iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Osobnosti světa v Olomouci, zachraňovali jim život

Hrdina francouzské i americké revoluce generál Gilbert du Motier markýz de la Fayette, polský národní hrdina a revolucionář Hugo Kołłątaj či jeden z největších skladatelů všech dob Wolfgang Amadeus Mozart. Co všechno spojuje tyto velké evropské osobnosti? Pobyt v Olomouci. V případě prvních dvou a mnoha dalších šlo o pobyt nedobrovolný, neboť zde byli coby vězni, v případě hudebního génia šlo naopak dost možná o záchranu života.

Díky ochotě a odvaze tehdejšího kapitulního děkana Leopolda Podstatského z Prusinovic přestál Wolfgang Amadeus Mozart bez úhony neštovice, na které se tehdy běžně umíralo. Církevní hodnostář, který se s Mozartovými znal ze Salcburku, dle Amadeova otce prohlásil, že on z nebezpečné nemoci strach nemá, a nemocné dítě vzal do své rezidence.

O všech těchto olomouckých slavných pobytech se dočteme ve dvou nových kapitolách speciálního webu, který zpřístupňuje unikátní archivní dokumenty z olomouckých dějin. V kapitole, věnované takzvaným rakouským státním vězňům, se kromě mnoha jiného dozvíme, že slavný generál Lafayette po svém propuštění daroval olomouckému poštmistrovi svůj cvičný kord, v kapitole o olomouckém azylu Mozartovy rodiny se zase dočteme, že malý Wolfgang v Olomouci po vyléčení nejen skládal hudbu, ale učil se také šermovat či provádět karetní kouzla.

Olomoucký archivní web zobrazuje v digitalizované podobě vzácné archiválie se vztahem k městu Olomouci. Na adrese https://archivy.olomouc.eu/uvod je v tuto chvíli už sedmnáct kapitol, věnovaných nejstarším listinám, například svolení krále Přemysla Otakara II. se stavbou radnice, i kuriozitám, jako byla třeba kauza vraha a gangstera Martina Leciána. U latinských a německých dokumentů jsou přepisy do českého jazyka. Badatel zde najde i odkazy na archivy, kde originály dokumentů jsou. Nejstarší dokumenty se týkají založení biskupství v roce 1063, nejmladší poválečných návštěv prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana Masaryka. Mgr. Michal Folta, Magistrát města Olomouce

KRAJ KOUPÍ DŮM PRO DĚTI V NOUZI VE SVITAVÁCH

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo zakoupení pozemku s domem v ulici Kpt. Nálepky čp. 568 ve Svitavách pro potřeby Dětského centra Svitavy. Kraj zde plánuje umístit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.„V rámci transformace péče o ohrožené děti je naší snahou, aby děti nebyly umisťovány ve velkých dětských domovech, ale aby žily v malých rodinných skupinách co nejvíce „normálním“ životem přímo v komunitě, stejně jako většina jejich vrstevníků. Aby chodily do školy, na nákup, hrát si na hřiště,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro školství Pardubického kraje.

Návrh nákupu byl připraven už na zářijové zastupitelstvo. „Vzhledem k tomu, že v den jednání přišla petice místních obyvatel, která s využitím domu nesouhlasila, rozhodli jsme se celou věc z pohledu znaleckého posudku a investičních nákladů znovu prověřit,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Neshledali jsme nic, proč bychom tento objekt nemohli pro potřeby Dětského centra ve Svitavách využít.“

„Nevidíme důvod se obávat, že tržní cena sousedních nemovitostí tímto krokem klesne, krajem pořízený dům a byty v něm budou užívány zcela standardním způsobem jako by tomu bylo u běžné rodiny. Děti umístěné do péče centra jsou vedeny k vzájemnému respektu i k dobrým sousedským vztahům, protože to je podstata toho, proč jsou umístěny v komunitě. Ve velkém dětském domově se toto nenaučí,“ dodal Ladislav Valtr. V diskuzi na zastupitelstvu zaznělo, že podobných případů, kdy jsou děti z dětských center, dětských domovů nebo ústavů sociální péče umístěny do běžného prostředí, je v kraji už několik a žádnou kontroverzi to nikde nevyvolává. Záleží na dobré vůli všech, aby tomu tak bylo i ve Svitavách. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NA PARDUBICKU MYSLÍ NA VZDĚLÁNÍ MLADÝCH

Radní Bohumil Bernášek: Snažíme se přesvědčit žáky základních škol, respektive jejich rodiče, že „řemeslo má zlaté dno“ a absolvování odborné školy je zárukou budoucího dobrého uplatnění na trhu práce. V této souvislosti je v první řadě třeba zmínit velmi úspěšný projekt Pardubického kraje nazvaný TECHNOhrátky. Žáci základních škol se zde zábavnou formou seznamují s nabídkou technických a odborných oborů na našich středních školách. Letos tento náš projekt vstoupil už do pátého ročníku a za tu dobu se ho zúčastnilo více než osm tisíc žáků základních škol. V roce 2017 se akce konala na 15 středních školách, zařazeny zde byly i 3 zemědělské školy.

Po vzoru TECHNOhrátek jsme se letos rozhodli podpořit také naše střední zdravotnické školy a zahájili jsme projekt nazvaný ZDRAVOhrátky. Od října do prosince tak vybraní žáci 8. a 9. tříd navštěvují naše střední zdravotnické školy. Významnou měrou podporujeme celostátní Festival vědy a techniky pro děti a mládež, ve zkratce AMAVET, který vstupuje v našem kraji do 11. ročníku. Žáci základních a středních škol řeší dlouhodobě konkrétní vědecké a technické projekty, výsledky své práce prezentují odborné porotě a veřejnosti na dvou okresních a jednom krajském kole. Na vítěze čekají studijní pobyty ve Francii a v USA. Lze konstatovat, že ve školním roce 2017/2018 jsme zaznamenali mírný nárůst počtu žáků na středních odborných školách s maturitou, počty žáků na tříletých učebních oborech zůstávají víceméně stejné jako v roce předchozím.

- Daří se aplikovat prvky tzv. duálního vzdělávání“ a podporovat obory, které jsou žádané na trhu práce?

Náš kraj dlouhodobě podporuje spolupráci škol a průmyslových firem. V současné době už asi neexistuje střední škola, která by neměla navázaný kontakt s podnikatelskou sférou. Platí to samozřejmě i pro školy gymnaziálního typu. Liší se ale forma a intenzita spolupráce, jedná se například o odborný výcvik realizovaný dlouhodobě přímo ve firmě, praxi u zaměstnavatele, aktivní účast zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek, stáže pedagogů, exkurze apod. Jako příklady dobré praxe poslouží třeba spolupráce Středního odborného učiliště Svitavy s firmou Rehau a Schaeffler, Průmyslové střední školy Letohrad a Střední odborné školy v Lanškrouně s firmami Schaeffler/INA či FOREZ nebo partnerství Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se společností Bühler či obchodním řetězcem Konzum.

Spolupracujících firem je ale daleko více, jednotlivé formy spolupráce budeme postupně dále podporovat, rozvíjet a propagovat. Důležitou aktivitou kraje je otevírání nových učebních oborů na základě požadavků velkých regionálních zaměstnavatelů. V letošním roce jsme proto v Hlinsku otevřeli obor mlékař, v Ústí nad Orlicí obor autolakýrník, obor klempíř v Žamberku a operátor skladování v Holicích. V neposlední řadě došlo i k dalšímu rozšíření stipendijního programu Pardubického kraje na podporu řemeslných oborů.

- Snažíte se opravovat a modernizovat školy, jejichž je kraj zřizovatelem?

Prostředí škol považujeme za velmi důležité. V posledním roce jsme například dokončili rekonstrukci jídelny a kuchyně na Gymnáziu Pardubice Mozartova, zrekonstruovali tělocvičnu na Střední škole technické a zahradnické v Litomyšli nebo opravili střechu na Gymnáziu v Jevíčku. Celkově se jednalo o investice za 30,5 milionu korun. Řada rekonstrukcí probíhala také v letních měsících. Jednalo se například o odvlhčení suterénních prostor u Gymnázia Česká Třebová, statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu u Gymnázia Ústí nad Orlicí, oprava venkovní omítky, stavební dílen u Speciální ZŠ Svitavy, rekonstrukce atletické dráhy u Gymnázia Holice, přístavba šaten a technického zázemí sportovní haly u Gymnázia Pardubice, Dašická a výměna otvorových výplní u Gymnázia Josefa Ressela Chrudim. V tomto případě kraj zaplatil za úpravy asi 54 milionů korun. Zároveň se připravuje 21 projektů v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a další projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jde se o projekty s finanční spoluúčastí Evropské unie v řádech stovek milionů korun, říká Ing. Bohumil Bernášek

Radní pro oblast školství Bohumil Bernášek se narodil v Ústí nad Orlicí, od dětství však žije v Lanškrouně. Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Poté pracoval na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Lanškroun jako učitel, zástupce ředitele a ředitel. Od roku 2002 působí v Lanškrouně jako zastupitel, od roku 2014 zde vykonával pozici uvolněného místostarosty. K jeho koníčkům patří sjezdové lyžování a historie 2. sv. války. Bohumil Bernášek je ženatý a má syna, který je šachovým velmistrem. PhDr. Zuzana Nováková