iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Koncepce na ochranu před suchem, pozemky na nádrž

Snížit zranitelnost území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu je cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Společný materiál Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí dnes schválila vláda. „Základní vizí Koncepce je zvýšení odolnosti České republiky vůči suchu a nedostatku vody,

Dokument rozebírá vznik sucha, jeho rozsah a příčiny s uvedením dopadů na vodní zdroje, zejména v regionech, které trpí výskytem sucha nejčastěji, tedy na jižní Moravě, Rakovnicku, Žatecku a Královéhradecku,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Východiskem pro zpracování návrhu Koncepce byly výstupy činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO, která vznikla dohodou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce v roce 2014 jako reakce na výskyt jarního zemědělského sucha.

V podmínkách ČR jsou dopady sucha a nedostatku vody významně zmírňovány existující vodohospodářskou infrastrukturou, která zásobuje vodou většinu obyvatelstva a výrobních provozů. Míru dopadů sucha a nedostatku vody na obyvatelstvo a průmysl v posledních letech příznivě ovlivnila skutečnost, že klesly odběry vody přibližně o polovinu oproti situaci v roce 1990. Zmírňující efekt tohoto vývoje se však již postupně vytrácí, jak ukázaly problémy v suchém období roku 2015. Pravděpodobnost častějšího výskytu suchých období bude vzrůstat jako následek vývoje změny klimatu. Lze proto očekávat, že stávající vodní zdroje nebudou dostatečné, a to nejen z hlediska potenciálně snižujícího se dostupného množství vody, ale i z hlediska nevyhovující jakosti vody.

Základní vizí Koncepce je zvýšení odolnosti ČR vůči suchu a nedostatku vody. Odolnost bude založena například na připravenosti a schopnosti včas reagovat na výskyt sucha a na realizaci preventivních a strategických opatření za účelem minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na společnost, hospodářství a přírodní ekosystémy.

Mezi základní cíle Koncepce patří zvýšení informovanosti o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a předpovídání jeho výskytu. Zajištění připravenosti na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha a všeobecné osvěty. A také zabezpečení udržení rovnováhy mezi dostupnými vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách. S ohledem na dlouhou dobu přípravy mnohých, zejména technických opatření, je nutné, aby se o jejich realizaci rozhodlo co nejdříve, aby byla odolnost ČR vůči nedostatku vody zvýšena včas.

VÝKUP POZEMKŮ NA VODNÍ NÁDRŽ

Na výkup pozemků pod přeložkou silnice v blízkosti plánované vodní nádrže Nové Heřminovy uvolní Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Zavázalo se k tomu ve zprávě o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Opavy, kterou dnes spolu s resortem životního prostředí předložilo vládě. Ta se dnes zabývala i zprávu o spotřebě pesticidů.

„Výkup pozemků pro přeložku silnice z Nových Heřminov do Zátoru je nutný, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby vodní nádrže. Potřebných 50 milionů korun uvolníme z rozpočtu našeho ministerstva, výkupy budou probíhat v letech 2018 a 2019,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. V současné době probíhá příprava navržených opatření pod profilem budoucí nádrže Nové Heřminovy, jejich realizace by měla probíhat v letech 2016 až 2025. Zahájení vlastní stavby nádrže s uvedením do provozu se předpokládá v letech 2020 až 2025.

Na výkupy majetku dotčeného realizací veškerých technických opatření v povodí bylo dosud vynaloženo 491,3 milionu korun. Jde jak o výkupy pozemků v předpokládané zátopě vodního díla Nové Heřminovy (zatím vykoupeno 98,8 %), tak výkupy pozemků pro realizaci dalších technických opatření v povodí. Pro první etapu přeložky silnice první třídy z Nových Heřminov do Zátoru je nutné získat pozemky o výměře přibližně 222 tis. m2. Z této výměry se více než 60 procent pozemků ve vlastnictví státu bezúplatně převádí na investora přeložky (Ředitelství silnic a dálnic ČR), zbývajících 40 procent bude třeba vykoupit.

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí i informaci o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice v roce 2016. Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin se v posledních letech snižuje, ve srovnání s rokem 2012 byla loni spotřeba 1 015 805 kg nižší, což představuje 7,35%. Meziročně došlo v loňském roce k mírnému zvýšení spotřeby pesticidů o 77 810 kg, tj. o 0,61 %.

Důvodem tohoto stavu je pravděpodobně to, že v posledním období dochází k velmi restriktivnímu procesu posouzení stávajícího spektra účinných látek na úrovni Evropské unie, který vede k vyloučení některých doposud tradičně používaných účinných látek. Následně jsou zemědělci nuceni původní přípravky na ochranu rostlin nahrazovat jinými, velmi často s nižší účinností než u původních, což vede logicky ke zvýšení celkové spotřeby pesticidů. Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

NA OSTRAVSKU VYBEROU NEJLEPŠÍ SESTRU

Do třetího ročníku ankety Moravskoslezská sestra 2017, kterou letos na jaře vyhlásil odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se po odbornících může zapojit i veřejnost. Smyslem akce konané pod záštitou ministra zdravotnictví, prezidentky České asociace zdravotních sester a hejtmana Moravskoslezského kraje je ocenit nejlepší zdravotnické pracovníky působící regionu a poděkovat všem profesionálům, kteří s nasazením vykonávají zdravotnická povolání.

„Význam a poslání zdravotnické profese si většinou plně uvědomujeme, až když zdravotníky nutně pro sebe nebo pro své blízké potřebujeme. Pořádáním ankety jim chceme poděkovat za náročnou práci a záchranu zdraví,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Míní, že ocenění těch nejlepších zdravotních sester přispěje ke zvýšení společenské prestiže ošetřovatelského povolání i zájmu mladých lidí o tuto profesi.

Favority na nej… zdravotní sestru Moravskoslezského kraje v pěti kategoriích už nominovali odborníci. Nyní se bude moci do ankety zapojit i veřejnost, a to prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Od 7. srpna do 30. září budou moci i laici hlasovat pro jednu svoji favoritku z patnácti finalistek vybraných odbornou porotou.

„Veřejnost může vybírat z patnácti finalistek v těchto kategoriích: sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Na slavnostním galavečeru 12. října v aule VŠB-TUO pak oceníme vítěze v jednotlivých kategoriích a také finalistku s nejvyšším počtem hlasů veřejnosti. Zprostředkovaně tak poděkujeme všem zdravotníkům v našem kraji, protože si ocenění za svou nelehkou práci zaslouží,“ řekl vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Pavel Rydrych s tím, že po uzavření hlasování veřejnosti bude vybrán také jeden účastník ankety, který správně odpoví na soutěžní otázku. I on získá věcnou cenu. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí

NA VYSOČINĚ TRÉNUJÍ HOKEJOVÉ NADĚJE FINSKA

Třináctiletí zástupci sedmi regionálních hokejových klubů z Vysočiny si v Jihlavě si přerušili prázdniny a společně s týmem výběru stejně starých hokejistů z Finska absolvují nabitý tréninkový a motivační program. Obdobně připraveným soustředěním nyní prochází také stejně staří florbalisté. Náročné soustředění, které připravil hokejový klub Dukla Jihlava, odstartovalo včera, až do 29. července je každá hodina rozplánována jak pro sportovce, tak pro jejich početný doprovod.

Sportovně tréninkový kemp je podle Bedřicha Ščerbana z jihlavské Dukly součástí celoročních aktivit a péče o talentovanou mládež, kterou systémově podporuje i Kraj Vysočina. „Model péče o talentovanou mládež, který je praktikován na Vysočině byl převzat i Českým svazem ledního hokeje a bude přenesen do všech regionů,“ říká Bedřich Ščerban.

Sestava za Kraj Vysočina, která se postaví finskému výběru čítá v letošním roce 27 hráčů ročníku 2004. Tréninkový program je naplánován každodenně v několika fázích, doprovodný program je připraven nejen pro hráče, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Hokejový kemp je financován z příspěvku Kraje Vysočina, sponzorů a vkladů jednotlivých hráčů.

Dnes v dopoledních hodinách navštívila finská část delegace sídlo Kraje Vysočina a setkala se krátce s hejtmanem regionu Jiřím Běhounkem, dospělí i děti ochutnali regionální produkty a dlouze s hostiteli diskutovali na téma historie Dukly Jihlava. Finští vedoucí trenéři měli velice dobré povědomí o současném úspěchu a postupu Dukly Jihlava do nejvyšší hokejové soutěže. Neskrývali nadšení trénovat pod hlavičkou úspěšného českého týmu.

NA VYSOČINĚ OPRAVUJÍ ŠKOLY

Nejen na dva měsíce vystřídali žáky na středních školách v majetku Kraje Vysočina řemeslníci a stavební firmy. Jen v letošním roce je rozestavěno nebo ve fázi projektové přípravy na osm desítek akcí za zhruba 266 miliónů korun. V loňském roce se Kraji Vysočina podařilo stihnout opravit svůj školský majetek za bezmála 240 miliónů korun.

Veškeré opravy, novostavby nebo zhodnocení majetku se dějí na vrub krajského rozpočtu. „Nyní nejčastěji na našich školách opravujeme sociální zařízení, měníme okna, pokládáme nové střechy. Při desítkách budov, které pro školy využíváme je to vlastně nikdy nekončící proces,“ upozornil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Josef Pavlík.

Z finančních prostředků schválených v rámci rozpočtu Kraje Vysočina se brzy zvýší kapacita Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, kde v nástavbě vzniknou nové učebny, zahájena byla také stavba hřiště pro Gymnázium Havlíčkův Brod. „Jeho historická budova bude navíc po následující tři roky procházet úplnou rekonstrukcí opláštění, staré budově se vrátí její historický reprezentativní vzhled,“ popisuje Josef Pavlík.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava prochází na svém detašovaném pracovišti na Školní ulici směrem do ulice Pávovská plánovanou rekonstrukcí inženýrských sítí. Výměnu oken naplánoval Kraj Vysočina také na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov v ulici Růžová, zatepluje se spojovací chodba Dětského domova Senožaty a Česká zemědělská akademie v Humpolci rekonstruuje sociální zařízení na domově mládeže, Gymnázium a Obchodní akademie v Pelhřimově dokončuje elektroinstalaci na budově gymnázia.

Mezi vybranými stavebními aktivitami Kraje Vysočina v oblasti školství jednoznačně jako největší investice figurují dokončovaná tělocvična Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na ulici Tomáše Bati a dále demolice a stavba budovy B a rekonstrukce budovy A Střední průmyslové školy Třebíč. Do třetice největších akcí je třeba zmínit přístavbu učeben pro Gymnázium Třebíč.

„Na Žďársku Kraj Vysočina už v červnu dokončil a předal Gymnáziu Velké Meziříčí nový venkovní atletický areál, do několika měsíců bude hotova také dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce šaten a sociálního zařízení. Na Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě i na žďárské zdravotní škole jsme prázdniny využili pro rekonstrukce elektroinstalace,“ uzavírá Josef Pavlík. Na všech krajských školách proběhnou v červenci a srpnu drobné údržbové a úklidové práce. Ing. Jitka Svatošová