iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Trestní oznámení Ing. Šolty na neposkytnutí pomoci v TOP hotelu

Podávám trestní oznámení na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 pro důvodné podezření ze spáchání trestních činů neposkytnutí první pomoci; neoprávněného zásahu do užívání bytu, domu a nebytového prostoru a výtržnictví na neznámého pachatele, skupinu pachatelů.

Odůvodnění: Dne 27.1. 2018 se v TOP hotelu v Praze 4 konaly 3 akce: a) ve žlutém sále Tisková konference k vyhlášení vítěze 2. kola prezidentských voleb; b) v modrém sále uzavřené Setkání příznivců znovuzvoleného prezidenta M. Zemana; c) voleb. štáb prezidenta ve 4. patře.

Vstup na akce byl přísně kontrolován: přístup do a) byl otevřen pro všechny pozvané; b) byl znovu hlídán a otevřen pouze pro registrované držitele Modré akreditace příznivců, novinářům se Žlutou akreditací byl vstup do b) po celou dobu akce odepřen; izolované fungování štábu c) pak probíhalo zcela bez vazeb na a) i b). Oficiální akce v a) skončila Tiskovou konferencí – novináři tedy mohli již odejít; uzavřená akce v b) naopak pokračovala dále soukromým Setkáním příznivců.

Po odjezdu pana prezidenta odešla i ochranná služba policie, která dosud hlídala všechny vstupy. Toho zneužili některé osoby se Žlutou akreditací a nezváni pronikali do b), kde mj. kradli jídlo a pití z fondu příznivců.

Najednou jsem zaznamenal, že v b) zkolaboval jeden novinář se Žlutou akreditací; následně - pod údajnou záminkou natáčení tohoto zkolabování svého kolegy – pronikly bez povolení do uzavřeného prostoru b), kde se pokračovala soukromá akce Setkání, další osoby se Žlutou kartou; řada z nich toho okamžitě zneužila ke krádeži jídla a pití patřícího příznivcům s Modrou akreditací.

Domníval jsem se, že novináři jdou pomoci svému zkolabovanému kolegovi. Nestalo se tak a já sám jsem jej začal okamžitě oživivat. Přítomní novináři pomoc neposkytli a omezili se natáčení kolapsu, žádný mi nepomohl. Protože existovalo závažné podezření na opakovaný infarkt M.R., poprosil jsem je, aby alespoň zavolali mobilem lékařskou záchranou službu. Po delší době (cca 15 minut), když se záchranka nedostavovala, jsem ji urgoval sám.

Překvapeně jsem se však dozvěděl, že záchranka do hotelu nebyla dosud nikým volána! Nadále jsem tedy poskytoval první pomoc zkolabovanému novináři pouze sám za netečného přihlížení natáčejících novinářů se Žlutou akreditací!

Po příchodu záchranářů jsem předal pacienta do jejich odborného ošetřování. Protože kameramani ve snaze pořídit si co nejluxusnější záběr ev. umírajícího člověka zdravotníkům překáželi při jeho záchraně, byl jsem záchranáři vyzván, abych pomohl s vyklizením prostoru. Požádal jsem přítomné o spolupráci a pouze pár z nich to vyslyšelo.

Příchod a práce záchranářů do b) však vyvolal ve zbývajících novinářích se Žlutou akreditací dosud se zdržujících i po skončení Tisk. konference v a) znovu úplnou senzaci a vpravdě dryáčnickou atmosféru . Publicisté zdržující se dosud v a) začali násilně prolamovat posuvnou stěnu a poškodili systém posuvných dveří dosud od sebe zcela oddělujících prostory a) a b); násilím je bránili opět zavřít strkáním kamer, fotoaparátů, nohou, provokativními výkřiky ap. - takže bez pozvání násilně vnikli do uzavřeného prostoru b) a hrubým způsobem zde narušili probíhající soukromé Setkání příznivců!

Tohoto neurvalého vpádu využila řada nenechavců se Žlutou kartou k dalším krádežím jídla a pití z fondu příznivců. Toto dění v b) probíhalo opět pod záminkou důkladné dokumentace zkolabování jejich kolegy novináře M.R.

Snažili jsme se nezvané osoby se Žlutou akreditací ze sálu b) vytlačit zpět do a) a to zavíráním posuvných stěn, které však novináři opětovně znovu rozráželi, záměrně strkali do mezer mezi dveřmi své přístroje a všemožně nám bránili v obnovení původního stavu - uzavření námi pronajatého prostoru b), kde probíhala naše soukromá akce Setkání.

Novinářům bylo předem známo, že do b) nemají přístup! Při vytlačování došlo mezi dvěma novináři se Žlutou akreditací i k vyprovokované pěstní potyčce!

Uvedený nečekaný vpád novinářů do b) hrubě narušil do té doby poklidně probíhající soukromé Setkání a tímto násilným vlámáním se cizích osob do uzavřeného prostoru b) zcela vyloučil event. návštěvu pana prezidenta, v kterou jeho shromáždění příznivci tajně doufali; právem se tedy cítí být tímto jednáním poškozeni!

/Domnívám se, že postup některých přítomných novinářů se Žlutou akreditací je srovnatelný s násilným vstupem nezvaných osob do cizího soukromého bytu, které po vyvrácení domovních dveří navíc v bytě vyberou ledničku; vymlovajících se však přitom na údajnou potřebu zdokumentování životních poměrů zákonitých majitelů bytu./

Osobně jsem byl velmi rozrušen chováním některých držitelů Žluté akreditace, byl jsem jimi napadán fyzicky i verbálně; musel jsem se proto bránit, oháněl jsem se rukou, když mi např. strkali mikrofon či kameru přímo do obličeje, bál jsem se o brýle, neboť ve svém věku již špatně vidím.

Nejvíc jsem byl velice rozčilen jejich postojem k hodnotě lidského života, přitom se jednalo o jejich profesního kolegu!

Adekvátně tomuto spravedlivému rozhořčení nad touto jejich neúctou a prokázanou neochotou pomoci zkolabovanému M.R., které nelze v naší společnosti rozhodně tolerovat; jsem použil i některé nespisovné výrazy, kdy jsem pasivně okounějícím novinářům vyčítal jejich prokázané odmítnutí pomoci kolegovi ohroženému na životě!

Na závěr je nutno konstatovat, že po celou předmětnou dobu trvání akcí v TOPhotelu 27.1. 2018 nedošlo k žádnému otevřenému politickému konfliktu mezi přítomnými účastníky: příznivci s Modrými kartami zde otevřeně projevovali svoji přízeň; držitelé Žlutých akreditací v TOP hotelu profesionálně skrývali svoji event. odlišnou autentickou politickou orientaci ( a své pravé ledví otevřeně projevili teprve až v dalších dnech a to masivním způsobem!) Na samotném místě v TOP hotelu tedy nedošlo k žádným otevřeným politickým sporům!

Pokud jsem pří vytlačování nepozvaných vetřelců - držitelů Žlutých akreditací z b) já adresoval novinářům některé expresivní výrazy, nebylo to myšleno vůbec plošně – tj. celé novinářské obci, jak je to nyní hojně paušalizováno médii; nýbrž některým konkrétním novinářům přítomným v TOPhotelu. Hluboce jsem se tehdy rozhořčil nad konkrétním neetickým chováním těchto jedinců a zde předvedenou jejich konkrétní bezcharakterností, když v honbě za senzací odmítli poskytnout sebemenší pomoc (např. zavolání záchranky mobilem) zkolabovanému člověku (mimochodem také novinářovi) a místo toho upřednostnili natáčení jeho případného pomalého umírání(což v té situaci nešlo úplně vyloučit).

/Zpětně se mi to matně jeví, jako kdyby někteří novináři původně přijeli se záměrem natočit prvotřídní senzaci - očekávanou politickou smrt starého státníka a nyní - zklamáni skutečným vývojem – snažili se získat alespoň záznam přirozené smrti./

Výrazné diference v osobních politických preferencích a názorech přítomných účastníků se tedy otevřeně projevily naplno až v dalších dnech už mimo prostor TOP hotelu! Úplné doložení všech uvedených tvrzení může být složité, lze však využít nesestřihaných záznamů přítomných TV společností i záznamu bezpečnostních kamer TOP hotelu apod.

Trvám na tom, aby byly ztotožněny osoby útočící na mou osobu, které provokacemi, urážkami a hlavně nečinností bránily záchranné akci a nakonec ve sdělovacích prostředcích předmětnou událost účelově sestříhaly a objektivně neinformovaly.

Trestní oznámení podávám bezprostředně po uvedené události a žádám o okamžité zajištění všech podkladů ve sdělovacích prostředcích, vč. jednoduché identifikace osob a jejich výpovědi pod přísahou, jež odmítly, resp. bránily v poskytnutí první pomoci; neoprávněně vtrhly do uzavřeného soukromého prostoru a způsobily výtržnictví a drobné krádeže.

Tito občané spáchaly trestné činy spojené s neposkytnutím první pomoci odmítnutím zavolat záchranku, výtržnictvím a drobnou krádeží způsobily újmu po vstupu do uzavřeného soukromě pronajatého prostoru, skandalizovaly moji osobu ve sdělovacích prostředcích a nejsou žádným zákonem nebo profesní účelovostí chráněny. Žádám o průběžné seznamování s výsledky šetření. V Praze 29.1. 2018 Ing. Jan Šolta, CSc.