iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Na Hradu Kámen opět pivovar, nebude konkurencí
in

V areálu Hradu Kámen chce Kraj Vysočina do dvou let zrekonstruovat objekt bývalého pivovaru. „Dnes je zachováno jen torzo původně architektonicky velice zajímavé a cenné stavby z konce 18. století. Její přirozená předsunutá lokace v blízkosti vstupní brány si přímo říká, aby byla upravena pro účely návštěvnického centra, které Hradu citelně chybí,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová s tím, že Kraj Vysočina je připraven investovat do stavby přibližně 15 miliónů korun.

Revitalizovaný objekt původního pivovaru je koncipován jako návštěvnické centrum hradu s funkcí pokladny s prodejem suvenýrů, odpovídajícího sociálního zařízení a multifunkčního kulturního prostoru. Projekt disponuje kapacitou několika kanceláří pro správu hradu, skladem upomínkových předmětů a tiskovin a zázemím pro zajištění technického fungování objektu.

„Vybudováním zatím chybějícího plnohodnotného návštěvnického centra získá objekt hradu návštěvnické zázemí, které je dnes považováno za standardní vybavení památkového objektu. Zároveň tak bude vybudován logický centrální komunikační prvek areálu, od něhož se bude odvíjet revitalizace a rozvoj hradu, expozic, přilehlého parku a dalších s hradem souvisejících objektů,“ vyjmenovává argumenty ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Rekonstrukce hradního pivovaru na nové moderní návštěvnické centrum bude respektovat původní podobu hospodářské stavby později upravenou do novogotické podoby, vrátí se sedlová střecha. Rozvržení interiéru do tří výškových úrovní vychází ze stávajícího okolního členitého terénu, z umístění stavby na rozhraní hradebního systému a z cíle účelně využít získaný prostor. Veškeré stavební úpravy respektují fakt, že celý areál hradu je památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Zachované části stavby jsou respektovány, chybějící konstrukce doplněny čistou, soudobou formou.

Nové návštěvnické centrum Hradu Kámen by mělo začít sloužit v roce 2020. „Na četné dotazy veřejnosti uvádíme, že není reálné, aby se v nových prostorech vařilo pivo. Podle dochovaných zdrojů se tak naposledy stalo někdy v polovině 19. století, a tak to i zůstane,“ upozorňuje Jana Fischerová. Ing. Jitka Svatošová

MALÍŘ TOMÁŠ NA ZKUŠENÉ VE FRANCII

Vzájemná spolupráce Kraje Vysočina a francouzského regionu Grand Est v oblasti kultury a umění umožnila absolvovat dvouměsíční tvůrčí stáž malíři Jakubu Tomášovi z Jihlavy. V ateliérech rezidence v Camac tvořil vedle umělců z Brazílie, Mexika, Kanady, Německa, Španělska, Jižní Korey nebo Austrálie. „Inspirace respektive inspirační pobyty umělců probíhají oboustranně. Vysočina má už za sebou několik pracovních pobytů francouzských výtvarníků. Loni v prosinci a letos v červenci přijeli dva francouzští výtvarníci na kratší tvůrčí pobyt na zámku ve Žďářu nad Sázavou,“ připomíná Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Podle Jakuba Tomáše byl dvouměsíční pobyt ve Francii výrazným obdobím jeho života. Získal nejen nové přátele z řad umělců z celého světa, ale měl možnost čerpat inspiraci a hlavně tvořit. Na místě namaloval řadu větších obrazů. Fakticky jimi zaplnil celý svůj zapůjčený ateliér. Ze svých děl uspořádal také výstavu. Tomášovo dílo je charakteristické zaměřením na problém masově reprodukované a šířené vizuality. Do svých pláten, tedy dvojrozměrných obrazů, vmalovává a jakoby instaluje figurky, výstřižky postav, makety předmětů, modely, prvky ze stavebnic, ale i špejle, nůžky či kousky kartónu, které staví do zvláštních interakcí a situací, v nichž mohou rozehrát nové a nečekané významy. Jeho dílo nutí přemýšlet o samotném zrakovém vnímání reality.

Výběr umělců pro rezidenci resp. inspirativní pobyt ve francouzských ateliérech probíhá za spolupráce francouzského centra CAMAC, Kraje Vysočina a tří galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina. Finančně se na této aktivitě podílejí rovným dílem Kraj Vysočina a francouzský region Grand Est. V minulosti podobnou stáž absolvoval i malíř Jaroslav Grodl a grafik Jan Vičar. Ing. Jitka Svatošová

POLIČSKÉ STROJÍRNY BEZPEČNĚJŠÍ

V areálu Poličských strojíren se v pátek sešli na svém posledním letošním jednání členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Pod vedením hejtmana a předsedy krajské bezpečnostní rady Martina Netolického byla kromě standardních projednávána také témata zimní údržby, kontroly Wonkova mostu v Pardubicích, ale také opatření, která byla v areálu strojíren přijata po únorovém výbuchu.

Prvním tématem jednání bezpečnostní rady byla problematika zimní údržby na silnicích prvních tříd, kterou od letošního roku zajišťují soukromé společnosti. „Po jednáních, která následovala v minulých týdnech, budeme situaci nadále monitorovat a komunikovat jak se složkami IZS, tak soukromými subjekty. Budou vytipovány nejproblematičtější úseky silnic, nad kterými bude uplatňován zvýšený dohled včetně nárůstu objemu posypu. Mezi problémové obecně patří nadjezdy a sjezdy z mimoúrovňových křižovatek. Na víceúrovňovou křižovatku u Opatovic nad Labem bude ŘSD instalovat postřik solanky do svodidel. S tímto postupem jsou dobré zkušenosti například při výjezdu z Hřebečského tunelu nebo obchvatu Chrudimi,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že z hlediska policie patří mezi zásadní komunikace I/11 a I/35 v úseku Jaroslav - Koclířov.

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec seznámil přítomné se změnami, které přineslo rozhodnutí státu vyhlásit na tyto služby výběrové řízení pro krajské silničáře. „Pro nás znamenala tato změna přesunutí kapacit ze silnic první třídy na nižší komunikace a vypovězení smluv s řadou soukromých zemědělců. Dnes zajišťujeme 80 procent objemu údržby na silnicích II. a III. tříd s tím, že zbytek pro nás zajišťují subdodavatelé. Pro soukromé společnosti na silnicích prvních tříd navíc zajišťujeme 30 procent služeb včetně celoplošného pokrytí prodejem soli,“ uvedl ředitel SÚS PK Miroslav Němec.

Ředitel SÚS PK Miroslav Němec informoval členy bezpečnostní rady se stavem Wonkova mostu v Pardubicích. „V průběhu roku byla provedena důkladná kontrola mostu, která odhalila problém s napětím v jednom z devatenácti podpěrných lan. Všechny zbývající lana jsou v naprostém pořádku. V současné době probíhají další kontroly a testování, abychom zjistili, jaká je při výpadku jednoho lana únosnost mostu,“ uvedl Miroslav Němec. „Pokud se zjistí, že bude nutné jedno lano nahradit, budeme muset dočasně na mostě omezit dopravu. Chci uklidnit veřejnost, že most rozhodně není v havarijním stavu a aktuálně nehrozí žádné problémy. Počátkem roku budeme znát další informace. Pokud bude rekonstrukce nutná, jsme připraveni pro tento klíčový pardubický most potřebné prostředky na rekonstrukci vyčlenit,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Statutární ředitel Poličských strojíren Petr Němec představil členům Bezpečnostní rady nejen samotný provoz v areálu společnosti, ale seznámil je také s přijatými opatřeními po únorovém výbuchu. „V současné době jsou splněna všechna opatření, na kterých jsme se po únorové události shodli jak se složkami IZS, tak krajskou bezpečnostní radou a panem hejtmanem,“ uvedl Petr Němec. „Posun v bezpečnostních opatřeních je skutečně velký a jsem rád, že společnost dodržela všechny sliby, které na našich jednáních zazněly. Mezi zásadní patří výrazné rozšíření kamerového systému, vytvoření jednotného dispečerského pracoviště a revize systému elektrické požární a zabezpečovací signalizace. Požadovali jsme také pravidelné součinnostní cvičení se složkami IZS, aby se zvýšila jejich znalost areálu. Jsem rád, že je v případě mimořádné události zajištěno také automatické informování okolních obcí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Kromě těchto mimořádných témat projednávali členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje kontroly plánů fyzické ochrany objektů, novelu zřizovacích dokumentů Krizového štábu Pardubického kraje, ale také plánovaná bezpečnostní cvičení složek IZS. Zástupci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj informovali o aktuálním stavu nákazy afrického moru prasat v České republice, který je od samého počátku prokázán pouze ve Zlínském kraji. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

JAK VYUŽIJÍ ODPAD

V Prachovicích se tento týden sešel výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov. Výjezdní zasedání se tentokrát uskutečnilo v prostorách společnosti EcoWasteEnergy, dceřiné firmy prachovické cementárny CEMEX. „Výbor se na svém prosincovém setkání podrobně zabýval návrhem rozpočtu pro rok 2018. S povděkem bylo přijato navýšení financí v Programu obnovy venkova a kladně účastníci také zhodnotily průběh Národní konference Venkov, která se konala v listopadu v Dřítči,“ informuje radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, který se jednání výboru zúčastnil.

Součástí programu byla také exkurze do společnosti EcoWasteEnergy, dceřiné společnosti prachovické cementárny CEMEX, která již řadu let realizuje projekt energetického využití odpadů v praxi. Do dnešní podoby byla část cementárny, kde je zpracováván odpad, uvedena do provozu v dubnu 2012. Tato nadnárodní společnost poptává na trhu s odpady tu část komunálního odpadu, která je označována jako nadsítná frakce. Díky tomu patří mezi přední výrobce alternativních paliv ze zbytkového odpadu v republice. Zástupci firmy představili členům výboru i řadu výhod proti klasickým spalovnám. V Prachovicích v současné době zpracují a využijí zhruba 70 tisíc tun odpadu, což odpovídá více než 100 tisíci tunám komunálního odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Vedení společnosti plánuje v dohledné době navýšit tuto kapacitu až na dvojnásobek.

„Prachovická cementárna tímto způsobem zpracovává odpady, které už nelze vytřídit ani jakýmkoli jiným způsobem využít,“ říká Václav Kroutil a dodává: „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje tuto aktivitu zmiňuje. Jak ji však budou využívat obce a města, záleží na jejich rozhodnutí. Vždy ale bude ekonomičtější a ekologičtější odpady dovážet z dosažitelného okolí, než z území celé republiky, jako je tomu dnes.“ Aktivitu prachovické cementárny kladně zhodnotil i zastupitel kraje a místopředseda výboru Oldřich Koblížek: „Jedná se o způsob zpracování, který dokáže komunální odpad dobře a beze zbytku energeticky využít a především nezatížit životní prostředí.“ PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

Z GOČÁROVÝCH MLÝNŮ GALERIE?

Členové výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Pardubického kraje se na svém výjezdním zasedání v Souboru lidových staveb Vysočina projednávali návrhy zpráv do zastupitelstva. Zabývali se podporou tradiční lidové kultury a rozpočtem v oblasti kultury a památek na rok 2018. První náměstek hejtmana Roman Línek je seznámil s obrysy budoucího využití pardubického zámku, tak jak jej navrhli tři špičkoví architekti, a také se záměrem odkoupit pro potřeby Východočeské galerie hlavní budovu Gočárových Mlýnů.

Pardubický kraj má v rámci republiky velké zastoupení mezi památkami lidové kultury i nehmotného kulturního dědictví. Jako jediný z krajů má také vlastní dotační titul na podporu tradiční lidové kultury, což ocenila Ilona Vojancová ředitelka Souboru lidových staveb Vysočina, které je pověřeným pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v kraji. V uplynulých dvou letech také výrazně vzrostl rozpočet dotačních titulů v oblasti kultury a památkové péče, ve dvou termínech byly navýšeny platy v kulturních institucích zřizovaných krajem a zvýšily se i jejich dotace. Pro příští rok je v rozpočtu navrženo o 23,5 milionu více než v roce letošním.

„Předložil jsem členům výboru také projektovou studii, kterou pro majitele Gočárových mlýnů vypracovali architekti Petr Všetečka a Josef Pleskot. V současné době je asi jedinečná šance získat dotace jak na odkup, tak na rekonstrukci této národní kulturní památky pro potřeby Východočeské galerie v Pardubicích. Tato možnost v minulých letech nebyla a v budoucnu se už zřejmě nebude opakovat. Proto by byla škoda této šance nevyužít,“ řekl Roman Línek. Vzpomenul i na usnesení vlády z roku 2002, které tehdy přislíbilo Pardubickému kraji dotaci 250 milionů na galerii umění v místě bývalé reálky. Tato budova však nakonec byla rekonstruována pro potřeby krajského úřadu.

Členové výboru zastupitelstva stejně jako majetková komise rady tento záměr jednohlasně podpořili. Pokud se k němu vyjádří kladně i jednání celého zastupitelstva v příštím týdnu ve Svitavách, bude před Pardubickým krajem stát fáze vyčlenění potřebného areálu geometricky a z hlediska sítí a infrastruktury a dojednání finančních podmínek. „S dalším postupem se seznámíme v prvních měsících příštího roku. Podmínky prodeje musí být férové pro všechny strany a bylo by dobré uzavřít dohodu o partnerství s jasně stanovenými parametry budoucího využití a provozu celého areálu jak s jeho vlastníkem, tak i s městem Pardubice, které zde má vybudovat polytechnické dílny,“ uvedla předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Magda Křivanová.

Vánoce na Veselém Kopci

Na Veselém Kopci, který je nejvíce navštěvovanou památkou Národního památkového ústavu v našem kraji, si členové výboru prohlédli vánoční výstavu, která vyvrcholí Vánočním jarmarkem o tomto víkendu. Letošní návštěvnost Souboru lidových staveb Vysočina se zřejmě přiblíží hranici 80 tisíc lidí. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů