iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Přeshraniční spolupráce vysokých škol

V pátek 24. března 2017 se již potřetí sešli na děčínském pracovišti Fakulty dopravní, ČVUT Praha partneři projektu Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů, aby zpracovali koncepci stavebnicového vozidlového simulátoru. Na programu jednání byla nejen práce na koncepci, ale také příprava podkladů pro cvičné úkoly studentů.

„Spolupráce obou vysokých škol je pro naše studenty velikým přínosem. Výměna zkušeností a společná práce prohlubuje jejich znalosti a dovednosti, které pak mohou aplikovat v praxi,“ řekl Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště a zástupce proděkana pro vnější vztahy a strategii. Závěrem si účastníci setkání prohlédli laboratoř, kde vozidlový simulátor vzniká.

Na projektu se s Fakultou dopravní podílí Západosaská vysoká škola ve Zwickau a děčínská Okresní hospodářská komora. Cílem projektu není jen vybudování Specializovaného centra pro simulaci a vizualizaci, bude také vypracována koncepce dalšího vzdělávání, stáží a exkurzí pro veřejné organizace a svazy. K tomu by měla vzniknout přeshraniční kooperační síť partnerů na české i německé straně.

Interaktivní vozidlové simulátory

Pokročilý interaktivní vozidlový simulátor je zařízení určené pro simulaci jízdy vozidlem v podmínkách napodobujících reálné podmínky na silnicích nebo v terénu. V současné době se vozidlové simulátory považují nejen za efektivní nástroj pro výcvik řidičů běžných a specializovaných vozidel, ale také za nástroj k provádění různých výzkumných činností v oblastech spojených s interakcí člověk - vozidlo, nebo s vývojem a zdokonalováním vozidel a jejich systémů. Uplatnění mají pro celý řetězec prací, spojených s vývojem, výrobou automobilů a se zajištěním jejich spolehlivého a bezpečného provozu. Z hlediska své konstrukce lze vozidlové simulátory rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to na tzv. plnohodnotné simulátory a na simulátory tzv. lehké. Na rozdíl od plnohodnotných, kde základ simulátoru tvoří celé vozidlo, je technickým základem „lehkého“ simulátoru kokpit vozidla či jeho nezbytné části. Samotný simulační systém je v obou případech spojen s kokpitem obousměrně. Směrem k simulačnímu systému jsou odesílány informace o aktuálních stavech ovládacích prvků - volantu, pedálů, zařazeném rychlostním stupni, polohách páček, vypínačů nebo třeba digitálních ovladačů, zpět jsou odesílány informace pro ukazatele a kontrolky sdělovacích systémů vozu a dalších interaktivních částí (např. instrukce pro sílu fyzické odezvy volantu, brzdového pedálu atd.) Na rozdíl od plnohodnotného simulátoru je možné lehký typ simulátoru snadno přestavět dle požadavků experimentu či vybavit přídavnými zařízeními. Výhodou plnohodnotného simulátoru je naopak pocit řidiče nejvíce se blížící realitě, což může být přínosné např. při studiích mikro-spánku, nebo posuzování vnitřního komfortu.

Pokročilý simulátor by měl reprodukovat všechny vjemy, které člověk využívá pro řízení vozidla, nebo se jim co nejvíce přibližovat. Hledisko reality je spojeno nejen s pokročilostí softwarového vybavení, ale i s cenou, která určuje kvalitu a schopnosti hardwarových prvků. Základní softwarové vybavení představují moduly, jako jsou např. matematický model chování vozidla, virtuální realita - obraz a zvuk, řízení běhu scén / generátor událostí, řízení pohybové plošiny, záznam jízdy a dat, nástroje na vyhodnocení řidičova výkonu.

Vozidlové simulátory jsou vyvíjeny v rámci Výzkumné skupiny interaktivních vozidlových simulátorů (Driving Simulation Research Group) na Fakultě dopravní ČVUT v Praze již téměř 15 let. Během této doby bylo vyvinuto několik vozidlových simulátorů, které byly po řadě experimentů buď nahrazeny či upraveny do nové podoby. Nyní je na fakultě k dispozici pět vozidlových simulátorů. Tři jsou tzv. lehkého typu, tedy pouze s kokpitem vozidla, a zbylé dva jsou tzv. plnohodnotné, tj. s celým vozidlem. Další simulátory jsou ve vývoji. Nově budovaný simulátor, který vzniká na děčínském pracovišti Fakulty dopravní, bude sloužit jak pro moderní výuku studentů, tak pro výzkumné účely. V neposlední řadě umožní děčínskému pracovišti Fakulty dopravní zpracovávat odborné návrhy a posudky pro firmy i samosprávu v regionu. Markéta Lakomá, tisková mluvčí