i kontrolory a především katalog certifikovaných subjektů.

Záměrem Svazu je vytvořit moderní a funkční platformu, která nebude nabízet jen pověstné hvězdičky, ale umožní poskytovatelům služeb získat profesionální a lidskou zpětnou vazbu a pomůže jim rozvíjet jejich podnikání. Ze zkušeností již víme, že celý systém standardů kvality neslouží pouze ke známkování zařízení a přidělování značek, ale může být i efektivním nástrojem spolupráce při budování regionálních produktů venkovského cestovního ruchu.

V  současné době je do systému zapojeno 20 ubytování v  soukromí, značku Zážitky na venkově, Dovolená na statku a Dovolená na venkově má již 15 zařízení. Jsme rádi, že se některé subjekty přihlašují bez větší akvizice z  naší strany a věříme tak, že tato certifikace a služby vyplní mezeru na trhu.

Těší nás také kladné ohlasy turistů, kteří stále častěji vyhledávají toto téma nejen přes prázdniny, ale také v  průběhu roku. Díky předchozí dobré spolupráci s  odborníky se jich do aktivit podařilo zapojit velké množství, a to včetně organizací, které se venkovskému cestovnímu ruchu na různých úrovních dlouhodobě věnují.

Projekt v  tomto rozsahu by nebylo možné realizovat bez finanční podpory státního rozpočtu, kterou Svaz získal z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Díky získané dotaci vznikají materiály a aktivity, které přispějí k  vytvoření produktu venkovské turistiky na národní úrovni.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Klub českých turistů je nejstarší „cestovní agentura“ v  České republice. Legendární turistická výprava na Světovou výstavu v  roce 1890, tedy 1,5 roku po založení Klubu českých turistů, byla zřejmě prvním organizovaným zájezdem do ciziny. Díky zahraniční inspiraci Eiffelovou věží byla po návratu z  Paříže z  iniciativy KČT (a díky finančnímu přispění KČT) postavena Petřínská rozhledna a lanovka na Petřín.

11. června 2018 oslavil KČT 130 let od svého vzniku. V  rámci projektu „100 let republiky – 130 let v  pohybu“ uskutečnil od jara 2017 do října 2018 celkem 100 pochodů v  celé republice. Projekt byl zakončen 18. 11. 2018 v  Semilech na pochodu „Za posledním puchýřem“.

Na oslavách 100 let republiky se KČT podílel také aktivní účastí v  projektu „Společné století“ ve dnech 26. -    28. 10. 2018 na náměstí Republiky. V  průběhu oslav vytvořil světový rekord, když na Petřínskou rozhlednu a později také na fasádu domu Hybernia na náměstí Republiky vyvěsil největší turistickou značku o  rozměru 5 x 5 m. Realizaci rekordu pomohli Ančee Kuchařová – nejlepší česká sleklinerka a nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš.

Již od roku 2004 pořádají členové KČT sérii novoročních pochodů pod hlavičkou „Novoroční čtyřlístek“. Od roku 2008 se při nich vybírají finanční prostředky na podporu výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře a také na bezbariérové úpravy turistických chat KČT.

V  roce 2019 čekají KČT další dvě významné události. Připomeneme si 130 let od vydání prvního čísla Časopisu turistů (nyní časopis TURISTA), který je společně s  KVĚTY nejstarším dosud vydávaným časopisem u nás. V  témže roce oslavíme 130 let od vyznačení první turistické pěší trasy.

Výročí časopisu TURISTA si poprvé připomeneme 17. 1. 2019 na Mezinárodním veletrhu Regiontour v  Brně, dále pak 11. června 2019 na slavnostním setkání v  Senátu PČR a konečně také výstavou k 130 letům KČT v  Památníku na Vítkově. Po stopách první turistické pěší trasy do Sv.  Jana pod Skalou se turisté a veřejnost mohou vydat v  sobotu 22. 6. 2019 z  Berouna nebo z  Karlštejna.

SOUTĚŽE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ

Rok 2018 byl pro Asociaci kuchařů a cukrářů ČR velmi bohatý a pestrý, co se akce týče. Ať už to byly různé soutěže, semináře, konference či výlety nebo exkurze.Pojďme se na nějaké akce podívat.

Jako první nelze nezmínit největší úspěch Českého národního týmu, a to zlato v FHA Culinary Challenge Singapur. Národní tým kuchařů a cukrářů AKC ČR porazil všechny týmy z celého světa, kteří bojovali o bronzovou sošku lva, národní symbol Singapuru. V konkurenci kuchařů z Taiwanu, Nového Zélandu nebo Malajsie báječně uspěl.

Soutěže, pořádané AKC ČR, jsme zahájili 24. ročníkem soutěže mladých odborníků v  oblasti gastronomie Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup. I letos proběhla v  rámci Veletrhu FOR GASTRO&HOTEL 2018 soutěž Cukrář roku 2018 – Hollandia Cup, kde jsme mohli vidět neuvěřitelné výkony soutěžící k  letošnímu tématu 100 let výroční vzniku Československa.

Nově jsme pořádali soutěž Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování, kde se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, a to školky, školy, senioři 70+ a racionální pokrm.

Tradičně se uskutečnila i soutěž Český kapr 2018 a Lázeňský pohárek 2018.

Soutěží bylo daleko více jako např. O Priessnitzův dortík 2018, Gastro Hradec – Vitana Cup 2018, Moravský pohár 2018, Gastro Olomouc – Olima Cup 2018 atd.

Další nádhernou akcí byla Gastronomická slavnost na Zichovci, kdy jsme zavzpomínali na mistra kuchaře Ladislava Nodla a u příležitosti 10. výročí úmrtí proběhlo odhalení slavnostní desky.

Též proběhla 1. Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR. AKC ČR také pořádá plno seminářů po celé ČR, přičemž zaměření seminářů je tak různorodé, že si vybere opravdu každý.

Za velký úspěch také pokládáme naši spolupráci s  Jídelními a lůžkovými vozy, což jsou největší český poskytovatelé gastronomických a retailových služeb pro zákazníky na cestách a dále spolupráci s  Czech Specials, cože je partnerský projekt agentury Czech Tourism, AKC ČR a Asociace hotelů a restaurací. Rok 2018 byl pro AKC ČR opravdu bohatý, a to vše ne-li více nás čeká i v  roce 2019. /r/