iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

5,5 milionu na zlepšení lidí Olomoucka

Akce či projekty, které se týkají sociálních věcí a směřují ke zkvalitnění života občanů regionu, bude Olomoucký kraj dotovat i v roce 2017. Celkem na to vyčlenil téměř pět a půl milionu korun. „Peníze budou rozděleny do čtyř dotačních titulů. Konkrétně podpoříme prevenci kriminality, integraci romských komunit, prorodinné aktivity a také činnosti, které se orientují na sociální začleňování,“ řekl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje.

Z dotačního titulu Podpora prevence kriminality, v němž je celkem jeden a půl milionu korun, mohou žádat obce a dobrovolné svazky obcí o podporu například na zřízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů či osvětlení. Nestátní neziskové organizace pak mají možnost zažádat o peníze na činnost spojenou třeba s kyberkriminalitou a kyberšikanou. Sto padesát tisíc korun je vyčleněno na Podporu integrace romských komunit. Tady mohou fyzické i právnické osoby, zejména nestátní neziskové organizace, žádat o příspěvek na podporu komunitní sociální práce.

Na akce nejen rodinných a mateřských center zaměřených na podporu fungování a soudržnosti rodin či na projekty inovativního charakteru orientované na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami – o dotaci na to mohou žádat fyzické i právnické osoby (především nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit. Region bude v tomto případě rozdělovat jeden a půl milionu korun.

Více než dva miliony jsou připraveny pro úspěšné žadatele, kteří se přihlásí o finance na jednorázové akce či projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení. Pokud vyhlášení Dotačního programu pro sociální oblast 2017 schválí zastupitelstvo, začne Olomoucký kraj přijímat žádosti na konci března.

MILION NA PREVENCI BESIP

Zajištění činností v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu je zákonnou povinností Krajského úřadu Olomouckého kraje. Spolupracuje přitom s Policií ČR, hasiči, Celní správou, s obcemi s rozšířenou působností, městskou policií, domy dětí a mládeže i autoškolami. Aktivity, které souvisí s prevencí BESIP, letos pro Olomoucký kraj znovu zabezpečí Centrum služeb pro silniční dopravu.

„Jedná se zejména o pravidelnou dopravní výchovu dětí a mládeže na dětských dopravních hřištích – včetně pomoci při jejich zřizování, podílu na provozu i údržbě. Dále o organizaci oblastních, okresních a krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů, příspěvky na pořádání různých dopravních akcí pro děti i dospělé a další činnosti preventivního charakteru,“ řekl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Olomoucký kraj letos uvolní na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu jeden milion korun – to je stejná částka jako v minulém roce. Peníze budou použity jak na údržbu a provoz dětských dopravních hřišť například v bývalých okresních městech, tak i na soutěže a semináře s dopravní tématikou. Hejtmanství chce také apelovat na některé obce s rozšířenou působností, jejichž podpora prevence v oblasti BESIP je i přes zákonem danou povinnost téměř nulová.

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ

Mezi začínající včelaře v Olomouckém kraji bude v letošním roce rozdělena částka 400 tisíc korun. Pravidla pro poskytnutí dotace projednali na svém posledním zasedání krajští radní. Dotace stejně jako v loňském roce pomohou začínajícím včelařům s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji, kteří dosud nevlastnili žádné včelstvo. Grantový program počítá také se včelaři, kteří byli nuceni zlikvidovat svá včelstva na pokyn orgánů Státní veterinární správy.

„Cílem poskytování těchto dotací je podpořit zájem začínajících včelařů, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, omlazení členské základny včelařských spolků, ale také obnova zlikvidovaných včelstev,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Milan Klimeš. Z celkové částky 400 tisíc korun může každý úspěšný žadatel obdržet příspěvek až do výše 10 tisíc korun. Finanční prostředky mohou být použity na nákup úlů, plemenného a chovného materiálu nebo na nákup základního vybavení a pomůcek.

Pravidla poskytnutí dotací včelařům musí ještě schválit koncem února krajské zastupitelstvo. Včelaři si poté budou moci o dotace žádat v termínu od 31. března do 13. dubna 2017. O poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům pak rozhodnou krajští radní koncem května. Olomoucký kraj podporuje začínající včelaře již od roku 2008. V loňském roce uspělo v dotačním programu celkem 48 žadatelů. Kamila Navrátilová, tisková mluvčí