iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Unie vydavatelů: Tisk čte stále téměř 9 deseti obyvatel ČR

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018, byly vydavatelům (převážně členové Unie vydavatelů) a členům Asociace mediálních agentur (ASMEA) předány výstupy one currency výzkumu čtenosti tiskových médií MEDIA PROJEKT za 2. a 3. čtvrtletí 2018.

„Data ukazují, že celkový zásah tiskových médií je mohutný a dosahuje 89 % populace ve věku 12 – 79 let, což znamená, že tisk čte téměř 8 milionů obyvatel České republiky s  efektivní schopností čtení. Samotné deníky a jejich přílohy čte 67 % populace, časopisy pak 82 % populace ve věku 12 – 79 let“, uvedl k  výsledkům, které zahrnují jarní a letní měsíce letošního roku, výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla 75 % uvedené populace. Přitom čtenost deníků a jejich příloh na vydání je téměř 48 % a čtenost časopisů na vydání je 64 %.

Výsledky jsou v  porovnání s  předchozími daty za 1. pololetí 2018 stabilní, neboť rozdíly celkových ukazatelů nepřekročily 1 % při stejném počtu do výsledků zařazených titulů.

Čtenost deníků a suplementů

Pořadí titulů podle počtu čtenářů se od 1. pololetí 2018 nezměnilo. Nejčtenějšími deníky jsou Blesk (909  000 osob na vydání), MF DNES (556 000 osob na vydání) a Právo (240 000 osob na vydání).

Celková čtenost titulů sítě Deník dosáhla ve sledovaném období 507  000 čtenářů. Největší počet čtenářů si Deník stále zachovává na jižní Moravě (68  000 osob). Největší nárůst počtu čtenářů dosáhl ve srovnání s  prvním pololetím na Vysočině (+ 37,0 %) a v  jižních Čechách (+ 7,8 %).

Nejčtenějším novinovým suplementem byl titul Blesk magazín TV s  1  186  000 čtenáři. Počet čtenářů zvýšil suplement TV Pohoda, a to o 4,2 %.

Čtenost časopisů

Součástí výstupů jsou údaje o 105 obchodně nejvýznamnějších českých časopisech. Z  prodávaných časopisů vykázaly největší počet čtenářů tituly Nedělní Blesk (515  000 čtenářů/vydání), Rytmus života (446  000 čtenářů/vydání) a TV max (436  000 čtenářů/vydání). Časopisem s  největším počtem čtenářů z  prodávaných i bezplatně distribuovaných je 5plus2 s  843  000 čtenáři.

Nejúspěšnějšími žánrovými skupinami titulů ve 2. a 3. čtvrtletí 2018 byly zpravodajské týdeníky, kde se zvýšila nebo zůstala stejná čtenost na vydání u tří titulů z  celkových pěti. Druhou takovou skupinou byly programové časopisy, kde vzrostla čtenost tří ze z  celkem sedmi sledovaných titulů.

Největší nárůst počtu čtenářů zaznamenaly ve srovnání s  prvním pololetím roku 2018 časopisy Chvilka pro tebe Napětí (+ 18,4 %), Tina Bydlíme (+ 14,3 %) a Týden Historie (+13,6 %).

Sílu tisku potvrzuje fakt, že když převedeme zjištěné ukazatele o jednotlivých titulech přibližně na ukazatele používaná pro internetový trh, zjistíme, že měsíčně vykazují tituly zařazené v  Media projektu průměrně téměř 148  000  000 návštěv (visits) a nejméně 3  900  000  000 shlédnutých stránek (page views). Ing. Václav Mach, výkonný ředitel

URBANISTÉ V PARDUBICÍCH

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR uspořádala svou další pravidelnou konferenci po několika letech opět v Pardubicích. Vybrala si je kvůli aktuálnímu tématu, kterým se stala veřejná prostranství, a mnoha příkladům jejich úprav z posledních let právě v našem krajském městě.

Jedním z patronů konference se stal i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který svým příspěvkem odbornou konferenci zahájil. Představil urbanistům rozpracované půlmiliardové investice v oblasti kultury, které v Pardubickém kraji rostou za pomocí fondů Evropské unie a pod odborným dohledem poradního sboru.

architektů. „Kromě krajského města byla v minulých letech revitalizována mnohá náměstí a další prostranství, z nichž vyčnívá Zámecké návrší v Litomyšli, na kterém se rekonstrukcí Regionálního muzea podílel i Pardubický kraj. Zámecké návrší bylo kromě jiného oceněno i krajskou Stavbou roku, stejně jako Tyršovy sady nebo park Na Špici v Pardubicích,“ uvedl Línek.

Zvláštním veřejným prostranstvím v našem kraji je i krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem, která nyní usiluje o zápis na listinu UNESCO. „Tam je už urbanismus daný pětisetletou historií a je potřeba ho ctít, případně revitalizovat a udržovat,“ dodal Línek, který je předsedou Rady památky hřebčína.

Urbanisté zhlédli konkrétní příklady řešení veřejných prostranství z Pardubic, ale také třeba z Kadaně nebo Berouna. Zvláštním tématem byla i vesnická veřejná prostranství. Ke sto letům republiky připravila Klára Brůhová příspěvek o prvorepublikových návrzích veřejných prostranství v Praze, která měla vyzdvihnout význam nového státu. Většina však nebyla nikdy realizována. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

ZVÝŠENÍ HLADINY V NOVÝCH MLÝNECH, 9 MIL. VODY NAVÍC

Jednáním s hejtmanem Bohumilem Šimkem a členy rady s gescí pro regionální rozvoj a životní prostředí v budově krajského úřadu zahájil ministr zemědělství Miroslav Toman ve čtvrtek 8. listopadu 2018 návštěvu jižní Moravy.
Hlavním tématem návštěvy bylo možné navýšení hladiny ve vodní nádrži Nové Mlýny o 35 cm, které může významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci Dyjsko-svratecké soustavy. Možnost zvýšení hladiny projednal přímo na Nových Mlýnech ministr zemědělství společně s generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p. a hejtmanem Jihomoravského kraje.

Na závěr jednání předal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák návrh na změnu manipulačního řádu do rukou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. „Z vodohospodářského hlediska se jedná o vysoce efektivní způsob, jak na jižní Moravě zajistit o 9 milionů m³ vody více, než kterými v současné době disponuje. Zvýšení zásobního objemu nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy, v případě povodní hladina stoupá i nad tuto zamýšlenou úroveň již nyní,“ vysvětlil Václav Gargulák.

„Návrh změny manipulačních řádů, které mají umožnit hladinu vody v nádržích zvýšit, bude schvalovat Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zvyšování hladiny bude doprovázeno opatřeními, která budou realizována na vyhlášené ptačí oblasti (NATURA 2000) s významným hnízdištěm rybáka obecného a dále přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Cílem je vhodně zkombinovat navýšení zásobního objemu s opatřeními, která ve svém komplexu přispějí ke zlepšení životního prostředí v této cenné lokalitě,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Myšlenka zvýšit hladinu ve střední a dolní vodní nádrži Nové Mlýny vznikla právě na základě jednání Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy, s. p. jako krok, který má za cíl zmírnit dopady sucha na jižní Moravě. Tento záměr následně podpořilo na společném jednání také Ministerstvo životního prostředí. Zvýšení objemu na střední a dolní nádrži přispěje v suchých obdobích nejen k posílení průtokového režimu v řece Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech pod vodní nádrží. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy nebo pro povodňování lužních lesů pod Novomlýnskými nádržemi.

Novomlýnské nádrže je soustava tří nádrží na řece Dyji, která ústí do Horní nádrže, do Střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Hladina na Střední a Dolní Novomlýnské nádrži (spojité nádoby) byla v minulosti administrativně snížena o 35 cm z projektovaných a zkolaudovaných parametrů, čímž byl snížen zásobní objem nádrží o 9 milionů m3. K navýšení hladiny na původní kótu 170,35 m n.m. a posílení zásobního objemu o 9 milionů m³ není proto potřeba žádných technických opatření. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

ZEMĚDĚLSTVÍ NA VYSOČINĚ, MODERNÍ PROVOZY

Zemědělské družstvo Hrotovice tento týden informovalo o otevření nové haly na výkrm býků s celoroštovou podlahou. Moderní provoz s kapacitou 252 kusů si na pozvání předsedy družstva Bohumíra Hutaře prohlédl i náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a ekonomiky Martin Kukla. Družstvo hospodaří na 2800 hektarech orné půdy a zaměstnává zhruba stovku lidí především z Hrotovicka a blízkého okolí. Vysočina je stále vnímána jako zemědělský region, v poslední době maximálně využívající nejmodernější chovatelské i pěstitelské postupy a respektující šetrný přístup k přírodě.

Zemědělské družstvo Hrotovice dlouhodobě spolupracuje s krajskou Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč. „Už při první návštěvě je zřejmé, že hrotovické družstvo je soběstačná společnost, progresivně vedená a příkladně spolupracující s městem,“ uvedl po návštěvě společnosti Martin Kukla. Kromě chovu skotu, prasat, vlastní pálenice, bioplynové stanice, pěstování obilovin, okopanin atd. bude už zanedlouho družstvo zahajovat chov ryb. Do budoucna by v Hrotovicích rádi produkovali až 40 tun ryb ročně, zaměří se především na sumečky a další trhem žádané druhy ryb. Ing. Jitka Svatošová

POTRAVINOVÁ SBÍRKA: PŘES 11,3 TUNY JÍDLA PRO CHUDÉ

Zaměstnanci krajského úřadu a 114 organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem shromáždili v  letošním ročníku Potravinové sbírky 11,3 tuny potravin.

Potraviny byly předány zástupcům Potravinové banky Ostrava, kteří je rozdělí prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací mezi lidi v  nouzi. Pomoc tak ocení například matky s  dětmi, senioři, lidé bez přístřeší nebo osoby s  různým druhem zdravotního postižení.

„Letos se mezi zaměstnanci krajského úřadu podařilo vybrat zhruba 832 kilogramů potravin, což je o 150 kilo více než v  loňském roce. Za osmiletou historii pořádání sbírky je to úctyhodných 3,5 tuny potravin. Do svízelné životní situace se může dostat každý z  nás.

Jsem proto velmi rád, že dárců s  dobrým srdcem přibývá. Vážím si pomoci všech, kteří se do sbírky zapojují, ať tím, že darují potraviny nebo věnují svůj čas na organizaci celé akce,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Potravinová sbírka je jeden z  projevů společenské odpovědnosti Moravskoslezského kraje a krajského úřadu.

Do sbírky potravinové pomoci se zapojili i pracovníci ze 114 krajských příspěvkových organizací, kteří nasbírali celkem 10,5 tuny potravin. Je to o  1,8 tuny více než vloni. Nejvíce se nasbíralo v  Nemocnici Třinec (840 kg), Masarykově Gymnáziu v  Příboře (546 kg) a Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v  Opavě (333 kg).
„Stále jsou v  naší zemi lidé, kteří z  nejrůznějších důvodů žijí v  chudobě a trpí hladověním. Zároveň však spousta jídla končí v popelnicích, přitom ještě není prošlé a mnohým by hlad pomohlo utišit. Jsem rád, že se díky této smysluplné akci, do které se letos zapojil úctyhodný počet úředníků i krajských příspěvkových organizací, daří alespoň částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Sbírka, která se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne za  vymýcení chudoby (17. 10.), se letos uskutečnila v týdnu od 15. do  19. října.

Průměrný Čech podle statistiků ročně spotřebuje 785  kilogramů potravin. Z  toho ale podle různých odhadů skončí 100  až 200  kilogramů v  odpadcích. Ministerstvo zemědělství uvádí, že v  Evropské unii připadá 40  procent vyhozeného jídla na domácnosti. Potraviny tvoří největší část domácího odpadu, zejména jde o  pečivo, ovoce a zeleninu. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

OSTRAVSKO TÁHNE, TURISTŮ PŘIJELO O DESETINU VÍCE

I v  hlavní turistické sezóně se návštěvnost kraje meziročně zvýšila. Ve  3.  čtvrtletí k nám letos přicestovalo a ubytovalo se přes 330 tisíc návštěvníků. To je o 33 tisíc hostů více než ve stejném období loňského roku. Návštěvnost ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 10 %. Tato čísla vycházejí ze statistiky Českého statistického úřadu.

„Z těchto výsledků mám velikou radost! Je to důkaz měnící se image našeho kraje. Kvalita poskytovaných služeb u nás neustále roste, stejně jako pestrá nabídka nejrůznějších aktivit. Hudební festivaly, sportovní akce nebo Dny NATO jsou u nás už stálicí, velkou novinkou byla ale konference TBEX Europe 2018, kterou Moravskoslezský kraj spoluorganizoval.

Toto největší mezinárodní shromáždění tvůrců internetového obsahu navštívilo ze všech koutů planety na 500 blogerů, vlogerů, fotografů, novinářů a dalších profesionálů z oblasti cestovního ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a dodal, že díky milionům jejich příspěvků na sociálních sítích i v tradičních médiích se Moravskoslezský kraj zviditelní ještě více.

„Návštěvnost u nás stoupla o 5 procent více, než je celorepublikový průměr. Cesty k  nám zřejmě začínají být trendy. Je to velmi pozitivní pro zvýšení prestiže našeho regionu, ale také pro naši ekonomiku. V  této oblasti je přínos cestovního ruchu pro region nepopiratelný. Jsem si jistý, že i vyhlídky do dalších období jsou jen pozitivní,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Zahraničních hostů se v  kraji ubytovalo celkem 68 931, což představuje nárůst o  10,3  %.

Návštěvníků z  České republiky pak přenocovalo celkem 261 409, tedy o  11,3  % více než ve stejném období loňského roku. „Více než polovinu všech zahraničních hostů tvořili návštěvníci z  Polska, Slovenska a Německa. Díky mezinárodní konferenci TBEX Europe 2018 se významně zvýšil počet návštěvníků ze Spojených států amerických. Historicky poprvé byla překročena hranice dvou tisíc návštěvníků za jedno čtvrtletí a Spojené státy americké tak ve 3. čtvrtletí tohoto roku obsadily 6. místo mezi zdrojovými zeměmi incomingového turismu v  Moravskoslezském kraji,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Celkem za všechny 3 kvartály roku 2018 do Moravskoslezského kraje přicestovalo a ubytovalo se v  některém z  hromadných ubytovacích zařízení 788 832 návštěvníků. Oproti roku 2017 tak došlo k  navýšení o 10,6%, kdy k  nám přicestovalo 713 843 návštěvníků.

„A ještě tu máme další krásné číslo. Milion! Přes něj už se přehoupl počet přenocování hostů v  hromadných ubytovacích zařízeních v  kraji. Abych byl úplně přesný, v  období od července do září to bylo přesně 1  007  369 noclehů. To je zhruba o 84 tisíc přenocování více než vloni, což představuje navýšení o více než 9 procent,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Nejvíce ubytovaných hostů ve 3. čtvrtletí 2018 bylo v turistické oblasti Beskydy-Valašsko (113.362), kde také návštěvníci strávili nejvíce nocí. Druhou nejnavštěvovanější turistickou oblastí pak bylo Ostravsko (70.230) a třetí Jeseníky (Moravskoslezská část – 58.559). Mgr. Nikola Birklenová, tisková

NADANÍ STŘEDOŠKOLÁCI Z KRAJE DOSTALI OCENĚNÍ

Ceny mají nejúspěšnějším žákům a týmům středních škol poděkovat a také je motivovat do budoucna. Vedení kraje už 17. rokem středoškoláky odměňuje za úspěchy v  krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží. Ocenění žáci získávají i za další mimořádné aktivity v  uplynulém školním roce.

„Talentovaní a nadaní mladí lidé jsou těmi, kteří budou zanedlouho formovat náš region. Je třeba, aby k  Moravskoslezskému kraji cítili sounáležitost a chtěli být jeho součástí. Ocenění, která jsme dnes těmto středoškolákům předali, mohou tento vztah posílit. Je bohužel nešťastným trendem, že ti nejlepší mají tendenci od nás utíkat do  hlavního města nebo do zahraničí. Snad se nám to podaří zastavit,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny, který dnes (7. 11.) ocenění středoškolákům osobně předal.

Pro poděkování a ceny si přijeli nadaní mladí lidé ze všech částí kraje. Z  Rýmařova, Opavy, Karviné, Frýdku- Místku, Třince, Českého Těšína, Ostravy nebo Nového Jičína. Například Martina Hanusová, žákyně Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, získala ocenění za úspěchy v  oblasti informatiky. Kupříkladu v  celosvětové soutěži Google Code-in se dostala v  konkurenci 3555 studentů mezi 5 nejúspěšnějších soutěžících. Mimořádných výsledků dlouhodobě dosahují žáci opavského Mendelova Gymnázia. Cenu si převzal jeho tým, který na základě úspěchu na Turnaji mladých fyziků postoupil do světového klání v  Pekingu a vybojoval v  něm bronzovou medaili.

„Bylo neobyčejně povzbuzující setkat se u nás na krajském úřadě s  nejnadějnějšími středoškoláky z regionu. Tyto talenty dosáhly mimořádných úspěchů v pestré škále přírodovědných, technických a humanitních oborů, ale také v  sektoru služeb, řemesel a ekonomiky. Výjimeční byli také ve sportovních a uměleckých činnostech nebo se  významně zapojili do aktivit v  oblasti společenské odpovědnosti,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že mezi oceněnými byli i držitelé celostátního ocenění České ručičky a medailisté z  prestižních mezinárodních olympiád v  matematice a fyzice.

Ocenění získali dárky, certifikáty, květiny i poukázky na nákup zboží pro volný čas. „Letos poprvé získali nadaní žáci také plastiky, které vznikly v  dílnách Střední umělecké školy v  Ostravě a jejich design navrhoval žák této školy Petr Mareček, další mimořádný talent z  našeho regionu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí