iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

O zónu kasárna v Olomouci Neředín zájem

Značný zájem investorů o vstup do chystané průmyslové zóny Kasárna Neředín eviduje město Olomouc. Radní aktuálně schválili postup pro podávání žádostí i způsob, jakým chtějí budoucí zájemce posuzovat. „S ohledem na skutečnost, že o vstup do podnikatelské zóny je velký zájem a kapacita první etapy je limitní, předpokládáme, že budeme zájemce hodnotit podle podrobného popisu jejich investičního záměru a na základě jednotných kriterií posuzovat konkrétní nabídky,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček

„Podnikatelské záměry musí být v souladu s parametry reálně připravované etapy. Jde nám o to, aby měl budoucí provoz podnikatelské zóny minimální dopad na tuto část města. Chceme klást především důraz na kvalitu a přínosy pro region,“ zdůraznil. Zájemci z řad investorů o vstup do podnikatelské zóny budou žádat prostřednictvím formuláře. „Žádost je v podstatě modifikovanou a již dříve osvědčenou žádostí, kterou město využívalo při obsazování podnikatelské zóny Šlechtitelů. Žádost obsahuje všechny důležité parametry pro posouzení bonity firem a možnost provedení užšího výběru zájemců,“ objasnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V prvním kroku plánované proměny stávajícího brownfieldu v areálu bývalých kasáren v Neředíně na podnikatelskou zónu chce město věnovat pozornost primárně revitalizaci plochy při komunikaci vedoucí do Topolan. „Jde o pozemky v majetku města o výměře 6,1 hektarů a patří do plánované první etapy chystané revitalizace území. Zóna někdejšího vojenského areálu je v územním plánu dlouhodobě vedena jako plocha určená pro smíšenou průmyslovou výrobu,“ upřesňuje náměstek Aleš Jakubec.

Pro záměr město loni získalo podporu agentury CzechInvest a ve vazbě na pozitivní hodnocení proběhl výběr zpracovatele aktualizace projektové dokumentace na obnovu areálu a obslužné komunikace. Předpokládaný termín dokončení dokumentace pro provádění stavby je letos v prosinci. Vedle tohoto kroku bylo rovněž schváleno zpracování nezbytných podkladů pro podání tzv. žádosti o registraci projektu do příslušného dotačního programu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. „Po vydání příslibu o poskytnutí dotace ministerstva, může dojít ze strany města k přípravě a zajištění investiční akce na související technickou infrastrukturu. Dle uvedeného kontextu se předpokládá zajištění připravenosti předmětné části zóny pro vstup investorů nejdříve na podzim 2018. Vše se ale bude odvíjet od dotací,“ vysvětlil investiční náměstek Žáček. Kapacita stávajících průmyslových zón vlastněných městem je v Olomouci zcela naplněna a již nestačí pokrýt potřebu dalších potencionálních investorů.

DALŠÍ CYKLOSTEZKY V OLOMOUCI

Propojení dálkové Jantarové cyklotrasy a cyklistických tras v Olomouci v okolí Jeremenkovy ulice a také cyklistické spojení mezi Týnečkem a Chválkovicemi. To jsou cíle dvou připravovaných projektů, na které se městu podařilo získat dotace. O aktuálním vývoji přípravy projektů byla tento týden informována městská rada. V prvním případě se jedná o napojení dálkové cyklotrasy na existující síť cyklostezek v Olomouci.

„Smyslem tohoto počinu je především napojení místních komunikací na hlavní cyklistický dopravní uzel a tím pádem i podpora udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. „Nejen v tomto, ale v obou projektech se jedná současně o naplňování strategických cílů Olomoucké aglomerace, protože páteřní cyklostezky propojují hlavní města této aglomerace a přispívají k lepší mobilitě obyvatel měst při cestách do práce nebo do škol,“ doplnil náměstek Ladislav Šnevajs.

Propojení zajistí 230 metrů dlouhá dělená stezka pro cyklisty a chodce v Jeremenkově ulici včetně úpravy dopravního značení. Součástí projektu je vybudování děleného přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce, výsadba doprovodné zeleně a instalace dvanácti stojanů se dvaceti čtyřmi místy pro kola v přednádražním prostoru u hlavního vlakového nádraží. Celkové výdaje na projekt činí 3,99 milionu korun, z toho podpora ve formě dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu by měla činit celkem 2,53 milionu a 1,46 milionu uhradí město z vlastních zdrojů.

Cyklostezka mezi Týnečkem a Chválkovicemi zahrnuje komunikaci o délce asi 630 metrů, nové dopravní značení a rovněž stojany na kola. Celkové náklady dle projektové dokumentace činí 5,58 milionu korun, z toho by měla podpora z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu činit celkem 3,88 milionu korun a spoluúčast města celkově 2,09 milionu korun.

Obě investiční akce jsou už projekčně připravené. „Cyklostezka v Jeremenkově ulici je těsně před vypsáním soutěže na výběr realizátora. V případě druhé cyklostezky mezi Týnečkem a Chválkovicemi jsou rovněž vydána potřebná povolení. Obě akce bychom chtěli zrealizovat v tomto roce tak, aby mohly být co nejdříve předány veřejnosti,“ popsal připravenost obou projektů investiční náměstek Filip Žáček. Mgr. Radka Štědrá, vedoucí oddělení, tisková mluvčí