iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Rada schválila prodej exdomova mládeže v Kyjově

Rada schválila prodej bývalého domova mládeže v Kyjově za 7,5 milionu korun, taková je nabídka kupní ceny společnosti CONTROL INVEST PROJECT z Bzence za úplatný převod bývalého domova mládeže v Kyjově, kterou přijala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 31. srpna 2017. Objekt bývalého domova mládeže pro studenty zdravotnické školy na ulici Lidická v Kyjově byl dlouhodobě nevyužívaný a v roce 2014 schválila Rada Jihomoravského kraje záměr přestavby tohoto objektu na bytový dům.

„V současné době vedení kraje od záměru přestavby upustilo s ohledem na to, že kraj má ve vlastnictví mnoho budov a o ty se musí prioritně starat. Budovy ve vlastnictví kraje, které nemají v současnosti žádné využití, budou postupně nabídnuty k prodeji. Pro kraj je ekonomicky nevýhodné, aby měl v majetku budovy a areály, které jsou nevyužité a chátrají. Je výhodnější je nabídnout městům, obcím nebo jiným subjektům, které pro ně najdou smysluplné využití a také finanční prostředky na jejich rekonstrukci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Rada na svém jednání současně schválila záměry prodeje objektu bývalé zdravotnické školy ve Vyškově-Dědicích (za kupní cenu ve výši minimálně 9,46 milionu korun) a areálu bývalého stavebního učiliště v Brně-Chrlicích (bez stanovení minimální výše nabídky). V obou případech jde o dlouhodobě nevyužívané objekty v majetku kraje.

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO PRO ZÁCHRANÁŘE

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 31. srpna 2017 schválila podání žádosti o podporu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje“ do výzvy č. 27 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Celkové výdaje na realizaci projektu se v současné době předpokládají ve výši 99,8 milionů korun. V případě, že projekt bude schválen řídícím orgánem IROP, Jihomoravský kraj obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu).

„Toto moderní výcvikové středisko by mělo být hotové v září 2019 a jeho cílem je zlepšit připravenost zdravotnické záchranné služby k poskytování kvalitní a efektivní přednemocniční neodkladné péče. Obyvatelům Jihomoravského kraje tak bude v budoucnu poskytována stále kvalitnější péče záchranářů s ohledem na nové postupy a poznatky na poli urgentní medicíny. Nové středisko zvýší úroveň pracovních podmínek pro lektory a umožnění výuky v oblasti urgentní medicíny i krizové připravenosti na jednom uceleném pracovišti,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Ve výcvikovém středisku vznikne kvalitní zázemí umožňující efektivní výuku dospělých, praktickou výuku modelových situací s využitím pokročilých simulátorů. Bude možný výcvik personálu pro mimořádné situace a krizové stavy, například vysoce nebezpečné nemoci nebo speciální letecké záchranné činnosti.

Předmětem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska (dostavba stávající stavby) výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) v Brně-Bohunicích, její odpovídající vybavení vnitřním zařízením (nábytkem), audiovizuální technikou a PC technikou včetně pořízení souboru pokročilých simulátorů a polygonu - lezecké stěny.

MEMORANDUM S BLUČINOU NA OBCHVAT

Ulevit lidem bydlícím v okolní zástavbě rodinných domků, zamezit překračování přípustných limitů hluku a celkově zklidnit dopravní situaci, takový je cíl plánované výstavby obchvatu Blučiny. Rada Jihomoravského kraje dnes (31. srpna) schválila podpis memoranda, kterým kraj i obec deklarují postupovat v přípravě a realizaci další etapy stavby obchvatu společně. Obchvat umožní také rozvoj okolního území a zároveň uspokojí poptávku po přepravních trasách mezi dálničními tahy D1, D2 a D52.

„První etapu obchvatu dokončil v roce 2016 soukromý investor. Jednalo se o přestavbu stávající křižovatky za exitem z D2 na Blučinu. V rámci stavby byl na okružní křižovatce vybudován samostatný paprsek pro napojení silničního obchvatu Blučiny,“ popsal dosavadní vývoj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Druhá etapa tak naváže na tento již dokončený projekt. Obchvat povede severně od stávajícího zastavěného území v délce přibližně 4,6 kilometru. Na západní straně se obchvat napojí na silnici II/425 u obce Vojkovice. Na východní straně do výše popsané okružní křižovatky vybudované v první etapě.

„Obec by měla v rámci přípravy stavby zajistit vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, včetně zajištění potřebné dokumentace EIA a posudku pro vydání tohoto stanoviska. Obec dále hodlá vykupovat pozemky, případně další nemovité věci, potřebné pro stavbu. Kraj zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a odkoupí od obce jí vykoupené nemovité věci,“ uvedl Hanák.

V KYJOVĚ NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dnes absolvují děti v Kyjově dopravní výchovu na hřišti Základní školy Komenského, na kterém je vápnem „nalajnovaná“ křižovatka. To se však do budoucna změní a děti dostanou důstojné dopravní hřiště, které vznikne zčásti i na pozemcích místní Tělocvičné jednoty Sokol. Kraj městu s vybudováním zázemí pro praktickou výuku pomůže. Ze svého rozpočtu přispěje 100 tisíc korun na projektovou dokumentaci, podle které bude hřiště zbudováno. Poskytnutí peněz dnes (31. srpna) posvětili krajští radní.

„Naším cílem je, aby v každé obci s rozšířenou působností podobné dopravní hřiště vzniklo. V současné chvíli je v Kyjově dostatečné zázemí pro teoretickou výuku dětí. Praktickou část však absolvovaly v provizorních a nevyhovujících podmínkách,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Dopravní výchovu pro děti v Kyjově zajišťuje Dům dětí a mládeže. V uplynulém školním roce ji přitom využívalo 11 škol, tedy přibližně 213 žáků ze základních škol v okolí. Výstavbu a provoz nového dopravního hřiště smluvně ošetří město Kyjov a TJ Sokol Kyjov.

KOTLÍKOVÉ DOTACE OD 14. ZÁŘÍ

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“ schválila Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 31. srpna 2017. Žádosti bude možné podávat od 16. října.

Rada současně schválila vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu na projekty fyzických osob v rámci tohoto dotačního programu. „Termín vyhlášení krajské výzvy je naplánován na 14. září 2017, sběr žádostí bude probíhat od 16. října 2017. V mezidobí budou mít zájemci o dotaci čas na přípravu dokumentů potřebných k žádosti. Celkový objem prostředků určený pro tento dotační program na jižní Moravě činí 135,6 milionu korun. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 75 - 80 % podle typu pořizovaného zdroje a místa realizace. Zbylých 20 - 25 % bude spolufinancováno z finančních prostředků žadatele,“ řekl radní Jihomoravského kraje Petr Hýbler.

Žádosti se budou přijímat do vyčerpání vyčleněných financí. Konkrétně lze dotaci čerpat na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Oproti první vlně už dotace nepodpoří kotle na uhlí anebo kombinované s ručním přikládáním. Podrobnosti k dotačnímu programu i vyhlášené výzvě budou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje. Obdobně jako v předcházející vlně, na kterou bylo na jižní Moravě vyčleněno 149 milionů korun, se budou žádosti podávat elektronicky, do pěti pracovních dnů pak budou muset být doplněny v tištěné podobě.

VINAŘSKÉ CENTRUM VE VALTICÍCH OD 1. ZÁŘÍ

Dvoupodlažní budova se zázemím pro vinaře, malý park s vinicemi a naučnou vinařskou stezkou - tak vypadá Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích, které bude otevřeno 1. září 2017. Rada dnes (31. srpna) schválila 3,5 milionu korun na obnovu vinic.

„Na území Jihomoravského kraje se nachází více než 90 procent všech vinic a vinohradů v České republice a náš kraj je zřizovatelem jediné vinařské školy v zemi. Proto byl vznik nového centra pro nás prioritou. V této souvislosti jsme také na dnešním zasedání rady schválili investiční záměr Střední vinařské školy Valtice na obnovu vinic. Nákladem 3,5 milionu korun dojde k obnově vinice na 2,56 ha pozemku a podsadbě chybějících sazenic v rámci vinic školy. Bude vysazena ukázková vinice nových trendů ve vinohradnictví, která bude sloužit nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Počítáme také s doplněním chybějících sazenic v rámci vinic v majetku školy,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Celkové náklady na realizaci Centra Excelence dosáhly přibližně 32,5 milionu korun. V budově vzniklo výukové centrum pro školní i celoživotní vzdělávání. Mohou se zde pořádat vinařské kongresy, konference a nominační výstavy ve spolupráci s Národním vinařským centrem. V novém přednáškovém sále se budou konat semináře a školení určená pěstitelům a výrobcům vína, ale také jeho příznivcům, konzumentům a v neposlední řadě studentům školy.

Pracovníci poskytnou veřejnosti služby v oblasti propagace i podpory vinohradnictví a vinařství. Nové centrum se nachází přímo ve Valticích v blízkosti vinařské školy, která je majitelem budovy z první republiky a navazující přístavby. Nejcennější část původní budovy zůstala zachovaná, zbourána byla pouze pozdější nekvalitní přístavba. K dispozici je velký sál s jevištěm, archiv, zasedací místnost i kanceláře. Prostory jsou navržené tak, aby vyhovovaly nejen pro školení, degustace, ale i skladování vzorků vín a pořádání kulturních akcí. Monika Brindzáková, tisková mluvčí