iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

V parlamentu EU 10 snímků z přehlídky filmů v Jihlavě

Tři bruselská kina Cinema RITCS, Cinema Galeries, Le Cercle de Voyeageurs a Evropský parlament se staly hostiteli šestého ročníku Ozvěn mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v hlavní evropské metropoli. Bruselskému publiku se během sedmi dnů představil výběr deseti snímků z jihlavské podzimní přehlídky dokumentárních filmů včetně některých vítězných filmů. Slavnostní zahájení ozvěn pod záštitou europoslance Pavla Poce se uskutečnilo ve čtvrtek 8. března v Evropském parlamentu.

Pozvání do Evropského parlamentu přijalo více než 120 hostů mezi nimiž nechyběla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová, europoslanec Pavel Poc, zástupkyně Českého velvyslanectví v Bruselu Tamara Katuščák, Chargé d´affaires a.i. nebo Jaroslav Zajíček, zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU. „Ozvěny jsou malou ochutnávkou toho nejlepšího z jihlavského festivalu. Každý rok se snažíme přivézt do Bruselu zajímavé snímky, které donutí diváka kriticky přemýšlet o světě, ve kterém žijeme, hledat souvislosti a porozumět odlišnostem mezi lidmi,“ uvedla při zahájení v Evropském parlamentu náměstkyně Jana Fischerová.

Zahajovacím snímkem šestých Ozvěn MFDF v Bruselu byl dokument Český žurnál: Hranice práce poukazující na pracovní podmínky v nejhůře placených zaměstnáních v Česku, film si z loňského jihlavského festivalu odvezl cenu za nejlepší český dokument. Režisérka snímku Apolena Rychlíková i hlavní protagonistka filmu novinářka Saša Uhlová se osobně zúčastnily slavnostního zahájení Ozvěn v Evropském parlamentu i následné diskuse. Letošní festivalové Ozvěny v Bruselu se uskutečnily ve spolupráci Kraje Vysočina, města Jihlavy, MFDF Jihlava, Českého centra v Bruselu, europoslance Pavla Poce, Velvyslanectví ČR v Bruselu a bruselských kin RITCS, Le Cercle de Voyageurs a Cinema Galeries.

SILNICE U DOLNÍCH VĚSTONIC KONEČNĚ OPRAVENA

Pro místní obyvatele, veřejné dopravce a turistickou veřejnost je dobrou zprávou, že po více než tři a půl roce bude částečně kyvadlovou dopravou obousměrně zprovozněna od 3. dubna 2018 v jednom jízdním pruhu silnice v úseku Dolní Věstonice – Pavlov.

Pro mnohé uživatele to bude znamenat úsporu času a nákladů na dobu pěti měsíců (do 31. srpna 2018), kdy budou zahájeny dokončovací práce na zajištění stabilizací svahů, které byly způsobeny sesuvy půdy v září roku 2014. „Částečné zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích je možné uskutečnit díky revizi stávajících poznatků a získání nových údajů o geologické stavbě a stabilitě území. Jihomoravský kraj si nechal vypracovat doplňkový geotechnický průzkum a tyto nově získané údaje tak bylo možné použít jako relevantní podklad pro vydání rozhodnutí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Přechodných úprav provozu budou moci využívat řidiči osobních vozidel a veřejná autobusová doprava.

„Snažíme se intenzivně přispět k úplnému zprovoznění dosud uzavřené silnice. Jihomoravskému kraji se podařilo zaregistrovat tento projekt u Ministerstva životního prostředí a získat tak cca 10 milionů korun z Fondu životního prostředí na částečné kofinancování sanace svahů mezi obcemi Pavlov a Dolní Věstonice. Zbývající část peněz půjde z krajského rozpočtu. Nyní probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. S vybraným zhotovitelem stavby bude kraj jednat o podmínkách, za kterých bude moci tato kyvadlová doprava fungovat i po dobu realizace stavby,“ sdělil Petr Hýbler, člen Rady Jihomoravského kraje.

S úplným otevřením silnice se počítá ke konci roku 2018, kdy budou dokončeny veškeré stabilizační práce v dané lokalitě, které bude zabezpečovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „Znovuotevření silnice je důkazem dobré spolupráce a úsilí Jihomoravského kraje a naší obce. Jsem ráda, že po více než třech letech bude tato silnice opět sloužit k osobní i veřejné dopravě,“ řekla starostka obce Dolní Věstonice Jaroslava Rajchlová.

Silnice III. třídy z Dolních Věstonic do Pavlova je kvůli sesuvům půdy neprůjezdná už více než tři roky. Protože v minulosti Dolní Věstonice opakovaně neuspěly u Ministerstva životního prostředí ČR se žádostí o dotaci na opravu vozovky a stabilizaci svahů z programu na likvidaci škod po živelních pohromách roku 2014, rozhodl se do řešení situace aktivně zapojit Jihomoravský kraj. Na svém únorovém jednání proto krajští radní schválili podpis smlouvy o převodu investorství s obcí Dolní Věstonice a zelenou dali také vypsání zakázky na projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

Od srpna 2017 Jihomoravský kraj převzal iniciativu a uskutečnil kroky potřebné k co nejrychlejšímu obnovení provozu na této silnici. Na podzim loňského roku krajské zastupitelstvo schválilo dotaci obci Dolní Věstonice ve výši 0,9 milionu korun na úhradu investic spojených s přeložkou zařízení distribuční sítě, dále schválilo dotaci této obci ve výši 12,6 milionu korun na realizaci projektu „Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“ a poskytnutí zápůjčky obci Dolní Věstonice ve výši 4,9 milionu korun na zprovoznění krajské komunikace. Zároveň kraj předložil samostatně žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.

DOTACE NA NOVÉ KOTLE ZA 130 MILIONŮ

Rada Jihomoravského kraje dnes 12. března 2018 schválila již třetí část žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Celkem je nyní schváleno 601 žádostí za cca 62 milionů korun. Celková finanční alokace, kterou má Jihomoravský kraj na výměnu kotlů k dispozici, je 130,6 milionu korun. Je tedy vyčerpána zhruba polovina finančních prostředků (47,5 %). Příjem žádostí bude probíhat do 31. října 2018. V případě vyčerpání stanovené alokace může být sběr ukončen dříve.

„O kotlíkové dotace je stále mezi obyvateli Jihomoravského kraje zájem, zatím je ale vyčerpána jen polovina částky, je tedy možné uspokojit další žádosti. Krajský úřad prostřednictvím starostů obcí požádal o šíření této informace směrem k občanům a stále nabízíme již osvědčený administrativní servis, kdy při sběru žádostí je k dispozici místnost s výpočetní technikou a asistenci našich pracovníků. Tak pomůžeme těm, kteří nemají přístup k internetu nebo si netroufají žádost sami elektronicky vyplnit,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„V této vlně nově existuje možnost kombinovat kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat také o finance na zateplení domu z tohoto programu. Pokud splní podmínky programu a dotaci obdrží, získají k ní navíc bonus až 40 tisíc korun,“ řekl krajský radní Petr Hýbler.

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75 - 80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun. Zbytek výdajů je financován z finančních prostředků žadatele, resp. konečného uživatele. Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

ZÁKLADNA ZÁCHRANÁŘŮ V HUSTOPEČÍCH

Důležitý krok pro výstavbu nové základny záchranářů v Hustopečích udělala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. března 2018. Schválila záměr reprodukce majetku Nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace „Demolice budovy E a F“.

„Jde o demolici garáží v areálu hustopečské nemocnice v těsné blízkosti stávající vrátnice. Tyto objekty jsou v současné době neupotřebitelné pro provoz nemocnice a brání jejímu dalšímu rozvoji. Na pozemku, kde se nacházejí, je plánována nová výstavba výjezdového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje s parkovištěm v předpokládané hodnotě asi 25 milionů korun,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Demolice by měla být hotova letos v květnu. V návaznosti na to bude požádáno o stavební povolení k provedení stavby, jejíž součástí bude i úprava některých komunikací v areálu nemocnice a vjezdová závora. Zahájení provozu výjezdového stanoviště se předpokládá během dvou let.

„V tuto chvíli se pracuje na projektu, který vychází z koncepce typizované řady nově zbudovaných výjezdových stanovišť. Jde o typový projekt na výjezdovou základnu s jednou výjezdovou skupinou Rychlé lékařské pomoci. Budova však umožní do budoucna případně pojmout i další výjezdovou skupinu Rychlé zdravotnické pomoci. Vedle pracoven, skladů a dalšího zázemí pro zdravotníky budou k dispozici dvě garážová stání pro sanitní vozidla a box pro očistu a dezinfekci jak vozidel, tak i zdravotnických prostředků. Na výjezdovém stanovišti bude umístěno jedno zásahové sanitní vozidlo a jedno záložní sanitní vozidlo,“ řekl radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Vybudováním nového objektu dojde k zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek pro výjezdové skupiny, k zajištění rychlého a efektivního poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu a ke zlepšení připravenosti základní složky Integrovaného záchranného systému k řešení mimořádných událostí. Celkové náklady zatím nebyly vyčísleny. Monika Brindzáková, odbor kancelář hejtmana

VELETRH MEZINÁRODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

V pořadí už čtvrtý Veletrh mezinárodních příležitostí se konal ve čtvrtek 8. 3. 2018 ve Žďáru nad Sázavou a uspořádal jej krajský odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Hodinou H, Zdravým krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. Akce se tentokrát zúčastnilo zhruba 170 studentů středních škol. Nejpočetnější skupinou byli studenti z Gymnázia Žďár nad Sázavou, kteří využili domácího prostředí a zázemí své auly. Nicméně na veletrh dorazili i zástupci Biskupského gymnázia, žďárské průmyslové i zdravotnické školy a také jednotlivci z gymnázia v Novém Městě na Moravě.

Jednotlivé organizace opět prezentovaly nabídku svých aktivit v malých diskusních skupinkách a mohly tak bezprostředně reagovat na otázky studentů. U krajského stolku se studenti seznámili s nabídkou studia v partnerských regionech Kraje Vysočina, např. programem Rok v Champagne-Ardenne, a na to navazujícím systémem stipendií. Nezůstal opomenut ani program eTwinning, který nabízí školám a jejich pedagogům zařadit do běžné výuky nefinanční typ evropského projektu a studentům tak výuku zpestřit. Evropský region Dunaj-Vltava poskytl informace o tomto partnerském svazku, oblastech, ve kterých působí, a studijních i pracovních možnostech v rámci tohoto regionu. Na to navazovala i prezentace zástupce projektu Do Rakouska na zkušenou a jeho nabídka studijních a pracovních příležitostí v Rakousku, resp. Německu.

Velký zájem opět vyvolali dobrovolníci při Hodině H, kteří si se studenty anglicky povídali o Evropské dobrovolné službě. Hodina H představila také mnoho možností, jak vycestovat do zahraničí například v rámci Erasmus+ nebo Eurodesk. O brigádách nebo dobrovolnických workcampech se studenti dozvěděli u organizací Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit a Tamjdem. Eurocentrum Jihlava a Europe Direct Jihlava si zase připravily informace ohledně Evropské unie a evropských fondů. O příležitostech pracovat v zahraničí se diskutovalo u zástupce Eures - Evropská síť pracovních míst a Centrum pro talentovanou mládež se prezentovalo s nabídkou on-line kurzů.

Ke studentům z dalšího koutu Vysočiny se tak dostalo mnoho důležitých a potřebných informací, které mohou využít nejen během studia na střední škole, ale také v navazujícím vysokoškolském studiu nebo ve svém volném čase. Z reakcí bylo patrné, že o některých příležitostech dosud nevěděli a se zájmem se dotazovali na podrobnosti.

Simona Dvořáková a Tereza Dvořáková (Gymnázium Žďár nad Sázavou): „Jsme mile překvapeny, kolik nových informací jsme na tomto veletrhu získaly a kolik máme příležitostí vycestovat a naučit se cizí jazyk. Přemýšlely jsme o nějakém dobrovolnickém workcampu a až tady zjistily, kolik různých neziskových organizací se dobrovolnictvím zabývá.“ Veletrh mezinárodních příležitostí zakončí svoji sérii prezentací pro studenty středních škol v Třebíči ve čtvrtek 5. 4. 2018. Ing. Eva Neuwirthová

STÁŽISTÉ ZE ŠVÝCARSKA ZAJISTÍ PERSONÁL DO HOTELŮ NA KARLOVARSKU?

Řada ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Destinační agentura Živý kraj proto v nedávné době navázala spolupráci s prestižní vysokou hotelovou školou Glion Institute of Higher Education ve Švýcarsku, která by k nám do regionu mohla vyslat studenty na praxi.

Vysoká hotelová škola Glion Institute of Higher Education patří mezi světové špičky ve svém oboru. Má za sebou více jak padesátiletou historii a v současnosti jí navštěvuje přes 1 600 studentů nejrůznějších národností. Během studia žáci musí absolvovat povinnou šestiměsíční stáž, a to hned dvakrát. V rámci první si osvojují práci číšníků, recepčních, pokojských nebo kuchařů. Během druhé jsou pak již schopni vykonávat dozor nebo pracovat jako asistenti manažerů. Jejich služby přitom využívají zařízení po celé Evropě. Například v Praze jsou stážisté poptáváni v hotelích, jako je Four Seasons, Hilton, Mandarin Oriental či Radisson Blu Alcron.

„Jsem skutečně velmi ráda, že se naší destinační agentuře podařilo dojednat spolupráci s touto prestižní vysokou školou ze Švýcarska. Navíc stážisté pracují v hotelích za minimální plat nebo za bydlení a jídlo zdarma. Věřím proto, že tato nabídka zaujme naše zaměstnavatele a využijí jedinečné příležitosti získat do svých řad mladé perspektivní lidi s perfektními jazykovými dovednostmi a odbornými znalostmi,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

O tom, že jde o stážisty se skutečně výbornými předpoklady, svědčí i statistiky školy. „Dle statistik této školy se absolventi bakalářských oborů dostávají do významných pracovních pozic do pěti let po ukončení studia nebo se vrhnou na své vlastní podnikání, z čehož vyplývá, že se jedná o velmi schopné studenty, kteří se aktivně připravují na svou budoucí kariéru v managementu pohostinství a hotelnictví na mezinárodní úrovni,“ upřesnil předseda destinační agentury Petr Židlický.

Aby provozovatelé hotelových zařízení mohli do svého týmu získat stážisty ze Švýcarska, je potřeba, aby se zaregistrovali do systému na internetových stránkách vysoké školy. Pracovníci destinační agentury jsou připraveni případným zájemcům s registrací pomoci. Mgr. Veronika Severová, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností