iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

V ČR notáři ze všech zemí EU? Zmizí české občanství?

Notáři, kteří budou vykonávat svoji profesi v tuzemsku, už zřejmě nebudou muset mít české občanství. Nově jim má stačit jen občanství některého ze států EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Počítá s tím novela notářského řádu, kterou se má na své schůzi od příštího týdne zabývat Sněmovna. Novela je součástí rozsáhlé novelizace zákona o obchodních korporacích. Změnu podmínek ohledně občanství je nutné zavést kvůli rozsudku Soudního dvora EU z letošního března.

Podle nynějšího znění notářského řádu je jednou z podmínek pro jmenování notářem občanství ČR. Týká se to i notářských koncipientů a kandidátů. Unie má ale za to, že podmínka českého občanství je v rozporu s pravidly svobodného usazování. Evropská komise kvůli tomu v roce 2016 pohnala českou stranu k soudu. Soudní dvůr EU ve svém rozsudku letos konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k povolání notáře představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti zakázanou článkem 49 Smlouvy o fungování EU.

Soud zastává názor, že žádná z aktivit notářské praxe v České republice není spjata s výkonem veřejné moci, a tak přístup k notářské profesi v členském státě nemůže být podmíněn národností. Česká strana se však dovolávala toho, že notářská profese výkonem veřejné moci je. Argumentovala hlavně tím, že notáři mají pravomoci svěřené v rámci řízení o pozůstalosti a také pravomoci podle evropského nařízení z roku 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Tyto argumenty však neobstály, uvádí vláda.

Soudní dvůr už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie. Komise už u něj žalovala Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemí, Lotyšsko nebo Maďarsko.

SPOR ZNALCŮ BUDE ŘEŠIT POLICIE

Na jedné straně znalecký posudek, který z matky dítěte dělá osobu trpící závažnou duševní poruchou a neschopnou tak péče o nezletilé dítě, na straně druhé pak zcela odlišný posudek jiného znalce, který stejnou osobu hodnotí jako normální a péče zcela schopnou. Na případ, v němž jde původně o opatrovnický spor dvou rodičů o nezletilou dceru, upozornila Společnost pro právní stát, která také podala trestní oznámení.

V rámci opatrovnického sporu byly soudu předloženy dva posudky dvou soudních znalců (jeden z odvětví psychiatrie a druhý z odvětví psychologie). Oba znalci v roce 2016 vyhodnotili oba rodiče jako jedince bez duševní poruchy, schopné péče o nezletilou, dnes šestiletou dceru.

O rok později, tentokrát pro účely trestního řízení, si nechala policie vypracovat opět dva posudky znalců ze stejných oborů (MUDr. Michaela Málková, odvětví psychiatrie a Mgr. Lenka Čermáková, odvětví psychologie). Obě znalkyně tentokrát hodnotily pouze duševní stav matky a došly, alespoň tedy podle textu zmíněného trestního oznámení, k naprosto odlišným závěrům. Psychiatrický posudek sice nezjistil psychózu, avšak konstatoval u matky „závažnou poruchu osobnosti s převahou narcistických, paranoidních, pasivně agresivních, histrionských a nezralých rysů“, psychologický posudek v podstatě obsahoval hodnocení obdobné, pouze s tím, že se jedná o poruchy „plně rozvinuté a trvalé“.

Ani ne po třech měsících však vznikl posudek znalce z oboru psychiatrie (doc. MUDr. Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí lékař Centra pro forenzní psychiatrii a psychologii), a to na vyžádání právní zástupkyně matky. Docent Žukov neshledal u matky žádnou duševní poruchu, ani specifickou poruchu osobnosti a vyjádřil zásadní nesouhlas s hodnocením policií přizvané znalkyně z oboru psychiatrie, která podle něj postupovala bez hlubšího rozboru. Podobně kriticky vyzněl i posudek znalce pro odvětví psychologie (doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Psychiatrická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), vyžádaný ve stejné době matkou, který její osobnost posoudil jako bezproblémovou. Docent Ptáček v něm také zásadním způsobem zpochybnil práci své kolegyně Čermákové, která vypracovala posudek pro policii.

Na základě právě zásadních rozporů v hodnocení znalců bylo podáno Společností pro právní stát trestní oznámení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu nepravdivého znaleckého posudku a křivé výpovědi.

Společnost pro právní stát založil a vede Václav Budínský, který je partnerem exministryně spravedlnosti a předsedkyně Petičního výboru Poslanecké sněmovny Heleny Válkové. Ta se v případu sporu o dítě angažuje také, dokonce jí za to hrozilo disciplinární řízení, jak nedávno informoval deník Právo. Válková měla na výboru kritizovat postup orgánů sociálně právní ochrany dětí, přičemž měla údajně uvést osobní údaje nezletilé, o jejíž opatrovnictví ve sporu jde. Válková je také zpravodajkou rozsáhlé novely zákona o soudních znalcích a tlumočnících, ceskajustice.cz